Advanced

Att utmana elevers kreativitet - En aktionsforskningsstudie av lärarens roll i dansimprovisationsundervisning

Kugelberg, Clara (2011)
Malmö Academy of Music
Abstract (Swedish)
Uppsatsen handlar om hur lärare kan utmana elevers kreativitet i dansimprovisationsundervisning. Den baseras på en aktionsforskningsstudie med en grupp vuxna personer där olika slags ramar för improvisationer, olika metoder för att ge instruktioner och lärarens eget deltagande i dansen undersöks. Frågeställningen har varit hur lärarens ageranden påverkar elevernas dans. Som lärare är det betydelsefullt att ha kunskap om hur ramar, instruktioner och eget deltagande påverkar elevers dans för att kunna pendla mellan olika arbetssätt i sin undervisning och förhålla sig till olika pedagogiska metoder. I teorikapitlet redogörs för dansimprovisation som undervisningsämne, vad ramar till improvisation innebär, instruktioners inverkan på elevers... (More)
Uppsatsen handlar om hur lärare kan utmana elevers kreativitet i dansimprovisationsundervisning. Den baseras på en aktionsforskningsstudie med en grupp vuxna personer där olika slags ramar för improvisationer, olika metoder för att ge instruktioner och lärarens eget deltagande i dansen undersöks. Frågeställningen har varit hur lärarens ageranden påverkar elevernas dans. Som lärare är det betydelsefullt att ha kunskap om hur ramar, instruktioner och eget deltagande påverkar elevers dans för att kunna pendla mellan olika arbetssätt i sin undervisning och förhålla sig till olika pedagogiska metoder. I teorikapitlet redogörs för dansimprovisation som undervisningsämne, vad ramar till improvisation innebär, instruktioners inverkan på elevers dans och vad det innebär att som lärare själv delta i dansen. Studiens material består av videofilmer, enkätsvar från deltagarna och dagboksanteckningar. Resultatet innefattar tre olika delar; ramar, instruktioner och lärarens deltagande i dansen. Vad beträffar ramar pekar resultatet på att de bör knyta an till elevernas tidigare erfarenheter och att antalet valmöjligheter inom ramen kan hämma eleverna om de blir för många. Instruktioner under tiden eleverna dansar kan vara en hjälp till utforskning i dansen men kan även störa eleverna negativt, medan instruktioner innan en improvisation kan ge ett lugn till improvisationen men samtidigt vara svårare för eleverna att ta sig an. Slutligen visar resultatet att läraren har svårare att iaktta hela gruppen och föra den framåt om hon själv är med och dansar, men kan samtidigt lättare känna av var eleverna befinner sig och bättre förstå deras upplevelser. (Less)
Abstract
Title: To challenge the creativity of students – an action research study on teaching dance improvisation.
The essay examines how teachers can challenge the creativity of students in the teaching of dance improvisation. It is based on action research with a group of adults where different frames for improvisation, different methods for giving instructions and the teacher´s participation are explored. The aim has been to study how the teacher affects the dance of the students. The knowledge about how frames, instructions and the teacher´s participation affects the dance of the students is important for a teacher when choosing between different methods during classes and relating to different approaches.
In the theory chapter dance... (More)
Title: To challenge the creativity of students – an action research study on teaching dance improvisation.
The essay examines how teachers can challenge the creativity of students in the teaching of dance improvisation. It is based on action research with a group of adults where different frames for improvisation, different methods for giving instructions and the teacher´s participation are explored. The aim has been to study how the teacher affects the dance of the students. The knowledge about how frames, instructions and the teacher´s participation affects the dance of the students is important for a teacher when choosing between different methods during classes and relating to different approaches.
In the theory chapter dance improvisation as a subject is explained, what frames in the context of improvisation mean, how instructions influence students´ movements and what it means when the teacher participate in the dance. The material from the action research consists of video films, responses from the participants and diaries. The result embraces three different areas: frames, instructions and the teacher’s participation. It shows that frames for improvisation should relate to the students´ previous experiences and that too many choices within the frames will inhibit the students. Instructions during an improvisation can help the students in their exploration, but might also affect them in a negative way, while instructions before an improvisation can provide a platform of composure they also can be harder to understand. Finally the result shows that it is harder for the teacher to observe the whole group while participating in the dance, but at the same time it is easier to understand what the students are experiencing. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{2338427,
 abstract   = {Title: To challenge the creativity of students – an action research study on teaching dance improvisation.
The essay examines how teachers can challenge the creativity of students in the teaching of dance improvisation. It is based on action research with a group of adults where different frames for improvisation, different methods for giving instructions and the teacher´s participation are explored. The aim has been to study how the teacher affects the dance of the students. The knowledge about how frames, instructions and the teacher´s participation affects the dance of the students is important for a teacher when choosing between different methods during classes and relating to different approaches.
In the theory chapter dance improvisation as a subject is explained, what frames in the context of improvisation mean, how instructions influence students´ movements and what it means when the teacher participate in the dance. The material from the action research consists of video films, responses from the participants and diaries. The result embraces three different areas: frames, instructions and the teacher’s participation. It shows that frames for improvisation should relate to the students´ previous experiences and that too many choices within the frames will inhibit the students. Instructions during an improvisation can help the students in their exploration, but might also affect them in a negative way, while instructions before an improvisation can provide a platform of composure they also can be harder to understand. Finally the result shows that it is harder for the teacher to observe the whole group while participating in the dance, but at the same time it is easier to understand what the students are experiencing.},
 author    = {Kugelberg, Clara},
 keyword   = {dansimprovisation,ramar,begränsningar,kreativitet,att utmana elever,potentiell kunskap,instruktioner,deltagande lärare,iakttagande lärare,elevers tidigare erfarenheter,dance improvisation,frames,restrictions,creativity,to challenge students,poten-tial knowledge,instructions,participating teacher,observant teacher,student´s previous experiences},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att utmana elevers kreativitet - En aktionsforskningsstudie av lärarens roll i dansimprovisationsundervisning},
 year     = {2011},
}