Advanced

Skydd för affärsmetoder. En jämförelse mellan patentskydd och skydd som företagshemlighet - är anfall alltid bästa försvar?

Malm, Malin LU (2011) JURM01 20112
Department of Law
Abstract (Swedish)
En datorimplementerad affärsmetod kan se ut på en mängd olika sätt. Beroende på dess utformning och syfte så varierar också de skyddsmöjligheter som står till buds. Både skydd genom patent och som en företagshemlighet erbjuder fördelar som bör tas i beaktande när ett företag sätter upp en strategi för skydd av en affärsmetod.

Trots det formella undantaget av affärsmetoder från det patenterbara området så beviljas patent för datorimplementerade affärsmetoder. Efter en genomgång av PRV:s och EPO:s praxis har jag kommit fram till att datorimplementerade affärsmetoder faktiskt räknas till det patenterbara området så länge de antingen medför en teknisk effekt som går längre än den vanliga interaktionen mellan programvara och en... (More)
En datorimplementerad affärsmetod kan se ut på en mängd olika sätt. Beroende på dess utformning och syfte så varierar också de skyddsmöjligheter som står till buds. Både skydd genom patent och som en företagshemlighet erbjuder fördelar som bör tas i beaktande när ett företag sätter upp en strategi för skydd av en affärsmetod.

Trots det formella undantaget av affärsmetoder från det patenterbara området så beviljas patent för datorimplementerade affärsmetoder. Efter en genomgång av PRV:s och EPO:s praxis har jag kommit fram till att datorimplementerade affärsmetoder faktiskt räknas till det patenterbara området så länge de antingen medför en teknisk effekt som går längre än den vanliga interaktionen mellan programvara och en konventionell dator eller på något annat sätt innebär tekniska överväganden. Registreringsmyndigheterna är numera väldigt generösa till att släppa in affärsmetoder inom det patenterbara området. Denna utbredning av det patenterbara området har emellertid inte lett till en markant ökning av meddelade affärsmetodspatent. Ansökningar som avser patent för affärsmetoder fastnar istället på det stadie där de ska visa uppfinningens uppfinningshöjd. Exakt hur bedömningen avseende uppfinningshöjd för affärsmetoder ska gå till är enligt min mening fortfarande oklar. EPC:s formella ståndpunkt avseende affärsmetodsuppfinningar är att enbart de delar som är tekniska eller bidrar till den tekniska karaktären ska beaktas vid bedömningen av om uppfinningen kan anses ha uppfinningshöjd i förhållande till den tidigare kända tekniken. De beståndsdelar som är av rent kommersiell eller administrativ art kommer således inte att tas i beaktande. Enligt mig varierar emellertid EPC:s bedömning av vad som ska anses bidra till uppfinningens tekniska karaktär. Sammanfattningsvis så har rättsläget de senaste åren klargjorts i förhållande till affärsmetoders patenterbarhet icke desto mindre återstår det vissa förtydliganden avseende bidragsrekvisitet. Vissa affärsmetoder kommer emellertid att uppfylla kravet på uppfinningshöjd och patent på datorimplementerade affärsmetoder kommer att beviljas. Patent kommer emellertid inte alltid att vara den bästa skyddslösningen för datorimplementerade affärsmetoder.

Affärsmetoder kan också åtnjuta skydd som företagshemlighet. Detta skydd är mindre kontroversiellt än patentskyddet. Emellertid måste ett företag se till att hemlighålla de affärskritiska elementen av affärsmetoden för att garantera ett fullgott skydd. Ett företag kan således på egen hand säkerställa hemlighållandet genom avtalslösningar och interna rutiner för att skydda sig mot att konkurrenterna inte utnyttjar den aktuella affärsmetoden och slipper på så sätt det komplicerade ansökningsförfarandet som patentsystemet innebär. Specifika avtal och de allmänna avtalsrättsliga principerna såsom lojalitetsplikten stärker skyddet men kräver också en ständig aktivitet för att skyddet ska bevaras. Det bör också observeras att det råder en osäkerhet kring huruvida man avtalsvägen kan utsträcka det materiella skyddet från FHL:s skyddsomfång. Skyddet som företagshemlighet kan vara av särskild stor vikt när affärsmetodens kommersiella värde består i hur den aktuella affärsmetoden appliceras. Osäkerheten kring affärsmetodspatenten och det smala skyddsomfång som ofta erbjuds ökar fördelarna med att istället hemlighålla affärsmetoden och kommersialisera sin lösning utifrån de förutsättningar som finns inom företaget, ett patentkrig är sällan att föredra.

Ett företag måste beakta en mängd olika aspekter innan en patentansökan lämnas in. Vilka möjligheter kommer konkurrenterna ha att kringgå patentet? Hur svårt/lätt kommer det vara att påvisa eventuella intrång? Hur viktigt är det att snabbt komma igång med implementeringen av affärsmetoden i företagets verksamhet? Hur ser den tekniska utvecklingen på området ut? Hur viktigt är den symboliska styrkan i få ett patent? Beroende av företagets prioriteringar och affärsmetodens styrka kan det ena skyddet vara mer fördelaktigt i en situation men inte i en annan. Oavsett vilket val ett företag gör bör det alltid vara medveten om varför en viss skyddsmöjlighet väljs, annars riskerar man att förlora de fördelar som den aktuella affärsmetoden skulle kunna innebära. (Less)
Abstract
A computer implemented business method may take various forms. The protection possibilities may depend on the business method’s character and purpose. Both patent protection and protection as a trade secret provides for advantages as well as disadvantages for a business to consider when choosing a strategy for the protection of a business method.

Despite the official exemption of business methods from the patentable subject matter, patents are granted for computer implemented business methods. By reviewing the case law from the Swedish registration authority for patents (Sw. Patent och registreringsverket), the Court of patent appeals (Sw. Patentbesvärsrätten) and the European Patent Office my conclusion is, that business methods are... (More)
A computer implemented business method may take various forms. The protection possibilities may depend on the business method’s character and purpose. Both patent protection and protection as a trade secret provides for advantages as well as disadvantages for a business to consider when choosing a strategy for the protection of a business method.

Despite the official exemption of business methods from the patentable subject matter, patents are granted for computer implemented business methods. By reviewing the case law from the Swedish registration authority for patents (Sw. Patent och registreringsverket), the Court of patent appeals (Sw. Patentbesvärsrätten) and the European Patent Office my conclusion is, that business methods are treated as if they do fall within the patentable subject matter as long as they have a technical effect that goes beyond the ordinary interaction between software and a computer readable medium or in any other ways involve technical consideration. The registration authorities are generous in their application of the law when it comes to subordinate business methods under the patentable subject matter. However, this has not led to such increase of granted patents as one might figure. Applications regarding business method patents nowadays fail on the inventive step requirement. Nonetheless, the assessment of the inventive step in regards to business methods remains to some extent unclear. EPO’s official position is that only those aspects of a business method invention that are technical or contributes to the inventions technical character shall be taken into consideration when assessing inventive step. Those aspects that merely relates to the commercial or administrative character of the inventions will not be considered. Pursuant to the case law it remains unclear what actually contributes to the technical character. Conclusively, the state of law has been clarified to some extent through case law but much is yet to be clarified. Meanwhile, patents on business methods will continue to be granted.

Business methods may also enjoy protection as a trade secret pursuant to the Trade Secret Act (Sw. Lag om företagshemligheter). This enquires a business to keep the business method a secret, any disclosure will result in a loss of protection. A business that is successful in keeping the business method a secret may enjoy the value of the business method without the complicated and expensive patent application process. The trade secret is however depending on effective internal polices and routines as well as comprehensive non-disclosure agreements with employees and business partners. A business must be active in every transaction and in all its relation to be able to guarantee an effective protection. Further, general contractual principles help to govern the protection of trade secrets through e.g. the Swedish principle of loyalty. It should, however, be noted that it seems to be unclear under Swedish law, if a business can extend the protectable area under the Trade Secret Act through contractual arrangements. The protection of a business method as a trade secret is dependent on if the commercialization of the business method can be effective without a disclosure of the business method. In many cases the business method itself might be revealed but the commercial value is within the application of the business method and the professional skill of the implementer. In such cases, the real value of the business method will still be protected.

A business must take a lot of different aspects in consideration before a patent application is filed. What possibilities do the competitors have to invent around the potentially protected area? How difficult will it be to prove an infringement? How important is it to implement the business method into the business immediately? How is the technical development in the market? Is the business in need of financial support which could be solved through security interest in the patent or merely by a note of the patent in the balance sheet? Depending on the business prioritizing and the strength of the business method a patent protection might be the right protection in one case but not in another. Whatever decision a company might take, my recommendation is that all available options are considered before filing a patent application. The advantages of the patent protection might not always beat the disadvantages. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Malm, Malin LU
supervisor
organization
alternative title
Protection of business methods - A comparison between patent protection and protection as a trade secret
course
JURM01 20112
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Immaterialrätt, Avtalsrätt, Processrätt, Patenträtt, Företagshemlighet, Affärsmetoder
language
Swedish
id
2224053
date added to LUP
2011-12-08 16:01:14
date last changed
2011-12-08 16:01:14
@misc{2224053,
 abstract   = {A computer implemented business method may take various forms. The protection possibilities may depend on the business method’s character and purpose. Both patent protection and protection as a trade secret provides for advantages as well as disadvantages for a business to consider when choosing a strategy for the protection of a business method.

Despite the official exemption of business methods from the patentable subject matter, patents are granted for computer implemented business methods. By reviewing the case law from the Swedish registration authority for patents (Sw. Patent och registreringsverket), the Court of patent appeals (Sw. Patentbesvärsrätten) and the European Patent Office my conclusion is, that business methods are treated as if they do fall within the patentable subject matter as long as they have a technical effect that goes beyond the ordinary interaction between software and a computer readable medium or in any other ways involve technical consideration. The registration authorities are generous in their application of the law when it comes to subordinate business methods under the patentable subject matter. However, this has not led to such increase of granted patents as one might figure. Applications regarding business method patents nowadays fail on the inventive step requirement. Nonetheless, the assessment of the inventive step in regards to business methods remains to some extent unclear. EPO’s official position is that only those aspects of a business method invention that are technical or contributes to the inventions technical character shall be taken into consideration when assessing inventive step. Those aspects that merely relates to the commercial or administrative character of the inventions will not be considered. Pursuant to the case law it remains unclear what actually contributes to the technical character. Conclusively, the state of law has been clarified to some extent through case law but much is yet to be clarified. Meanwhile, patents on business methods will continue to be granted. 

Business methods may also enjoy protection as a trade secret pursuant to the Trade Secret Act (Sw. Lag om företagshemligheter). This enquires a business to keep the business method a secret, any disclosure will result in a loss of protection. A business that is successful in keeping the business method a secret may enjoy the value of the business method without the complicated and expensive patent application process. The trade secret is however depending on effective internal polices and routines as well as comprehensive non-disclosure agreements with employees and business partners. A business must be active in every transaction and in all its relation to be able to guarantee an effective protection. Further, general contractual principles help to govern the protection of trade secrets through e.g. the Swedish principle of loyalty. It should, however, be noted that it seems to be unclear under Swedish law, if a business can extend the protectable area under the Trade Secret Act through contractual arrangements. The protection of a business method as a trade secret is dependent on if the commercialization of the business method can be effective without a disclosure of the business method. In many cases the business method itself might be revealed but the commercial value is within the application of the business method and the professional skill of the implementer. In such cases, the real value of the business method will still be protected. 

A business must take a lot of different aspects in consideration before a patent application is filed. What possibilities do the competitors have to invent around the potentially protected area? How difficult will it be to prove an infringement? How important is it to implement the business method into the business immediately? How is the technical development in the market? Is the business in need of financial support which could be solved through security interest in the patent or merely by a note of the patent in the balance sheet? Depending on the business prioritizing and the strength of the business method a patent protection might be the right protection in one case but not in another. Whatever decision a company might take, my recommendation is that all available options are considered before filing a patent application. The advantages of the patent protection might not always beat the disadvantages.},
 author    = {Malm, Malin},
 keyword   = {Immaterialrätt,Avtalsrätt,Processrätt,Patenträtt,Företagshemlighet,Affärsmetoder},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Skydd för affärsmetoder. En jämförelse mellan patentskydd och skydd som företagshemlighet - är anfall alltid bästa försvar?},
 year     = {2011},
}