Advanced

Metoder för att angripa skatteflykt

Kratz, Emma LU (2011) JURM01 20102
Department of Law
Abstract (Swedish)
Det finns två krav som ska tas i beaktande när olika metoder mot skatteflykt utformas, rättssäkerhet och effektivitet. Sambandet mellan legalitetsprincipen och rättssäkerheten är starkt. Legalitetsprincipen sägs ha uppkommit för att rättstillämpningen ska vara förutsebar och fri från godtycke. Dessa två värden är en stor del av rättssäkerhetsbegreppet och det sägs därför att legalitetsprincipen är ett viktigt medel för att nå rättssäkerhet. Effektivitet i detta sammanhang innebär att rättsreglerna ska vara effektiva i förhållande till sitt syfte och ändamål samt uppfylla de mål som satts upp för rättsreglerna. Ett annat sätt att se på effektivitet är målrealisation. Målet med skatteflyktslagen är att förhindra skatteflykt.

Det finns... (More)
Det finns två krav som ska tas i beaktande när olika metoder mot skatteflykt utformas, rättssäkerhet och effektivitet. Sambandet mellan legalitetsprincipen och rättssäkerheten är starkt. Legalitetsprincipen sägs ha uppkommit för att rättstillämpningen ska vara förutsebar och fri från godtycke. Dessa två värden är en stor del av rättssäkerhetsbegreppet och det sägs därför att legalitetsprincipen är ett viktigt medel för att nå rättssäkerhet. Effektivitet i detta sammanhang innebär att rättsreglerna ska vara effektiva i förhållande till sitt syfte och ändamål samt uppfylla de mål som satts upp för rättsreglerna. Ett annat sätt att se på effektivitet är målrealisation. Målet med skatteflyktslagen är att förhindra skatteflykt.

Det finns olika metoder som lagstiftaren använder eller kan komma att använda mot skatteflykten. Den första metoden som används är en generalklausul i lag (1995:575) mot skatteflykt. Skatteflyktslagen har ofta kritiserats för bristande förutsebarhet och för att vara problematisk ur legalitetssynpunkt. Den andra metoden är genomsyn. Vid användandet av denna metod sker inte beskattningen enligt de beteckningar de skattskyldiga använt utan beskattningen sker utifrån rättshandlingarnas verkliga innebörd. En tredje metod som kan komma till att användas i framtiden är en Tätningskommission. Tätningskommissionens uppgift ska vara att täta till de luckor i lagen som uppmärksammas allt eftersom. En fjärde och sista metod är speciallagstiftning som riktas mot kända skatteflyktsförfaranden. Speciallagstiftningen jag valt att analysera är ränteavdragsbegränsningarna.

Mitt syfte med denna uppsats har varit att utreda hur de fyra metoderna är utformade och tänkta att användas. Jag har haft för avsikt att utreda på vilka sätt de fyra metoderna kan anses lämpliga och olämpliga ur ett rättssäkerhets- och effektivitetsperspektiv.

Det är enligt min mening omöjligt att säga vilken av de fyra metoderna som är bäst i förhållande till rättssäkerhet och effektivitet. Detta visste jag redan från början och detta var inte heller min avsikt att utreda. Vad som kan konstateras är att samtliga metoder har innehåll som gör att de kan anses olämpliga ur ett rättssäkerhets- och effektivitetsperspektiv. (Less)
Abstract
There are two requirements that must be considered when different methods against Tax Evasion are being designed, the rule of law and efficiency. The relationship between the principle of legality and the rule of law is strong. The principle of legality is said to have incurred in order to make the legal purpose predictable and free from arbitrariness. These two components are a big part of the rule of law and it is said that the principle of legality is an important mean to achieve the rule of law. Efficiency in this context means that legal rules should be effective in relation to their object, purpose and meet the goals of the law. Another way to look at efficiency is as target achievement. The aim of the Act against Tax Evasion is to... (More)
There are two requirements that must be considered when different methods against Tax Evasion are being designed, the rule of law and efficiency. The relationship between the principle of legality and the rule of law is strong. The principle of legality is said to have incurred in order to make the legal purpose predictable and free from arbitrariness. These two components are a big part of the rule of law and it is said that the principle of legality is an important mean to achieve the rule of law. Efficiency in this context means that legal rules should be effective in relation to their object, purpose and meet the goals of the law. Another way to look at efficiency is as target achievement. The aim of the Act against Tax Evasion is to prevent Tax Evasion.

There are various methods which the legislature uses or may use against Tax Evasion. The first method used is the General Anti-Avoidance Rule prescribed by law in Act (1995:575) against Tax Evasion. The Tax Evasion law has often been criticized for the lack of predictability and to be problematic from the standpoint of legality. The second method is named “Genomsyn”. When using this method the taxation is not done under the terms that the taxpayers used, instead the taxation is based on legal documents defining the “true meaning”. A third method which may be used in the future is a “Tätningskommission”, and its task will be to seal identified gaps in the law. The fourth and final method is the special legislation directed against known Tax Evasion procedures. The special legislation I have chosen to analyze is the “interest deduction restrictions”.

The purpose of this study was to investigate how the four methods are designed and intended to be used. My intention was to investigate the ways in which the four methods are considered appropriate or inappropriate according to the rule of law and from an efficiency perspective.

According to my opinion it is impossible to say which one of the four methods is the best in relation to the rule of law and efficiency. I knew this from the beginning and it was not my intention to investigate it. What can be said is that all the methods have a content that may be considered inappropriate from the rule of law and from an efficiency perspective. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kratz, Emma LU
supervisor
organization
alternative title
Legal methods against Tax Evasion
course
JURM01 20102
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
skatterätt, skatteflykt, skatteflyktslagen, genomsyn, Tätningskommission rättssäkerhet, effektivitet
language
Swedish
id
1767933
date added to LUP
2011-01-24 15:44:53
date last changed
2011-01-24 15:44:53
@misc{1767933,
 abstract   = {There are two requirements that must be considered when different methods against Tax Evasion are being designed, the rule of law and efficiency. The relationship between the principle of legality and the rule of law is strong. The principle of legality is said to have incurred in order to make the legal purpose predictable and free from arbitrariness. These two components are a big part of the rule of law and it is said that the principle of legality is an important mean to achieve the rule of law. Efficiency in this context means that legal rules should be effective in relation to their object, purpose and meet the goals of the law. Another way to look at efficiency is as target achievement. The aim of the Act against Tax Evasion is to prevent Tax Evasion. 

There are various methods which the legislature uses or may use against Tax Evasion. The first method used is the General Anti-Avoidance Rule prescribed by law in Act (1995:575) against Tax Evasion. The Tax Evasion law has often been criticized for the lack of predictability and to be problematic from the standpoint of legality. The second method is named “Genomsyn”. When using this method the taxation is not done under the terms that the taxpayers used, instead the taxation is based on legal documents defining the “true meaning”. A third method which may be used in the future is a “Tätningskommission”, and its task will be to seal identified gaps in the law. The fourth and final method is the special legislation directed against known Tax Evasion procedures. The special legislation I have chosen to analyze is the “interest deduction restrictions”. 

The purpose of this study was to investigate how the four methods are designed and intended to be used. My intention was to investigate the ways in which the four methods are considered appropriate or inappropriate according to the rule of law and from an efficiency perspective.

According to my opinion it is impossible to say which one of the four methods is the best in relation to the rule of law and efficiency. I knew this from the beginning and it was not my intention to investigate it. What can be said is that all the methods have a content that may be considered inappropriate from the rule of law and from an efficiency perspective.},
 author    = {Kratz, Emma},
 keyword   = {skatterätt,skatteflykt,skatteflyktslagen,genomsyn,Tätningskommission rättssäkerhet,effektivitet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Metoder för att angripa skatteflykt},
 year     = {2011},
}