Advanced

Hållbarhetsredovisning - kanon eller kalkon? En studie av fondanalytikers användning av hållbarhetsredovisningar

Lindgren, Sofie LU and Lindström, Daniel LU (2012) FEKN90 20121
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
SAMMANFATTNING

Uppsatsens titel: Hållbarhetsredovisning – kanon eller kalkon?
En studie av fondanalytikers användning av hållbarhetsredovisningar

Seminariedatum: 31 maj 2012

Ämne/kurs: Magisteruppsats, Företagsekonomi - redovisning, 30 HP

Författare: Sofie Lindgren och Daniel Lindström

Handledare: Johan Dergård och Niklas Sandell

Fem nyckelord: Hållbarhetsredovisning, fondbolag, analytiker, UN PRI, etisk fond

Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka om och i sådana fall på vilket sätt fondanalytiker använder sig av företagens hållbarhetsredovisning i sina företagsanalyser.
Bisyftet är att undersöka hur användningen av hållbarhetsredovisningen i företagsanalyser skiljer sig åt hos fondanalytiker som arbetar... (More)
SAMMANFATTNING

Uppsatsens titel: Hållbarhetsredovisning – kanon eller kalkon?
En studie av fondanalytikers användning av hållbarhetsredovisningar

Seminariedatum: 31 maj 2012

Ämne/kurs: Magisteruppsats, Företagsekonomi - redovisning, 30 HP

Författare: Sofie Lindgren och Daniel Lindström

Handledare: Johan Dergård och Niklas Sandell

Fem nyckelord: Hållbarhetsredovisning, fondbolag, analytiker, UN PRI, etisk fond

Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka om och i sådana fall på vilket sätt fondanalytiker använder sig av företagens hållbarhetsredovisning i sina företagsanalyser.
Bisyftet är att undersöka hur användningen av hållbarhetsredovisningen i företagsanalyser skiljer sig åt hos fondanalytiker som arbetar med etiska fonder respektive de som arbetar med andra fonder.

Metod: För att undersöka syftet har vi valt att hålla intervjuer med fem fondbolag på den svenska marknaden för att få deras syn på hållbarhetsredovisning och etiska fonder. Intervjuerna har skett genom möten med analytiker och förvaltare på fondbolagen förutom i ett fall där intervjun skett via e-mail.

Teori: De teorier som valts för att undersöka och förklara ämnet är intressent-, legitimitets- och den institutionella teorin. Teorierna beskriver företags agerande och hur detta påverkas av samhället där de verkar.

Empiri: Empirin består av en sammanställning av de svar vi fått genom intervjuerna med de fem fondbolagen. Intervjuerna har spelats in och sedan transkriberats, slutligen har de mest relevanta delarna för uppsatsen tagits med och presenteras i empiriavsnittet.

Slutsatser: Det finns idag en viss efterfrågan för hållbarhetsredovisningar bland fondanalytiker och förvaltare, framförallt hos de med fokus på hållbarhet. Ändå verkar det som att många inte tar hållbarhetsfaktorer i beaktande på grund av kortsiktighet och avsaknaden av en koppling till de finansiella faktorerna. Det framstår som att företagen som presenterar hållbarhetsredovisningar inte vet hur eller vad de ska presentera. Fondförvaltare och analytiker av etiska fonder tycks inte heller ta hållbarhetsredovisningen i beaktande för att undersöka företagens hållbarhetsarbete då man övervägande använder sig av negativ screening. För att öka användningen av hållbarhetsredovisningar krävs en förändring i utformandet av dessa så att analytiker lättare ska kunna använda dessa som underlag för sina företagsanalyser. (Less)
Abstract
ABSTRACT

Title: Sustainability reporting –a curate’s egg?
A study of fund analysts usage of sustainability reporting

Seminar date: 31st of May 2012

Course: Master thesis in business administration, 30 University Credit Points (30 ECTS).

Authors: Sofie Lindgren and Daniel Lindström

Advisor/s: Johan Dergård and Niklas Sandell

Five key words: Sustainability report, fund companies, analysts, UN PRI, ethical funds

Purpose: The purpose of the essay is to investigate whether fund analysts look at the sustainability report of companies when making their business analysis.
The secondary purpose is to investigate how the usage of the sustainability report in business analysis differs between analysts working with... (More)
ABSTRACT

Title: Sustainability reporting –a curate’s egg?
A study of fund analysts usage of sustainability reporting

Seminar date: 31st of May 2012

Course: Master thesis in business administration, 30 University Credit Points (30 ECTS).

Authors: Sofie Lindgren and Daniel Lindström

Advisor/s: Johan Dergård and Niklas Sandell

Five key words: Sustainability report, fund companies, analysts, UN PRI, ethical funds

Purpose: The purpose of the essay is to investigate whether fund analysts look at the sustainability report of companies when making their business analysis.
The secondary purpose is to investigate how the usage of the sustainability report in business analysis differs between analysts working with ethical funds and analysts working with other funds.

Methodology: To execute this study we have chosen to hold interviews with five fund companies on the Swedish market to find out what their view is on sustainability reports and ethical funds. The interviews have been held at the offices of the fund companies apart from one interview that was held through e-mail communication.

Theory: The theories that have been chosen to explain and examine the subject are the stakeholder theory, the theory of legitimacy and the institutional theory. These theories describe the actions of companies and how these are affected by the society in which they operate.

Empirics: The empirics consist of a review of the answers that were received in the interviews with the five fund companies. The interviews were recorded, transcribed and the most relevant parts for the essay were selected and presented in the empirics.

Conclusions: A certain demand for sustainability reports exists among buy analysts and fund managers, especially amongst those with a focus on sustainability. Despite this our study shows that many of them do not take these questions into consideration due to short-term views and a lack of linkage to the financial matters. It also appears as if the companies that present these reports do not know how or what to present. Fund managers and analysts of ethical funds do not either seem to use the sustainability report to look into the sustainability activities of the companies as they mainly use negative screening. To increase the usage of sustainability reports a change in the design is required to facilitate for analysts to use the reports as a foundation in their business analysis. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindgren, Sofie LU and Lindström, Daniel LU
supervisor
organization
course
FEKN90 20121
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Hållbarhetsredovisning, fondbolag, analytiker, UN PRI, etisk fond
language
Swedish
id
2541918
date added to LUP
2012-06-19 11:31:11
date last changed
2012-06-19 11:31:11
@misc{2541918,
 abstract   = {ABSTRACT

Title:	 Sustainability reporting –a curate’s egg?
 	 A study of fund analysts usage of sustainability reporting

Seminar date: 31st of May 2012
 
Course: 	Master thesis in business administration, 30 University Credit Points (30 ECTS).
 
Authors:	 Sofie Lindgren and Daniel Lindström
 
Advisor/s:	 Johan Dergård and Niklas Sandell
 
Five key words:	Sustainability report, fund companies, analysts, UN PRI, ethical funds 

Purpose: 	The purpose of the essay is to investigate whether fund analysts look at the sustainability report of companies when making their business analysis.
	The secondary purpose is to investigate how the usage of the sustainability report in business analysis differs between analysts working with ethical funds and analysts working with other funds. 
 
Methodology:	To execute this study we have chosen to hold interviews with five fund companies on the Swedish market to find out what their view is on sustainability reports and ethical funds. The interviews have been held at the offices of the fund companies apart from one interview that was held through e-mail communication. 
 
Theory:	The theories that have been chosen to explain and examine the subject are the stakeholder theory, the theory of legitimacy and the institutional theory. These theories describe the actions of companies and how these are affected by the society in which they operate. 
 
Empirics:	The empirics consist of a review of the answers that were received in the interviews with the five fund companies. The interviews were recorded, transcribed and the most relevant parts for the essay were selected and presented in the empirics. 
 
Conclusions: 	A certain demand for sustainability reports exists among buy analysts and fund managers, especially amongst those with a focus on sustainability. Despite this our study shows that many of them do not take these questions into consideration due to short-term views and a lack of linkage to the financial matters. It also appears as if the companies that present these reports do not know how or what to present. Fund managers and analysts of ethical funds do not either seem to use the sustainability report to look into the sustainability activities of the companies as they mainly use negative screening. To increase the usage of sustainability reports a change in the design is required to facilitate for analysts to use the reports as a foundation in their business analysis.},
 author    = {Lindgren, Sofie and Lindström, Daniel},
 keyword   = {Hållbarhetsredovisning,fondbolag,analytiker,UN PRI,etisk fond},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hållbarhetsredovisning - kanon eller kalkon? En studie av fondanalytikers användning av hållbarhetsredovisningar},
 year     = {2012},
}