Advanced

Bolagsstyrning i private equity ägda företag - en studie av fyra svenska företag

Malmborg, Jacob; Pilman, Johan; Niveman, Carolina and Lindell, Markus (2010)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
SAMMANFATTNING TITEL: Bolagsstyrning i private equity ägda företag – en studie av fyra svenska företag SEMINARIEDATUM: 22 december 2010 ÄMNE/KURS: FEKK01, företagsekonomi, examensarbete kandidatnivå, 15 poäng FÖRFATTARE: Markus Lindell, Jacob Malmborg, Carolina Niveman och Johan Pilman HANDLEDARE: Claes Svensson NYCKELORD: Private equity, styrelsearbete, bolagsstyrning, aktivt ägande, värdeskapande process SYFTE: Uppsatsens teoretiska syfte är att konstruera en teoretisk referensram som behandlar hur bolagsstyrningen förändras i företag som har fått tillskott av kapital från ett private equity bolag. Uppsatsens empiriska syfte är att utreda specifika förändringar i bolagsstyrningen i företag efter ett inträde av ett private equity företag,... (More)
SAMMANFATTNING TITEL: Bolagsstyrning i private equity ägda företag – en studie av fyra svenska företag SEMINARIEDATUM: 22 december 2010 ÄMNE/KURS: FEKK01, företagsekonomi, examensarbete kandidatnivå, 15 poäng FÖRFATTARE: Markus Lindell, Jacob Malmborg, Carolina Niveman och Johan Pilman HANDLEDARE: Claes Svensson NYCKELORD: Private equity, styrelsearbete, bolagsstyrning, aktivt ägande, värdeskapande process SYFTE: Uppsatsens teoretiska syfte är att konstruera en teoretisk referensram som behandlar hur bolagsstyrningen förändras i företag som har fått tillskott av kapital från ett private equity bolag. Uppsatsens empiriska syfte är att utreda specifika förändringar i bolagsstyrningen i företag efter ett inträde av ett private equity företag, förändringar som vi sedan ställer mot vår teoretiska referensram. ANSATS/METOD: Med en abduktiv ansats har en kvalitativ fallstudie genomförts. Datainsamlingen av primärdata bygger på semi-strukturerade intervjuer, vilket bidrar till mer specifik och djupgående datainsamling. Insamlad sekundärdata är främst hämtad från litteratur om corporate governace och vetenskapliga artiklar som behandlar bolagsstyrningen i private equity ägda företag. TEORETISK REFERENSRAM: Det teoretiska kapitlet beskriver grundläggande teorier, tidigare forskning och begrepp inom corporate governance och private equity. Avsnittet avslutas med att en teoretisk referensram, samt tillhörande figur, som baseras på forskningen om bolagsstyrningen inom private equity ägda företag. EMPIRI: Det empiriska materialet bygger främst på sju utförda intervjuer med representanter från fallföretagen. Det empiriska resultatet visar vilka förändringar som skett i bolagsstyrningen efter inträdet av ett private equity bolag. SLUTSATSER: Uppsatsens slutsats är att den ursprungliga teoretiska referensramen stämmer förhållandevis bra överens med våra empiriska resultat. Efter vissa justeringar är den teoretiska referensramen applicerbar på andra företag. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Malmborg, Jacob; Pilman, Johan; Niveman, Carolina and Lindell, Markus
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Private equity, styrelsearbete, bolagsstyrning, aktivt ägande, värdeskapandeprocess, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1769829
date added to LUP
2010-12-22 00:00:00
date last changed
2012-04-02 18:30:31
@misc{1769829,
 abstract   = {SAMMANFATTNING TITEL: Bolagsstyrning i private equity ägda företag – en studie av fyra svenska företag SEMINARIEDATUM: 22 december 2010 ÄMNE/KURS: FEKK01, företagsekonomi, examensarbete kandidatnivå, 15 poäng FÖRFATTARE: Markus Lindell, Jacob Malmborg, Carolina Niveman och Johan Pilman HANDLEDARE: Claes Svensson NYCKELORD: Private equity, styrelsearbete, bolagsstyrning, aktivt ägande, värdeskapande process SYFTE: Uppsatsens teoretiska syfte är att konstruera en teoretisk referensram som behandlar hur bolagsstyrningen förändras i företag som har fått tillskott av kapital från ett private equity bolag. Uppsatsens empiriska syfte är att utreda specifika förändringar i bolagsstyrningen i företag efter ett inträde av ett private equity företag, förändringar som vi sedan ställer mot vår teoretiska referensram. ANSATS/METOD: Med en abduktiv ansats har en kvalitativ fallstudie genomförts. Datainsamlingen av primärdata bygger på semi-strukturerade intervjuer, vilket bidrar till mer specifik och djupgående datainsamling. Insamlad sekundärdata är främst hämtad från litteratur om corporate governace och vetenskapliga artiklar som behandlar bolagsstyrningen i private equity ägda företag. TEORETISK REFERENSRAM: Det teoretiska kapitlet beskriver grundläggande teorier, tidigare forskning och begrepp inom corporate governance och private equity. Avsnittet avslutas med att en teoretisk referensram, samt tillhörande figur, som baseras på forskningen om bolagsstyrningen inom private equity ägda företag. EMPIRI: Det empiriska materialet bygger främst på sju utförda intervjuer med representanter från fallföretagen. Det empiriska resultatet visar vilka förändringar som skett i bolagsstyrningen efter inträdet av ett private equity bolag. SLUTSATSER: Uppsatsens slutsats är att den ursprungliga teoretiska referensramen stämmer förhållandevis bra överens med våra empiriska resultat. Efter vissa justeringar är den teoretiska referensramen applicerbar på andra företag.},
 author    = {Malmborg, Jacob and Pilman, Johan and Niveman, Carolina and Lindell, Markus},
 keyword   = {Private equity,styrelsearbete,bolagsstyrning,aktivt ägande,värdeskapandeprocess,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Bolagsstyrning i private equity ägda företag - en studie av fyra svenska företag},
 year     = {2010},
}