Advanced

Creditor protection in credit securities typical to ships and competition in its realisation - a rem study under Swedish jurisdiction

Ahlqvist, Fredrik LU (2011) JURM01 20111
Department of Law
Abstract (Swedish)
Kreditsäkerheter i fartyg kan upplåtas genom ett flertal olika konstruktioner. Denna uppsats avhandlar tre utav dessa varianter; sjöpanträtt i fartyg, retentionsrätt och ägarförbehåll till helt fartyg.

Sjöpanträtt i fartyg är en legal panträtt som i princip inte kan upplåtas genom avtal. Sjöpanträtt uppkommer som en giltig sakrätt endast för sådan skada som har ett direkt samband med fartygets verksamhet för ett antal givna grunder. Lön för ombordanställd besättning, hamn- lots- och kanalavgifter, person- och sakskada och bärgarlön. 3 kap 36 § SjöL är uttömmande och inga andra omständigheter kan följaktligen föranleda uppkomst av sjöpanträtt. Sjöpanträtten har en mycket kort preskriptionstid om ett år. Denna kan endast bli föremål för... (More)
Kreditsäkerheter i fartyg kan upplåtas genom ett flertal olika konstruktioner. Denna uppsats avhandlar tre utav dessa varianter; sjöpanträtt i fartyg, retentionsrätt och ägarförbehåll till helt fartyg.

Sjöpanträtt i fartyg är en legal panträtt som i princip inte kan upplåtas genom avtal. Sjöpanträtt uppkommer som en giltig sakrätt endast för sådan skada som har ett direkt samband med fartygets verksamhet för ett antal givna grunder. Lön för ombordanställd besättning, hamn- lots- och kanalavgifter, person- och sakskada och bärgarlön. 3 kap 36 § SjöL är uttömmande och inga andra omständigheter kan följaktligen föranleda uppkomst av sjöpanträtt. Sjöpanträtten har en mycket kort preskriptionstid om ett år. Denna kan endast bli föremål för preskriptionsavbrott genom erhållande av kvarstad och efterföljande exekutiv försäljning. Erhålls kvarstad och denna upphävs på grund av omständigheterna i målet fortsätter preskriptionstiden att löpa tills dess sjöpanträtt upphör. Sjöpanträtt är alltid knuten till ett specifikt fartyg och aldrig till en viss skeppsredare eller person ombord. En sjöpanträtt anses kunna uppstå från det att ett fartygsbygge har sjösatts. Överlåts fartyget följer sjöpanträtten principiellt med och är därav direkt oberoende av ägarfrågan. I realisering är sjöpanträtt tillerkänd bästa möjliga förmånsrätt tillsammans med luftpanträtt. I och med att beloppen ofta är så pass små i förhållande till övriga fordringar är det dock rimligt att tro att borgenär med sjöpanträtt ofta blir föremål för utlösningsrätt från annan borgenär med krav på gäldenären.

Retentionsrätt kan tillkomma ett flertal olika aktörer. Denna framställning är dock fokuserad på sådan retentionsrätt som tillkommer ett skeppsvarv till följd av gäldenärs bristande betalning följande reparation eller nybygge. Retentionsrätt utövas till skillnad från detentionsrätt över sådan egendom som per juridisk definition inte tillhör retinenten. Denna kan utövas från den tidpunkt det finns något konkret att utöva retentionsrätten emot. Byggnadsmaterial såväl som helt fartyg kan kvarhållas. Retentionsrätten måste utövas mot samma fartyg som vilken rättigheten uppkom och kan inte utövas mot exempelvis ett systerfartyg. Det faktiska användningsområdet för retentionsrätt är i praktiken begränsat till att utgöra ett påtryckningsmedel för att tvinga en gäldenär till betalning genom att denne tvingas avstå från att kunna använda sin egendom snarare än som en faktisk realiseringsåtgärd.

Ägarförbehåll är i sig en mycket stark rättighet för en borgenär och en mycket förmånlig säkerhet i egenskap av berättigandet till separationsrätt i ett eventuellt konkursbo. Genom att inkludera och registrera ett sådant i ett kontrakt blir gäldenärens äganderätt, och därigenom sakrättsliga rörlighet, kraftigt begränsad genom en villkorad äganderätt. Gäldenären är inte tillåten att vidta åtgärder med egendomen på ett sätt som är till nackdel för borgenären eller på något sätt till nackdel för borgenärens intresse i egendomen. Borgenären kan självfallet godkänna sådana tredjemansintrång i ägandet men riskerar därigenom att bedömas ha avstått från sitt ägarförbehåll genom att godkänna likvärdig eller bättre rätt i egendomen till annan borgenär. Genom att inkludera ett ägarförbehåll måste parterna ta i beaktande att lagen om avbetalningsköps mellan näringsidkare kan komma att bli tillämplig. Denna begränsar på många sätt borgenärens möjligheter i realiseringen av kreditsäkerheten i händelse av gäldenärs bristande betalningsförmåga. (Less)
Abstract
Credit securities in ships can be provided for by several different constructions. This thesis focuses on three of these varieties; maritime liens in ships, right to retention and title reservations in ships.

Maritime liens in ships is a legally granted right that principally cannot be obtained by contractual agreements. Maritime liens evolve as a valid right in rem only for such situations specifically granted by 3 chapter 36 § SMC and thereby for; wage for onboard employees, fees for port, pilotage or canal, personal or property damage and for salvage. The paragraph is exhaustive why no other grounds can stipulate a right to hold maritime liens other than those expressively given. A maritime lien is barred after one year which is a... (More)
Credit securities in ships can be provided for by several different constructions. This thesis focuses on three of these varieties; maritime liens in ships, right to retention and title reservations in ships.

Maritime liens in ships is a legally granted right that principally cannot be obtained by contractual agreements. Maritime liens evolve as a valid right in rem only for such situations specifically granted by 3 chapter 36 § SMC and thereby for; wage for onboard employees, fees for port, pilotage or canal, personal or property damage and for salvage. The paragraph is exhaustive why no other grounds can stipulate a right to hold maritime liens other than those expressively given. A maritime lien is barred after one year which is a very short period of limitation. The limitation period can only be broken by obtaining a court order on ship arrest and a following compulsory sale. If, by new court order, the arrest is repealed the period of limitation will start counting again from where the limitation was broken until the lien is legally barred. Liens are always tied to one specific vessel and never to a ship owner or other personnel onboard the vessel which is why it is totally independent in matters of ownership. If the title to a vessel is transferred the lien will generally follow the vessel into the new ownership. In realisation, liens are given highest possible priority along with air liens. Considering the often not to considerable figures in a lien claim when compared to other creditors, it is, however, reasonable to think that a holder of a lien often may be subjected to a right to redemption by another creditor holding claims towards a debtor.

A right to retention may apply for several different actors following a number of different situations. This thesis is however focused on such retention that can be exercised by a shipyard over a debtor’s breach in payment following a repair or new-building. Retention is unlike detention exercised over property that per legal definition belongs to someone else than the retendee and can be exercised from the point that there is something to retend. Building material as well as a vessel. Retention must be exercised on the same vessel from which the right to retention evolved, and thereby not towards a sister ship. The actual area of practice for this comprehensive right is fairly limited. It is intended to serve as a measure to force a debtor into payment by having him refrain from using his vessel rather than as an actual method of realising credit securities by a following compulsory sale.

A title reservation is a very strong protection and gives far reaching rights to a creditor, especially in the possibilities of separating property from a bankrupt’s estate. By including and registering a reservation in a contract the debtor’s actual ownership becomes conditioned. The debtor will not be allowed to undertake measures with the property that will be unfavourable for the creditor or in any way sets aside his interests in the property. The creditor can obviously approve such disposal of the vessel, but if he allows comprehensive rights in rem, placing another creditor in a better position than himself, he will risk being considered to have given up his reservation by allowing such a disposal. By including a reservation the parties will have to acknowledge the possibility of the applicability of LIP. This will partially limit the creditor’s possibilities in realising the condition – and the property – in event of the debtor’s breach of contract. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ahlqvist, Fredrik LU
supervisor
organization
alternative title
Borgenärsskydd i fartygstypiska kreditsäkerheter och konkurrens i dess realisering – en sakrättslig studie
course
JURM01 20111
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Sjörätt, sakrätt, förmögenhetsrätt, kredit, obestånd
language
English
id
1967620
date added to LUP
2011-06-08 11:59:09
date last changed
2011-06-08 11:59:09
@misc{1967620,
 abstract   = {Credit securities in ships can be provided for by several different constructions. This thesis focuses on three of these varieties; maritime liens in ships, right to retention and title reservations in ships.

Maritime liens in ships is a legally granted right that principally cannot be obtained by contractual agreements. Maritime liens evolve as a valid right in rem only for such situations specifically granted by 3 chapter 36 § SMC and thereby for; wage for onboard employees, fees for port, pilotage or canal, personal or property damage and for salvage. The paragraph is exhaustive why no other grounds can stipulate a right to hold maritime liens other than those expressively given. A maritime lien is barred after one year which is a very short period of limitation. The limitation period can only be broken by obtaining a court order on ship arrest and a following compulsory sale. If, by new court order, the arrest is repealed the period of limitation will start counting again from where the limitation was broken until the lien is legally barred. Liens are always tied to one specific vessel and never to a ship owner or other personnel onboard the vessel which is why it is totally independent in matters of ownership. If the title to a vessel is transferred the lien will generally follow the vessel into the new ownership. In realisation, liens are given highest possible priority along with air liens. Considering the often not to considerable figures in a lien claim when compared to other creditors, it is, however, reasonable to think that a holder of a lien often may be subjected to a right to redemption by another creditor holding claims towards a debtor. 

A right to retention may apply for several different actors following a number of different situations. This thesis is however focused on such retention that can be exercised by a shipyard over a debtor’s breach in payment following a repair or new-building. Retention is unlike detention exercised over property that per legal definition belongs to someone else than the retendee and can be exercised from the point that there is something to retend. Building material as well as a vessel. Retention must be exercised on the same vessel from which the right to retention evolved, and thereby not towards a sister ship. The actual area of practice for this comprehensive right is fairly limited. It is intended to serve as a measure to force a debtor into payment by having him refrain from using his vessel rather than as an actual method of realising credit securities by a following compulsory sale. 

A title reservation is a very strong protection and gives far reaching rights to a creditor, especially in the possibilities of separating property from a bankrupt’s estate. By including and registering a reservation in a contract the debtor’s actual ownership becomes conditioned. The debtor will not be allowed to undertake measures with the property that will be unfavourable for the creditor or in any way sets aside his interests in the property. The creditor can obviously approve such disposal of the vessel, but if he allows comprehensive rights in rem, placing another creditor in a better position than himself, he will risk being considered to have given up his reservation by allowing such a disposal. By including a reservation the parties will have to acknowledge the possibility of the applicability of LIP. This will partially limit the creditor’s possibilities in realising the condition – and the property – in event of the debtor’s breach of contract.},
 author    = {Ahlqvist, Fredrik},
 keyword   = {Sjörätt,sakrätt,förmögenhetsrätt,kredit,obestånd},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Creditor protection in credit securities typical to ships and competition in its realisation - a rem study under Swedish jurisdiction},
 year     = {2011},
}