Advanced

Tillväxtstrategier för små och medelstora företag - En fallstudie om hur Inteno Broadband Technology AB tillämpar tillväxtstrategier

Forchhammer, Markus LU ; Indal, Olof LU and Rybchenko, Anna LU (2012) FEKH95 20112
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Majoriteten av alla företag arbetar mer eller mindre medvetet med olika tillvägagångssätt eller strategier för tillväxt. Dessa tillväxtstrategier är nödvändiga för att företaget ska överleva och samtidigt skapa vitalitet för att ge företaget lämpliga förutsättningar inför framtiden. För det enskilda småföretaget är tillväxt essentiellt för att öka konkurrenskraften och behålla eller öka sina marknadsandelar. Det är dock långt ifrån alla företag som upplever långsiktig tillväxt då majoriteten av småföretagen inte expanderar För att kunna växa framstår ett företags framgångsfaktorer som nödvändiga. Det finns en hel del skrivet om olika medverkande krafter som påverkar tillväxten i ett mindre företag. Framgångsfaktorerna är ofta kopplade till... (More)
Majoriteten av alla företag arbetar mer eller mindre medvetet med olika tillvägagångssätt eller strategier för tillväxt. Dessa tillväxtstrategier är nödvändiga för att företaget ska överleva och samtidigt skapa vitalitet för att ge företaget lämpliga förutsättningar inför framtiden. För det enskilda småföretaget är tillväxt essentiellt för att öka konkurrenskraften och behålla eller öka sina marknadsandelar. Det är dock långt ifrån alla företag som upplever långsiktig tillväxt då majoriteten av småföretagen inte expanderar För att kunna växa framstår ett företags framgångsfaktorer som nödvändiga. Det finns en hel del skrivet om olika medverkande krafter som påverkar tillväxten i ett mindre företag. Framgångsfaktorerna är ofta kopplade till influenser från den enskilda entreprenören, men även till interna förhållanden såväl som till företagets externa omgivning.

Inom IT- och Telekombranschen, som kännetecknas av en snabbt växande marknad med hög tillväxttakt både i sysselsättning och omsättning, anses frågan om vilka tillväxtstrategier ett företag skall använda sig av vara högst relevant. Det som utmärker denna bransch är även det stora antalet mindre företag till skillnad från till exempel läkemedels- och motorfordonsindustrin. Den tekniska utvecklingen skapar ständigt nya tjänster och möjligheter vilket leder till att nya marknadsbehov uppkommer. Dessa nya behov, tillsammans med en hård konkurrens, har ställt ökade krav på företagsprestation och frågan om vilka strategier för tillväxt som ska tillämpas blir mer aktuell. Vidare påverkas strategiska val av vilka resurser och kapabiliteter ett företag innehar. På grund av detta kan ett företags konkurrensfördelar utgöra en källa för strategiska beslut.

Syftet i denna uppsatts bygger således på dessa insikter. I en marknad som kännetecknas av en hög konkurrens och snabb teknologisk utvecklingstakt är det relevant att studera vilka strategier för tillväxt ett mindre företag använder sig av och hur dessa företag kan överleva. Dessutom är det intresseväckande att utvärdera företags konkurrensfördelar och se ett samband mellan dessa och tillväxtstrategier. (Less)
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera hur ett företag tillämpar strategier för tillväxt. Härtill analyseras även om förklaringen till detta beror på företagets konkurrensfördelar.

Metod: Vid utförande av studien har en kvalitativ metod använts vid insamling av data. Ett fallföretag har studerats för att beskriva och analysera valt forskningsområde samt för att komma fram till en slutsats.

Teoretiska perspektiv: För att svara på forskningsfrågan har en referensram framställts utifrån tillväxtstrategier. Vidare behandlas teorier kring organisk tillväxt, tillväxt genom samarbeten och genom förvärv. Slutligen presenteras teori som berör konkurrensfördelar.

Empiri: Empirin grundar sig på information erhållen... (More)
Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera hur ett företag tillämpar strategier för tillväxt. Härtill analyseras även om förklaringen till detta beror på företagets konkurrensfördelar.

Metod: Vid utförande av studien har en kvalitativ metod använts vid insamling av data. Ett fallföretag har studerats för att beskriva och analysera valt forskningsområde samt för att komma fram till en slutsats.

Teoretiska perspektiv: För att svara på forskningsfrågan har en referensram framställts utifrån tillväxtstrategier. Vidare behandlas teorier kring organisk tillväxt, tillväxt genom samarbeten och genom förvärv. Slutligen presenteras teori som berör konkurrensfördelar.

Empiri: Empirin grundar sig på information erhållen från valt fallföretag. Här ges en insyn i hur företaget arbetar för att expandera samt skapa ökad konkurrenskraft.

Slutsatser: Studiens resultat visade i det fall studien undersökte att företags val av tillväxtstrategier påverkas av vilka konkurrensfördelar som finns inom företaget. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Forchhammer, Markus LU ; Indal, Olof LU and Rybchenko, Anna LU
supervisor
organization
course
FEKH95 20112
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Tillväxtstrategi, små och medelstora företag, konkurrensfördelar, tillväxt, konkurrensutsatt marknad
language
Swedish
id
2295728
date added to LUP
2012-02-08 15:59:36
date last changed
2012-02-08 15:59:36
@misc{2295728,
 abstract   = {Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera hur ett företag tillämpar strategier för tillväxt. Härtill analyseras även om förklaringen till detta beror på företagets konkurrensfördelar. 

Metod: Vid utförande av studien har en kvalitativ metod använts vid insamling av data. Ett fallföretag har studerats för att beskriva och analysera valt forskningsområde samt för att komma fram till en slutsats. 

Teoretiska perspektiv: För att svara på forskningsfrågan har en referensram framställts utifrån tillväxtstrategier. Vidare behandlas teorier kring organisk tillväxt, tillväxt genom samarbeten och genom förvärv. Slutligen presenteras teori som berör konkurrensfördelar. 

Empiri: Empirin grundar sig på information erhållen från valt fallföretag. Här ges en insyn i hur företaget arbetar för att expandera samt skapa ökad konkurrenskraft. 

Slutsatser: Studiens resultat visade i det fall studien undersökte att företags val av tillväxtstrategier påverkas av vilka konkurrensfördelar som finns inom företaget.},
 author    = {Forchhammer, Markus and Indal, Olof and Rybchenko, Anna},
 keyword   = {Tillväxtstrategi,små och medelstora företag,konkurrensfördelar,tillväxt,konkurrensutsatt marknad},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Tillväxtstrategier för små och medelstora företag - En fallstudie om hur Inteno Broadband Technology AB tillämpar tillväxtstrategier},
 year     = {2012},
}