Advanced

Skalbolagsreglerna en kritisk granskning

Werner Lukyanova, Natalya LU (2011) HARK12 20102
Department of Business Law
Abstract
A shell company is a company where the company’s assets mainly consist of cash, securities and other similar liquid assets. The shell company can be: a limited liability company, an economic association or a general partnership. The company is a shell company if market value of the company’s liquid assets exceeds the half of the purchase price at the time of sale. There are several reasons to buy the shell company. One of the most common reasons to buy shares of the shell company is because the potential requirements of the buyer is to get the cash for reduced price in order to be able to invest new serious business, for example, to start a research-and development company. Another reason to buy a shell company is because the buyer of... (More)
A shell company is a company where the company’s assets mainly consist of cash, securities and other similar liquid assets. The shell company can be: a limited liability company, an economic association or a general partnership. The company is a shell company if market value of the company’s liquid assets exceeds the half of the purchase price at the time of sale. There are several reasons to buy the shell company. One of the most common reasons to buy shares of the shell company is because the potential requirements of the buyer is to get the cash for reduced price in order to be able to invest new serious business, for example, to start a research-and development company. Another reason to buy a shell company is because the buyer of the company intends to empty the company’s cash assets without paying of income’s taxes which the buyer has to pay after he became a new owner of this shell company.

In order to prevent company’s emptying and reduce the trade with the shell companies the shell company rules came into force in 2002. The rules apply when one private person sells his shares in the shell company. There are similar rules for legal person which apply when one legal person sells its joint owner rights in the shell company. Rules came into force during the year 2003. The shell company rules operate against the seller of the shell company and are classified as a law of the stopping rule character.

Sometimes it is difficult to apply shell company rules in practice because the definition of shell company is so wide and the exception from the shell company rules taxation is so unclear. I can present several examples:
- it is not possible to anticipate in advance if exception rule can be applied in a current situation because there are no explanations in law in what kind of situations you can apply rule for exception from the shell company taxation.
- there is an exclusion from the rules for minority owner in law but it is not clear how large a minority owner’s shareholding must be for the minority shareholder is not taxed in according to the shell company’s rules,
- many service companies classified often as the shell companies because they mostly consist of cash.

In my opinion the seller and the buyer of the shell company should to be together responsible for company’s unpaid taxes.

I think that the shell company’s rules should be clearer, for example:
- the expression ”similar liquid assets” should be more clear,
- the expression “special reasons” which contains in exceptional rules should be explained in Law.

The purpose of this paper is to describe some possible ambiguities and difficulties which contain rules against trading with the shell companies for private persons and for legal persons. (Less)
Abstract (Swedish)
Skalbolag är ett företag i vilket företagets tillgångar i huvudsak består av kontanter, värdepapper och liknande likvida tillgångar vid tidpunkten för avyttring. Ett aktiebolag, en ekonomisk förening eller ett handelsbolag kan vara ett skalbolag. Ett skalbolag föreligger om summan av marknadsvärdet av företagets likvida tillgångar överstiger hälften av köpeskillingen vid tidpunkten för avyttringen. Det finns flera anledningar för att köpa ett skalbolag. En av de vanligaste anledningarna till förvärv av aktier i ett skalbolag är köparens eventuella önskemål om att få likvida medel till ett rabatterat pris för att finansiera en annan ”seriös” rörelse till exempel ett forskning - och utvecklingsföretag. En annan anledning till att köpa ett... (More)
Skalbolag är ett företag i vilket företagets tillgångar i huvudsak består av kontanter, värdepapper och liknande likvida tillgångar vid tidpunkten för avyttring. Ett aktiebolag, en ekonomisk förening eller ett handelsbolag kan vara ett skalbolag. Ett skalbolag föreligger om summan av marknadsvärdet av företagets likvida tillgångar överstiger hälften av köpeskillingen vid tidpunkten för avyttringen. Det finns flera anledningar för att köpa ett skalbolag. En av de vanligaste anledningarna till förvärv av aktier i ett skalbolag är köparens eventuella önskemål om att få likvida medel till ett rabatterat pris för att finansiera en annan ”seriös” rörelse till exempel ett forskning - och utvecklingsföretag. En annan anledning till att köpa ett skalbolag kan vara att en köpare har för avsikt att plundra bolaget på likvida tillgångar utan att betala bolagsskatt som löper på bolagets andelar efter ägareövergången.

För att förhindra bolagsplundring och minska den ökade handeln med skalbolag infördes under år 2002 skalbolagsregler. Reglerna gäller när en fysisk person avyttrar sin andel i ett skalbolag. Under år 2003 trädde liknande regler i kraft som reglerar avyttring av en delägarrätt i ett skalbolag av en juridisk person. Skalbolagsreglerna riktar sig mot säljaren av ett skalbolag och klassificeras som lagstiftning av stoppregelkaraktär.

Eftersom skalbolagsdefinitionen är väldigt vid och undantagsregeln från skalbolagsbeskattning är otydlig uppstår ofta i praktiken vissa problem vid tillämpning av skalbolagsregler, bland annat:
- det är inte möjligt att i förväg kunna förutse om undantagsregeln är tillämplig på en gällande situation på grund av att det inte framgår i lagtexten i vilka situationer undantagsregeln från skalbolagsbeskattning kan tillämpas,
- det finns en undantagsregel för minoritetsägare i lagtexten men det är inte fastställt hur stor minoritetsposten bör vara för att minoritetsägaren inte skall beskattas enligt skalbolagsreglerna,
- många tjänsteföretag klassas ofta som ett skalbolag eftersom de till stor del innehåller likvida medel.

Enligt min uppfattning bör skalbolagsreglerna vara tydligare, till exempel:
- begreppet ”liknande likvida tillgångar” bör förtydligas,
- begreppet ”särskilda skäl” enligt undantagsregeln bör förklaras i lagtexten.

Enligt min åsikt bör säljaren och köparen av skalbolag gemensamt vara ansvariga för bolagets obetalda skatter.

Syftet med uppsatsen är att redogöra för eventuella oklarheter i skalbolagsbegrepp och svårigheter vid tillämpning av reglerna mot handel med skalbolag för fysiska och juridiska personer i praktiken. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Werner Lukyanova, Natalya LU
supervisor
organization
course
HARK12 20102
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
skalbolag, skalbolagsdeklaration, skalbolagsregler, skalbolagsbestämmelser, skalbolagsbeskattning
language
Swedish
id
1786599
date added to LUP
2011-10-04 15:05:12
date last changed
2011-10-04 15:05:12
@misc{1786599,
 abstract   = {A shell company is a company where the company’s assets mainly consist of cash, securities and other similar liquid assets. The shell company can be: a limited liability company, an economic association or a general partnership. The company is a shell company if market value of the company’s liquid assets exceeds the half of the purchase price at the time of sale. There are several reasons to buy the shell company. One of the most common reasons to buy shares of the shell company is because the potential requirements of the buyer is to get the cash for reduced price in order to be able to invest new serious business, for example, to start a research-and development company. Another reason to buy a shell company is because the buyer of the company intends to empty the company’s cash assets without paying of income’s taxes which the buyer has to pay after he became a new owner of this shell company. 

In order to prevent company’s emptying and reduce the trade with the shell companies the shell company rules came into force in 2002. The rules apply when one private person sells his shares in the shell company. There are similar rules for legal person which apply when one legal person sells its joint owner rights in the shell company. Rules came into force during the year 2003. The shell company rules operate against the seller of the shell company and are classified as a law of the stopping rule character. 

Sometimes it is difficult to apply shell company rules in practice because the definition of shell company is so wide and the exception from the shell company rules taxation is so unclear. I can present several examples:
- it is not possible to anticipate in advance if exception rule can be applied in a current situation because there are no explanations in law in what kind of situations you can apply rule for exception from the shell company taxation. 
- there is an exclusion from the rules for minority owner in law but it is not clear how large a minority owner’s shareholding must be for the minority shareholder is not taxed in according to the shell company’s rules, 
- many service companies classified often as the shell companies because they mostly consist of cash.

In my opinion the seller and the buyer of the shell company should to be together responsible for company’s unpaid taxes. 

I think that the shell company’s rules should be clearer, for example:
-	the expression ”similar liquid assets” should be more clear,
-	the expression “special reasons” which contains in exceptional rules should be explained in Law. 

The purpose of this paper is to describe some possible ambiguities and difficulties which contain rules against trading with the shell companies for private persons and for legal persons.},
 author    = {Werner Lukyanova, Natalya},
 keyword   = {skalbolag,skalbolagsdeklaration,skalbolagsregler,skalbolagsbestämmelser,skalbolagsbeskattning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Skalbolagsreglerna en kritisk granskning},
 year     = {2011},
}