Advanced

Otillbörlig förmån - En undersökning av lagstiftningen beträffande mut- och bestickningsbrotten med fokus mot otillbörlighetsrekvisitet

Ahnström, Turid LU (2011) JURM01 20111
Department of Law
Abstract
The Swedish Bribery Legislation in use today was written in 1977 and is consequently neither completely modern nor crystal clear. There are no legal definitions on what constitutes a bribe or what is giving rise to corruption and the verdicts are instead made on a case by case basis. The Swedish Bribery Legislation has over the years received a lot of criticism as it is seen as unpredictable and difficult to interpret. The penal provisions on bribery and corruption are relatively complex with many objective conditions and cross-references. Criticism has mainly been focused on the essential elements of the concept of the inappropriate. According to both the legislative history and the doctrine, what should be regarded as an unfair reward... (More)
The Swedish Bribery Legislation in use today was written in 1977 and is consequently neither completely modern nor crystal clear. There are no legal definitions on what constitutes a bribe or what is giving rise to corruption and the verdicts are instead made on a case by case basis. The Swedish Bribery Legislation has over the years received a lot of criticism as it is seen as unpredictable and difficult to interpret. The penal provisions on bribery and corruption are relatively complex with many objective conditions and cross-references. Criticism has mainly been focused on the essential elements of the concept of the inappropriate. According to both the legislative history and the doctrine, what should be regarded as an unfair reward changes from time to time and a detailed assessment of the concept of unfair reward has therefore not been able to be specified in the legislation. This is the foundation of my work. Since there is no definition of unfair reward in the legislation, my main objective has been to investigate the condition closer and to clarify the current legal situation.

In order to find further guidance when interpreting the concept of the inappropriate, I have in my presentation chosen to investigate the necessary condition in a number of different contexts. The purpose with this has been to clarify how one has chosen to deal with the concept of the inappropriate when used in other legislations, to thereby check whether one can learn something from this. I have examined three areas: unfair marketing in the Marketing Practices Act, unfair safety concept in tax law and, finally, market manipulation. My petition indicates both the advantages and disadvantages in the way chosen to deal with the concept of the inappropriate in the law that I have investigated.

What I found throughout my work is that the critique against the legislation concerning corruption is justified and that a new legislation is much needed. The penal provisions on corruption is according to me flawed from a legal perspective as it is not possible that, after a detailed analysis of the legislation, form a satisfactory idea of what behaviors that may lead to a criminal liability. This ambiguity is, in my opinion, among other things due to the undefined term of unfair reward. In a report that the Corruption Committee published in the fall of 2010, a number of changes are suggested in an attempt to create a clearer law. One of the suggestions is an enterprise code that I welcome. This is since I during my research discovered that more guidance is needed in assessing the concept of the inappropriate and that such a guiding code could be a step in the right direction. Another proposed change by the Corruption Committee is that the word "bribe or other unfair reward" is replaced by the term “unfair influence". Also this suggested change is something that I welcome as a reward indicates that it would concern money or other benefits, which is incorrect. The impropriety should instead be attributed to the transaction in full, something that the proposed reformulated phrase better describe.

I am eagerly looking forward to inspect the upcoming legislation and the Court's future application of the concept of the inappropriate. My hope is that a clearer guidance in the legal text and legislative history also will lead to clearer verdicts which ultimately results in a regulatory environment that lives up to the principle of legality and operating efficiency. (Less)
Abstract (Swedish)
Sveriges självbild som länge varit lyckligt befriad från svågerpolitik, maktmissbruk och pengar under bordet har under det senaste decenniet fått sig en törn. Stora svarta rubriker på löpsedlar har uppmärksammat oss på att korruption och mutor även förekommer i vårt trygga demokratiska samhälle. För att på ett effektivt sätt komma åt detta krävs ett fungerande regelverk, något som haltar då det kommer till brotten muta och bestickning. I skrivande stund utreds den gällande lagstiftningen beträffande mutbrottet och bestickning.

Den svenska mutlagstiftning som idag används är daterad 1977, därmed är den inte helt modern och den är inte heller glasklar. Det finns ingen lagstadgad gräns för vad som utgör en muta eller föranleder ansvar... (More)
Sveriges självbild som länge varit lyckligt befriad från svågerpolitik, maktmissbruk och pengar under bordet har under det senaste decenniet fått sig en törn. Stora svarta rubriker på löpsedlar har uppmärksammat oss på att korruption och mutor även förekommer i vårt trygga demokratiska samhälle. För att på ett effektivt sätt komma åt detta krävs ett fungerande regelverk, något som haltar då det kommer till brotten muta och bestickning. I skrivande stund utreds den gällande lagstiftningen beträffande mutbrottet och bestickning.

Den svenska mutlagstiftning som idag används är daterad 1977, därmed är den inte helt modern och den är inte heller glasklar. Det finns ingen lagstadgad gräns för vad som utgör en muta eller föranleder ansvar för bestickning. Allt avgörs istället från fall till fall. Den svenska mutlagstiftningen har fått kritik under åren då den betraktas som oförutsägbar och svårtolkad. Straffbestämmelserna om bestickning och mutbrott är förhållandevis komplicerade med många objektiva rekvisit samt korsvisa hänvisningar. Kritik har framförallt riktats mot rekvisitet otillbörlig belöning. Enligt såväl förarbeten som doktrin menar man att vad som bör anses utgöra en otillbörlig belöning växlar från tid till annan varpå en närmare bedömning av begreppet otillbörlig belöning inte kunnat preciseras i lagtexten. Detta är grunden till mitt arbete. Då det i lagtexten inte finns någon definition av begreppet otillbörlig belöning har mitt huvudsyfte varit att utreda rekvisitet närmre och klargöra det rådande rättsläget.

För att finna ytterligare vägledning vid tolkningen av otillbörlighetsrekvisitet har jag i min framställning valt att undersöka rekvisitet i ett antal andra sammanhang. Syftet bakom detta har varit att få klarhet i hur man valt att behandla otillbörlighetsbegreppet när det används inom annan lagstiftning, för att på så vis undersöka om vi kan lära oss något av detta. Jag har undersökt tre områden; otillbörlig marknadsföring i marknadsföringslagen, otillbörlighetsbegreppet inom skatterätten och slutligen otillbörlig marknadspåverkan. Min framställning pekar både på fördelar och på nackdelar i hur man valt att behandla otillbörlighetsbegreppet i den lagstiftning jag tittat närmare på.

Vad jag fann under mitt arbete är att kritiken som riktats mot lagstiftningen runt mutbrott och bestickning är berättigad och att en ny lagstiftning är välbehövlig. Straffbestämmelserna om mutbrott och bestickning är enligt min bedömning bristfälliga ur ett rättssäkerhetsperspektiv eftersom det inte är möjligt att, efter en ingående analys av lagtexten, bilda sig en tillfredställande uppfattning om vilka beteenden som kan komma att leda till straffansvar. Denna oklarhet beror, enligt min mening, bland annat på det odefinierade otillbörlighetsrekvisitet. I ett betänkande som mutbrottskommittén publicerade under hösten 2010 föreslås ett antal förändringar i ett försök att skapa en tydligare lagstiftning. Bland annat föreslås en näringslivskod som jag välkomnar. Detta då jag i min undersökning upptäckt att det krävs mer vägledning vid bedömningen av otillbörlighetsrekvisitet och att en dylik vägledande kod skulle kunna vara ett steg i rätt riktning. En annan ändring som föreslås är att uttrycket ”muta eller annan otillbörlig belöning” ersätts med uttrycket ”otillbörlig påverkan”. Även detta välkomnar jag då en belöning indikerar att det ska röra sig om pengar eller andra förmåner vilket är felaktigt. Otillbörligheten ska istället hänföras till transaktionen i sin helhet, något den föreslagna formuleringen bättre visar på.

Jag ser med spänning fram emot att se den kommande lagens utformning och domstolens framtida tillämpning av otillbörlighetsrekvisitet. Min förhoppning är att en tydligare vägledning i lagtext och förarbeten även kommer leda till tydliga domar vilket i slutänden resulterar i en lagstiftning som lever upp till legalitetsprincipen och som verkar effektiv. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ahnström, Turid LU
supervisor
organization
alternative title
Improper reward - An investigation of the Swedish Bribery Legislation with a focus on the concept of the inappropriate
course
JURM01 20111
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Otillbörlighetsbegreppet, Bestickning, Ekonomisk brottslighet, Muta, Otillbörlighetsrekvisitet, Straffrätt, Otillbörlig marknadspåverkan, Otillbörlig marknadsföring, Skatterätt
language
Swedish
id
1973845
date added to LUP
2011-06-03 11:59:54
date last changed
2011-06-03 11:59:54
@misc{1973845,
 abstract   = {The Swedish Bribery Legislation in use today was written in 1977 and is consequently neither completely modern nor crystal clear. There are no legal definitions on what constitutes a bribe or what is giving rise to corruption and the verdicts are instead made on a case by case basis. The Swedish Bribery Legislation has over the years received a lot of criticism as it is seen as unpredictable and difficult to interpret. The penal provisions on bribery and corruption are relatively complex with many objective conditions and cross-references. Criticism has mainly been focused on the essential elements of the concept of the inappropriate. According to both the legislative history and the doctrine, what should be regarded as an unfair reward changes from time to time and a detailed assessment of the concept of unfair reward has therefore not been able to be specified in the legislation. This is the foundation of my work. Since there is no definition of unfair reward in the legislation, my main objective has been to investigate the condition closer and to clarify the current legal situation.

In order to find further guidance when interpreting the concept of the inappropriate, I have in my presentation chosen to investigate the necessary condition in a number of different contexts. The purpose with this has been to clarify how one has chosen to deal with the concept of the inappropriate when used in other legislations, to thereby check whether one can learn something from this. I have examined three areas: unfair marketing in the Marketing Practices Act, unfair safety concept in tax law and, finally, market manipulation. My petition indicates both the advantages and disadvantages in the way chosen to deal with the concept of the inappropriate in the law that I have investigated.

What I found throughout my work is that the critique against the legislation concerning corruption is justified and that a new legislation is much needed. The penal provisions on corruption is according to me flawed from a legal perspective as it is not possible that, after a detailed analysis of the legislation, form a satisfactory idea of what behaviors that may lead to a criminal liability. This ambiguity is, in my opinion, among other things due to the undefined term of unfair reward. In a report that the Corruption Committee published in the fall of 2010, a number of changes are suggested in an attempt to create a clearer law. One of the suggestions is an enterprise code that I welcome. This is since I during my research discovered that more guidance is needed in assessing the concept of the inappropriate and that such a guiding code could be a step in the right direction. Another proposed change by the Corruption Committee is that the word "bribe or other unfair reward" is replaced by the term “unfair influence". Also this suggested change is something that I welcome as a reward indicates that it would concern money or other benefits, which is incorrect. The impropriety should instead be attributed to the transaction in full, something that the proposed reformulated phrase better describe.

I am eagerly looking forward to inspect the upcoming legislation and the Court's future application of the concept of the inappropriate. My hope is that a clearer guidance in the legal text and legislative history also will lead to clearer verdicts which ultimately results in a regulatory environment that lives up to the principle of legality and operating efficiency.},
 author    = {Ahnström, Turid},
 keyword   = {Otillbörlighetsbegreppet,Bestickning,Ekonomisk brottslighet,Muta,Otillbörlighetsrekvisitet,Straffrätt,Otillbörlig marknadspåverkan,Otillbörlig marknadsföring,Skatterätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Otillbörlig förmån - En undersökning av lagstiftningen beträffande mut- och bestickningsbrotten med fokus mot otillbörlighetsrekvisitet},
 year     = {2011},
}