Advanced

Redovisningsskandaler och medias rapportering kring revisorsrollen - En dokumentstudie av fallet Fermenta

Ekman Ovenholm, Olof LU (2012) FEKN90 20121
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Sammanfattning

Uppsatsens titel: Redovisningsskandaler och medias rapportering kring revisorsrollen - En dokumentstudie av fallet Fermenta.

Seminariedatum: 28 maj, 2012.

Ämne/kurs: Examensarbete på Civilekonomprogrammet, 30 HP, Magisternivå.

Författare: Olof Ekman Ovenholm.

Handledare: Anne Loft och Niklas Sandell.

Fem nyckelord: redovisningsskandaler, Fermenta, Refaat El-Sayed, affärspress, revisorsprofessionen.

Syfte: Detta är att i) undersöka hur svensk affärspress rapporterar om redovisningsskandaler, samt att ii) undersöka hur revisorsprofessionen reagerar på denna rapportering samt den allmänna debatt som den ger upphov till.

Metod: Uppsatsen är en dokumentstudie där redovisningsskandalen Fermenta studerats... (More)
Sammanfattning

Uppsatsens titel: Redovisningsskandaler och medias rapportering kring revisorsrollen - En dokumentstudie av fallet Fermenta.

Seminariedatum: 28 maj, 2012.

Ämne/kurs: Examensarbete på Civilekonomprogrammet, 30 HP, Magisternivå.

Författare: Olof Ekman Ovenholm.

Handledare: Anne Loft och Niklas Sandell.

Fem nyckelord: redovisningsskandaler, Fermenta, Refaat El-Sayed, affärspress, revisorsprofessionen.

Syfte: Detta är att i) undersöka hur svensk affärspress rapporterar om redovisningsskandaler, samt att ii) undersöka hur revisorsprofessionen reagerar på denna rapportering samt den allmänna debatt som den ger upphov till.

Metod: Uppsatsen är en dokumentstudie där redovisningsskandalen Fermenta studerats utifrån en induktiv ansats. Med utgångspunkt i insamlad data, beståendes av artiklar från tre affärstidningar, samt revisorsprofessionens branschtidning Balans, har en förutsättningslös analys gjorts, där artiklarnas budskap och mening tolkats. Detta har mynnat ut i en kartläggning av den debatt som följt i ljuset av skandalen.

Teoretiska perspektiv: Uppsatsens ramverk består av bakgrundsinformation, begrepp och teorier om redovisningsskandaler som studieområde, förväntningsgapet inom revision, revisionskommittéernas utbredning samt medias granskning av redovisning och revisorer. Ramverket syftar till att ge mening och utgångspunkt för tolkning av insamlad data.

Empiri: Det empiriska materialet består dels av artiklar från affärstidningarna Affärsvärlden, Dagens Industri och Veckans Affärer, dels från revisorsprofessionens branschtidning Balans.

Slutsatser: I affärspressen uttrycks viss kritik mot revisorernas agerande i Fermenta. Denna gäller främst den rena revisionsberättelsen som revisorerna lämnat för år 1985. Vidare kritiseras styrelsen, samt huvudägaren och verkställande direktören Refaat El-Sayed, i stor
omfattning. Professionens direkta respons till kritiken har varit i liten omfattning. Istället har den efterföljande debatten i stor mån präglats av olika diskussioner som initierats, eller sporrats, i ljuset av Fermenta-skandalen. De exempel som noteras är främst diskussioner kring förväntningsgapet, diskussioner kring behovet av att klargöra styrelsens ansvar, samt diskussioner kring införande av krav på revisionskommittéer i börsnoterade bolag. (Less)
Abstract
Summary

Title: Accounting scandals and the media's reporting concerning the role of the auditor - A document study of the Fermenta case.

Seminar date: May 28th, 2012.

Course: Master thesis in business administration, 30 University Credit Points (30 ECTS).

Author: Olof Ekman Ovenholm.

Advisor/s: Anne Loft and Niklas Sandell.

Five key words: accounting scandals, Fermenta, Refaat El-Sayed, business press, the auditing profession.

Purpose: The aim of this study is i) to investigate how Swedish business magazines report on accounting scandals, and ii) to investigate the reaction of the auditing profession to this reporting, and the general debate that it generates.

Methodology: The study is a document study where the... (More)
Summary

Title: Accounting scandals and the media's reporting concerning the role of the auditor - A document study of the Fermenta case.

Seminar date: May 28th, 2012.

Course: Master thesis in business administration, 30 University Credit Points (30 ECTS).

Author: Olof Ekman Ovenholm.

Advisor/s: Anne Loft and Niklas Sandell.

Five key words: accounting scandals, Fermenta, Refaat El-Sayed, business press, the auditing profession.

Purpose: The aim of this study is i) to investigate how Swedish business magazines report on accounting scandals, and ii) to investigate the reaction of the auditing profession to this reporting, and the general debate that it generates.

Methodology: The study is a document study where the accounting scandal of Fermenta has been studied from an inductive approach. The collected empirical data, consisting of articles from three major business magazines and the accounting journal of the Swedish auditing profession, Balans, have been analyzed in an unprejudiced manner in order to interpret the message and meaning. This has resulted in a mapping of the debate that followed in light of the scandal.

Theoretical perspectives: The study uses a framework of background information, concepts and theories on the topics of accounting scandals, the expectation gap in auditing, the rise of auditing committees and media scrutiny of accounting and auditors. The framework serves as
a basis for interpretation of the collected data.

Empirical foundation: The collected empirical data consists partly of articles from the business magazines Affärsvärlden, Dagens Industri and Veckans Affärer, and partly of articles from the accounting journal of the Swedish auditing profession, Balans.

Conclusions: There have been some criticism expressed in the business magazines towards the auditing of Fermenta. The criticism is directed specifically against the clean audit report for the year of 1985. The board of directors, and Refaat El-Sayed, the CEO and majority
shareholder, are both being subject to extensive criticism. There has only been a small amount of response from the auditing profession to the directed criticism. Instead, the subsequent debate has been characterized by various discussions on a more general level, initiated or spurred in light of the Fermenta scandal. The main discussions have centered around topics such as the expectation gap in auditing, the need to clarify the board of directors' responsibilities, and the introduction of requirement for audit committees in listed companies. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ekman Ovenholm, Olof LU
supervisor
organization
course
FEKN90 20121
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Refaat El-Sayed, Fermenta, redovisningsskandaler, affärspress, revisorsprofessionen
language
Swedish
id
2542481
date added to LUP
2012-11-27 13:39:54
date last changed
2012-11-27 13:39:54
@misc{2542481,
 abstract   = {Summary

Title: Accounting scandals and the media's reporting concerning the role of the auditor - A document study of the Fermenta case.

Seminar date: May 28th, 2012.

Course: Master thesis in business administration, 30 University Credit Points (30 ECTS).

Author: Olof Ekman Ovenholm.

Advisor/s: Anne Loft and Niklas Sandell.

Five key words: accounting scandals, Fermenta, Refaat El-Sayed, business press, the auditing profession.

Purpose: The aim of this study is i) to investigate how Swedish business magazines report on accounting scandals, and ii) to investigate the reaction of the auditing profession to this reporting, and the general debate that it generates.

Methodology: The study is a document study where the accounting scandal of Fermenta has been studied from an inductive approach. The collected empirical data, consisting of articles from three major business magazines and the accounting journal of the Swedish auditing profession, Balans, have been analyzed in an unprejudiced manner in order to interpret the message and meaning. This has resulted in a mapping of the debate that followed in light of the scandal.

Theoretical perspectives: The study uses a framework of background information, concepts and theories on the topics of accounting scandals, the expectation gap in auditing, the rise of auditing committees and media scrutiny of accounting and auditors. The framework serves as
a basis for interpretation of the collected data.

Empirical foundation: The collected empirical data consists partly of articles from the business magazines Affärsvärlden, Dagens Industri and Veckans Affärer, and partly of articles from the accounting journal of the Swedish auditing profession, Balans.

Conclusions: There have been some criticism expressed in the business magazines towards the auditing of Fermenta. The criticism is directed specifically against the clean audit report for the year of 1985. The board of directors, and Refaat El-Sayed, the CEO and majority
shareholder, are both being subject to extensive criticism. There has only been a small amount of response from the auditing profession to the directed criticism. Instead, the subsequent debate has been characterized by various discussions on a more general level, initiated or spurred in light of the Fermenta scandal. The main discussions have centered around topics such as the expectation gap in auditing, the need to clarify the board of directors' responsibilities, and the introduction of requirement for audit committees in listed companies.},
 author    = {Ekman Ovenholm, Olof},
 keyword   = {Refaat El-Sayed,Fermenta,redovisningsskandaler,affärspress,revisorsprofessionen},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Redovisningsskandaler och medias rapportering kring revisorsrollen - En dokumentstudie av fallet Fermenta},
 year     = {2012},
}