Advanced

Defining the Relevant Market in EU Concentration Cases - Applied to the Plate Heat Exchanger Industry

Jackson, David LU (2011) JURM01 20102
Department of Law
Abstract
An essay describing the legal regime governing market definition, particularly concerning concentration cases having a Union dimension. The author high-lights difficulties under the current legal regime, consisting mainly of the EU Commission’s Relevant Market Notice and case law. It is concluded that though this gives some guidance, case-law as well as doctrine indicates that parties will be able to argue far beyond the limits indicated by its provisions, thus allowing great uncertainty. Having described the legal regime, an example line of argumentation is presented, based on the market as perceived by actors in the plate heat exchanger industry. The essay is concluded by a critical analysis of the system as it is found during the course... (More)
An essay describing the legal regime governing market definition, particularly concerning concentration cases having a Union dimension. The author high-lights difficulties under the current legal regime, consisting mainly of the EU Commission’s Relevant Market Notice and case law. It is concluded that though this gives some guidance, case-law as well as doctrine indicates that parties will be able to argue far beyond the limits indicated by its provisions, thus allowing great uncertainty. Having described the legal regime, an example line of argumentation is presented, based on the market as perceived by actors in the plate heat exchanger industry. The essay is concluded by a critical analysis of the system as it is found during the course of the essay. (Less)
Abstract (Swedish)
Denna uppsats beskriver lagstiftningen angående marknadsdefinition, framförallt av koncentrationer unionsdimension. Slutsatserna appliceras sen till en analys av plattvärmeväxlarindustrin (PHE) för att producera ett exempel på hur en sådan argumentation kan föras. Följaktligen presenteras bakgrundsinformation om plattvärmeväxlarindustrin i kapitel 2. Där presenteras även två separata teknologier (tub- samt luftvärmeväxlare) som kan vara av relevans vid en bedömning av möjliga konkurrenskällor.
Efter detta, följer en beskrivning av lagen angående marknadsdefinition. Detta är ett av de mer komplicerade områdena inom konkurrensrätten. Koncentrationsförordningen (139/2004) etablerar regler för hur man fastställer en koncentrations legalitet,... (More)
Denna uppsats beskriver lagstiftningen angående marknadsdefinition, framförallt av koncentrationer unionsdimension. Slutsatserna appliceras sen till en analys av plattvärmeväxlarindustrin (PHE) för att producera ett exempel på hur en sådan argumentation kan föras. Följaktligen presenteras bakgrundsinformation om plattvärmeväxlarindustrin i kapitel 2. Där presenteras även två separata teknologier (tub- samt luftvärmeväxlare) som kan vara av relevans vid en bedömning av möjliga konkurrenskällor.
Efter detta, följer en beskrivning av lagen angående marknadsdefinition. Detta är ett av de mer komplicerade områdena inom konkurrensrätten. Koncentrationsförordningen (139/2004) etablerar regler för hur man fastställer en koncentrations legalitet, genom ett utforskande av huruvida en dominant marknadsställning etableras, eller om en stärks som redan existerar. Emellertid besvarar detta dokument inte hur man bör bestämma på vilken marknad denna ställning ska bedömas. För detta finns ännu ingen bindande lagstiftning.
Istället, är EU-kommissionens tillkännagivande om definitionen av relevant marknad (RMN) det huvudsakliga instrumentet för detta ändamål, en sammanfattning av EU-kommissionens erfarenheter i detta område fram till 1997. RMN förde med sig viktiga innovationer och viss klarhet. Det har dock ännu visat sig otillräckligt för att helt skingra all osäkerhet. Det är icke-bindande och har, trots ett visst inflytande på lagens tillämpande, varken presenterat något enskilt test eller någon hierarki mellan de väldigt många som används i praktiken. Samtidigt har EUs dömande institutioner gjort klart att praxis inte kommer att anses bindande vare sig för slutresultat eller testhierarki, utan enbart vad gäller dessa testers innehåll.
Icke desto mindre, styrs området av en lös struktur. Tre marknadsdimensioner innehåller upp till tre begränsande konkurrenskällor. I praktiken representeras dock endast två dimensioner i alla mål, nämligen den geografiska marknaden och produktmarknaden. Den temporala bedöms sällan, och där så sker, görs det normalt i samband med en bedömning av produktmarknaden.
De tre konkurrenskällorna, efterfråga, utbud och potentiell konkurrens, är ännu mindre förutsägbara. Traditionellt har endast efterfråga erkänts som en avgörande faktor. Utbud antogs böra bedömas först senare, i samband med en dominansbedömning. Potentiell konkurrens, som i sin betoning av framtida händelser ansågs alltför spekulativ, skulle inte bedömas alls.
Trots detta har erfarenhet visat att utbud ändå är avgörande i en stor mängd mål, då alternativet, att enbart fokusera på efterfråga, skulle orsaka onaturligt små marknader där dominans alltför lätt skulle kunna etableras. Vidare har det påståtts att potentiell konkurrens är alltför svårt att separera från utbud för att helt räkna bort. Därmed är det aktuella systemet för marknadsdefinition troligen ett system bestående av tre, men normalt två potentiella dimensioner, och två konkurrenskällor, där en innehåller ett mått av potentiell konkurrens i den nära framtiden.
Vare sig man accepterar denna position eller ej, återstår svårigheter. Inom konkurrenskällorna finns den stora mängd tester som tidigare nämndes, vilka används för att fastställa marknaden. Som nämnts finns där väldigt lite ordning. En viktig innovation, introducerad i RMN, var SSNIP-testet, vars mål är att mäta effekten på efterfråga av en liten men signifikant icke-övergående ökning i pris (Small but Significant Non-transitory Increase in Price on demand). Om en hypotetisk monopolist av en viss produkt i ett visst område kan bevisas vara begränsad från att införa en sådan ökning genom att kunder byter till andra produkter är den relevanta marknaden större än produkten/området i fråga.
Det finns således i ett mål gott om utrymme för argumentation. Detta skulle dock uppenbarligen innebära en väldigt komplex process. Därför vigs ett kapitel åt ett exempel på hur ett företag kan tänkas argumentera för en koncentration. Detta utgår från en tillverkare av plattvärmeväxlare och baseras på den tidigare presentationen av detta marknadssegment. Det utgår från att producenter generellt kommer att argumentera för största möjliga marknad, då större generellt innebär mindre förmåga att dominera. Den ideala marknaden skulle således vara global, omfattande så många konkurrerande produkter som möjligt, likväl som producenter av varor följande liknande principer. Det föreslås att sådan argumentation mycket väl kan vara framgångsrik, men att utsträckningen kommer bero till väldigt stor del på omständigheterna i PHE-industrin vid det relevanta tillfället.
Den sista delen analyserar kritiskt resultaten från tidigare kapitel. Det ifrågasätter hälsotillståndet i ett system som låter så mycket vara beroende av argumentation. På längre sikt kan detta orsaka betydande effektivitetsbrister, då allt större expertkunskap blir nödvändig för att navigera systemet. Det ökande beroendet av ekonomer för att utföra tester bidrar inte till att underlätta. Istället hotar det att komplicera detta ytterligare. Vidare, så länge lagens resultat förblir osäkert utgör denna osäkerhet ett hot mot principerna om att lika fall ska bedömas lika samt att inget straff skall utdömas för beteende som inte tydligt olagligförklarats, vilka båda utgör grundläggande principer inom EU-rätten såväl som mänskliga rättigheter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jackson, David LU
supervisor
organization
course
JURM01 20102
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
relevant, market, concentration, heat exchanger, EU & Competition, EC & Competition, EU law, civil and criminal procedure, Competition Law, merger, acquisition, Community Dimension, Union dimension, geographic market, SSNIP, substitutability, product market, market definition
language
English
id
1769074
date added to LUP
2011-02-21 09:14:55
date last changed
2011-02-21 09:14:55
@misc{1769074,
 abstract   = {An essay describing the legal regime governing market definition, particularly concerning concentration cases having a Union dimension. The author high-lights difficulties under the current legal regime, consisting mainly of the EU Commission’s Relevant Market Notice and case law. It is concluded that though this gives some guidance, case-law as well as doctrine indicates that parties will be able to argue far beyond the limits indicated by its provisions, thus allowing great uncertainty. Having described the legal regime, an example line of argumentation is presented, based on the market as perceived by actors in the plate heat exchanger industry. The essay is concluded by a critical analysis of the system as it is found during the course of the essay.},
 author    = {Jackson, David},
 keyword   = {relevant,market,concentration,heat exchanger,EU & Competition,EC & Competition,EU law,civil and criminal procedure,Competition Law,merger,acquisition,Community Dimension,Union dimension,geographic market,SSNIP,substitutability,product market,market definition},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Defining the Relevant Market in EU Concentration Cases - Applied to the Plate Heat Exchanger Industry},
 year     = {2011},
}