Advanced

Neutralitet mellan några olika sätt att äga värdepapper

Fagerström, Johanna LU (2011) HARM12 20102
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Inkomster i inkomstslaget kapital kan erhållas i form av löpande avkastning samt i form av kapitalvinst vid avyttring av tillgångar. Det är endast privatpersoner som beskattas i inkomstslaget kapital med en skatt på 30 procent. Juridiska personer skall redovisa sina kapitalinkomster i inkomstslaget näringsverksamhet. Vissa av beskattningsreglerna i inkomstslaget kapital skall dock tillämpas för juridiska personer när de beräknar den skattepliktiga kapitalinkomsten. Kapitalvinster skall tas upp som intäkt det beskattningsår då tillgången avyttras men kapitalförluster får inte dras av som kostnad förrän förlusten är definitiv. Kapitalvinster och kapitalförluster beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången minskat... (More)
Inkomster i inkomstslaget kapital kan erhållas i form av löpande avkastning samt i form av kapitalvinst vid avyttring av tillgångar. Det är endast privatpersoner som beskattas i inkomstslaget kapital med en skatt på 30 procent. Juridiska personer skall redovisa sina kapitalinkomster i inkomstslaget näringsverksamhet. Vissa av beskattningsreglerna i inkomstslaget kapital skall dock tillämpas för juridiska personer när de beräknar den skattepliktiga kapitalinkomsten. Kapitalvinster skall tas upp som intäkt det beskattningsår då tillgången avyttras men kapitalförluster får inte dras av som kostnad förrän förlusten är definitiv. Kapitalvinster och kapitalförluster beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången minskat med utgifterna för avyttringen och omkostnadsbeloppet. Då en fysisk person förvaltar värdepapper via en kapitalförsäkring eller ett pensionssparkonto beskattas inte vinster och utdelningar i inkomstslaget kapital. Istället för kapitalskatt uttas en avkastningsskatt.

Jag har satt samman en börsportfölj för att kunna utföra beräkningar och se vad resultatet blir i olika situationer vid försäljning av värdepapperna. Börsportföljen består av marknadsnoterade aktier och aktiefonder.

Resultatet vid försäljning av värdepapper blir olika beroende på hur värdepapperna innehas. Beräkningarna har visat att det råder neutralitetsbrister mellan olika ägandesätt.
Neutralitetsbristerna uppstår delvis på grund av att olika ägandesätt har olika skattesatser, olika beskattningsunderlag samt olika kvittningsregler. Frågan om hur X ska förvalta värdepapperna kan besvaras med att det beror på. Att äga värdepapperna direkt gentemot via en kapitalförsäkring har både för- och nackdelar. Det är mer lönsamt för X att äga värdepapper direkt än att äga andelar i ett investmentbolag på grund av dubbelbeskattning. Skillnaden mellan att äga värdepapper via en kapitalförsäkring eller ett pensionssparkonto är att X har rätt att göra ett avdrag när han äger ett pensionssparkonto. Jämförelsen mellan att äga värdepapperna direkt eller att förvalta värdepapperna i ett aktiebolag visar att en förlust blir densamma oavsett ägandetyp. Skillnaden är att aktiebolaget får dra av hela förlusten medan den fysiske personen enbart får dra av 70 procent. Aktiebolag har en lägre marginalskatt och därav får bolaget en högre vinst än om X förvaltar värdepapperna som fysisk person. För att ta ställning till om X ska förvalta värdepapper som fysisk person eller via ett aktiebolag måste hänsyn även tas till dubbelbeskattningseffekten. (Less)
Abstract
Incomes can be obtained in form of current income and in form of capital gains on disposal of assets, in the income category capital. It´s only natural persons who are taxed in the income category capital with a tax rate of 30 percent. Juridical person shall report their capital income in the income category business tax. When juridical persons are calculating the taxable capital income they should use some of the tax rules in the income category capital. Capital gains should be included as income the tax year when the asset is sold, but capital losses should be deducted when the loss is definitive. A natural person will not pay tax on capital for the profits and dividends when the owner manages securities through capital insurance or at a... (More)
Incomes can be obtained in form of current income and in form of capital gains on disposal of assets, in the income category capital. It´s only natural persons who are taxed in the income category capital with a tax rate of 30 percent. Juridical person shall report their capital income in the income category business tax. When juridical persons are calculating the taxable capital income they should use some of the tax rules in the income category capital. Capital gains should be included as income the tax year when the asset is sold, but capital losses should be deducted when the loss is definitive. A natural person will not pay tax on capital for the profits and dividends when the owner manages securities through capital insurance or at a pension saving account. Instead of tax on capital the owner will pay a tax called: avkastningsskatt.

In order to perform calculations and be able to see the result in different situations I have created an investment portfolio. The investment portfolio contains listed shares and mutual funds.

The result when selling the securities will be different depending on how the owner manages the securities. Calculations have shown that there is a lack of neutrality between the different ownerships. The lack of neutrality arises because the different ownership has different rates, different tax bases, and various set-off rules. How X will manage the securities depends on different conditions. There is different advantage and disadvantages depending on how X chose to manage the securities. Because of the double taxation it is more profitable for X to own the securities directly than through an investment company. By owning the securities on a pension saving account there will be an opportunity to deduct. This deduction is not possible when owning through capital insurance.

Since a company has lower tax rate than a natural person, the company will get a higher profit. The owner will have to consider the double taxation when deciding to manage the securities as a natural person or through a company. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Fagerström, Johanna LU
supervisor
organization
course
HARM12 20102
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Värdepapper, kapitalvinst, börsportfölj, avkastningsskatt, neutralitet
language
Swedish
id
1774658
date added to LUP
2011-02-17 09:55:25
date last changed
2011-02-17 09:55:25
@misc{1774658,
 abstract   = {Incomes can be obtained in form of current income and in form of capital gains on disposal of assets, in the income category capital. It´s only natural persons who are taxed in the income category capital with a tax rate of 30 percent. Juridical person shall report their capital income in the income category business tax. When juridical persons are calculating the taxable capital income they should use some of the tax rules in the income category capital. Capital gains should be included as income the tax year when the asset is sold, but capital losses should be deducted when the loss is definitive. A natural person will not pay tax on capital for the profits and dividends when the owner manages securities through capital insurance or at a pension saving account. Instead of tax on capital the owner will pay a tax called: avkastningsskatt. 

In order to perform calculations and be able to see the result in different situations I have created an investment portfolio. The investment portfolio contains listed shares and mutual funds. 

The result when selling the securities will be different depending on how the owner manages the securities. Calculations have shown that there is a lack of neutrality between the different ownerships. The lack of neutrality arises because the different ownership has different rates, different tax bases, and various set-off rules. How X will manage the securities depends on different conditions. There is different advantage and disadvantages depending on how X chose to manage the securities. Because of the double taxation it is more profitable for X to own the securities directly than through an investment company. By owning the securities on a pension saving account there will be an opportunity to deduct. This deduction is not possible when owning through capital insurance. 

Since a company has lower tax rate than a natural person, the company will get a higher profit. The owner will have to consider the double taxation when deciding to manage the securities as a natural person or through a company.},
 author    = {Fagerström, Johanna},
 keyword   = {Värdepapper,kapitalvinst,börsportfölj,avkastningsskatt,neutralitet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Neutralitet mellan några olika sätt att äga värdepapper},
 year     = {2011},
}