Advanced

Restrictive covenants in Sweden and Britain – a comparative analysis

Lindskog, Jonas LU (2011) JURM01 20111
Department of Law
Abstract
The purpose with this thesis is to analyse restrictive covenants in employment contracts and see how they are used in Sweden and in Britain. I aim to do a comparative analysis between the two jurisdictions to see how the use of such covenants differs and is similar. The study is confined to covenants, which concern circumstances after the term of employment. I will focus on the use of non-compete and non-solicitation covenants and I will only briefly mention how restrictions regarding secrecy and company secrets are regulated.

The subject of restraint of trade has been widely discussed for a long time. Employers, on the one hand, want to protect their company-specific knowledge and limit the competition while employees, on the other... (More)
The purpose with this thesis is to analyse restrictive covenants in employment contracts and see how they are used in Sweden and in Britain. I aim to do a comparative analysis between the two jurisdictions to see how the use of such covenants differs and is similar. The study is confined to covenants, which concern circumstances after the term of employment. I will focus on the use of non-compete and non-solicitation covenants and I will only briefly mention how restrictions regarding secrecy and company secrets are regulated.

The subject of restraint of trade has been widely discussed for a long time. Employers, on the one hand, want to protect their company-specific knowledge and limit the competition while employees, on the other hand, want to have the freedom to work anywhere they want. I will analyse whether the principle of free trade and competition or the principle of freedom of contract usually is accorded the most consideration. An employee’s right to work wherever he pleases can be limited in both jurisdictions subject to this thesis. By looking at important Swedish and British cases on the matter, I will discuss the circumstances where restraint of trade can be accepted.

I will begin by describing the different legal systems; the common law system in Britain and the civil law system in Sweden. Furthermore, I will explain the doctrine of restraint of trade and look at how it has developed in Britain and Sweden respectively. Then I will look at how the doctrine of restraint of trade is legislated in the two jurisdictions and try to see what legal sources the courts usually apply when determining the validity of a restrictive covenant. Since I am describing the historical background behind the British legal system and the Swedish legal system, I will analyse the differences between how restrictive covenants are viewed – from a common law/civil law perspective.

In my analysis, I will focus on the protectable interests in Sweden and Britain and try to highlight the differences and similarities. I will also discuss how the scope of protection regarding a restrictive covenant is determined with regards to restriction in time, geographical restriction, scope of clients/customers, areas of business and employee consideration.

Lastly, I will list the most important factors to consider when drafting restrictive covenants in Sweden and Britain respectively. (Less)
Abstract (Swedish)
Syftet med denna examensuppsats är att analysera konkurrensbegränsande klausuler i anställningsavtal och se hur dessa används i Sverige och i Storbritannien. Jag avser att göra en komparativ analys mellan de två jurisdiktionerna för att se hur användandet av sådana klausuler skiljer sig samt i vilken utsträckning användandet är lika. Studien är begränsad till klausuler som rör förhållanden efter anställningens upphörande. Jag kommer att fokusera på konkurrens- samt värvningsförbud och jag kommer enbart i korthet att beskriva hur begränsningar rörande sekretess och företagshemligheter regleras.
Klausuler i syfte att begränsa handeln har diskuterats under lång tid. Arbetsgivare, å ena sidan, vill skydda företagsspecifik information och... (More)
Syftet med denna examensuppsats är att analysera konkurrensbegränsande klausuler i anställningsavtal och se hur dessa används i Sverige och i Storbritannien. Jag avser att göra en komparativ analys mellan de två jurisdiktionerna för att se hur användandet av sådana klausuler skiljer sig samt i vilken utsträckning användandet är lika. Studien är begränsad till klausuler som rör förhållanden efter anställningens upphörande. Jag kommer att fokusera på konkurrens- samt värvningsförbud och jag kommer enbart i korthet att beskriva hur begränsningar rörande sekretess och företagshemligheter regleras.
Klausuler i syfte att begränsa handeln har diskuterats under lång tid. Arbetsgivare, å ena sidan, vill skydda företagsspecifik information och begränsa konkurrensen, medan anställda, å andra sidan, har ett intresse av att vara fria att arbeta var de vill. Jag ämnar analysera huruvida principen om fri handel och konkurrens eller principen om avtalsfrihet vanligtvis tillerkänns mest beaktande av en domstol. En anställds rättighet att arbeta varhelst han vill kan begränsas i båda de jurisdiktioner som är föremål för denna examensuppsats. Genom att analysera viktiga svenska och brittiska rättsfall inom området ska jag diskutera under vilka förhållanden som konkurrensbegränsande klausuler i anställningsavtal kan accepteras.
Jag ska börja med att beskriva de olika rättssystemen; common law-systemet i Storbritannien och civil law-systemet i Sverige. Vidare ska jag utreda läran om begränsning av handeln och se hur utvecklingen har skett i Storbritannien respektive Sverige. Sedan ska jag titta på hur lagstiftningen rörande läran om handelsbegränsningar ser ut i de båda jurisdiktionerna och försöka se vilka rättskällor domstolarna vanligen tillämpar när de fastställer huruvida en konkurrensbegränsande klausul är giltig eller ej. Eftersom jag beskriver den historiska bakgrunden bakom Storbritanniens rättssystem samt Sveriges rättssystem ska jag även analysera skillnaderna mellan hur man ser på konkurrensbegränsande klausuler från ett common law/civil law perspektiv.
I min analys kommer jag att fokusera på vilka intressen man anser vara skyddsvärda i Storbritannien och Sverige och försöka belysa eventuella skillnader och likheter. Jag kommer också diskutera hur skyddsomfånget för en konkurrensbegränsande klausul fastställs med beaktande av begränsning i tid, geografisk begränsning, kund- och klientomfång, verksamhetsområde samt ersättning till den anställde.
Slutligen kommer jag att ta upp de viktigaste faktorerna att ta i beaktande vid utarbetandet av konkurrensbegränsande klausuler i Sverige respektive Storbritannien. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindskog, Jonas LU
supervisor
organization
alternative title
Konkurrensbegränsande klausuler i Sverige och Storbritannien - en komparativ analys
course
JURM01 20111
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
employment law, restrictive covenant, restraint of trade, arbetsrätt, konkurrens
language
English
id
1977027
date added to LUP
2011-08-19 15:01:43
date last changed
2011-08-19 15:01:43
@misc{1977027,
 abstract   = {The purpose with this thesis is to analyse restrictive covenants in employment contracts and see how they are used in Sweden and in Britain. I aim to do a comparative analysis between the two jurisdictions to see how the use of such covenants differs and is similar. The study is confined to covenants, which concern circumstances after the term of employment. I will focus on the use of non-compete and non-solicitation covenants and I will only briefly mention how restrictions regarding secrecy and company secrets are regulated.

The subject of restraint of trade has been widely discussed for a long time. Employers, on the one hand, want to protect their company-specific knowledge and limit the competition while employees, on the other hand, want to have the freedom to work anywhere they want. I will analyse whether the principle of free trade and competition or the principle of freedom of contract usually is accorded the most consideration. An employee’s right to work wherever he pleases can be limited in both jurisdictions subject to this thesis. By looking at important Swedish and British cases on the matter, I will discuss the circumstances where restraint of trade can be accepted. 

I will begin by describing the different legal systems; the common law system in Britain and the civil law system in Sweden. Furthermore, I will explain the doctrine of restraint of trade and look at how it has developed in Britain and Sweden respectively. Then I will look at how the doctrine of restraint of trade is legislated in the two jurisdictions and try to see what legal sources the courts usually apply when determining the validity of a restrictive covenant. Since I am describing the historical background behind the British legal system and the Swedish legal system, I will analyse the differences between how restrictive covenants are viewed – from a common law/civil law perspective. 

In my analysis, I will focus on the protectable interests in Sweden and Britain and try to highlight the differences and similarities. I will also discuss how the scope of protection regarding a restrictive covenant is determined with regards to restriction in time, geographical restriction, scope of clients/customers, areas of business and employee consideration.

Lastly, I will list the most important factors to consider when drafting restrictive covenants in Sweden and Britain respectively.},
 author    = {Lindskog, Jonas},
 keyword   = {employment law,restrictive covenant,restraint of trade,arbetsrätt,konkurrens},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Restrictive covenants in Sweden and Britain – a comparative analysis},
 year     = {2011},
}