Advanced

Byrårotation och konsulttjänstförbud i EU:s förordningsförslag: Hur påverkas revisorns oberoende?

Andersson, Malin LU and Wikensjö, Johan LU (2012) FEKN90 20121
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Sammanfattning
Examensarbete i företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet, Revision, Magisteruppsats VT 2012.
Författare: Malin Andersson & Johan Wikensjö
Handledare: Anne Loft
Titel: Byrårotation och konsulttjänstförbud i EU:s förordningsförslag: Hur påverkas revisorns oberoende?
Bakgrund och Problem: 2010 gavs EU kommissionens Grönbok Revisionspolitik: Lärdomar från krisen ut, vilken senare mynnade ut i ett förordningsförslag. EU Kommissionen vill med förordningsförslaget lösa konkurrens och oberoendeproblemen inom revisionsbranschen.
Syfte: Syftet med studien är att se huruvida förordningsförslagets reglering av byrårotation och konsulttjänster har stöd i forskning och praxis gällande effekten på revisorns oberoende.
... (More)
Sammanfattning
Examensarbete i företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet, Revision, Magisteruppsats VT 2012.
Författare: Malin Andersson & Johan Wikensjö
Handledare: Anne Loft
Titel: Byrårotation och konsulttjänstförbud i EU:s förordningsförslag: Hur påverkas revisorns oberoende?
Bakgrund och Problem: 2010 gavs EU kommissionens Grönbok Revisionspolitik: Lärdomar från krisen ut, vilken senare mynnade ut i ett förordningsförslag. EU Kommissionen vill med förordningsförslaget lösa konkurrens och oberoendeproblemen inom revisionsbranschen.
Syfte: Syftet med studien är att se huruvida förordningsförslagets reglering av byrårotation och konsulttjänster har stöd i forskning och praxis gällande effekten på revisorns oberoende.
Avgränsningar: Studien berör EU kommissionens Grönbok Revisionspolitik: Lärdomar från krisen samt det efterföljande förordningsförslaget från EU kommissionen. Vidare avgränsningar är gjorda till frågorna rörande byrårotation och konsulttjänster inom revisionsbranschen. Studien har även avgränsats till hur Sveriges revisionsbyråer ser på förslaget.
Metod: Studien har ett kvalitativt angreppssätt och primärdata har samlats in genom personliga intervjuer.
Resultat och slutsatser: Författarna anser att EU kommissionens förordningsförslag inte kommer att få de resultat som det ämnar. Både undersökt teori samt empiri tyder på att vare sig ett förbud mot konsulttjänster eller byrårotation kommer ge en effekt som ökar revisorns oberoende. Skulle förslaget röstas igenom så är författarna av uppfattningen att det kommer leda till en dyrare revision som är av sämre kvalité.
Förslag till vidare forskning: Efter att omröstning om huruvida förslaget skall passera eller ej ser författarna att det finns möjlighet för mycket intressant fortsatt forskning. Om förslaget ej röstas igenom bör det forskas kring varför det inte gjorde det samt vilka förändringar som bör ske för att ta fram ett bättre förslag. Om förslaget röstas igenom så bör dess konsekvenser undersökas.
Nyckelord: Revision, EU kommissionens förordningsförslag, byrårotation & konsulttjänster (Less)
Abstract
Abstract:
A master thesis in business administration, Ekonomihögskolan, Lund University, Auditing, spring semester 2012.
Authors: Malin Andersson & Johan Wikensjö
Supervisor: Anne Loft
Title: Auditor rotation and non-audit services in the EU regulation proposal: How does it affect auditor independence?
Background: In 2010 the EU released the Greenpaper Audit Policy: Lessons from the crisis, which later resulted in a regulation proposal. The objective from the EU is to solve the problems in the audit profession regarding competition and independence with this regulation.
Purpose: The purpose of this study is to investigate whether the regulation regarding the limitation of non-audit services and audit firm rotation and its effect on... (More)
Abstract:
A master thesis in business administration, Ekonomihögskolan, Lund University, Auditing, spring semester 2012.
Authors: Malin Andersson & Johan Wikensjö
Supervisor: Anne Loft
Title: Auditor rotation and non-audit services in the EU regulation proposal: How does it affect auditor independence?
Background: In 2010 the EU released the Greenpaper Audit Policy: Lessons from the crisis, which later resulted in a regulation proposal. The objective from the EU is to solve the problems in the audit profession regarding competition and independence with this regulation.
Purpose: The purpose of this study is to investigate whether the regulation regarding the limitation of non-audit services and audit firm rotation and its effect on auditor independence has support in theory and practice
Delimitations: This study investigates the Greenpaper Audit policy: Lessons from the crisis and the regulation proposal published by the EU commission.
Methodology: The study has a qualitative approach and the primary data is collected through personal interviews. Further limitations are to questions regarding non-audit services and firm rotation within the audit profession. The study is also limited to how audit firm in Sweden view the proposal.
Results and conclusions: The authors think that the proposed regulation by the EU commission will not produce the desired results. Both the theory used and the empirical study shows that neither firm rotation nor a ban against non-audit services will give a positive effect on auditor independence. If the proposed regulation were to pass, the authors believe that it will lead to an audit that is more expensive and with a lesser quality as well.
Propositions for further research: After the vote on whether the regulation will pass or not, the authors believe that there is an opportunity for very interesting continued research. If the regulation does not pass, researched should be done to as why it did not and what could be done to create a better proposal. If the regulation passes, the consequences of the proposal should be researched.
Keywords: Auditing, regulation proposal by the EU commission, firm rotation & non-audit services. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Malin LU and Wikensjö, Johan LU
supervisor
organization
course
FEKN90 20121
year
type
M3 - Professional qualifications ( - 4 Years)
subject
keywords
Revision, EU kommissionens förordningsförslag, byrårotation & konsulttjänster
language
Swedish
id
2541999
date added to LUP
2012-07-07 14:04:42
date last changed
2012-07-07 14:04:42
@misc{2541999,
 abstract   = {Abstract:
A master thesis in business administration, Ekonomihögskolan, Lund University, Auditing, spring semester 2012.
Authors: Malin Andersson & Johan Wikensjö
Supervisor: Anne Loft
Title: Auditor rotation and non-audit services in the EU regulation proposal: How does it affect auditor independence?
Background: In 2010 the EU released the Greenpaper Audit Policy: Lessons from the crisis, which later resulted in a regulation proposal. The objective from the EU is to solve the problems in the audit profession regarding competition and independence with this regulation. 
Purpose: The purpose of this study is to investigate whether the regulation regarding the limitation of non-audit services and audit firm rotation and its effect on auditor independence has support in theory and practice 
Delimitations: This study investigates the Greenpaper Audit policy: Lessons from the crisis and the regulation proposal published by the EU commission.
Methodology: The study has a qualitative approach and the primary data is collected through personal interviews. Further limitations are to questions regarding non-audit services and firm rotation within the audit profession. The study is also limited to how audit firm in Sweden view the proposal.
Results and conclusions: The authors think that the proposed regulation by the EU commission will not produce the desired results. Both the theory used and the empirical study shows that neither firm rotation nor a ban against non-audit services will give a positive effect on auditor independence. If the proposed regulation were to pass, the authors believe that it will lead to an audit that is more expensive and with a lesser quality as well. 
Propositions for further research: After the vote on whether the regulation will pass or not, the authors believe that there is an opportunity for very interesting continued research. If the regulation does not pass, researched should be done to as why it did not and what could be done to create a better proposal. If the regulation passes, the consequences of the proposal should be researched. 
Keywords: Auditing, regulation proposal by the EU commission, firm rotation & non-audit services.},
 author    = {Andersson, Malin and Wikensjö, Johan},
 keyword   = {Revision,EU kommissionens förordningsförslag,byrårotation & konsulttjänster},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Byrårotation och konsulttjänstförbud i EU:s förordningsförslag: Hur påverkas revisorns oberoende?},
 year     = {2012},
}