Advanced

Skatter och sociala avgifter på tjänsteinkomster i Öresundsregionen

Wennström, Ludvig LU (2011) JURM01 20102
Department of Law
Abstract (Swedish)
Öresundsregionen är en mycket aktiv region med över tjugotusen människor som arbetspendlar dagligen. Rent fysiskt är det idag lättare att pendla över Öresund än förr, tack vare Öresundsbron. Det finns dock andra hinder. Sveriges regler för sociala avgifter och på inkomstskatteområdet skiljer sig en hel del från Danmarks och denna diskrepans kan ge upphov till vissa problem. Uppsatsen är inriktad på de som arbetar i båda länderna och de problem som kan uppstå för dem.

På skatteområdet är den tydligaste skillnaden att Danmark har ett något högre skattetryck än Sverige, detta uppvägs av betydligt lägre sociala avgifter. Fördelningen av beskattningsrätten regleras i det nordiska skatteavtalet och huvudregeln vid anställning utomlands är att... (More)
Öresundsregionen är en mycket aktiv region med över tjugotusen människor som arbetspendlar dagligen. Rent fysiskt är det idag lättare att pendla över Öresund än förr, tack vare Öresundsbron. Det finns dock andra hinder. Sveriges regler för sociala avgifter och på inkomstskatteområdet skiljer sig en hel del från Danmarks och denna diskrepans kan ge upphov till vissa problem. Uppsatsen är inriktad på de som arbetar i båda länderna och de problem som kan uppstå för dem.

På skatteområdet är den tydligaste skillnaden att Danmark har ett något högre skattetryck än Sverige, detta uppvägs av betydligt lägre sociala avgifter. Fördelningen av beskattningsrätten regleras i det nordiska skatteavtalet och huvudregeln vid anställning utomlands är att man skall beskattas i arbetslandet förutsatt att inte arbetet utförs i bosättningslandet. Sverige och Danmark har slutit en överenskommelse om att en arbetstagare fortsatt skall kunna bli beskattad i arbetslandet trots att en del av arbetet sker i bosättningslandet.

En olikhet som påverkar pendlarnas skattemässiga situation är ländernas olika sätt att införliva det nordiska skatteavtalet i sin nationella lagstiftning. Sverige har valt att använda sig av obegränsad exempt och Danmark av credit som metod för att undvika dubbelbeskattning.

Den största skillnaden mellan länderna är på de sociala avgifterna där Sverige har en mycket högre procentsats. Koordinationen av sociala avgifter och socialförsäkring i EU bestäms i förordning 883/2004 som nyligen ersatt förordning 1408/71. Den nya förordningen kom till för att förenkla regelverket och bättre anpassa koordinationen av socialförsäkring till dagens ökade rörlighet. Huvudregeln är att man är socialförsäkrad i arbetslandet vid arbete i ett land och i bosättningslandet vid arbete i två länder. Den mest väsentliga skillnaden mellan förordningarna är att den nya ger en möjlighet att arbeta en del i bosättningslandet utan att man byter socialförsäkringsland, detta gäller dock bara vid arbete för samma arbetsgivare. Länderna har slutit en överenskommelse i enlighet med den gamla förordningen. Överenskommelsen innebär att en arbetstagare efter ansökan skall kunna få dispens att bli socialförsäkrad i arbetslandet trots att en del av arbetet utförs i bosättningslandet. Den möjligheten ges också endast vid arbete för samma arbetsgivare precis som i förordningen.

En arbetstagare bosatt i Sverige får en väsentligt mindre del av det totala löneutrymmet på sin danska lön den dag han börjar arbeta i Sverige också, då det skall läggas på svenska sociala avgifter och dras den högre danska skatten. För en arbetstagare bosatt i Danmark är nackdelen att Danmark valt creditmetoden, vilket blir väsentligt sämre för den skattskyldige jämfört med om man valt exemptmetoden istället. (Less)
Abstract
The Öresund region is a very active region with over twenty thousand people commuting daily across Öresund. Nowadays it is, physically, easier to commute than before, thanks to the Öresund bridge. There are however other remaining obstacles. The legislation of the social insurance scheme and the income tax area in Sweden is different from the corresponding areas in Denmark and the discrepancy may cause some problems. This paper focuses on the problems that may occur when you work in both countries.

Denmark has a higher tax rate than Sweden, but this is outweighed by much lower rates in the social insurance area. The distribution of fiscal power is regulated in the Nordic tax treaty and the principal rule, when working abroad, is that a... (More)
The Öresund region is a very active region with over twenty thousand people commuting daily across Öresund. Nowadays it is, physically, easier to commute than before, thanks to the Öresund bridge. There are however other remaining obstacles. The legislation of the social insurance scheme and the income tax area in Sweden is different from the corresponding areas in Denmark and the discrepancy may cause some problems. This paper focuses on the problems that may occur when you work in both countries.

Denmark has a higher tax rate than Sweden, but this is outweighed by much lower rates in the social insurance area. The distribution of fiscal power is regulated in the Nordic tax treaty and the principal rule, when working abroad, is that a person is liable to pay tax in the country of the employment, provided that the actual work is not performed in the country of residence. Sweden and Denmark have made an agreement that a person is still liable to pay tax in the country of employment although part of the work is performed in the country of residence.

One difference affecting taxpayers in the Öresund region is the different ways of incorporating the Nordic tax treaty in the national legislation chosen by the two countries. In Sweden unlimited exempt is used as a method to avoid double taxation, whereas credit is used in Denmark.

The largest difference is to be found in the area of the social insurance scheme, where the rates in Sweden are much higher than in Denmark. The coordination of this in the EU is regulated in regulation 883/2004, which recently replaced regulation 1408/71. The new regulation was introduced in order to simplify the rules and to better adapt the coordination of social insurance schemes to the increased mobility on the labour market. The principal rule is that a person belongs to the social insurance scheme of the country of employment when working in one ountry and to the country of residence when working in two countries. The most substantial difference between the regulations is that the new one allows part of the work to be done in the country of residence without having to change schemes. This exception is only valid for people working for the same employer in both countries. Sweden and Denmark have made an agreement according to the rules in the old regulation. The agreement gives employees with the same employer in both countries a possibility to apply for an exemption from changing schemes to the one of the country of residence.

A person living in Sweden will get significantly less of his or her Danish salary if he or she starts working in Sweden simultaneously, because the Swedish social charges will be added to the Danish tax rate. For a person living in Denmark the disadvantage lies in the fact that the credit method is used, which results in a significantly worse situation than with the method of exempt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wennström, Ludvig LU
supervisor
organization
alternative title
Taxes and social charges on income from employment in the Öresund region
course
JURM01 20102
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
skatterätt, socialrätt, Öresund, 1408/71, 883/2004, arbeta i två länder, arbetsgivaravgift, skatteavtal, Sverige, Danmark
language
Swedish
id
1897875
date added to LUP
2011-05-30 09:20:05
date last changed
2011-05-30 09:20:05
@misc{1897875,
 abstract   = {The Öresund region is a very active region with over twenty thousand people commuting daily across Öresund. Nowadays it is, physically, easier to commute than before, thanks to the Öresund bridge. There are however other remaining obstacles. The legislation of the social insurance scheme and the income tax area in Sweden is different from the corresponding areas in Denmark and the discrepancy may cause some problems. This paper focuses on the problems that may occur when you work in both countries.

Denmark has a higher tax rate than Sweden, but this is outweighed by much lower rates in the social insurance area. The distribution of fiscal power is regulated in the Nordic tax treaty and the principal rule, when working abroad, is that a person is liable to pay tax in the country of the employment, provided that the actual work is not performed in the country of residence. Sweden and Denmark have made an agreement that a person is still liable to pay tax in the country of employment although part of the work is performed in the country of residence. 

One difference affecting taxpayers in the Öresund region is the different ways of incorporating the Nordic tax treaty in the national legislation chosen by the two countries. In Sweden unlimited exempt is used as a method to avoid double taxation, whereas credit is used in Denmark.

The largest difference is to be found in the area of the social insurance scheme, where the rates in Sweden are much higher than in Denmark. The coordination of this in the EU is regulated in regulation 883/2004, which recently replaced regulation 1408/71. The new regulation was introduced in order to simplify the rules and to better adapt the coordination of social insurance schemes to the increased mobility on the labour market. The principal rule is that a person belongs to the social insurance scheme of the country of employment when working in one ountry and to the country of residence when working in two countries. The most substantial difference between the regulations is that the new one allows part of the work to be done in the country of residence without having to change schemes. This exception is only valid for people working for the same employer in both countries. Sweden and Denmark have made an agreement according to the rules in the old regulation. The agreement gives employees with the same employer in both countries a possibility to apply for an exemption from changing schemes to the one of the country of residence.

A person living in Sweden will get significantly less of his or her Danish salary if he or she starts working in Sweden simultaneously, because the Swedish social charges will be added to the Danish tax rate. For a person living in Denmark the disadvantage lies in the fact that the credit method is used, which results in a significantly worse situation than with the method of exempt.},
 author    = {Wennström, Ludvig},
 keyword   = {skatterätt,socialrätt,Öresund,1408/71,883/2004,arbeta i två länder,arbetsgivaravgift,skatteavtal,Sverige,Danmark},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Skatter och sociala avgifter på tjänsteinkomster i Öresundsregionen},
 year     = {2011},
}