Advanced

En studie av begreppen " samma eller likartad verksamhet" och "liknande näringsverksamhet"

Trokic, Ena LU (2011) HARH10 20112
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Syfte och problemformulering: Syftet med denna uppsats är att redogöra för tolkningsproblematiken kring begreppet ”samma eller likartad verksamhet” och begreppet ”liknanden näringsverksamhet” samt att göra en jämförelse av omständigheterna som framkommit vid tolkningen av begreppen i rättspraxis.

Metod: I uppsatsen används rättsdogmatisk metod för att få förståelse av tolkningsproblematiken för varje begrepp samt de likheter och skillnader av de omständigheter då begreppen har tolkats i rättspraxis. Redogörelsen inleds med en deskriptivdel som redogör för lagbestämmelser samt lagmotiv för att sedan övergå till rättspraxis och förhandsbesked.

Resultat: Genom att använda mig av rättsdogmatisk metod har jag kommit fram till att det... (More)
Syfte och problemformulering: Syftet med denna uppsats är att redogöra för tolkningsproblematiken kring begreppet ”samma eller likartad verksamhet” och begreppet ”liknanden näringsverksamhet” samt att göra en jämförelse av omständigheterna som framkommit vid tolkningen av begreppen i rättspraxis.

Metod: I uppsatsen används rättsdogmatisk metod för att få förståelse av tolkningsproblematiken för varje begrepp samt de likheter och skillnader av de omständigheter då begreppen har tolkats i rättspraxis. Redogörelsen inleds med en deskriptivdel som redogör för lagbestämmelser samt lagmotiv för att sedan övergå till rättspraxis och förhandsbesked.

Resultat: Genom att använda mig av rättsdogmatisk metod har jag kommit fram till att det finns olika omständigheter för hur begreppet ”samma eller likartad verksamhet” samt begreppet ”liknande näringsverksmet ” tolkas praxis. Man kan påtala både likheter och skillnader i tolkningen av begreppen. Analysen av rättspraxis för begreppet ” samma eller likartad” verksamhet har även visat att det har skett en rättsutveckling i tolkningen av begreppet.

Slutsats: De omständigheter som tas med i bedömningen för begreppet ” samma eller likartad verksamhet ” är om det har skett en överföring av verksamhet eller det upparbetade kapitalet samt om verksamheten fortfarande har anknytning till det överlåtande bolaget genom exempelvis en fastighet. För begreppet ”samma eller likartad verksamhet” har det skett en rättsutveckling i hur man tolkar begreppet, motsvarande utveckling har inte skett för begreppet” liknande näringsverksamhet”. Omständigheter som bedöms för begreppet ”likande näringsverksamhet” är om inventarier har överförts från det ena bolaget till det andra och används i den nuvarande verksamheten. Att bedriva kött- samt fiskrökeri och försäljning av delikatesser anses inte vara liknade verksamhet som klassisk jordbruk. Andra omständigheter som beaktades av bolagens verksamhetsinriktning och tekniken bakom produkterna. Baserat på omständigheterna som har framkommit av rättsfallen finnes enbart en tydlig likhet, vilken är om det har skett en överföring av verksamhet eller inkråm från den ena verksamheten till den andra. Resterande omständigheter tillhör skillnader i hur man tolkar begreppen. (Less)
Abstract
Purpose: The purpose of this essay is to describe the interpretation problems associated with the term "same or similar business" and the term "similar business" and to make a comparison of the facts that have emerged in the interpretation of the concepts of legal usage.

Methodology: This essay is based on legal dogmatic method. This method helps to understand the problems of interpretation for each concept, and the similarities and differences of the circumstances under which the terms have been interpreted in legal usage. The report begins with a descriptive part, which outlining the legal and government bill and then turn to legal usage and advance notice. The essay concludes with interpretation and analysis, and comparison of... (More)
Purpose: The purpose of this essay is to describe the interpretation problems associated with the term "same or similar business" and the term "similar business" and to make a comparison of the facts that have emerged in the interpretation of the concepts of legal usage.

Methodology: This essay is based on legal dogmatic method. This method helps to understand the problems of interpretation for each concept, and the similarities and differences of the circumstances under which the terms have been interpreted in legal usage. The report begins with a descriptive part, which outlining the legal and government bill and then turn to legal usage and advance notice. The essay concludes with interpretation and analysis, and comparison of concepts.

Result: Throughout the legal dogmatic method has some circumstances found for each concept. There are as well some similarities and differences between these circumstances.

Conclusions: The factors taken into consideration for the concept "same or similar business" are if there has been a transfer of business, the accumulated capital, or if the activity is still related to the company being acquired by such a property. The factors taken into consideration for the concept “similar business” the equipment has been transferred from one company to another and used in current operations. To engage in meat and fish smoking and selling delicacies are not considered similar activities as traditional farming. Other factors considered by the company's business focus and technology behind the products.
One circumstance that is similar for both concepts are the transfer of business from one to the other company other circumstances a not alike in the interpretation of the concepts (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Trokic, Ena LU
supervisor
organization
course
HARH10 20112
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
samma eller likartade verksamhet, likande näringsverksamhet, överföringar till annan verksamhet, kvalificerade andelar, underskottsavdrag, olika omständigheter
language
Swedish
id
2202228
date added to LUP
2011-11-03 09:57:21
date last changed
2011-11-03 09:57:21
@misc{2202228,
 abstract   = {Purpose: The purpose of this essay is to describe the interpretation problems associated with the term "same or similar business" and the term "similar business" and to make a comparison of the facts that have emerged in the interpretation of the concepts of legal usage.

Methodology: This essay is based on legal dogmatic method. This method helps to understand the problems of interpretation for each concept, and the similarities and differences of the circumstances under which the terms have been interpreted in legal usage. The report begins with a descriptive part, which outlining the legal and government bill and then turn to legal usage and advance notice. The essay concludes with interpretation and analysis, and comparison of concepts. 

Result: Throughout the legal dogmatic method has some circumstances found for each concept. There are as well some similarities and differences between these circumstances.  

Conclusions: The factors taken into consideration for the concept "same or similar business" are if there has been a transfer of business, the accumulated capital, or if the activity is still related to the company being acquired by such a property. The factors taken into consideration for the concept “similar business” the equipment has been transferred from one company to another and used in current operations. To engage in meat and fish smoking and selling delicacies are not considered similar activities as traditional farming. Other factors considered by the company's business focus and technology behind the products.
One circumstance that is similar for both concepts are the transfer of business from one to the other company other circumstances a not alike in the interpretation of the concepts},
 author    = {Trokic, Ena},
 keyword   = {samma eller likartade verksamhet,likande näringsverksamhet,överföringar till annan verksamhet,kvalificerade andelar,underskottsavdrag,olika omständigheter},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En studie av begreppen " samma eller likartad verksamhet" och "liknande näringsverksamhet"},
 year     = {2011},
}