Advanced

Rättssäkerhet vid falska erkännanden - vem ansvarar?

Mannberg, Kajsa LU (2011) JURM01 20111
Department of Law
Abstract (Swedish)
Uppsatsen behandlar ansvarsfördelningen mellan åklagare, försvarare och domstol under den svenska straffprocessen, dels under förundersökningen och dels under huvudförhandlingen i första instans. Fokus ligger på ansvar för materiellt riktiga straffdomar och för att oskyldighetspresumtionen upprätthålls i förhållande till misstänkta som erkänner falskt.

Syftet med uppsatsen är att utröna dels hur de olika parterna förväntas förhålla sig till varandra och dels vilka insatser som krävs (och av vem) för att upprätthålla de krav på rättssäkerhet som gäller enligt svensk lag och enligt Europakonventionen.

Uppsatsen behandlar främst Europakonventionens regler om en rättvis rättegång, åklagarens objektivitetsplikt, försvararens ansvar... (More)
Uppsatsen behandlar ansvarsfördelningen mellan åklagare, försvarare och domstol under den svenska straffprocessen, dels under förundersökningen och dels under huvudförhandlingen i första instans. Fokus ligger på ansvar för materiellt riktiga straffdomar och för att oskyldighetspresumtionen upprätthålls i förhållande till misstänkta som erkänner falskt.

Syftet med uppsatsen är att utröna dels hur de olika parterna förväntas förhålla sig till varandra och dels vilka insatser som krävs (och av vem) för att upprätthålla de krav på rättssäkerhet som gäller enligt svensk lag och enligt Europakonventionen.

Uppsatsen behandlar främst Europakonventionens regler om en rättvis rättegång, åklagarens objektivitetsplikt, försvararens ansvar enligt lag och god advokatsed samt domstolens officialprövningsrätt.

I uppsatsen konstateras att rättens officialprövningsrätt (framför allt dess möjlighet att bedriva materiell processledning), åklagarens objektivitetsplikt samt oskyldighetspresumtionen samverkar för att straffprocessen ska bedrivas på ett objektivt sätt. Dessa principer fungerar som en sorts minimigarantier för den misstänktes rättssäkerhet. Allra bäst upprätthålls den misstänktes rättigheter om han biträds av en skicklig försvarare.

I uppsatsen dras slutsatsen att den ackusatoriskt uppbyggda straffprocessen fungerar mindre bra då en misstänkt önskar bli fälld för ett brott som han inte har begått, då försvararen är bunden av den misstänktes ställningstagande i ansvarsfrågan. Det konstateras också att det är oklart i vilken utsträckning domstolen bör vara verksam för att utröna de verkliga förhållandena. (Less)
Abstract
The essay deals with the responsibilities of prosecutors, defense attorneys and the court during the Swedish criminal process, during the investigation and during the main hearing. The focus is on responsibility for accurate judgments and for maintenance of the presumption of innocence in relation to innocent suspects who pleads guilty.

The purpose of the study is to determine how the various parties are supposed to act in relation to each other and which efforts are expected from them in order to maintain compliance with the rule of law as required under Swedish law and under the European Convention.

The essay deals primarily with the “fair trial”-rules of the European Convention, prosecutor’s objectivity requirements, the... (More)
The essay deals with the responsibilities of prosecutors, defense attorneys and the court during the Swedish criminal process, during the investigation and during the main hearing. The focus is on responsibility for accurate judgments and for maintenance of the presumption of innocence in relation to innocent suspects who pleads guilty.

The purpose of the study is to determine how the various parties are supposed to act in relation to each other and which efforts are expected from them in order to maintain compliance with the rule of law as required under Swedish law and under the European Convention.

The essay deals primarily with the “fair trial”-rules of the European Convention, prosecutor’s objectivity requirements, the defender’s liability under the law and good practice and the official jurisdiction of the court.

The essay concludes that the official jurisdiction of the court (in particular its ability to engage in substantive process management), prosecutor’s duty of impartiality and the presumption of innocence interacts to make sure that the criminal process is conducted in an objective manner. These principles serve as a sort of minimum guarantees for the suspect’s legal security. The suspect’s rights are best maintained if he is assisted by a skilled defender.

The essay also concludes that the accusatorial structured criminal process works less well when a suspect wishes to be convicted of a crime he did not commit, because the defender is bound by the instructions of his client on the liability issue. It is also noted that it is unclear to what extent the court should be active in order to ascertain what actually happened. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Mannberg, Kajsa LU
supervisor
organization
alternative title
Legal certainty in relation to false confessions - a question of responsibility
course
JURM01 20111
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
falska erkännanden, oskyldighetspresumtionen, god advokatsed, officialprincipen, objektivitetsprincipen, straffrätt, processrätt
language
Swedish
id
2195384
date added to LUP
2011-11-01 11:46:34
date last changed
2011-11-01 11:46:34
@misc{2195384,
 abstract   = {The essay deals with the responsibilities of prosecutors, defense attorneys and the court during the Swedish criminal process, during the investigation and during the main hearing. The focus is on responsibility for accurate judgments and for maintenance of the presumption of innocence in relation to innocent suspects who pleads guilty.

The purpose of the study is to determine how the various parties are supposed to act in relation to each other and which efforts are expected from them in order to maintain compliance with the rule of law as required under Swedish law and under the European Convention.

The essay deals primarily with the “fair trial”-rules of the European Convention, prosecutor’s objectivity requirements, the defender’s liability under the law and good practice and the official jurisdiction of the court.

The essay concludes that the official jurisdiction of the court (in particular its ability to engage in substantive process management), prosecutor’s duty of impartiality and the presumption of innocence interacts to make sure that the criminal process is conducted in an objective manner. These principles serve as a sort of minimum guarantees for the suspect’s legal security. The suspect’s rights are best maintained if he is assisted by a skilled defender.

The essay also concludes that the accusatorial structured criminal process works less well when a suspect wishes to be convicted of a crime he did not commit, because the defender is bound by the instructions of his client on the liability issue. It is also noted that it is unclear to what extent the court should be active in order to ascertain what actually happened.},
 author    = {Mannberg, Kajsa},
 keyword   = {falska erkännanden,oskyldighetspresumtionen,god advokatsed,officialprincipen,objektivitetsprincipen,straffrätt,processrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Rättssäkerhet vid falska erkännanden - vem ansvarar?},
 year     = {2011},
}