Advanced

A stratigraphic study of a coastal section through a Late Weichselian kettle hole basin at Ålabodarna, western Skåne, Sweden

Oster, Jessica (2004) In Dissertations in Geology at Lund University
Department of Geology
Abstract (Swedish)
Populärvetenskaplig sammanfattning: En undersökning har utförts av sediment avsatta i en liten sjöbassäng som exponerats i kustklinten vid Ålabodarna i västra Skåne. Undersökningen har bidragit med betydelsefull information om vegetationens ankomst till och expansion i området. Västra Skåne är ett mycket viktigt område för studier av detta slag eftersom isströmmarna i slutfasen av den senaste istiden här drog sig tillbaka relativt tidigt och lämnade enbart isolerade partier av stagnant is efter sig, s.k. dödis. Analyser utfördes för att bestämma variationer i sjösedimentens sammansättning av organiskt material och karbonater samt förändringar i deras innehåll av pollen från träd, buskar och örter. Sedimentens ålder bestämdes genom... (More)
Populärvetenskaplig sammanfattning: En undersökning har utförts av sediment avsatta i en liten sjöbassäng som exponerats i kustklinten vid Ålabodarna i västra Skåne. Undersökningen har bidragit med betydelsefull information om vegetationens ankomst till och expansion i området. Västra Skåne är ett mycket viktigt område för studier av detta slag eftersom isströmmarna i slutfasen av den senaste istiden här drog sig tillbaka relativt tidigt och lämnade enbart isolerade partier av stagnant is efter sig, s.k. dödis. Analyser utfördes för att bestämma variationer i sjösedimentens sammansättning av organiskt material och karbonater samt förändringar i deras innehåll av pollen från träd, buskar och örter. Sedimentens ålder bestämdes genom kol-14-analys av makroskopiska växtrester som påträffades i de enheter som var rikast på organiskt material.

Flera perioder av klimatisk uppvärmning och nedkylning kan identifieras i sjösedimenten från Ålabodarna. Genom att resultaten från denna studie kan korreleras med resultat från liknande undersökningar på andra lokaler i södra Sverige kan dessa lokalt identifierade, varma och kalla perioder sättas in i ett regionalt sammanhang. Dessutom kan resultaten från Ålabodarna jämföras med den klimatiska s.k. event-stratigrafi som baseras på syreisotop-variationer i den grönländska GRIP-isborrkärnan (Björck et al., 1998). Därmed kan en mer detaljerad kronologi upprättas för sjösedimenten, vilket bidrar till en tidsmässigt bättre bild av vegetationsutvecklingen i Ålabodarna-området. 14C-dateringarna och korrelationerna indikerar att sjösedimenten omspänner perioden från pre-Bølling, före 14,700 GRIP-år BP (år före 1950 e.Kr.), och fram till början av Yngre Dryas, ca 12,650 GRIP-år BP.

Varma perioder i Ålabodarna-området indikeras av ökad förekomst av pollen av träd och buskar samt minskad förekomst av pollen av örter i sedimenten. Förhöjd organisk halt är en annan indikation på klimatisk uppvärmning och lokalt ökad vegetationstäthet. Kalla perioder indikeras av ökad förekomst av örtpollen i sedimenten. Många örter är ljuskrävande och därför beroende av ett öppet landskap. Ökad halt av minerogent material i sedimenten indikerar ökad markerosion, vilket förekommer då vegetationstätheten minskar i området. Pollenresultaten tyder på att björk, Betula, anlände till Ålabodarna-området strax efter 14,700 GRIP-år BP och att tall, Pinus, förmodligen anlände till området strax efter 12,900 GRIP-år BP.

Gravitationsströmmar var viktiga under bassängens historia. Förekomsten av tunna och undulerande sandlager, kalkpartiklar och block i några av sedimentenheterna visar att pulser av smältvatten från omgivande dödis transporterade partiklar från lokala moränbäddar till bassängen. Dessa gravitationsavsatta sediment påträffas genom hela lagerföljden upp till ca 19 cm djup, vilket tyder på att dödis låg kvar i Ålabodarna-området till ca 12,900 GRIP-år BP. (Less)
Abstract
A stratigraphic analysis of a small kettle hole basin in the cliffs at Ålabodarna, western Skåne, Sweden was completed in order to examine the vegetational development in an area that was deglaciated early in comparison with the rest of Scandinavia. The presence of the sediments in an open section rather than a core allowed for the examination of lateral variations in the sediments and provided an overview of the basin as a whole. The sedimentology and pollen stratigraphy of the section were investigated. Loss on ignition analyses revealed the organic and carbonate contents of the sediments. From these investigations, correlations were attempted with pollen records from other sites in southern Sweden. A possible age-depth model for the... (More)
A stratigraphic analysis of a small kettle hole basin in the cliffs at Ålabodarna, western Skåne, Sweden was completed in order to examine the vegetational development in an area that was deglaciated early in comparison with the rest of Scandinavia. The presence of the sediments in an open section rather than a core allowed for the examination of lateral variations in the sediments and provided an overview of the basin as a whole. The sedimentology and pollen stratigraphy of the section were investigated. Loss on ignition analyses revealed the organic and carbonate contents of the sediments. From these investigations, correlations were attempted with pollen records from other sites in southern Sweden. A possible age-depth model for the basin was established based on radiocarbon dates and regional-local correlations.

Several climatic oscillations can be discerned within the Ålabodarna pollen record, and it may be possible to correlate some of these with the event stratigraphy outlined by Björck et al. (1998). For example, the GI-1b event, or the Gerzensee oscillation, may be represented in the Ålabodarna record by a brief decrease in the percentage of tree and shrub species and an increase in soil erosion, shown by increasing mineral matter, sometime after 11680±60 14C years BP. This climatic event is also marked by the presence of gravel and boulders in the sediments from the surrounding till/dead ice. Such evidence of sediment-gravity flows in the sediments indicates that dead ice was present in the Ålabodarna area at least until the end of the GI-1b event. The results also show that Betula may have immigrated into the area shortly after 14,700 GRIP years BP, and Pinus may have arrived just after 12,900 GRIP years BP. (Less)
Abstract
Popular abstract: A study of sediments from a small ancient lake basin in the cliffs at Ålabodarna, western Skåne, Sweden has revealed important information about the arrival and expansion of vegetation in the area. Western Skåne is a very important area for studies of this type, as the ice streams from the final episode of glaciation during the Late Weichselian retreated from this area early relative to the rest of Scandinavia, leaving only pockets of dead, or stagnant, ice. Analyses were conducted in order to determine variations in the organic and carbonate content as well as changes in the types of pollen from trees, shrubs, and herbs within the sediments from this basin. Additionally, the sediments were dated by radiocarbon methods... (More)
Popular abstract: A study of sediments from a small ancient lake basin in the cliffs at Ålabodarna, western Skåne, Sweden has revealed important information about the arrival and expansion of vegetation in the area. Western Skåne is a very important area for studies of this type, as the ice streams from the final episode of glaciation during the Late Weichselian retreated from this area early relative to the rest of Scandinavia, leaving only pockets of dead, or stagnant, ice. Analyses were conducted in order to determine variations in the organic and carbonate content as well as changes in the types of pollen from trees, shrubs, and herbs within the sediments from this basin. Additionally, the sediments were dated by radiocarbon methods using macrofossils collected from more organic-rich units.
It is possible to recognize several periods of climatic warming and cooling within the sediments from this basin at Ålabodarna. Additionally, the results of this study can be correlated with the results of similar studies from other sites within southern Sweden. These correlations allow the warm and cold events suggested by the Ålabodarna record to be placed in a regional context. The results of this study can also be related to the climate event stratigraphy provided by the oxygen isotope record from the GRIP ice-core taken from Greenland (Björck et al. 1998). This permits a more detailed chronology to be placed on the sediments from this basin, allowing the timing of vegetational development in the Ålabodarna area to be more completely understood. Thus, through radiocarbon dating and correlation, it appears that the sediment record from this basin covers Pre-Bølling time
prior to 14,700 GRIP years BP until the beginning of the Younger Dryas, approximately 12,650 GRIP years BP.
Periods of climatic warming in the Ålabodarna area are indicated by increases in the amounts of tree and shrub pollen and decreases in the amounts of herb pollen in the basin sediments. Increases in the amount of organic matter in the sediments also indicate a climatic warming and an increase in the density of the local vegetation. Climatic coolings are indicated by increases in the amount of herb pollen in the sediments. Many herbs are light demanding species requiring an open landscape in order to thrive. Increases in the amount of mineral matter in the sediments indicate an increase in soil erosion which occurs when there is a decrease in the density of vegetation in the area. The pollen data also suggest that Betula, or birch, arrived in the Ålabodarna area shortly after 14,700 GRIP years BP and that Pinus, or pine, may have arrived in the area shortly after 12,900 GRIP years BP.
Additionally, there is ample evidence that sediment-gravity flows played a significant role in the history of this basin. The presence of thin, undulating sand beds, chalk clasts, and boulders in some of the sediment units indicates that pulses of melt water from the surrounding dead ice transported clasts from the local till units into the basin. These sediment-gravity flow deposits can be seen throughout the section until approximately 19 cm depth. This suggests that dead ice was present in the Ålabodarna area until approximately 12,900 GRIP years BP. (Less)
Abstract (Swedish)
Stratigrafiska analyser har utförts på en kustklint vid Ålabodarna i västra Skåne, vilken exponerar en skärning genom en liten dödisbassäng. Syftet med undersökningen var bl a att studera vegetationsutvecklingen i ett område som, i förhållande till övriga Skandinavien, tidigt blev isfritt. Fördelen med att arbeta med sediment i en öppen skärning i stället för i en borrkärna är att sedimentens laterala variation kan studeras och en bättre översiktsbild av bassängen kan erhållas.
Skärningens sedimentologi och pollenstratigrafi undersöktes, och de utförda glödförlust-analyserna visar hur sedimentens halter av organiskt material och karbonater har varierat. Baserat på dessa
stratigrafiska undersökningar har försök till korrelationer med... (More)
Stratigrafiska analyser har utförts på en kustklint vid Ålabodarna i västra Skåne, vilken exponerar en skärning genom en liten dödisbassäng. Syftet med undersökningen var bl a att studera vegetationsutvecklingen i ett område som, i förhållande till övriga Skandinavien, tidigt blev isfritt. Fördelen med att arbeta med sediment i en öppen skärning i stället för i en borrkärna är att sedimentens laterala variation kan studeras och en bättre översiktsbild av bassängen kan erhållas.
Skärningens sedimentologi och pollenstratigrafi undersöktes, och de utförda glödförlust-analyserna visar hur sedimentens halter av organiskt material och karbonater har varierat. Baserat på dessa
stratigrafiska undersökningar har försök till korrelationer med andra pollenanalyserade lokaler i södra Sverige gjorts. Dessutom, baserat på kol-14 dateringar och lokala-regionala korrelationer har en trolig
ålder/djup modell upprättats.
Ett flertal klimatoscillationer kan rekonstrueras utifrån Ålabodarnas pollenstratigrafi, och det är möjligt att korrelera en del av dessa med den av Björck et al. (1998) upprättade event-stratigrafin. T ex kan
GI-1b-eventet, eller Gerzensee-oscillationen, motsvaras av en kortvarig minskning av träd- och buskpollen liksom en ökning av markerosionen i skärningen vid Ålabodarna. Detta bör ha skett efter 11680±60 14C år BP. Denna klimathändelse utmärks av att grus och sten förekommer i sedimenten, vilka bör ha transporterats som gravitationsströmmar från omgivande dödis och morän. Detta indikerar att dödis åtminstone fanns kvar i området t o m GI-1b-eventet. Resultaten visar också att Betula (björk) kan ha vandrat in i området strax efter 14,700 GRIP år BP och att Pinus (tall) kan ha anlänt strax efter 12,900 GRIP år BP. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Oster, Jessica
supervisor
organization
alternative title
En stratigrafisk undersökning av en skärning genom en senglacial dödisbassäng vid en kustklint i Ålabodarna, västra Skåne, Sverige
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
geography, geology, stratigraphy, Ålabodarna, Skåne, Sweden, Late Weichselian, kettle hole basin
publication/series
Dissertations in Geology at Lund University
report number
176
funder
The Fulbright Commission
language
English
id
2340240
date added to LUP
2012-12-27 17:08:13
date last changed
2012-12-27 17:08:13
@misc{2340240,
 abstract   = {Popular abstract: A study of sediments from a small ancient lake basin in the cliffs at Ålabodarna, western Skåne, Sweden has revealed important information about the arrival and expansion of vegetation in the area. Western Skåne is a very important area for studies of this type, as the ice streams from the final episode of glaciation during the Late Weichselian retreated from this area early relative to the rest of Scandinavia, leaving only pockets of dead, or stagnant, ice. Analyses were conducted in order to determine variations in the organic and carbonate content as well as changes in the types of pollen from trees, shrubs, and herbs within the sediments from this basin. Additionally, the sediments were dated by radiocarbon methods using macrofossils collected from more organic-rich units.
It is possible to recognize several periods of climatic warming and cooling within the sediments from this basin at Ålabodarna. Additionally, the results of this study can be correlated with the results of similar studies from other sites within southern Sweden. These correlations allow the warm and cold events suggested by the Ålabodarna record to be placed in a regional context. The results of this study can also be related to the climate event stratigraphy provided by the oxygen isotope record from the GRIP ice-core taken from Greenland (Björck et al. 1998). This permits a more detailed chronology to be placed on the sediments from this basin, allowing the timing of vegetational development in the Ålabodarna area to be more completely understood. Thus, through radiocarbon dating and correlation, it appears that the sediment record from this basin covers Pre-Bølling time
prior to 14,700 GRIP years BP until the beginning of the Younger Dryas, approximately 12,650 GRIP years BP.
Periods of climatic warming in the Ålabodarna area are indicated by increases in the amounts of tree and shrub pollen and decreases in the amounts of herb pollen in the basin sediments. Increases in the amount of organic matter in the sediments also indicate a climatic warming and an increase in the density of the local vegetation. Climatic coolings are indicated by increases in the amount of herb pollen in the sediments. Many herbs are light demanding species requiring an open landscape in order to thrive. Increases in the amount of mineral matter in the sediments indicate an increase in soil erosion which occurs when there is a decrease in the density of vegetation in the area. The pollen data also suggest that Betula, or birch, arrived in the Ålabodarna area shortly after 14,700 GRIP years BP and that Pinus, or pine, may have arrived in the area shortly after 12,900 GRIP years BP.
Additionally, there is ample evidence that sediment-gravity flows played a significant role in the history of this basin. The presence of thin, undulating sand beds, chalk clasts, and boulders in some of the sediment units indicates that pulses of melt water from the surrounding dead ice transported clasts from the local till units into the basin. These sediment-gravity flow deposits can be seen throughout the section until approximately 19 cm depth. This suggests that dead ice was present in the Ålabodarna area until approximately 12,900 GRIP years BP.},
 author    = {Oster, Jessica},
 keyword   = {geography,geology,stratigraphy,Ålabodarna,Skåne,Sweden,Late Weichselian,kettle hole basin},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Dissertations in Geology at Lund University},
 title    = {A stratigraphic study of a coastal section through a Late Weichselian kettle hole basin at Ålabodarna, western Skåne, Sweden},
 year     = {2004},
}