Advanced

Vegetationsutvecklingen i nordvästra Europa under Eem och Weichsel, samt en fallstudie av en submorän, organisk avlagring i Bellinga stenbrott, Skåne

Åkesson, Christine (2011) In Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet
Department of Geology
Abstract (Swedish)
I Bellinga stenbrott, beläget på Romeleåsens sydöstra del i Skåne, har en submorän, organisk
avlagring påträffats. Utförd 14C-datering har gett avlagringen en ålder på > 48 000 BP. Det innebär att det
organiska materialet kan ha avsatts under glacialen Weichsel, interglacialen Eem eller till och med tidigare. För att
bestämma när materialet avsattes har en pollenanalys och en makrofossilanalys utförts. Tre prover analyserades och
minst 500 pollenkorn identifierades i varje prov. De undersökta proven jämfördes och både likheter och skillnader i
pollensammansättningen urskiljdes. Utförd makrofossilanalys gav stöd till den gjorda pollenanalysen. Proverna
indikerade att avsättningen skedde i en lövkärrmiljö. Kärrmiljön dominerades av... (More)
I Bellinga stenbrott, beläget på Romeleåsens sydöstra del i Skåne, har en submorän, organisk
avlagring påträffats. Utförd 14C-datering har gett avlagringen en ålder på > 48 000 BP. Det innebär att det
organiska materialet kan ha avsatts under glacialen Weichsel, interglacialen Eem eller till och med tidigare. För att
bestämma när materialet avsattes har en pollenanalys och en makrofossilanalys utförts. Tre prover analyserades och
minst 500 pollenkorn identifierades i varje prov. De undersökta proven jämfördes och både likheter och skillnader i
pollensammansättningen urskiljdes. Utförd makrofossilanalys gav stöd till den gjorda pollenanalysen. Proverna
indikerade att avsättningen skedde i en lövkärrmiljö. Kärrmiljön dominerades av Polypodiaceae med en
omkringliggande vegetation av Betula, Quercus, Pinus, Salix och Poaceae. Artsammansättningen från den
undersökta lokalen jämfördes med andra lokaler i nordvästra Europa där organiska avlagringar har studerats.
Jämförelsen indikerar att det organiska materialet som undersöktes i Bellinga stenbrott avsattes under interglacialen
Eem. Tyngdpunkten i den gjorda tolkningen ligger i den höga andel Quercus-pollen som identifierades i materialet,
detta eftersom Quercus kräver ett varmare klimat än vad som skulle kunna ha uppnåtts under någon av Weichsels
interstadialer. Studien av den undersökta lokalen visar på att den organiska avlagringen är ett ex situ-material.
Lokalt berggrundsmaterial har avsatts tillsammans med det långtransporterade materialet och indikerar att det
organiska materialet inte är långtransporterat, med en maximal transport på cirka 2 kilometer. (Less)
Abstract
In the Bellinga quarry, located on the southeastern part of the horst Romeleåsen in Scania, southern Sweden,
a sub-till organic deposit has been discovered. 14C-dating gave the deposit an age of > 48 000 BP. This means
that the deposit could have been deposited either during the Wechselian glacial, the Eemian interglacial or even
earlier. A pollen analysis and a macrofossil analysis were performed to determine when the deposit was deposited.
Three samples were analysed and at least 500 grains were identified in each sample. A comparison between the
samples showed both similarities and differences in the grain composition. The macrofossil analysis supported the
performed pollen analysis. The samples indicate that the deposition... (More)
In the Bellinga quarry, located on the southeastern part of the horst Romeleåsen in Scania, southern Sweden,
a sub-till organic deposit has been discovered. 14C-dating gave the deposit an age of > 48 000 BP. This means
that the deposit could have been deposited either during the Wechselian glacial, the Eemian interglacial or even
earlier. A pollen analysis and a macrofossil analysis were performed to determine when the deposit was deposited.
Three samples were analysed and at least 500 grains were identified in each sample. A comparison between the
samples showed both similarities and differences in the grain composition. The macrofossil analysis supported the
performed pollen analysis. The samples indicate that the deposition occurred in a forest fen. The main vegetation
elements that existed in the environment were Polypodiaceae, Betula, Quercus, Pinus, Salix and Poaceae. The results
from the pollen analysis were compared with other sites in northwestern Europe where organic deposits have
been studied. This comparison indicated that the organic deposit was deposited during the Eemian interglacial. The
interpretation was based on the proportion of Quercus-grains that was identified in the deposit. Any of the Weichselian
interstadials were too cold for Quercus, who demands a warm climate. The study of the examined site in the
Bellinga quarry indicates that the deposit is an ex situ-material. The discovery of
local rock fragments that were deposited with the far-transported material indicates that the organic sediment was
not transported very long, with a maximal transport range of approximately 2 kilometers. (Less)
Abstract (Swedish)
Populärvetenskaplig sammanfattning: I Bellinga stenbrott, beläget på Romeleåsens sydöstra del i Skåne, har torv hittats. Torven var täckt av morän som den senaste istiden lämnade efter sig. Kol-14-datering användes för att bestämma torvens ålder. Det finns en begränsning i hur gammalt ett organiskt material kan vara för att kunna dateras och därför kunde kol-14-dateringsanalysen endast säga att torven i Bellinga stenbrott var äldre än 48 000 år. På grund av detta kan torven antingen ha avsatts under senaste mellanistiden Eem (130 000-117 000 år sedan) eller under den senaste istiden Weichsel (117 000- 11 600 år sedan). För att bestämma när torven avsattes användes pollenanalys (pollen analyserades i mikroskop och identifierades till art,... (More)
Populärvetenskaplig sammanfattning: I Bellinga stenbrott, beläget på Romeleåsens sydöstra del i Skåne, har torv hittats. Torven var täckt av morän som den senaste istiden lämnade efter sig. Kol-14-datering användes för att bestämma torvens ålder. Det finns en begränsning i hur gammalt ett organiskt material kan vara för att kunna dateras och därför kunde kol-14-dateringsanalysen endast säga att torven i Bellinga stenbrott var äldre än 48 000 år. På grund av detta kan torven antingen ha avsatts under senaste mellanistiden Eem (130 000-117 000 år sedan) eller under den senaste istiden Weichsel (117 000- 11 600 år sedan). För att bestämma när torven avsattes användes pollenanalys (pollen analyserades i mikroskop och identifierades till art, släkte eller familj) och makrofossilanalys (fossil synliga för blotta ögat studerades i mikroskop). Tre prover analyserades och minst 500 pollenkorn identifierades i varje prov. De undersökta proverna jämfördes och både likheter och skillnader i pollensammansättningen urskiljdes. Utförd makrofossilanalys över proven gav stöd till den gjorda pollenanalysen. Proverna indikerade att avsättningen skedde i en lövkärrmiljö. Kärrmiljön utgjordes till största del av ormbunkar med en omkringliggande vegetation som utgjordes av björk, ek, tall, vide och gräs. Artsammansättningen från den undersökta lokalen jämfördes med andra lokaler i nordvästra Europa där organiskt material har studerats. Jämförelsen indikerar att torven som undersöktes i Bellinga stenbrott avsattes under mellanistiden Eem. Tyngdpunkten i den gjorda tolkningen ligger i den höga andel ek-pollen som identifierades i torven. Detta eftersom ek kräver ett varmare klimat än vad som skulle kunna ha uppnåtts under någon av Weichsels värmeperioder. Studien av den undersökta lokalen visar på att torven inte avlagrades på platsen det upptäcktes. Iakttagelsen av lokalt berggrundsmaterial som avsatts tillsammans med det långtransporterade materialet indikerar att torven inte var speciellt långtransporterat utan har haft en maximal förflyttning på cirka 2 kilometer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Åkesson, Christine
supervisor
organization
alternative title
The vegetational development in Europe during the Eemian and the Weichselian and a case study of a sub-till organic sequence from the Bellinga quarry in Scania, southern Sweden
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
torv, pollenanalys, Eem, Weichsel, Bellinga stenbrott, vegetationsutveckling, peat, pollen analysis, Eemian, Weichselian, Bellinga quarry, vegetational development
publication/series
Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet
report number
281
language
Swedish
id
2278338
date added to LUP
2012-01-09 16:30:39
date last changed
2012-01-09 16:30:39
@misc{2278338,
 abstract   = {In the Bellinga quarry, located on the southeastern part of the horst Romeleåsen in Scania, southern Sweden,
a sub-till organic deposit has been discovered. 14C-dating gave the deposit an age of > 48 000 BP. This means
that the deposit could have been deposited either during the Wechselian glacial, the Eemian interglacial or even
earlier. A pollen analysis and a macrofossil analysis were performed to determine when the deposit was deposited.
Three samples were analysed and at least 500 grains were identified in each sample. A comparison between the
samples showed both similarities and differences in the grain composition. The macrofossil analysis supported the
performed pollen analysis. The samples indicate that the deposition occurred in a forest fen. The main vegetation
elements that existed in the environment were Polypodiaceae, Betula, Quercus, Pinus, Salix and Poaceae. The results
from the pollen analysis were compared with other sites in northwestern Europe where organic deposits have
been studied. This comparison indicated that the organic deposit was deposited during the Eemian interglacial. The
interpretation was based on the proportion of Quercus-grains that was identified in the deposit. Any of the Weichselian
interstadials were too cold for Quercus, who demands a warm climate. The study of the examined site in the
Bellinga quarry indicates that the deposit is an ex situ-material. The discovery of
local rock fragments that were deposited with the far-transported material indicates that the organic sediment was
not transported very long, with a maximal transport range of approximately 2 kilometers.},
 author    = {Åkesson, Christine},
 keyword   = {torv,pollenanalys,Eem,Weichsel,Bellinga stenbrott,vegetationsutveckling,peat,pollen analysis,Eemian,Weichselian,Bellinga quarry,vegetational development},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet},
 title    = {Vegetationsutvecklingen i nordvästra Europa under Eem och Weichsel, samt en fallstudie av en submorän, organisk avlagring i Bellinga stenbrott, Skåne},
 year     = {2011},
}