Advanced

Geofysisk utvärdering av grundvattenskydd mellan väg 11 och Vombs vattenverk

Holm, Johanna (2011) In Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet
Department of Geology
Abstract (Swedish)
Det kommunala bolaget Sydvatten AB ser till att det kommer rent och friskt dricksvatten ur våra kranar i sydvästra Skåne. Vattnet produceras vid Vombverket, ett vattenverk beläget ca 30 km öster om Lund och strax söder om Vombsjön. Vombverket består av 55 anlagda dammar där vatten som pumpas upp från Vombsjön får infiltrera ner i marken och bilda grundvatten. Från grundvattenmagasinet pumpas det sedan upp vatten, som efter några ytterligare reningsprocesser skickas ut i de kommunala vattenledningarna. I södra delen av anläggningen går en hårt trafikerad väg, väg 11 mellan Sjöbo och Veberöd, som förr var mycket olycksdrabbad. Med målet att skydda både vägens resenärer och vattenverket har Vägverket (idag Trafikverket) genomfört omfattande... (More)
Det kommunala bolaget Sydvatten AB ser till att det kommer rent och friskt dricksvatten ur våra kranar i sydvästra Skåne. Vattnet produceras vid Vombverket, ett vattenverk beläget ca 30 km öster om Lund och strax söder om Vombsjön. Vombverket består av 55 anlagda dammar där vatten som pumpas upp från Vombsjön får infiltrera ner i marken och bilda grundvatten. Från grundvattenmagasinet pumpas det sedan upp vatten, som efter några ytterligare reningsprocesser skickas ut i de kommunala vattenledningarna. I södra delen av anläggningen går en hårt trafikerad väg, väg 11 mellan Sjöbo och Veberöd, som förr var mycket olycksdrabbad. Med målet att skydda både vägens resenärer och vattenverket har Vägverket (idag Trafikverket) genomfört omfattande skyddsåtgärder. De har exempelvis byggt täta diken, höga skyddsvallar och gjort vägen bredare för att en olycka i närheten av vattentäkten inte ska äventyra sydvästra Skånes vattenförsörjning.

Under våren 2011 uppstod frågan om hur dessa skyddsåtgärder klarar mer kontinuerliga påfrestningar, såsom vägsalt och andra föroreningar. För att ta reda på detta undersöktes ett 400 x 200 m stort område mellan väg 11 och Sydvattens närmaste pumpar. Undersökningen inleddes med att inspektera markens ledningsförmåga, och eftersom mark som innehåller vägsalt uppvisar högre ledningsförmåga än opåverkade områden, går det på detta sätt att hitta förorenade områden. Instrumentet som användes kan liknas med en avancerad metalldetektor och kallas stångslingram. Stångslingramen kan upptäcka strukturer och föremål som leder ström bättre (eller sämre) än det omgivande materialet. Markens ledningsförmåga ritades upp i kartform och ett område i sydvästra delen av det undersökta området visade sig ha förhöjd ledningsförmåga.

För att få mer information om orsaken till områdets höga ledningsförmåga mättes markens förmåga att inte leda ström, vilket kallas resistivitet. Olika resistiviteter orsakas av olika material och därför kan man tolka markens uppbyggnad med hjälp av resistivitetsmätningar. Förutom dessa s.k. geofysiska undersökningsmetoder, borrades ett observationsrör i området med den höga ledningsförmågan. I det röret, och i fem andra rör som redan fanns i området, mättes vattennivån och vattnets innehåll av kemiska ämnen.

Vattenanalysen visade inte några tecken på att vägsalt från vägen tagit sig förbi Vägverkets skyddsåtgärder längs väg 11. Resistivitetsundersökningen och mätningarna i observationsrören visade att orsaken till den förhöjda ledningsförmågan (i området nära väg 11) troligtvis beror på att grundvattenytan finns närmare markytan i sydväst jämfört med grundvattenytan i resten av området. Ökad ledningsförmåga kan nämligen uppstå även när marken är fylld av sötvatten utan föroreningar, eftersom den marken då leder ström bättre än när marken är torr. Sammanfattningsvis tyder allting på att Vägverkets skyddsåtgärder har fungerat bra. (Less)
Abstract
The municipal limited liability company Sydvatten is meant to provide taps with clean and fresh drinking water at the south-western part of Skåne. The water is produced at Vombverket, the water installation located about thirty kilometres east of Lund. Vombverket consists of 55 infiltration dams where the water pumped up from Vombsjön is infiltrated to form ground water. The ground water is then pumped, softened, aerated and sent to the water pipes.


There is a busy road located within the restricted area of the water installation, road 11, between Veberöd and Sjöbo. As the road happened to be quite an unfortunate one, Vägverket took serious steps to protect both travellers and the water source. A protective ditch with geomembrane,... (More)
The municipal limited liability company Sydvatten is meant to provide taps with clean and fresh drinking water at the south-western part of Skåne. The water is produced at Vombverket, the water installation located about thirty kilometres east of Lund. Vombverket consists of 55 infiltration dams where the water pumped up from Vombsjön is infiltrated to form ground water. The ground water is then pumped, softened, aerated and sent to the water pipes.


There is a busy road located within the restricted area of the water installation, road 11, between Veberöd and Sjöbo. As the road happened to be quite an unfortunate one, Vägverket took serious steps to protect both travellers and the water source. A protective ditch with geomembrane, several protection layers and surface water wells together with storage reservoirs have been mounted. Moreover, the road has been broadened and the protection system will now better be able to deal with an accident happening beside the water source.


During the spring of 2011 a question arose about how the changes made would withstand continuous exposure to road salt and other pollutants. The geophysical investigation methods; a stångslingram* and resistivity measuring were used to research an area of 400 x 200 m, between the road 11 and the nearest wells of Sydvatten in order to evaluate the functionality of protective arrangements.


One is able to detect road salt pollutants assuming the fact that conductivity of the ground increases because of spreading of salt. Thanks to preliminary research with the stångslingram the apparent conductivity of the ground was measured (= the conductivity of the measuring point is considered to be the average value of the ground’s conductivity between the surface and the instrument’s penetration depth) and then presented in the form of maps. A zone with high conductivity adjacent to the protective ditch was detected and then researched further by the resistivity measuring method. These measurements were performed by CVES (continuous vertical electrical sounding) in two profiles set beside the high apparent conductivity area (found thanks to the electromagnetic sensor) to get the information about the vertical texture of the ground. What is more, an observation tube was mounted and the level of the ground water was measured there and in five more tubes. Water samples from all tubes were also taken for chemical analysis.

The water analyses didn’t show any sign of pollutants from the road that might have penetrated in spite of the protective measures taken by Vägverket. The chosen geophysical methods gave enough information about the ground texture and the measuring of ground water level allowed to determine the direction of the groundwater flow. According to the results received thanks to CVES-measurements and the electromagnetic sensor one may come to the conclusion that the high apparent conductivity of the area resulted from the thin unsaturated zone when comparing to the surroundings. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Holm, Johanna
supervisor
organization
alternative title
Geophysical evaluation of groundwater protection between road 11 and Vombverket : a water installation
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
geofysik, CVES, stångslingram, konduktivitet, grundvattenskydd, infiltration, vägsalt, geophysics, elecromagnetic sensor, water protection, conductivity, road salt
publication/series
Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet
report number
283
language
Swedish
additional info
Hans Jeppsson, WSP Sverige (Malmö).
id
2278077
date added to LUP
2012-01-09 12:43:48
date last changed
2012-01-09 12:43:48
@misc{2278077,
 abstract   = {The municipal limited liability company Sydvatten is meant to provide taps with clean and fresh drinking water at the south-western part of Skåne. The water is produced at Vombverket, the water installation located about thirty kilometres east of Lund. Vombverket consists of 55 infiltration dams where the water pumped up from Vombsjön is infiltrated to form ground water. The ground water is then pumped, softened, aerated and sent to the water pipes.


There is a busy road located within the restricted area of the water installation, road 11, between Veberöd and Sjöbo. As the road happened to be quite an unfortunate one, Vägverket took serious steps to protect both travellers and the water source. A protective ditch with geomembrane, several protection layers and surface water wells together with storage reservoirs have been mounted. Moreover, the road has been broadened and the protection system will now better be able to deal with an accident happening beside the water source. 


During the spring of 2011 a question arose about how the changes made would withstand continuous exposure to road salt and other pollutants. The geophysical investigation methods; a stångslingram* and resistivity measuring were used to research an area of 400 x 200 m, between the road 11 and the nearest wells of Sydvatten in order to evaluate the functionality of protective arrangements. 


One is able to detect road salt pollutants assuming the fact that conductivity of the ground increases because of spreading of salt. Thanks to preliminary research with the stångslingram the apparent conductivity of the ground was measured (= the conductivity of the measuring point is considered to be the average value of the ground’s conductivity between the surface and the instrument’s penetration depth) and then presented in the form of maps. A zone with high conductivity adjacent to the protective ditch was detected and then researched further by the resistivity measuring method. These measurements were performed by CVES (continuous vertical electrical sounding) in two profiles set beside the high apparent conductivity area (found thanks to the electromagnetic sensor) to get the information about the vertical texture of the ground. What is more, an observation tube was mounted and the level of the ground water was measured there and in five more tubes. Water samples from all tubes were also taken for chemical analysis.

The water analyses didn’t show any sign of pollutants from the road that might have penetrated in spite of the protective measures taken by Vägverket. The chosen geophysical methods gave enough information about the ground texture and the measuring of ground water level allowed to determine the direction of the groundwater flow. According to the results received thanks to CVES-measurements and the electromagnetic sensor one may come to the conclusion that the high apparent conductivity of the area resulted from the thin unsaturated zone when comparing to the surroundings.},
 author    = {Holm, Johanna},
 keyword   = {geofysik,CVES,stångslingram,konduktivitet,grundvattenskydd,infiltration,vägsalt,geophysics,elecromagnetic sensor,water protection,conductivity,road salt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet},
 title    = {Geofysisk utvärdering av grundvattenskydd mellan väg 11 och Vombs vattenverk},
 year     = {2011},
}