Advanced

Varumärkesförfalskning - Ett olovligt utbud som drivs av en lovlig efterfrågan på olovliga varor

Ahlgren, Carl LU (2011) HARK11 20111
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Varumärkesförfalskning är idag ett allmänt förekommande problem. Utbredningen av förfalskade varor riskerar att minska incitamenten att investera och bygga upp varumärken, på samma sätt som incitamenten att investera i och utveckla läkemedel skulle minska om möjligheten till patent försvagades. Varumärkesförfalskning är ett problem för både konsumenter och näringsidkare. Konsumenterna riskerar att förväxla en förfalskad vara med ett original och näringsidkarna riskerar att deras varumärken försvagas och att försäljning går förlorad till förmån för de förfalskade varumärkena. Varumärkesförfalskningen har också kopplingar till organiserad brottlighet och terrorverksamhet.
Den första juli 2011 blir en ny varumärkeslag gällande i Sverige.... (More)
Varumärkesförfalskning är idag ett allmänt förekommande problem. Utbredningen av förfalskade varor riskerar att minska incitamenten att investera och bygga upp varumärken, på samma sätt som incitamenten att investera i och utveckla läkemedel skulle minska om möjligheten till patent försvagades. Varumärkesförfalskning är ett problem för både konsumenter och näringsidkare. Konsumenterna riskerar att förväxla en förfalskad vara med ett original och näringsidkarna riskerar att deras varumärken försvagas och att försäljning går förlorad till förmån för de förfalskade varumärkena. Varumärkesförfalskningen har också kopplingar till organiserad brottlighet och terrorverksamhet.
Den första juli 2011 blir en ny varumärkeslag gällande i Sverige. Likt den tidigare lagen innebär den nya att det förblir tillåtet för konsumenter att för privat bruk köpa och använda förfalskade varor. Varumärkesintrång kan således endast ske om användningen av det skyddade varumärket sker i samband med näringsverksamhet. Det innebär att konsumentens lagliga inköp av en förfalskad vara har en motprestation, näringsidkarens försäljning, som är olaglig. Uppsatsens huvudsakliga syfte är att kritiskt utreda lagstiftarens motiv till den varumärkesrättsliga ensamrättens utformning samt att besvara frågeställningen hur avvägningen mellan begreppen användande i näringsverksamhet och privat utformats i materiell rätt. Det är en fråga av vikt eftersom den nuvarande svenska regleringen inte är helt given. I Frankrike och Italien har lagstiftaren nämligen valt att utforma ensamrätten på ett för konsumenterna och de privata intressena, striktare sätt. Till skillnad från Sverige kan konsumenter i Frankrike och Italien begå varumärkesintrång vid användning för privat bruk.
Utredningen är gjord med en rättsdogmatisk metod där framförallt förarbeten nyttjats. För att också jämföra den nya varumärkeslagen med annan lagstiftning har en jämförande komparativ ansats används. Resultatet av den rättsdogmatiska metoden kombinerat med den komparativa ansatsen är att lagstiftarens motiv till att inte låta ensamrätten för varumärken gälla för annat än att särskilja varor och tjänster var att en vidare ensamrätt utom användning i näringsverksamhet skulle inverka till nackdel för de allmänna intressena och riskera att begränsa den fria konkurrensen. Vidare kan de skillnader som åtgörs mellan den varumärkesrättsliga och upphovsrättsliga lagstiftningen härledas till skillnader mellan Paris- och Bernkonvention. Det noterades dessutom att den svenska varumärkeslagstiftningen ger ett bristande skydd mot goodwillskada som uppstår i samband med att konsumenter nyttjar förfalskade varor. (Less)
Abstract
Counterfeiting in gods is a fast growing issue affecting both consumers and businesses worldwide. Consumers might mistake a fake with the original product and traders threaten to weaken their brands and the sale is lost in favour of the counterfeit gods. In the long run the expansion of counterfeiting gods might lead to less incentives for businesses to invest and develop trademarks. From the first of July 2011 there will be a new law in force in Sweden that regulates trademark infringement. Like the previous law, the new will have the same regulations concerning the scop of exclusive rights, which means that it will still be permissible for consumers to buy and use counterfeit gods for private consumption. Intrusion can only be made where... (More)
Counterfeiting in gods is a fast growing issue affecting both consumers and businesses worldwide. Consumers might mistake a fake with the original product and traders threaten to weaken their brands and the sale is lost in favour of the counterfeit gods. In the long run the expansion of counterfeiting gods might lead to less incentives for businesses to invest and develop trademarks. From the first of July 2011 there will be a new law in force in Sweden that regulates trademark infringement. Like the previous law, the new will have the same regulations concerning the scop of exclusive rights, which means that it will still be permissible for consumers to buy and use counterfeit gods for private consumption. Intrusion can only be made where the use is in connection with commercial activities. In France and Italy, the legislature chose to design the exclusive right in a stricter way. Unlike Sweden, consumers in France and Italy can commit trademark infringement in context with their private use.
The essay's main purpose is to critically examine the legislature's motive for the trademark law of exclusive rights. The study has been carried out with a dogmatic approach that particularly focused on the legislative history and ulterior motives. Also to compare the new Trademark Law with other similar legislation, a comparative approach has been used. The results of the dogmatically method combined with the comparative approach where that the legislature's motives for not letting the exclusive rights to trademarks apply to other than to distinguish goods and services was that a further exclusive right outside of the use in trade would affect the public interest and could limit the free competition. The essay also recognized that the Swedish trademark law has an insufficient protection for the trademark holder concerning damage related to goodwill impairment. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ahlgren, Carl LU
supervisor
organization
course
HARK11 20111
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Varumärkesförfalskning Varumärkesintrång Näringsverksamhet och privat bruk
language
Swedish
id
1971066
date added to LUP
2011-06-13 16:49:22
date last changed
2011-06-13 16:49:22
@misc{1971066,
 abstract   = {Counterfeiting in gods is a fast growing issue affecting both consumers and businesses worldwide. Consumers might mistake a fake with the original product and traders threaten to weaken their brands and the sale is lost in favour of the counterfeit gods. In the long run the expansion of counterfeiting gods might lead to less incentives for businesses to invest and develop trademarks. From the first of July 2011 there will be a new law in force in Sweden that regulates trademark infringement. Like the previous law, the new will have the same regulations concerning the scop of exclusive rights, which means that it will still be permissible for consumers to buy and use counterfeit gods for private consumption. Intrusion can only be made where the use is in connection with commercial activities. In France and Italy, the legislature chose to design the exclusive right in a stricter way. Unlike Sweden, consumers in France and Italy can commit trademark infringement in context with their private use.
The essay's main purpose is to critically examine the legislature's motive for the trademark law of exclusive rights. The study has been carried out with a dogmatic approach that particularly focused on the legislative history and ulterior motives. Also to compare the new Trademark Law with other similar legislation, a comparative approach has been used. The results of the dogmatically method combined with the comparative approach where that the legislature's motives for not letting the exclusive rights to trademarks apply to other than to distinguish goods and services was that a further exclusive right outside of the use in trade would affect the public interest and could limit the free competition. The essay also recognized that the Swedish trademark law has an insufficient protection for the trademark holder concerning damage related to goodwill impairment.},
 author    = {Ahlgren, Carl},
 keyword   = {Varumärkesförfalskning
Varumärkesintrång
Näringsverksamhet och privat bruk},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Varumärkesförfalskning - Ett olovligt utbud som drivs av en lovlig efterfrågan på olovliga varor},
 year     = {2011},
}