Advanced

Torvstratigrafisk studie av en trädstamshorisont i Viss mosse, centrala Skåne, kring 4 000-3 000 cal BP med avseende på klimat- och vattenståndsförändringar

Hansson, Anton (2011) In Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet
Department of Geology
Abstract (Swedish)
Fynd av en trädstamshorisont i Viss mosse i Skåne, södra Sverige, indikerar relativt torra förhållanden
på mossen under trädens livstid. 14C-dateringar visar att träden försvann för cirka 3 200 år sedan. Fyra borrkärnor
togs från mossen för att undersöka huruvida klimatiskt orsakade vattenståndsfluktuationer låg bakom trädens
etablering och utdöende. Borrkärnorna beskrevs stratigrafiskt efter torvtyp och humifieringsgrad. Analyser av glödförlust,
torr bulkdensitet och organisk bulkdensitet gjordes med 2 cm upplösning för att komplettera beskrivningen
och finna indikationer på förändringar i avsättningsmiljö och klimatiska variationer. Torvanalyserna visar på en
igenväxningssuccession i mossen från en kärrmiljö med avsättning av... (More)
Fynd av en trädstamshorisont i Viss mosse i Skåne, södra Sverige, indikerar relativt torra förhållanden
på mossen under trädens livstid. 14C-dateringar visar att träden försvann för cirka 3 200 år sedan. Fyra borrkärnor
togs från mossen för att undersöka huruvida klimatiskt orsakade vattenståndsfluktuationer låg bakom trädens
etablering och utdöende. Borrkärnorna beskrevs stratigrafiskt efter torvtyp och humifieringsgrad. Analyser av glödförlust,
torr bulkdensitet och organisk bulkdensitet gjordes med 2 cm upplösning för att komplettera beskrivningen
och finna indikationer på förändringar i avsättningsmiljö och klimatiska variationer. Torvanalyserna visar på en
igenväxningssuccession i mossen från en kärrmiljö med avsättning av lövkärrtorv till en högmossemiljö dominerad
av starrvitmosstorv och vitmosstorv. Resultaten från torvanalyserna indikerar även ett omslag till en fuktigare miljö
vid tiden för trädens utdöende på Viss mosse. Tidigare studier från andra mossar i nordvästra Europa vittnar om
liknande händelseförlopp ungefär vid samma tid. Paleoklimatiska undersökningar av den Holocena utvecklingen i
norra Europa indikerar ett flertal snabba klimatförändringar sedan Weichsel-glacialens slut, varav en sker vid tiden
för trädens utdöende på Viss mosse. Följaktligen är det troligt att träden på Viss mosse dog ut på grund av en höjd
vattennivå i mossen orsakad av en regional klimatförändring. (Less)
Abstract
Findings of a tree stump horizon in Viss mosse, a raised bog in Scania, southern Sweden, indicate relatively dry conditions on the bog during the lifetime of the trees . 14C-datings show that the trees died about 3 200 years ago. Four peat cores were collected from the bog in order to investigate whether climatically induced water level fluctuations were responsible for establishemt and death of the trees. The cores were described stratigraphically according to peat type and degree of humification. Analyses of loss on ignition, dry bulk density and organic bulk density were made at 2 cm resolution to complement the description and to find indications of changes in depositional environment and climatic variations. The peat records reflect a... (More)
Findings of a tree stump horizon in Viss mosse, a raised bog in Scania, southern Sweden, indicate relatively dry conditions on the bog during the lifetime of the trees . 14C-datings show that the trees died about 3 200 years ago. Four peat cores were collected from the bog in order to investigate whether climatically induced water level fluctuations were responsible for establishemt and death of the trees. The cores were described stratigraphically according to peat type and degree of humification. Analyses of loss on ignition, dry bulk density and organic bulk density were made at 2 cm resolution to complement the description and to find indications of changes in depositional environment and climatic variations. The peat records reflect a hydroseral succession from a fen environment with accumulation of brushwood peat to a raised bog environment dominated by Carex-Sphagnum peat and Sphagnum peat. The results of the peat analyses indicate a shift to a wetter environment around the time of the death of the trees in Viss mosse. Earlier studies from other peatlands in northwestern Europe suggest similar developments around the same time period as the trees died in Viss mosse. Palaeoclimatic studies of the Holocene development in northern Europe indicate a number of rapid climatic changes since the end of the Weichselian glacial. One of these rapid climatic changes occurs around the time when the trees in Viss mosse died. It is therefore likely that the death of the trees on Viss mosse was caused by a rise in the water table of the bog connected to a regional climatic change. (Less)
Abstract (Swedish)
Populärvetenskaplig sammanfattning: I en mosse i södra Sverige, som heter Viss mosse, har fynd av trädstammar gjorts. Fynden gäller ek, bok och al. Denna horisont med trädstammar tyder på att miljön på mossen var förhållandevis torr när träden levde, eftersom det normalt sett är för blött på en mosse för att ekar och bokar ska kunna växa där. Kol-14-dateringar visar att träden dog för cirka 3 200 år sedan. Fyra borrkärnor togs från mossen för att undersöka om en klimatförändring låg bakom den torra period som gjorde att ek- och bokträden kunde växa på mossen. Borrkärnorna delades in i lager efter typ av torv och hur nedbruten torven var. Analyser av organisk halt och bulkdensiteter av borrkärnorna gjordes för att komplettera beskrivningen... (More)
Populärvetenskaplig sammanfattning: I en mosse i södra Sverige, som heter Viss mosse, har fynd av trädstammar gjorts. Fynden gäller ek, bok och al. Denna horisont med trädstammar tyder på att miljön på mossen var förhållandevis torr när träden levde, eftersom det normalt sett är för blött på en mosse för att ekar och bokar ska kunna växa där. Kol-14-dateringar visar att träden dog för cirka 3 200 år sedan. Fyra borrkärnor togs från mossen för att undersöka om en klimatförändring låg bakom den torra period som gjorde att ek- och bokträden kunde växa på mossen. Borrkärnorna delades in i lager efter typ av torv och hur nedbruten torven var. Analyser av organisk halt och bulkdensiteter av borrkärnorna gjordes för att komplettera beskrivningen och försöka finna tecken på klimatförändringar. Bulkdensitetsvärdena visar på torvens täthet och i förlängningen dess nedbrytningsgrad, som svarar mot vattenståndsförändringar på mossen. Halten organiskt material (%) kan också ge en bild av torvens nedbrytningsgrad. Torvanalyserna visar på en övergång från en relativt näringsrik kärrmiljö med högre växtlighet till en näringsfattig högmosse, stark dominerad av starrvitmosstorv och vitmosstorv. Analyserna av borrkärnorna tyder också på ett omslag till ett våtare klimat vid tiden för trädens död på mossen. Liknande mönster med omslag till våtare klimat och försvinnande av träd på mossar går att se på andra platser i nordvästra Europa vid samma tid. Rekonstruktioner av klimatet efter den senaste istiden visar på ett flertal snabba klimatförändringar, varav en sammanfaller med utdöendet av träd på Viss mosse. Följdaktligen är det troligt att träden på Viss mosse dog ut på grund av en höjd vattennivå i mossen orsakad av en regional klimatförändring. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hansson, Anton
supervisor
organization
alternative title
A peat stratigraphic study of a tree stump horizon in Viss mosse, central Scania, around 4 000 – 3 000 cal BP regarding climate and water table change
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
torv, trädstam, vattenståndsfluktuation, klimatförändring, Holocen, södra Sverige, peat, tree stump, water level fluctuation, climate change, Holocene, southern Sweden
publication/series
Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet
report number
280
language
Swedish
id
2278361
date added to LUP
2012-01-09 16:41:35
date last changed
2012-01-09 16:41:35
@misc{2278361,
 abstract   = {Findings of a tree stump horizon in Viss mosse, a raised bog in Scania, southern Sweden, indicate relatively dry conditions on the bog during the lifetime of the trees . 14C-datings show that the trees died about 3 200 years ago. Four peat cores were collected from the bog in order to investigate whether climatically induced water level fluctuations were responsible for establishemt and death of the trees. The cores were described stratigraphically according to peat type and degree of humification. Analyses of loss on ignition, dry bulk density and organic bulk density were made at 2 cm resolution to complement the description and to find indications of changes in depositional environment and climatic variations. The peat records reflect a hydroseral succession from a fen environment with accumulation of brushwood peat to a raised bog environment dominated by Carex-Sphagnum peat and Sphagnum peat. The results of the peat analyses indicate a shift to a wetter environment around the time of the death of the trees in Viss mosse. Earlier studies from other peatlands in northwestern Europe suggest similar developments around the same time period as the trees died in Viss mosse. Palaeoclimatic studies of the Holocene development in northern Europe indicate a number of rapid climatic changes since the end of the Weichselian glacial. One of these rapid climatic changes occurs around the time when the trees in Viss mosse died. It is therefore likely that the death of the trees on Viss mosse was caused by a rise in the water table of the bog connected to a regional climatic change.},
 author    = {Hansson, Anton},
 keyword   = {torv,trädstam,vattenståndsfluktuation,klimatförändring,Holocen,södra Sverige,peat,tree stump,water level fluctuation,climate change,Holocene,southern Sweden},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet},
 title    = {Torvstratigrafisk studie av en trädstamshorisont i Viss mosse, centrala Skåne, kring 4 000-3 000 cal BP med avseende på klimat- och vattenståndsförändringar},
 year     = {2011},
}