Advanced

Rättssäkerhet och effektivitet- en diskussion om samtyckeskrav vid sexualbrott

Persson, Johan LU (2011) JURM01 20111
Department of Law
Abstract
I wrote about a new proposition to the Swedish Penal Code (BrB) which has the purpose to complement the paragraphs regarding rape (”våldtäkt”) and sexual force (”sexuellt tvång”) with the crime sexual assault (”sexuellt övergrepp”). The new crime will imply that a person who undertakes a sexual action onto another person without the consent of that person will be punished.

I wanted to discuss the proposition´s significance for the major interests of rule of law and the protection for the Swedish citizens´ sexual integrity and autonomy. The questions I wanted to answer was: 1. Is the new proposition regarding sexual assault legitimate in the light of the interest of legal certainty? 2. Are there any alternative solutions to provide... (More)
I wrote about a new proposition to the Swedish Penal Code (BrB) which has the purpose to complement the paragraphs regarding rape (”våldtäkt”) and sexual force (”sexuellt tvång”) with the crime sexual assault (”sexuellt övergrepp”). The new crime will imply that a person who undertakes a sexual action onto another person without the consent of that person will be punished.

I wanted to discuss the proposition´s significance for the major interests of rule of law and the protection for the Swedish citizens´ sexual integrity and autonomy. The questions I wanted to answer was: 1. Is the new proposition regarding sexual assault legitimate in the light of the interest of legal certainty? 2. Are there any alternative solutions to provide both the interest of legal certainty and an efficient protection for the Swedish citizens´, and especially the womens´, sexual integrity and autonomy?

To answer the questions I first did an argumentation analysis about the general question for and against a sexual offenses legislation based on consent. I based the analysis on different material: first of all two Swedish government investigations, partly discussing the issue of consent as a criteria for the Swedish sexual offenses legislation. I also based the analysis on the discussion in the Swedish legal doctrine.

Thereafter I used the argumentation analysis in the discussion in which I answered the questions of this essay. In order to get additional material to the discussion I did initially also describe the legislation of some other countries with consent-based sexual offenses codes and two much-debated verdicts from the Swedish courts regarding sexual offenses.

I concluded that there are several potential virtues with the proposed Swedish refrom regarding the interest of the citizens´, and especially the womens´, sexual integrity and autonomy. One major potential virtue with the reform would be a both theoretical and practical extension of the number of punishable actions in the sexual offenses area.

On the other hand I concluded that there would be major risks regarding the interest of legal certainty with the reform. First of all, the criteria of consent is a much to vague term to be applicable in a legally secure way. And secondly, the proposal has an incorporated demand on the defendant to explain the manifestation of consent from the plaintiff. This part of the proposal may make it hard to the defendant to defend him- or herself against the accusations of the prosecutor. Therefore I found it a better alternative to lower the requirements for a situation to be seen as precarious for a victim of sexual offenses. This solution will criminalize more situations and at the same time be more legal certain. (Less)
Abstract (Swedish)
Jag skrev om en föreslagen ändring i Brottsbalken (BrB)som syftar till att komplettera kriminaliseringen av "våldtäkt" och "sexuellt tvång" med en paragraf som riktar sig mot "sexuellt övergrepp". Den nya paragrafen ska innebära att en person som företar en sexuell handling mot en annan person mot dennas vilja ska straffas oavsett övriga omständigheter.

Jag ville diskutera förslagets betydelse för rättssäkerheten samt för skyddet av medborgarnas sexuella integritet och självständighet. Frågorna jag ville besvara var:
1. Kan den föreslagna samtyckesbestämmelsen, sexuellt övergrepp, legitimeras utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv? 2. Vilka alternativa lösningar kan finnas för att beakta både rättssäkerhetshänsyn och effektivt skydd för... (More)
Jag skrev om en föreslagen ändring i Brottsbalken (BrB)som syftar till att komplettera kriminaliseringen av "våldtäkt" och "sexuellt tvång" med en paragraf som riktar sig mot "sexuellt övergrepp". Den nya paragrafen ska innebära att en person som företar en sexuell handling mot en annan person mot dennas vilja ska straffas oavsett övriga omständigheter.

Jag ville diskutera förslagets betydelse för rättssäkerheten samt för skyddet av medborgarnas sexuella integritet och självständighet. Frågorna jag ville besvara var:
1. Kan den föreslagna samtyckesbestämmelsen, sexuellt övergrepp, legitimeras utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv? 2. Vilka alternativa lösningar kan finnas för att beakta både rättssäkerhetshänsyn och effektivt skydd för medborgarnas och i synnerhet kvinnors sexuella integritet och självbestämmanderätt?

För att besvara frågorna gjorde jag först en argumentationsanalys kring den allmänna frågan för och emot en sexualbrottslagstiftning baserad på samtycke. Jag utgick från olika källor i analysen: Först om främst två svenska statliga utredningar, som delvis diskuterar frågan om samtycke som grund för sexualbrottslagstiftningen. Jag utgick i analysen också från olika bidrag från den svenska rättsdoktrinen.

I nästa steg använde jag argumentationsanalysen i diskussionen där jag diskuterade denna uppsats frågeställningar. För att få ytterligare udnerlag till diskussionen beskrev jag också inledningsvis befintlig samtyckeslagstiftning från andra länder samt vissa omdiskuterade domar från det svenska rättsväsendet rörande sexualbrott.

Min slutsats var att det finns många potentiella fördelar med reformen vad gäller medborgarnas, och i synnerhet kvinnornas, sexuella integritet och självständighet. En stor potentiell fördel skulle vara både en teoretisk och praktisk utvidgning av antalet straffbara handlingar inom sexuelbrottsområdet.

Å andra sidan kommer jag fram till att det finns stora risker med den föreslagna reformen vad gäller rättssäkerhetsintresset. Först om främst är rekvisitet "samtycke" en alltför vag term för att kunna tillämpas på ett rättssäkert vis. Vidare har förslaget ett inbyggt krav på den tilltalade att förklara på vilket vis ett samtycke har manifesterats från målsägandens sida. Denna del av förslaget skulle i praktiken kunna göra det svårt för den tilltalade att försvara sig mot åklagarens anklagelser. Därför fann jag att en bättre lösning är att sänka kraven för att en situation ska anses vara prekär för ett offer. Denna lösning innebär både att fler handlingar kriminaliseras och att rättssäkerheten samtidigt respekteras. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Persson, Johan LU
supervisor
organization
alternative title
Rule of law and efficiency- a discussion on a consent-based Swedish sexual offenses legislation
course
JURM01 20111
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Rättssäkerhet, sexualbrott
language
Swedish
id
1977927
date added to LUP
2011-10-28 11:29:36
date last changed
2011-10-28 11:29:36
@misc{1977927,
 abstract   = {I wrote about a new proposition to the Swedish Penal Code (BrB) which has the purpose to complement the paragraphs regarding rape (”våldtäkt”) and sexual force (”sexuellt tvång”) with the crime sexual assault (”sexuellt övergrepp”). The new crime will imply that a person who undertakes a sexual action onto another person without the consent of that person will be punished. 

I wanted to discuss the proposition´s significance for the major interests of rule of law and the protection for the Swedish citizens´ sexual integrity and autonomy. The questions I wanted to answer was: 1. Is the new proposition regarding sexual assault legitimate in the light of the interest of legal certainty? 2. Are there any alternative solutions to provide both the interest of legal certainty and an efficient protection for the Swedish citizens´, and especially the womens´, sexual integrity and autonomy?

To answer the questions I first did an argumentation analysis about the general question for and against a sexual offenses legislation based on consent. I based the analysis on different material: first of all two Swedish government investigations, partly discussing the issue of consent as a criteria for the Swedish sexual offenses legislation. I also based the analysis on the discussion in the Swedish legal doctrine. 

Thereafter I used the argumentation analysis in the discussion in which I answered the questions of this essay. In order to get additional material to the discussion I did initially also describe the legislation of some other countries with consent-based sexual offenses codes and two much-debated verdicts from the Swedish courts regarding sexual offenses. 

I concluded that there are several potential virtues with the proposed Swedish refrom regarding the interest of the citizens´, and especially the womens´, sexual integrity and autonomy. One major potential virtue with the reform would be a both theoretical and practical extension of the number of punishable actions in the sexual offenses area. 

On the other hand I concluded that there would be major risks regarding the interest of legal certainty with the reform. First of all, the criteria of consent is a much to vague term to be applicable in a legally secure way. And secondly, the proposal has an incorporated demand on the defendant to explain the manifestation of consent from the plaintiff. This part of the proposal may make it hard to the defendant to defend him- or herself against the accusations of the prosecutor. Therefore I found it a better alternative to lower the requirements for a situation to be seen as precarious for a victim of sexual offenses. This solution will criminalize more situations and at the same time be more legal certain.},
 author    = {Persson, Johan},
 keyword   = {Rättssäkerhet,sexualbrott},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Rättssäkerhet och effektivitet- en diskussion om samtyckeskrav vid sexualbrott},
 year     = {2011},
}