Advanced

Säkerhetsåtgärder vid immaterialrättsliga processer

Marthins, Anna LU (2011) JURM01 20111
Department of Law
Abstract (Swedish)
Sedan ratificerandet av Europakonventionen om mänskliga rättigheter (EKMR) måste svenska domstolar respektera rätten till domstol vid privata rättsförhållanden och en fair trial enligt artikel 6.1 EKMR, också vid prövningar av ansökningar om civilprocessuella säkerhetsåtgärder. Det huvudsakliga syftet med de civilprocessuella säkerhetsåtgärderna i svensk civilprocessrätt är vidare att de ska komplettera och underlätta den ordinära tvistemålsprocessen, inte ersätta den. Följaktligen så är sådana beslut endast provisoriska. Därtill så är domstolen i princip förhindrad att fatta beslut i tvistiga sak- eller rättsfrågor innan hela materialet har förebragts i målet och ståndpunktstagandet ska då ske genom det slutgiltiga avgörandet i saken.... (More)
Sedan ratificerandet av Europakonventionen om mänskliga rättigheter (EKMR) måste svenska domstolar respektera rätten till domstol vid privata rättsförhållanden och en fair trial enligt artikel 6.1 EKMR, också vid prövningar av ansökningar om civilprocessuella säkerhetsåtgärder. Det huvudsakliga syftet med de civilprocessuella säkerhetsåtgärderna i svensk civilprocessrätt är vidare att de ska komplettera och underlätta den ordinära tvistemålsprocessen, inte ersätta den. Följaktligen så är sådana beslut endast provisoriska. Därtill så är domstolen i princip förhindrad att fatta beslut i tvistiga sak- eller rättsfrågor innan hela materialet har förebragts i målet och ståndpunktstagandet ska då ske genom det slutgiltiga avgörandet i saken. Trots detta så har svenska domstolar i flertalet immaterialrättsliga mål gjort tämligen ingående sakprövningar av sakfrågor som aktualiserats vid prövningen av ansökan om säkerhetsåtgärd, och därmed gett parterna en prognos på utgången i det framtida huvudmålet. Syftet med den här uppsatsen är att utvärdera i vilken utsträckning en ansökan om en civilprocessuell säkerhetsåtgärd kan fungera som ett tvistemålssubstitut vid immaterialrättsintrång. Fördelarna skulle främst bli snabbare rättskipning och minskade processkostnader. För det första så kan ett tvistemålssubstitut skapas om (I) beslutet har samma innehåll som en framtida tvistemålsdom, för att sökandens behov av skydd påkallar ett sådant förordnande. I sådana fall är sökanden rimligtvis nöjd med resultatet och kommer inte vilja att gå vidare i processen. För det andra så kan en substituteffekt uppstå ifall domstolen väljer att grunda sitt beslut på en (II) prognosprövning. Att substituteffekten skulle uppstå i dessa fall förutsätter dock att den förlorande parten avstår från att driva saken vidare till en slutlig dom i målet. Problemet är dock att prognosprövningen mestadels ensidigt gynnar motparten i de fall sökanden saknar bevisning för sitt framtida anspråk eller då hon har bevisning men misslyckas att visa att hennes sak är uppenbar. Även om beviskravets höjd skulle gynna sökanden kommer hon alltid att förlora i säkerhetsåtgärdsförfarandet, eftersom domstolen aldrig kommer att göra någon proportionalitetsprövning till fördel för sökanden. I dessa fall riskerar svenska domstolar att åsidosätta rätten till likabehandling och en fair trial i strid med artikel 6.1 EKMR. Det kommer därför att föreslås att domstolen ska göra en proportionalitetsprövning också i de fall sökanden inte har goda utsikter att lyckas i huvudmålet. Slutligen så kan motparten reagera inför de (III) rättsliga eller faktiska effekter som ett förordnande av säkerhetsåtgärd har. Att substituteffekten i sådana fall uppstår bygger på idén att den förlorande motparten skulle drabbas så hårt av en säkerhetsåtgärd, att hon inte skulle ha några möjligheter att driva processen vidare t ex på grund av bristande ekonomiska resurser. (Less)
Abstract
Since the enactment of the European Convention on Human Rights (ECHR) national courts must consider the right to court in private legal relationships and a fair trial in article 6.1 ECHR, also at hearings of applications for interlocutory injunctions. The object of interlocutory injunctions in Swedish Civil Procedure Law is furthermore to supplement and facilitate the practical litigation, not to replace it. Hence, such orders can be no more than provisional. Also, the law provides that the court must not prejudge the points of law or fact in issue or neutralize in advance the effects of the judgement subsequently to be given in the main action. On the contrary, national courts have indeed attempted an in-depth assessment of either party’s... (More)
Since the enactment of the European Convention on Human Rights (ECHR) national courts must consider the right to court in private legal relationships and a fair trial in article 6.1 ECHR, also at hearings of applications for interlocutory injunctions. The object of interlocutory injunctions in Swedish Civil Procedure Law is furthermore to supplement and facilitate the practical litigation, not to replace it. Hence, such orders can be no more than provisional. Also, the law provides that the court must not prejudge the points of law or fact in issue or neutralize in advance the effects of the judgement subsequently to be given in the main action. On the contrary, national courts have indeed attempted an in-depth assessment of either party’s case and the likely outcome of the proceedings at trial, while assessing whether or not to grant an interlocutory injunction in cases of intellectual property infringements. The aim of this essay is to evaluate to what extent an application for an interlocutory injunction in Swedish Civil Procedure Law can be used as a substitute for civil litigation in intellectual property infringement cases. The obvious benefits would be no delay for justice and less expense of proceedings. Firstly, a substitute for civil litigation might be created if (I) the decision has the same contents as the future judgement, in order to protect the applicant from injury resulting from the violation of the intellectual property right asserted. The applicant will then be satisfied as to the result and take no further action. Secondly, a substitute for civil litigation might be created if (II) the court preliminary rules on the subject matter, while assessing whether or not the applicant will be successful at full trial. In such cases, the losing party is expected not to seek more favourable ruling in the main action. The issue, however, is not that the ruling counteracts the underlying object, but rather that it will be in favour of the opposite party if the applicant produces no evidence whatsoever or if the applicant produces evidence but nevertheless fails to prove the claim evident. Even though the civil standard of proof applied is designed in favour of the applicant she will still be unsuccessful. That is due to the fact that the court must not weigh the applicant’s need for protection against the opposite party’s interest not to be prevented from exercising her legal rights in such cases. It is arguable that national courts then will be condemned for failure to respect the right to equality of arms and a fair trial in breach of article 6.1 ECHR. Instead it will be suggested that the court must determine where the balance of convenience lies also when the applicant is unlikely to be successful at full trial. Finally, a substitute for civil litigation might be created if (III) the legal or actual effects of the interlocutory injunction granted will in fact prevent the opposite party from taking further action e.g. for lacking of financial resources. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Marthins, Anna LU
supervisor
organization
alternative title
Interlocutory injunctions in cases of intellectual property infringements
course
JURM01 20111
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
civilprocessrätt, Swedish civil procedure law, practical litigation, civilprocessuella säkerhetsåtgärder, interlocutory injunctions, alternativ tvistelösning, konfliktlösning, ADR, alternative dispute resolution, förmögenhetsrätt, immaterialrätt, intellectual property law, artikel 6.1 EKMR, Europakonventionen om mänskliga rättigheter, fair trial, article 6.1 ECHR, European Convention on Human Rights
language
Swedish
id
1978267
date added to LUP
2011-06-17 16:38:20
date last changed
2011-06-17 16:38:20
@misc{1978267,
 abstract   = {Since the enactment of the European Convention on Human Rights (ECHR) national courts must consider the right to court in private legal relationships and a fair trial in article 6.1 ECHR, also at hearings of applications for interlocutory injunctions. The object of interlocutory injunctions in Swedish Civil Procedure Law is furthermore to supplement and facilitate the practical litigation, not to replace it. Hence, such orders can be no more than provisional. Also, the law provides that the court must not prejudge the points of law or fact in issue or neutralize in advance the effects of the judgement subsequently to be given in the main action. On the contrary, national courts have indeed attempted an in-depth assessment of either party’s case and the likely outcome of the proceedings at trial, while assessing whether or not to grant an interlocutory injunction in cases of intellectual property infringements. The aim of this essay is to evaluate to what extent an application for an interlocutory injunction in Swedish Civil Procedure Law can be used as a substitute for civil litigation in intellectual property infringement cases. The obvious benefits would be no delay for justice and less expense of proceedings. Firstly, a substitute for civil litigation might be created if (I) the decision has the same contents as the future judgement, in order to protect the applicant from injury resulting from the violation of the intellectual property right asserted. The applicant will then be satisfied as to the result and take no further action. Secondly, a substitute for civil litigation might be created if (II) the court preliminary rules on the subject matter, while assessing whether or not the applicant will be successful at full trial. In such cases, the losing party is expected not to seek more favourable ruling in the main action. The issue, however, is not that the ruling counteracts the underlying object, but rather that it will be in favour of the opposite party if the applicant produces no evidence whatsoever or if the applicant produces evidence but nevertheless fails to prove the claim evident. Even though the civil standard of proof applied is designed in favour of the applicant she will still be unsuccessful. That is due to the fact that the court must not weigh the applicant’s need for protection against the opposite party’s interest not to be prevented from exercising her legal rights in such cases. It is arguable that national courts then will be condemned for failure to respect the right to equality of arms and a fair trial in breach of article 6.1 ECHR. Instead it will be suggested that the court must determine where the balance of convenience lies also when the applicant is unlikely to be successful at full trial. Finally, a substitute for civil litigation might be created if (III) the legal or actual effects of the interlocutory injunction granted will in fact prevent the opposite party from taking further action e.g. for lacking of financial resources.},
 author    = {Marthins, Anna},
 keyword   = {civilprocessrätt,Swedish civil procedure law,practical litigation,civilprocessuella säkerhetsåtgärder,interlocutory injunctions,alternativ tvistelösning,konfliktlösning,ADR,alternative dispute resolution,förmögenhetsrätt,immaterialrätt,intellectual property law,artikel 6.1 EKMR,Europakonventionen om mänskliga rättigheter,fair trial,article 6.1 ECHR,European Convention on Human Rights},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Säkerhetsåtgärder vid immaterialrättsliga processer},
 year     = {2011},
}