Advanced

Barn som brottsoffer - rättstillämpningsproblem i brottmålsprocessen

Berlin, Sara LU (2011) JURM02 20112
Department of Law
Abstract (Swedish)
Denna uppsats behandlar frågor om rättstillämpningsproblem i mål om vålds- och sexualbrott riktade mot barn. En övergripande målsättning med framställningen är att undersöka hur barnets skyddsvärde kan respekteras i brottmålsprocessen samtidigt som adekvata hänsyn tas till intresset av rättssäkerhet i den svenska brottmålsprocessen. I Sverige är den rådande samhälleliga synen på brott mot barn sträng, och den svenska brottmålsprocessen präglas således av ett skyddsperspektiv i förhållande till barn. Utgångspunkten är att barn, så långt det är möjligt, ska skyddas från den psykiska påfrestning som deltagandet i en brottmålsprocess innebär.

Skyddet för barn i den svenska brottmålsprocessen är följaktligen starkt, åtminstone i teorin.... (More)
Denna uppsats behandlar frågor om rättstillämpningsproblem i mål om vålds- och sexualbrott riktade mot barn. En övergripande målsättning med framställningen är att undersöka hur barnets skyddsvärde kan respekteras i brottmålsprocessen samtidigt som adekvata hänsyn tas till intresset av rättssäkerhet i den svenska brottmålsprocessen. I Sverige är den rådande samhälleliga synen på brott mot barn sträng, och den svenska brottmålsprocessen präglas således av ett skyddsperspektiv i förhållande till barn. Utgångspunkten är att barn, så långt det är möjligt, ska skyddas från den psykiska påfrestning som deltagandet i en brottmålsprocess innebär.

Skyddet för barn i den svenska brottmålsprocessen är följaktligen starkt, åtminstone i teorin. Framställningen utvisar emellertid att skyddet inte är lika starkt i praktiken, och att betydande rättstillämpningsproblem i brottmålsprocessen är avhängiga det faktum att målsäganden är ett barn. De rättstillämpningsproblem som identifierats och som behandlas förhållandevis utförligt i uppsatsen är att barn i regel inte berättar om övergrepp medan de pågår, att övergreppen vid den tid som barnet berättar om dem ofta är preskriberade, att barn har svårt att beskriva övergrepp på ett sådant sätt att uppgifterna kan läggas till grund för en gärningsbeskrivning som uppfyller rättegångsbalkens krav samt att barn inte hörs inför rätten. Anledningen till att det sistnämnda har identifierats som ett rättstillämpningsproblem är att barnets utsaga spelas in på video under förundersökningen och förebringas inför rätten genom en uppspelning av videobandet. Bevisvärdet av en videoinspelad utsaga anses vara lägre än av en utsaga som lämnats inför rätta. Barn som inte hörs inför rätta befinner sig således regelmässigt i ett sämre bevisläge än målsägande som hörs inför rätta. För att motverka detta rättstillämpningsproblem förordas i framställningen att åklagaren bör tillerkännas en möjlighet att i samråd med barnets företrädare besluta om någon ytterligare medverkan från barnet under rättegången ska ske i syfte att stärka åtalet i bevishänseende. Det förhållandet att brotten ofta är preskriberade när övergreppen uppdagas är främst ett rättstillämpningsproblem gällande våldsbrott riktade mot barn. Sexualbrott mot barn omfattas nämligen av en särreglering i preskriptionshänseende, vars innebörd är att preskriptionstiden inte börjar löpa förrän målsäganden fyller 18 år. I framställningen förslås att även våldsbrott mot barn ska omfattas av särregleringen. I anslutning därtill föreslås att ett nytt straffbud införs i brottsbalken med brottsrubriceringen barnmisshandel. (Less)
Abstract
This thesis considers questions of difficulties regarding the application of law in cases of violent or sexual crimes against children. The overall ambition of the thesis is to analyze the complex balance between maintaining child protection in proceedings in criminal cases while taking into account the claims for an adequate amount of legal certainty. In Sweden the prevailing societal view on crimes against children is strict. The Swedish proceedings in criminal cases are therefore characterized by a protection perspective in relation to children. The fundamental idea is that children, as far as possible, should be protected from the psychological stress of participating in a criminal proceeding.

In theory, child protection in criminal... (More)
This thesis considers questions of difficulties regarding the application of law in cases of violent or sexual crimes against children. The overall ambition of the thesis is to analyze the complex balance between maintaining child protection in proceedings in criminal cases while taking into account the claims for an adequate amount of legal certainty. In Sweden the prevailing societal view on crimes against children is strict. The Swedish proceedings in criminal cases are therefore characterized by a protection perspective in relation to children. The fundamental idea is that children, as far as possible, should be protected from the psychological stress of participating in a criminal proceeding.

In theory, child protection in criminal proceedings is strong. The essay shows, however, that child protection is not as strong in practice, and that significant law enforcement problems in criminal proceedings are dependent on the fact that the injured party is a child. The identified problems regarding the application of law that are being discussed in detail in the thesis is that children generally do not report the abuse while in progress and that the abuse by the time the child reports the abuse is barred by the statute of limitations. Another problem is that children find it difficult to describe the abuse in words suitable for the demands on the prosecutor’s statement of the criminal act charged that are stated in The Swedish Code of Judicial Procedure. Yet another problem is that children are not heard in court. The child’s statement is instead recorded on video during the investigation and is subsequently presented before the court by a playback of the videotape. Since the evidence value of a video recorded statement is considered to be lower than the evidence value of a statement made before the court it is thus generally harder for the prosecutor to provide the evidence required for a conviction in cases in which the injured party is a child. In order to counteract this it is suggested in the thesis that the prosecutor should be given an opportunity to, in consultation with the child’s representatives, decide whether any further participation from the child should take place during the trial in order to strengthen the prosecution. The fact that the crime is often barred by the statute of limitations when the child reports the abuse is primarily a problem regarding violent crimes against children. The rules on the statute of limitations are namely differently formulated regarding sexual crimes against children. The limitation period for sexual crimes against children is reckoned from the date on which the injured party attains 18 years of age. In the thesis it is suggested that the same rules should apply to violent crimes against children. Thereby it is also suggested that a new crime classification, child abuse, is added to the Swedish Penal Code. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Berlin, Sara LU
supervisor
organization
alternative title
Children as victims of crimes - difficulties regarding the application of law in criminal proceedings
course
JURM02 20112
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
brottsoffer, Barn, målsägande, sexualbrott, våldsbrott
language
Swedish
id
2292781
date added to LUP
2012-02-16 15:05:52
date last changed
2012-02-16 15:05:52
@misc{2292781,
 abstract   = {This thesis considers questions of difficulties regarding the application of law in cases of violent or sexual crimes against children. The overall ambition of the thesis is to analyze the complex balance between maintaining child protection in proceedings in criminal cases while taking into account the claims for an adequate amount of legal certainty. In Sweden the prevailing societal view on crimes against children is strict. The Swedish proceedings in criminal cases are therefore characterized by a protection perspective in relation to children. The fundamental idea is that children, as far as possible, should be protected from the psychological stress of participating in a criminal proceeding.

In theory, child protection in criminal proceedings is strong. The essay shows, however, that child protection is not as strong in practice, and that significant law enforcement problems in criminal proceedings are dependent on the fact that the injured party is a child. The identified problems regarding the application of law that are being discussed in detail in the thesis is that children generally do not report the abuse while in progress and that the abuse by the time the child reports the abuse is barred by the statute of limitations. Another problem is that children find it difficult to describe the abuse in words suitable for the demands on the prosecutor’s statement of the criminal act charged that are stated in The Swedish Code of Judicial Procedure. Yet another problem is that children are not heard in court. The child’s statement is instead recorded on video during the investigation and is subsequently presented before the court by a playback of the videotape. Since the evidence value of a video recorded statement is considered to be lower than the evidence value of a statement made before the court it is thus generally harder for the prosecutor to provide the evidence required for a conviction in cases in which the injured party is a child. In order to counteract this it is suggested in the thesis that the prosecutor should be given an opportunity to, in consultation with the child’s representatives, decide whether any further participation from the child should take place during the trial in order to strengthen the prosecution. The fact that the crime is often barred by the statute of limitations when the child reports the abuse is primarily a problem regarding violent crimes against children. The rules on the statute of limitations are namely differently formulated regarding sexual crimes against children. The limitation period for sexual crimes against children is reckoned from the date on which the injured party attains 18 years of age. In the thesis it is suggested that the same rules should apply to violent crimes against children. Thereby it is also suggested that a new crime classification, child abuse, is added to the Swedish Penal Code.},
 author    = {Berlin, Sara},
 keyword   = {brottsoffer,Barn,målsägande,sexualbrott,våldsbrott},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Barn som brottsoffer - rättstillämpningsproblem i brottmålsprocessen},
 year     = {2011},
}