Advanced

Integritet, sociala medier och arbetsrättsliga sanktioner

Nordström, Jonas LU (2011) JURM01 20111
Department of Law
Abstract (Swedish)
Uppsatsen behandlar gällande rätt rörande arbetstagarens integritet och kravet på dennes lojalitet inom svensk arbetsrätt. Rätten som den ser ut idag ställs mot de nya problem som uppkommit efter Internet och så kallade sociala mediers intåg på den svenska arbetsmarknaden.

Integritetsfrågor har länge varit intressant på den svenska arbetsmarknaden och har influerats av arbetet inom den europeiska unionen. För svenskt vidkommande har flera statliga utredningar rörande behovet av lagstiftning för arbetstagarens integritet i arbetslivet kommit och gått utan att någon ny lagstiftning har tillkommit. Detta tycks underligt då lagstiftningsbehovet snarare framstår som angeläget.

Inom privat- och offentlig sektor framträder inledningsvis... (More)
Uppsatsen behandlar gällande rätt rörande arbetstagarens integritet och kravet på dennes lojalitet inom svensk arbetsrätt. Rätten som den ser ut idag ställs mot de nya problem som uppkommit efter Internet och så kallade sociala mediers intåg på den svenska arbetsmarknaden.

Integritetsfrågor har länge varit intressant på den svenska arbetsmarknaden och har influerats av arbetet inom den europeiska unionen. För svenskt vidkommande har flera statliga utredningar rörande behovet av lagstiftning för arbetstagarens integritet i arbetslivet kommit och gått utan att någon ny lagstiftning har tillkommit. Detta tycks underligt då lagstiftningsbehovet snarare framstår som angeläget.

Inom privat- och offentlig sektor framträder inledningsvis stora skillnader i skyddet för den enskilde arbetstagarens integritet och kravet på dennes lojalitet. För offentlig sektor kan detta skydd endast inskränkas genom lag eller förordning och skyddet finns främst reglerat i RF och YGL. För medicinska ingrepp finns LOA.

Inom privat sektor ser situationen helt annorlunda ut där inskränkningar av arbetstagarens yttrandefrihet, rätt att kritisera arbetsgivare och tystnadsplikt kan regleras genom personliga avtal eller genom kollektivavtal. För medicinska ingrepp såsom drogtester är det tillräckligt med en av arbetsgivaren framlagd drogpolicy om den uppfyller vissa krav på tydlighet.

Det som är intressant är det faktum att för den enskilde arbetstagaren spelar den sektor som denne verkar inom en obetydlig roll om denne exempelvis skriver otillbörliga inlägg på sociala medier. En bild framträder där det på stora delar av arbetsmarknaden finns en oerhört låg tolerans mot att de anställda yttrar sig rasistiskt eller kränkande på olika forum på Internet. Ett problem med sociala medier är inte bara de följder som ett inlägg kan få, utan även de olika synsätt som parterna betraktar dessa på. För att närma sig en lösning måste lagstiftaren fastställa om sociala medier ska betraktas som privata eller offentliga.

Mot bakgrund av gällande rätt och intervjuerna avslutas uppsatsen i ett försök att komma fram till en lösning på hur lagstiftaren bör ställa sig till det faktum att Internet och sociala medier numera spelar en stor roll i arbetslivet. (Less)
Abstract
The thesis deals with the current Swedish legislation concerning the employee’s right to personal integrity and the need for his loyalty in the Swedish labour law. Modern day law is faced with the new problems that arose after the inmarsch of Internet and the so called social media into the Swedish labour market.

The matter of integrity in the Swedish labour market has been of great interest for a long period of time and it has also been influenced by the work performed in the European Union. For Swedish concern have several governmental investigations regarding the need for legislation protecting the employee’s right to personal integrity in the working life come and gone without any new legislation has been introduced. This seems... (More)
The thesis deals with the current Swedish legislation concerning the employee’s right to personal integrity and the need for his loyalty in the Swedish labour law. Modern day law is faced with the new problems that arose after the inmarsch of Internet and the so called social media into the Swedish labour market.

The matter of integrity in the Swedish labour market has been of great interest for a long period of time and it has also been influenced by the work performed in the European Union. For Swedish concern have several governmental investigations regarding the need for legislation protecting the employee’s right to personal integrity in the working life come and gone without any new legislation has been introduced. This seems strange when the need of a new legislation rather appears urgent.

At first it appears that there are great differences between private- and public sector in the protection of the individual workers personal integrity and the need for his loyalty. In the public sector this protection can only be restricted by law or regulation and protection is mainly regulated in the Swedish Constitution (Regeringsformen) and freedom of expression act (YGL). For medical procedures there is the Public Employment Act (LOA).

In the private sector the situation is quite different where restrictions on the employee's freedom of expression, right to criticize the employer and confidentiality may be regulated by individual contracts or collective agreements. For medical procedures such as drug testing it is adequate if the employer presents a drug policy if it meets certain standards of clarity.

What is interesting is the fact that for each individual worker plays the sector as it appears in a minor role if he writes for an example an abusive post on a social media. A picture emerges where there are large parts of the labor market that has an extremely low tolerance to the employees manifests itself racist or offensive in various forums on the Internet. One problem with social media is not only the impact that a post can get, but also the different approach which the different parties consider them on. In order to approach a solution, the legislature must determine whether social media should be regarded as private or public.

In view of the law and the interviews the thesis ends in an attempt to reach a solution on how the legislature should place itself at the fact that the Internet and social media now plays a major role in working life. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nordström, Jonas LU
supervisor
organization
alternative title
Integrity, Social Media and Labor Law Sanctions
course
JURM01 20111
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Arbetsrätt, sociala medier, integritet, saklig grund, kritikrätt, yttrandefrihet.
language
Swedish
id
1966974
date added to LUP
2011-05-26 11:34:57
date last changed
2011-05-26 11:34:57
@misc{1966974,
 abstract   = {The thesis deals with the current Swedish legislation concerning the employee’s right to personal integrity and the need for his loyalty in the Swedish labour law. Modern day law is faced with the new problems that arose after the inmarsch of Internet and the so called social media into the Swedish labour market. 

The matter of integrity in the Swedish labour market has been of great interest for a long period of time and it has also been influenced by the work performed in the European Union. For Swedish concern have several governmental investigations regarding the need for legislation protecting the employee’s right to personal integrity in the working life come and gone without any new legislation has been introduced. This seems strange when the need of a new legislation rather appears urgent.    

At first it appears that there are great differences between private- and public sector in the protection of the individual workers personal integrity and the need for his loyalty. In the public sector this protection can only be restricted by law or regulation and protection is mainly regulated in the Swedish Constitution (Regeringsformen) and freedom of expression act (YGL). For medical procedures there is the Public Employment Act (LOA).  

In the private sector the situation is quite different where restrictions on the employee's freedom of expression, right to criticize the employer and confidentiality may be regulated by individual contracts or collective agreements. For medical procedures such as drug testing it is adequate if the employer presents a drug policy if it meets certain standards of clarity.

What is interesting is the fact that for each individual worker plays the sector as it appears in a minor role if he writes for an example an abusive post on a social media. A picture emerges where there are large parts of the labor market that has an extremely low tolerance to the employees manifests itself racist or offensive in various forums on the Internet. One problem with social media is not only the impact that a post can get, but also the different approach which the different parties consider them on. In order to approach a solution, the legislature must determine whether social media should be regarded as private or public.

In view of the law and the interviews the thesis ends in an attempt to reach a solution on how the legislature should place itself at the fact that the Internet and social media now plays a major role in working life.},
 author    = {Nordström, Jonas},
 keyword   = {Arbetsrätt,sociala medier,integritet,saklig grund,kritikrätt,yttrandefrihet.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Integritet, sociala medier och arbetsrättsliga sanktioner},
 year     = {2011},
}