Advanced

Förbudet enligt 7 § 3 st. LAS för överlåtaren att vidta uppsägningar p.g.a. övertalighet i övergångsskedet - Hur lång är denna period?

Hejdeman, Anders LU (2011) JURM01 20111
Department of Law
Abstract
As a result of the European Commission's proposal for an enhanced protection of employees' employment contracts at undertakings, the Council Directive 77/187/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to the safeguarding of employees’ rights in the event of transfers of undertakings, businesses or parts of businesses, known as the Directive on transfers of undertakings, was adopted in 1977. A key provision of the Directive is the termination prohibition under Article 4.1, which has been implemented in Swedish law by 7 § 3 st. LAS.

According to 7 § 3 st. LAS, a business transition as such does not constitute grounds for dismissal of workers. Exceptions to the prohibition of notice are provided for in the same... (More)
As a result of the European Commission's proposal for an enhanced protection of employees' employment contracts at undertakings, the Council Directive 77/187/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to the safeguarding of employees’ rights in the event of transfers of undertakings, businesses or parts of businesses, known as the Directive on transfers of undertakings, was adopted in 1977. A key provision of the Directive is the termination prohibition under Article 4.1, which has been implemented in Swedish law by 7 § 3 st. LAS.

According to 7 § 3 st. LAS, a business transition as such does not constitute grounds for dismissal of workers. Exceptions to the prohibition of notice are provided for in the same provision relating to such dismissals taken due to economic, technical or organizational reasons.

Unlike the European law, the timing for the applicability of the prohibition plays a vital role in the Swedish law. The timing can be regarded as of secondary importance according to European law and seems to be considered as relatively insignificant.

The meaning and the scope of the provision could therefore be questioned and discussed. More specifically, the question regarding the time at which the termination prohibition in 7 § 3 st. LAS can be considered to be applicable in relation to a transferor of a business could be examined and investigated.

According to Swedish law in the form of statements from the judicial practice and the interviews conducted with practicing lawyers, the main role conclusion can be drawn that no specific date for the termination prohibition in 7 § 3 st. LAS applied in relation to a transferor of a business can or should be fixed in practice. The applicability of the prohibition notice is likely therefore to be the result of the circumstances prevailing in each individual case.

The time of the transferor's dismissal prohibition may however, in according with the interviews, in certain circumstances be attributed to the initiation of negotiations with trade unions, the opening of negotiations with potential buyers and / or to establish a letter of intent between the parties.

In the light of what has been mentioned above, existing law could be considered ambiguous and problematic regarding the time aspect of the applicability of the termination prohibition. Based on the responses from the professional practitioners you may however get the impression that the issue is seen as relatively uncontroversial and unproblematic in practice. (Less)
Abstract (Swedish)
Som en följd av den europeiska kommissionens förslag till ett förstärkt skydd för arbetstagares anställningar vid företagssammanslutningar antogs år 1977 rådets direktiv 77/187/EEG om tillnärmning av medlemstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag, verksamheter eller delar av verksamheter, det s.k. överlåtelsedirektivet. En central bestämmelse i direktivet utgörs av det uppsägningsförbud som följer av artikel 4.1, vilken i sin tur implementerats i svensk rätt genom 7 § 3 st. LAS.

Enligt 7 § 3 st. LAS ska en verksamhetsövergång i sig inte utgöra saklig grund för uppsägning av arbetstagare. Undantag från uppsägningsförbudet stadgas i samma bestämmelse avseende sådana uppsägningar som vidtas... (More)
Som en följd av den europeiska kommissionens förslag till ett förstärkt skydd för arbetstagares anställningar vid företagssammanslutningar antogs år 1977 rådets direktiv 77/187/EEG om tillnärmning av medlemstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag, verksamheter eller delar av verksamheter, det s.k. överlåtelsedirektivet. En central bestämmelse i direktivet utgörs av det uppsägningsförbud som följer av artikel 4.1, vilken i sin tur implementerats i svensk rätt genom 7 § 3 st. LAS.

Enligt 7 § 3 st. LAS ska en verksamhetsövergång i sig inte utgöra saklig grund för uppsägning av arbetstagare. Undantag från uppsägningsförbudet stadgas i samma bestämmelse avseende sådana uppsägningar som vidtas p.g.a. ekonomiska, tekniska eller organisatoriska skäl.

Till skillnad från EU-rätten spelar tidpunkten för förbudets tillämplighet en avgörande roll i den svenska rätten. Tidpunkten kan anses vara av sekundär betydelse enligt EU-rätten och verkar beaktas som relativt oviktig.

Bestämmelsens innebörd och omfattning kan därmed ifrågasättas och diskuteras. Mer specifikt skulle frågan avseende vid vilken tidpunkt uppsägningsförbudet enligt 7 § 3 st. LAS blir tillämpligt i förhållande till en överlåtare av en verksamhet kunna undersökas och utredas.

Enligt svensk rätt i form av uttalanden från domstolspraxis och av genomförda intervjuer med yrkesverksamma jurister kan slutsatsen dras att någon exakt konkret tidpunkt för när uppsägningsförbudet enligt 7 § 3 st. LAS blir tillämpligt i förhållande till en överlåtare av en verksamhet som huvudregel inte kan eller bör fastställas i praktiken. Aktualiseringen av uppsägningsförbudet torde därför bero på de aktuella omständigheterna som föreligger i varje enskilt fall.

Tidpunkten för en överlåtares uppsägningsförbud kan dock enligt intervjuerna under vissa omständigheter hänföras till inledandet av MBL-förhandlingar, inledandet av förhandlingar med eventuella köpare och/eller till upprättandet av ett letter of intent mellan parterna.

Mot bakgrund av ovan nämnda skulle gällande rätt därmed kunna anses vara oklar och problematisk avseende tidsaspekten för uppsägningsförbudets aktualisering. Utifrån svaren från de yrkesverksamma praktikerna kan man dock få den uppfattningen att frågan ses som förhållandevis okontroversiell och oproblematisk i praktiken. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hejdeman, Anders LU
supervisor
organization
alternative title
The prohibition under 7 § 3 st. LAS for the transferor to make dismissals due to redundancy during the transition period - How long is this period?
course
JURM01 20111
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Arbetsrätt, Verksamhetsöverlåtelse, Uppsägningsförbud
language
Swedish
id
1962798
date added to LUP
2011-05-26 11:33:41
date last changed
2011-05-26 11:33:41
@misc{1962798,
 abstract   = {As a result of the European Commission's proposal for an enhanced protection of employees' employment contracts at undertakings, the Council Directive 77/187/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to the safeguarding of employees’ rights in the event of transfers of undertakings, businesses or parts of businesses, known as the Directive on transfers of undertakings, was adopted in 1977. A key provision of the Directive is the termination prohibition under Article 4.1, which has been implemented in Swedish law by 7 § 3 st. LAS.

According to 7 § 3 st. LAS, a business transition as such does not constitute grounds for dismissal of workers. Exceptions to the prohibition of notice are provided for in the same provision relating to such dismissals taken due to economic, technical or organizational reasons. 

Unlike the European law, the timing for the applicability of the prohibition plays a vital role in the Swedish law. The timing can be regarded as of secondary importance according to European law and seems to be considered as relatively insignificant.

The meaning and the scope of the provision could therefore be questioned and discussed. More specifically, the question regarding the time at which the termination prohibition in 7 § 3 st. LAS can be considered to be applicable in relation to a transferor of a business could be examined and investigated.

According to Swedish law in the form of statements from the judicial practice and the interviews conducted with practicing lawyers, the main role conclusion can be drawn that no specific date for the termination prohibition in 7 § 3 st. LAS applied in relation to a transferor of a business can or should be fixed in practice. The applicability of the prohibition notice is likely therefore to be the result of the circumstances prevailing in each individual case.

The time of the transferor's dismissal prohibition may however, in according with the interviews, in certain circumstances be attributed to the initiation of negotiations with trade unions, the opening of negotiations with potential buyers and / or to establish a letter of intent between the parties.

In the light of what has been mentioned above, existing law could be considered ambiguous and problematic regarding the time aspect of the applicability of the termination prohibition. Based on the responses from the professional practitioners you may however get the impression that the issue is seen as relatively uncontroversial and unproblematic in practice.},
 author    = {Hejdeman, Anders},
 keyword   = {Arbetsrätt,Verksamhetsöverlåtelse,Uppsägningsförbud},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Förbudet enligt 7 § 3 st. LAS för överlåtaren att vidta uppsägningar p.g.a. övertalighet i övergångsskedet - Hur lång är denna period?},
 year     = {2011},
}