Advanced

Användningstvånget för registrerade varumärken

Sundén, Christian LU (2011) JURM01 20111
Department of Law
Abstract
If a proprietor of a trade mark has an interest in maintaining the registration of its trade mark, the proprietor must use the trade mark in such a manner that it constitutes genuine use. It should be noted that the requirements of use are essentially the same regardless of whether the assessment of use is done in light of the EU trade mark directive or the EU regulation concerning Community trade marks. The aim of this work is to provide the reader with insight of how a proprietor of a trade mark can meet the requirements of use and thus maintain a trade mark registration. In this work, the requirement of use will only focus on national trade marks registered in Sweden, trade marks with an international registration valid in Sweden and... (More)
If a proprietor of a trade mark has an interest in maintaining the registration of its trade mark, the proprietor must use the trade mark in such a manner that it constitutes genuine use. It should be noted that the requirements of use are essentially the same regardless of whether the assessment of use is done in light of the EU trade mark directive or the EU regulation concerning Community trade marks. The aim of this work is to provide the reader with insight of how a proprietor of a trade mark can meet the requirements of use and thus maintain a trade mark registration. In this work, the requirement of use will only focus on national trade marks registered in Sweden, trade marks with an international registration valid in Sweden and Community trade marks. In order to maintain a registration of a trade mark, a trade mark must first of all have been used in a way that constitutes genuine use. Genuine use is based on an overall assessment where the actual market, product type, customer and the proprietors’ business itself are taken into account. The qualitative assessment of trade mark use focuses on how use has been undertaken. On the other hand, the quantitative assessment analyzes to what extent a trade mark must have been used. According to case law trade mark use must not have been particularly extensive or continuous. However, use must not have not been undertaken solely in order to maintain the registration of a trade mark. A proprietor of a trade mark must undertake genuine use within a period of five years (the so-called relevant period). However, this does not impede taking into account use that has been undertaken after the relevant period. In addition to this, use must have been undertaken within the territory where a trade mark is protected. Whether this has happened is based on the fact if use of a trade mark has involved any elements with connection to this territory. As regards to the use of Community trade marks, use in a single Member State is sufficient to maintain a registration throughout the EU. Even if a trade mark proprietor has not used its trade mark in relation to all the goods and services the trade mark has been registered for and partial cancellation is undertaken, the registration might still be maintained to a degree that does not reflect the actual use of the trade mark. Trade mark proprietors are also able to, within certain limits, modify the design of a trade mark. However, the distinguishing characteristics and dominant components, which were a part of a trade mark registration, must have not been omitted in the use of the trade mark. Conversely, new distinguishing characteristics and dominant components, not previously included in a registered design, should not to be added to a trade mark. All previously mentioned requirements must be fulfilled if a trade mark proprietor wishes to maintain the registration of its trade mark. If a proprietor of a trade mark has valid reasons to not have used its trade mark during the required five years, the duration of the relevant period will extend. These valid reasons do not solely relate to circumstances of force majeure, but, to some extent, to factors related to the proprietors’ business strategy. The regulation of the requirement of use shows a high degree of flexibility. (Less)
Abstract (Swedish)
Om en varumärkesinnehavare har intresse av att upprätthålla registreringen av sitt varumärke måste detta användas på ett vis, vilket uppfyller det så kallade användningstvångets krav. Dessa krav är i huvudsak desamma oavsett om varumärkesanvändning bedöms mot bakgrund av EU:s varumärkesdirektiv eller EU:s varumärkesförordning. Syftet är att i denna uppsats ge läsaren insikt i hur en varumärkesinnehavare kan uppfylla användningstvångets krav. I denna uppsats behandlas användningstvånget uteslutande i förhållande till nationella varumärken registrerade i Sverige, varumärken med en internationell registrering som gäller i Sverige och gemenskapsvarumärken. För upprätthållande av en varumärkesregistrering måste ett varumärke ha varit föremål... (More)
Om en varumärkesinnehavare har intresse av att upprätthålla registreringen av sitt varumärke måste detta användas på ett vis, vilket uppfyller det så kallade användningstvångets krav. Dessa krav är i huvudsak desamma oavsett om varumärkesanvändning bedöms mot bakgrund av EU:s varumärkesdirektiv eller EU:s varumärkesförordning. Syftet är att i denna uppsats ge läsaren insikt i hur en varumärkesinnehavare kan uppfylla användningstvångets krav. I denna uppsats behandlas användningstvånget uteslutande i förhållande till nationella varumärken registrerade i Sverige, varumärken med en internationell registrering som gäller i Sverige och gemenskapsvarumärken. För upprätthållande av en varumärkesregistrering måste ett varumärke ha varit föremål för användning, verkligt bruk. En bedömning huruvida användning utgjort verkligt bruk, grundar sig på en helhetsbedömning där hänsyn tas till marknaden, produkttypen, kunderna och varumärkesinnehavarens företag i sig. De kvalitativa bedömningsgrunderna hänför sig till hur användning företagits. De kvantitativa gäller frågan om en varumärkesanvändnings omfattning, vilken enligt rättspraxis inte behöver ha varit särskilt omfattande eller pågått under en lång tid. Förutsättningen är dock att användning inte företagits endast i syfte att upprätthålla en varumärkesregistrering. Den relevanta perioden, under vilken verkligt bruk ska uppfyllas, nämligen en tid om fem år, hindrar inte att hänsyn till viss del tas även till användning, vilken företagits efter den relevanta perioden. Utöver detta måste användning ha företagits inom det territorium där ett varumärke är skyddat, en bedömning vilken grundar sig på om varumärket använts med inslag av någon form av anknytning till detta territorium. Vad beträffar gemenskapsvarumärken talar utformningen av varumärkesförordningen för att användning inom en medlemsstat är tillräcklig för att upprätthålla skyddet inom hela EU. Även om en varumärkesinnehavare inte har använt ett varumärke i förhållande till alla produkter varumärket är registrerat för och partiell hävning företas, kan registreringen ändå komma att upprätthållas i en utsträckning som inte motsvarar den faktiska användningen av ett varumärke. Varumärkesinnehavare har dessutom möjlighet att inom vissa gränser modifiera varumärkets utformning. Dock får särskiljande egenskaper och dominerande beståndsdelar, vilka utgjort en del av varumärkets registrerade utformning inte ha utelämnats vid användningen. Nytillkomna inslag i ett varumärke får inte ha uppburit mer än en låg särskiljningsförmåga och får inte ha givits en dominerande karaktär, eftersom dessa beståndsdelar inte utgjort en del av varumärkets registrerade form. Samtliga dessa krav måste uppfyllas om en varumärkesinnehavare vill upprätthålla registreringen av sitt varumärke. Förekomsten av giltiga skäl vid underlåten användning innebär endast att den relevanta perioden förskjuts i tiden. Inte enbart hinder i form av force majeure, kan utgöra giltiga skäl, utan även de hinder som uppstått på grund av utformningen av en varumärkesinnehavares affärsstrategi, nämligen i det fall en ändring skulle anses medföra en olämplig varumärkesanvändning. Användningstvångets krav uppvisar sammantaget en hög grad av flexibilitet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sundén, Christian LU
supervisor
organization
alternative title
The requirement of use of registered trade marks
course
JURM01 20111
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Radetzky, C-442/07, Giorgio Aire, Deitech, T-86/07, C-495/07, Nasdaq, C-320/07 P, OHIM guidelines, OHIM, Bainbridge, Acopat, Silberquelle, immaterialrätt, varumärkesrätt, användningstvånget, användningstvång, användningstvång för registrerade varumärken, användningstvånget för registrerade varumärken, användningstvång för varumärken, användningstvånget för varumärken, verkligt bruk, verkligt bruk av varumärke, verkligt bruk av registrerat varumärke, verklig användning, verklig användning av varumärke, verklig använding av registrerat varumärke, genuine use, giltiga skäl till underlåten användning av varumärke, giltiga skäl till underlåten användning av registrerat varumärke, användning av varumärke i annan form än den registrerade, användning av varumärke i annan form, användning av registrerat varumärke i annan form, användning av varumärke i ändrat utförande, användning av registrerat varumärke i ändrat utförande, användning av varumärke inom fem år, användning av registrerat varumärke inom fem år, talerätt användningstvång, bevis för verkligt bruk, bevis för verklig användning, bevis för verkligt bruk av varumärke, bevis för verkligt bruk av registrerat varumärke, bevis för verklig användning av varumärke, bevis för verkligt användning av registrerat varumärke, användningsbevis, 3 kapitlet 2 § varumärkeslagen, 3 kapitlet 4 § varumärkeslagen, artikel 10 varumärkesdirektivet, artikel 15 varumärkesförordningen, VMD, VML, VMF, artikel 5 Pariskonventionen, artikel 19 TRIPS-avtalet, Niceöverenskommelsen, faktisk användning av varumärke, faktisk användning av registrerat varumärke, partiell hävning, partiell hävning av registrerat varumärke, med verkligt bruk likställt användande, med verklig användning likställt användande, karenstid, karenstid för verkligt bruk, karenstid för verklig användning, karenstid på tre månader, relevant period, plats för varumärkesanvändning, nationellt varumärke, varumärke med internationell registrering, gemenskapsvarumärke, harmoniseringsdirektivet, PK, TRIPS, användning av varumärke inom gemenskapen, användning av registrerat varumärke inom gemenskapen, användning av varumärke inom EU, användning av registrerat varumärke inom EU, hävning av varumärkesregistrering, hävning av registrering, hävning av varumärke, varumärkeshävning, varumärkes upphävande, varumärkesupphävande, ogiltigförklaring av varumärke, ogiltigförklaring av registrerat varumärke, upphävning av registrering, upphävning av varumärke, förfång, användningstvång för kollektivvarumärke, uso efectivo, uso effettivo, Ansul, Minimax, C-40/01, T-409/07, La Mer, Goemar, T-418/03, C-234/06 P, C-416/04 P, T-203/02, Sunrider, Vitafruit, T-356/02, Vitakraft, T-334/01, Hipoviton, C-259/02, T-156/01, T-174/01, Silk Cocoon, T-39/01, Kabushiki, Hiwatt, artikel 5.C.2 Pariskonventionen, NJA 2006 s. 7, NJA 2005 s. 643, Blockbuster, Entelcard, Christian Sundén, Sundén, Requirement of use of trade marks, jurist Christian Sundén, Proof of use, Proof of genuine use, NJA 1987 s. 22, Budweiser Budvar, NJA 1983 s. 875, Agrivet, Escapade, T-126/03, Aladdin, C-246/05, Lidl, Agrisept, Golden Line, Nobel Bofors, GATT, NJA 1991 s. 23, NJA 1991 s. 619, BIGMAC, BIG MAC, NJA 2001 s. 265, Spotlight, Spotlightserien, T-147/03, Quantieme, NJA 2008 s. 1033, varumärkesursprung, varumärke som ursprungsangivare, användning på affärsmässiga grunder, ordinary course of commerce, ändring av varumärke, ändring av registrerat varumärke, ändringsomfång, skyddsomfång, Trade mark use, varumärkesanvändning
language
Swedish
id
2062926
date added to LUP
2011-12-30 11:28:42
date last changed
2011-12-30 11:28:42
@misc{2062926,
 abstract   = {If a proprietor of a trade mark has an interest in maintaining the registration of its trade mark, the proprietor must use the trade mark in such a manner that it constitutes genuine use. It should be noted that the requirements of use are essentially the same regardless of whether the assessment of use is done in light of the EU trade mark directive or the EU regulation concerning Community trade marks. The aim of this work is to provide the reader with insight of how a proprietor of a trade mark can meet the requirements of use and thus maintain a trade mark registration. In this work, the requirement of use will only focus on national trade marks registered in Sweden, trade marks with an international registration valid in Sweden and Community trade marks. In order to maintain a registration of a trade mark, a trade mark must first of all have been used in a way that constitutes genuine use. Genuine use is based on an overall assessment where the actual market, product type, customer and the proprietors’ business itself are taken into account. The qualitative assessment of trade mark use focuses on how use has been undertaken. On the other hand, the quantitative assessment analyzes to what extent a trade mark must have been used. According to case law trade mark use must not have been particularly extensive or continuous. However, use must not have not been undertaken solely in order to maintain the registration of a trade mark. A proprietor of a trade mark must undertake genuine use within a period of five years (the so-called relevant period). However, this does not impede taking into account use that has been undertaken after the relevant period. In addition to this, use must have been undertaken within the territory where a trade mark is protected. Whether this has happened is based on the fact if use of a trade mark has involved any elements with connection to this territory. As regards to the use of Community trade marks, use in a single Member State is sufficient to maintain a registration throughout the EU. Even if a trade mark proprietor has not used its trade mark in relation to all the goods and services the trade mark has been registered for and partial cancellation is undertaken, the registration might still be maintained to a degree that does not reflect the actual use of the trade mark. Trade mark proprietors are also able to, within certain limits, modify the design of a trade mark. However, the distinguishing characteristics and dominant components, which were a part of a trade mark registration, must have not been omitted in the use of the trade mark. Conversely, new distinguishing characteristics and dominant components, not previously included in a registered design, should not to be added to a trade mark. All previously mentioned requirements must be fulfilled if a trade mark proprietor wishes to maintain the registration of its trade mark. If a proprietor of a trade mark has valid reasons to not have used its trade mark during the required five years, the duration of the relevant period will extend. These valid reasons do not solely relate to circumstances of force majeure, but, to some extent, to factors related to the proprietors’ business strategy. The regulation of the requirement of use shows a high degree of flexibility.},
 author    = {Sundén, Christian},
 keyword   = {Radetzky,C-442/07,Giorgio Aire,Deitech,T-86/07,C-495/07,Nasdaq,C-320/07 P,OHIM guidelines,OHIM,Bainbridge,Acopat,Silberquelle,immaterialrätt,varumärkesrätt,användningstvånget,användningstvång,användningstvång för registrerade varumärken,användningstvånget för registrerade varumärken,användningstvång för varumärken,användningstvånget för varumärken,verkligt bruk,verkligt bruk av varumärke,verkligt bruk av registrerat varumärke,verklig användning,verklig användning av varumärke,verklig använding av registrerat varumärke,genuine use,giltiga skäl till underlåten användning av varumärke,giltiga skäl till underlåten användning av registrerat varumärke,användning av varumärke i annan form än den registrerade,användning av varumärke i annan form,användning av registrerat varumärke i annan form,användning av varumärke i ändrat utförande,användning av registrerat varumärke i ändrat utförande,användning av varumärke inom fem år,användning av registrerat varumärke inom fem år,talerätt användningstvång,bevis för verkligt bruk,bevis för verklig användning,bevis för verkligt bruk av varumärke,bevis för verkligt bruk av registrerat varumärke,bevis för verklig användning av varumärke,bevis för verkligt användning av registrerat varumärke,användningsbevis,3 kapitlet 2 § varumärkeslagen,3 kapitlet 4 § varumärkeslagen,artikel 10 varumärkesdirektivet,artikel 15 varumärkesförordningen,VMD,VML,VMF,artikel 5 Pariskonventionen,artikel 19 TRIPS-avtalet,Niceöverenskommelsen,faktisk användning av varumärke,faktisk användning av registrerat varumärke,partiell hävning,partiell hävning av registrerat varumärke,med verkligt bruk likställt användande,med verklig användning likställt användande,karenstid,karenstid för verkligt bruk,karenstid för verklig användning,karenstid på tre månader,relevant period,plats för varumärkesanvändning,nationellt varumärke,varumärke med internationell registrering,gemenskapsvarumärke,harmoniseringsdirektivet,PK,TRIPS,användning av varumärke inom gemenskapen,användning av registrerat varumärke inom gemenskapen,användning av varumärke inom EU,användning av registrerat varumärke inom EU,hävning av varumärkesregistrering,hävning av registrering,hävning av varumärke,varumärkeshävning,varumärkes upphävande,varumärkesupphävande,ogiltigförklaring av varumärke,ogiltigförklaring av registrerat varumärke,upphävning av registrering,upphävning av varumärke,förfång,användningstvång för kollektivvarumärke,uso efectivo,uso effettivo,Ansul,Minimax,C-40/01,T-409/07,La Mer,Goemar,T-418/03,C-234/06 P,C-416/04 P,T-203/02,Sunrider,Vitafruit,T-356/02,Vitakraft,T-334/01,Hipoviton,C-259/02,T-156/01,T-174/01,Silk Cocoon,T-39/01,Kabushiki,Hiwatt,artikel 5.C.2 Pariskonventionen,NJA 2006 s. 7,NJA 2005 s. 643,Blockbuster,Entelcard,Christian Sundén,Sundén,Requirement of use of trade marks,jurist Christian Sundén,Proof of use,Proof of genuine use,NJA 1987 s. 22,Budweiser Budvar,NJA 1983 s. 875,Agrivet,Escapade,T-126/03,Aladdin,C-246/05,Lidl,Agrisept,Golden Line,Nobel Bofors,GATT,NJA 1991 s. 23,NJA 1991 s. 619,BIGMAC,BIG MAC,NJA 2001 s. 265,Spotlight,Spotlightserien,T-147/03,Quantieme,NJA 2008 s. 1033,varumärkesursprung,varumärke som ursprungsangivare,användning på affärsmässiga grunder,ordinary course of commerce,ändring av varumärke,ändring av registrerat varumärke,ändringsomfång,skyddsomfång,Trade mark use,varumärkesanvändning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Användningstvånget för registrerade varumärken},
 year     = {2011},
}