Advanced

Inventering, hydrologisk klassificering samt bedömning av hydrogeologisk påverkan av våtmarksområden i samband med järnvägstunnelbyggnation genom Hallandsåsen, NV Skåne

Antonsson, Christina (1997) In Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet
Department of Geology
Abstract
Establishing a railway tunnel through the mountain ridge Hallandsåsen in north-western Skåne, southern Sweden, may cause a lowered groundwater level in an approximately three kilometres wide area overlying the tunnel line. The "horst ridge" is caused by tectonic up-lift and the bedrock is rich in fissures and shear zones.

There are at least two different aquifers in the area, one fissure aquifer in the bedrock and one soil aquifer in the overlying till layers. Establishing the tunnel causes a lowered groundwater level in the bedrock aquifer which will affect also the soil layers since the two aquifers are hydrologically communicating. To be able to follow the ground water changes during the building of the tunnel, the groundwater level... (More)
Establishing a railway tunnel through the mountain ridge Hallandsåsen in north-western Skåne, southern Sweden, may cause a lowered groundwater level in an approximately three kilometres wide area overlying the tunnel line. The "horst ridge" is caused by tectonic up-lift and the bedrock is rich in fissures and shear zones.

There are at least two different aquifers in the area, one fissure aquifer in the bedrock and one soil aquifer in the overlying till layers. Establishing the tunnel causes a lowered groundwater level in the bedrock aquifer which will affect also the soil layers since the two aquifers are hydrologically communicating. To be able to follow the ground water changes during the building of the tunnel, the groundwater level is registered in several wells and monitoring wells within the area.

In this investigation existing wetland areas have been mapped and classified in response to their hydrological properties. It was found that the wetlands could be divided into three types. Low lying fens make up the first type, which often are located in depressions where the groundwater surface reaches the ground surface. Fens located in slopes represent the second type, usually depending on springs for their water supply. Water is seeping over their surface, transporting nutrients over the area. The nutrient-poor peat bogs belong to the third type, for which precipitation is the only source of water supply. All types of wetlands are sensitive to lowered groundwater levels in one way or another. In order to see how these areas develop during the construction of the tunnel, a groundwater control programme is suggested. (Less)
Abstract (Swedish)
Populärvetenskaplig sammanfattning: Byggandet av en järnvägstunnel genom Hallandsåsen har orsakat sänkta grundvattennivåer på ett flertal platser i tunnelns närhet. Sänkta grundvattennivåer påverkar vegetationen i området och minskar även flödet i vattendragen uppe på åsen. Ett flertal våtmarker och fuktängar på Hallandsåsen har höga naturvärden och det finns därför ett stort intresse att skydda och bevara dessa områden. Uppgiften med detta arbete är att göra en inventering av befintliga våtmarksområden, att göra en hydrologisk klassificering på dessa områden, samt att bedöma vilka områden som är mest känsliga för påverkan.

Undersökningsområdet utgörs av ett tre km brett område med tunnellinjen i centrum. Den beräknade påverkansradien... (More)
Populärvetenskaplig sammanfattning: Byggandet av en järnvägstunnel genom Hallandsåsen har orsakat sänkta grundvattennivåer på ett flertal platser i tunnelns närhet. Sänkta grundvattennivåer påverkar vegetationen i området och minskar även flödet i vattendragen uppe på åsen. Ett flertal våtmarker och fuktängar på Hallandsåsen har höga naturvärden och det finns därför ett stort intresse att skydda och bevara dessa områden. Uppgiften med detta arbete är att göra en inventering av befintliga våtmarksområden, att göra en hydrologisk klassificering på dessa områden, samt att bedöma vilka områden som är mest känsliga för påverkan.

Undersökningsområdet utgörs av ett tre km brett område med tunnellinjen i centrum. Den beräknade påverkansradien (influensradien) har beräknats till 1 km i de mest vattengenomsläppliga zonerna, varefter en säkerhetszon på ytterligare 500 m på var sida om tunnellinjen lagts till. Berggrunden i området utgörs främst av olika typer av gnejs med inslag av gnejsgranit och amfibolit. Hallandsåsen är en tektonisk horstbildning och berggrunden genomsätts av ett komplicerat spricksystem. Jordlagren utgörs huvudsakligen av morän. Sorterade sediment förekommer i begränsad utsträckning. Det finns åtminstone två olika akvifärer i området, en i berggrunden och en i jordlagren. Dessa står i hydraulisk kontakt med varandra och läckage dem mellan styrs av grundvattnets tryckytor. Grundvattennivåerna i områdets berg- och jordlager kontrolleras regelbundet enligt ett fastslaget program.

För lokalisering av intressanta våtmarksområden utfördes flygbildstolkning och kartstudier över influensområdet. Dessa studier efterföljdes av kontroller i fält. Resultatet av ovan nämnda undersökningar presenteras i kartform.

Våtmarksområdena indelades i tre typer. Den första typen är oftast belägen i terrängens lågpunkter där grundvattnet tränger upp i markytan. Grundvattnet är mer eller mindre stillastående. Avrinning från omgivningen ger ett tillskott på vatten. Våtmarkerna är näringsrika eftersom grundvattnet för med sig mineral och salter utlösta ur jord och berggrund. Till typ ett hör kärr, fuktängar och sumpskogar. Våtmarker av typ två är av översilningskaraktär och ligger oftast på sluttande mark, gärna med källsprång i sluttningens övre delar. Dessa våtmarker är också näringsrika och grundvattnet är rörligt över området. Även denna typ av våtmark tillförs vatten från omgivningen genom avrinning. Till typ två hör översilningskärr samt fuktängar. Den tredje typen utgörs av de våtmarker som fungerar som ett eget hydrologiskt system och dessa påverkas normalt inte av underliggande grundvattenmagasin. De kan ha tät botten eller på annat sätt förlorat kontakten med grundvattenytan. Våtmarkerna är därför näringsfattiga och tillförseln av vatten sker endast genom nederbörd. Till typ tre hör mossar.

Sänkta grundvattennivåer har noterats både i berggrunden och i jordlagren. Med anledning av dessa föreslås ett kontrollprogram omfattande någon/några lokaler ur varje hydrologisk grupp. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Antonsson, Christina
supervisor
organization
alternative title
Hydrological classification and risk evaluation of hydrogeological response on wetlands in connection with the construction of a railway tunnel through the mountain ridge Hallandsåsen in north western Skåne, southern Sweden
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
geografi, geologi, hydrologi, klassificering, hydrogeologi, Hallandsåsen, Skåne, järnvägstunnelbyggnation, våtmarksområde
publication/series
Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet
report number
89
language
Swedish
additional info
Magnus Larsson och Johan Landberg, VBB Viak, Malmö.
id
2365440
date added to LUP
2012-10-29 14:47:21
date last changed
2012-10-29 14:47:21
@misc{2365440,
 abstract   = {Establishing a railway tunnel through the mountain ridge Hallandsåsen in north-western Skåne, southern Sweden, may cause a lowered groundwater level in an approximately three kilometres wide area overlying the tunnel line. The "horst ridge" is caused by tectonic up-lift and the bedrock is rich in fissures and shear zones.

There are at least two different aquifers in the area, one fissure aquifer in the bedrock and one soil aquifer in the overlying till layers. Establishing the tunnel causes a lowered groundwater level in the bedrock aquifer which will affect also the soil layers since the two aquifers are hydrologically communicating. To be able to follow the ground water changes during the building of the tunnel, the groundwater level is registered in several wells and monitoring wells within the area.

In this investigation existing wetland areas have been mapped and classified in response to their hydrological properties. It was found that the wetlands could be divided into three types. Low lying fens make up the first type, which often are located in depressions where the groundwater surface reaches the ground surface. Fens located in slopes represent the second type, usually depending on springs for their water supply. Water is seeping over their surface, transporting nutrients over the area. The nutrient-poor peat bogs belong to the third type, for which precipitation is the only source of water supply. All types of wetlands are sensitive to lowered groundwater levels in one way or another. In order to see how these areas develop during the construction of the tunnel, a groundwater control programme is suggested.},
 author    = {Antonsson, Christina},
 keyword   = {geografi,geologi,hydrologi,klassificering,hydrogeologi,Hallandsåsen,Skåne,järnvägstunnelbyggnation,våtmarksområde},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet},
 title    = {Inventering, hydrologisk klassificering samt bedömning av hydrogeologisk påverkan av våtmarksområden i samband med järnvägstunnelbyggnation genom Hallandsåsen, NV Skåne},
 year     = {1997},
}