Advanced

Sälja tjänster till Norge, Finland eller Danmark?

Severin, Peder LU (2012) JURM02 20121
Department of Law
Abstract (Swedish)
Redan så tidigt som 1957 diskuterades frågan om fri rörlighet och hur man inom dåvarande EG kunde underlätta rörligheten för de fyra friheterna: personer, varor, kapital och tjänster. Till dags dato har EU rönt framgångar för tre av dessa fyra friheter, för tjänster är det dock fortsatt besvärligt. En process att undanröja de hinder som stod i vägen för tjänsters fria rörlighet inleddes av stats- och regeringscheferna i Lissabon år 2000. Kommissionen gavs uppgiften att undersöka situationen och komma med förslag på lösning av problemet.
Kommissionen kunde konstatera att tjänster stod för 70 procent av BNP men endast 20 procent av exporten och att tjänstesektorn innehar stor tillväxtpotential. Tjänstesektorn beskrevs som EUs... (More)
Redan så tidigt som 1957 diskuterades frågan om fri rörlighet och hur man inom dåvarande EG kunde underlätta rörligheten för de fyra friheterna: personer, varor, kapital och tjänster. Till dags dato har EU rönt framgångar för tre av dessa fyra friheter, för tjänster är det dock fortsatt besvärligt. En process att undanröja de hinder som stod i vägen för tjänsters fria rörlighet inleddes av stats- och regeringscheferna i Lissabon år 2000. Kommissionen gavs uppgiften att undersöka situationen och komma med förslag på lösning av problemet.
Kommissionen kunde konstatera att tjänster stod för 70 procent av BNP men endast 20 procent av exporten och att tjänstesektorn innehar stor tillväxtpotential. Tjänstesektorn beskrevs som EUs tillväxtmotor och dess betydelse för EUs ekonomi kan inte överskattas, något som man tog fasta på då man satte mål. Kommissionen kunde även konstatera att det främst var hos de små och medelstora företagen den stora utvecklingspotentialen finns vilket gjorde det extra intressant att underlätta för dessa.
År 2004 kom kommissionen med ett första förslag om tjänstedirektiv med målsättningen att undanröja hinder som drabbar gränsöverskridande tjänsteföretag. Det första förslaget kritiserades hårt då det ansåg göra intrång på bland annat arbetsrätten och ett nytt förslag arbetades fram. Det andra förslaget som efter 213 st. ändringar godtogs av Europaparlamentet innebar en rätt för tjänsteföretag att erbjuda tjänster vilket EU-medlemsland som de önskade under värdlandets regler. I och med att direktivet godtogs i Europaparlamentet lämnades direktivet till EU-medlemsländer för att införlivas.
Tjänstedirektivet berör såväl tjänsteföretag som vill etablera sig i annat EU-medlemsland som tjänsteföretag som temporärt vill verka i annat EU-medlemsland. I detta examensarbete har tjänsteföretag som temporärt vill verka i annat EU-medlemsland varit av störst betydelse vilket avspeglar sig i innehållet.
I uppsatsen studeras Norge, Finland och Danmarks införlivande av tjänstedirektivet i nationell lag. Förarbete, lagstiftning och gemensamma kontaktpunkter har undersökts i syfte att se om det föreligger skillnader i dels inställning till tjänstedirektivet men även om det föreligger skillnader i praktiken vad det gäller lagstiftning och gemensamma kontaktpunkter. (Less)
Abstract
As early as 1957 the issue of freedom of movement was discussed and how the EU could facilitate the movement of the four freedoms: people, good, capital and services. To date the EU has been successful for three of the four freedoms, however for services the situation remains difficult. A process to eliminate the obstacles that stood in the way of free movement of services was launched by heads of state and government in 2000. The Commission was given the task to investigate the situation and make suggestions to solve the problem.
The Commission found that services accounted for 70 percent of GDP but only 20 percent of exports and that the services sector holds great potential for growth. The service sector was described as Europe´s... (More)
As early as 1957 the issue of freedom of movement was discussed and how the EU could facilitate the movement of the four freedoms: people, good, capital and services. To date the EU has been successful for three of the four freedoms, however for services the situation remains difficult. A process to eliminate the obstacles that stood in the way of free movement of services was launched by heads of state and government in 2000. The Commission was given the task to investigate the situation and make suggestions to solve the problem.
The Commission found that services accounted for 70 percent of GDP but only 20 percent of exports and that the services sector holds great potential for growth. The service sector was described as Europe´s engine of growth and it´s importance to the EU´s economy cannot be overstated, an aspect taken into account when goals were set. It was also noted that small- and medium-sized companies would benefit the most from eliminating obstacles hindering their free movement, a fact that made it especially interesting to help them.
In 2004 the Commission made an initial proposal for a service directive with the aim of removing obstacles that affect cross-border services. The first proposal was fiercely criticized because it was considered, amongst others; to interfere with employment law and a new proposal had to be prepared. The second proposal, that include 213 changes, was accepted by the European parliament and gave service providers the right to offer services in other EU-member states under the law of the country they worked in. As the directive was accepted by the EU-parliament it was left to the EU-member states to incorporate it to national law.
Services include both those companies looking to establish themselves in another EU-member state and those companies looking to temporarily offer their services in another EU-member state. In this thesis focus has laid on companies looking to temporarily offer services, which off course has reflected on the content.
The thesis studied Norway, Denmark and Finland´s incorporation of the service directive into national law. Preparatory work, legislation and points of single contact have been investigated in order to see whether there are differences in both attitudes to the service directive and/or if there are differences in practice when it comes to legislation and the points of single contact. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Severin, Peder LU
supervisor
organization
alternative title
Selling services to Norway, Finland or Denmark?
course
JURM02 20121
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
tjänstedirektivet, fri rörlighet, tjänster, småföretag, temporär verksamhet
language
Swedish
id
2607454
date added to LUP
2012-08-31 15:21:23
date last changed
2012-08-31 15:21:23
@misc{2607454,
 abstract   = {As early as 1957 the issue of freedom of movement was discussed and how the EU could facilitate the movement of the four freedoms: people, good, capital and services. To date the EU has been successful for three of the four freedoms, however for services the situation remains difficult. A process to eliminate the obstacles that stood in the way of free movement of services was launched by heads of state and government in 2000. The Commission was given the task to investigate the situation and make suggestions to solve the problem.
 The Commission found that services accounted for 70 percent of GDP but only 20 percent of exports and that the services sector holds great potential for growth. The service sector was described as Europe´s engine of growth and it´s importance to the EU´s economy cannot be overstated, an aspect taken into account when goals were set. It was also noted that small- and medium-sized companies would benefit the most from eliminating obstacles hindering their free movement, a fact that made it especially interesting to help them.
 In 2004 the Commission made an initial proposal for a service directive with the aim of removing obstacles that affect cross-border services. The first proposal was fiercely criticized because it was considered, amongst others; to interfere with employment law and a new proposal had to be prepared. The second proposal, that include 213 changes, was accepted by the European parliament and gave service providers the right to offer services in other EU-member states under the law of the country they worked in. As the directive was accepted by the EU-parliament it was left to the EU-member states to incorporate it to national law.
 Services include both those companies looking to establish themselves in another EU-member state and those companies looking to temporarily offer their services in another EU-member state. In this thesis focus has laid on companies looking to temporarily offer services, which off course has reflected on the content.
 The thesis studied Norway, Denmark and Finland´s incorporation of the service directive into national law. Preparatory work, legislation and points of single contact have been investigated in order to see whether there are differences in both attitudes to the service directive and/or if there are differences in practice when it comes to legislation and the points of single contact.},
 author    = {Severin, Peder},
 keyword   = {tjänstedirektivet,fri rörlighet,tjänster,småföretag,temporär verksamhet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sälja tjänster till Norge, Finland eller Danmark?},
 year     = {2012},
}