Advanced

Sweden’s Forfeiture Regime in a Time of Change - A comparative study of Swedish and Australian law regarding forfeiture of unexplained wealth

Andersson, Ida LU (2012) JURM02 20121
Department of Law
Abstract (Swedish)
Internationellt har begreppet "gå på pengarna" vunnit mark och mer effekti-va förverkandebestämmelser anses vara en viktig åtgärd i kampen för att spåra och återföra utbytet av brott. Förverkande vid brott har till avsikt att verka avskräckande genom att förhindra brottslingar att dra nytta av brott samt återinvestera utbytet av brott i ny brottslig verksamhet. Vidare har förverkande som syfte att kompensera samhället för brottets skada samt ersätta staten för kostnaderna för brottsbekämpning. Den internationella utvecklingen av tillgångsinriktad brottsbekämpning har lett till ett tryck på länder att införa mer effektiva förverkandebestämmelser. Detta har i sin tur lett till en rörelse bort från traditionellt straffrättsligt förverkande... (More)
Internationellt har begreppet "gå på pengarna" vunnit mark och mer effekti-va förverkandebestämmelser anses vara en viktig åtgärd i kampen för att spåra och återföra utbytet av brott. Förverkande vid brott har till avsikt att verka avskräckande genom att förhindra brottslingar att dra nytta av brott samt återinvestera utbytet av brott i ny brottslig verksamhet. Vidare har förverkande som syfte att kompensera samhället för brottets skada samt ersätta staten för kostnaderna för brottsbekämpning. Den internationella utvecklingen av tillgångsinriktad brottsbekämpning har lett till ett tryck på länder att införa mer effektiva förverkandebestämmelser. Detta har i sin tur lett till en rörelse bort från traditionellt straffrättsligt förverkande mot nya modeller av civilt förverkande. Ett nytt koncept inom ramen för civilt för-verkande är bestämmelser om utvidgade förverkande av oförklarligt inför-skaffade tillgångar. Dessa bestämmelser möjliggör förverkande av egendom som inte härrör från ett särskilt brott och som inte kan förklaras lagligen införskaffat.

I doktrin och domstolar runt om i världen har frågan ställts om lagstiftarna har hittat en bra balans mellan behovet av effektiva lagar och rättssäkerheten för individen. Uppsatsen syftar till att lyfta fram komplexiteten och de om-tvistade problemen med denna nya typ av förverkandet lagstiftning. Varför en jämförelse med Australiens förverkande lagstiftning rörande oförklarligt införskaffade tillgångar gjorts. Ett övergripande syfte med uppsatsen har varit att bidra till en ökad förståelse för civilt förverkande, samt att undersö-ka Sveriges lagstiftning om utvidgat förverkande i förhållande till utveck-lingen av den tillgångsinriktad brottsbekämpning och individens säkerhet.

Sammanfattningsvis är förverkandesanktioner baserade på en medelvägsfi-losofi: placerade mellan straffrätten och civilrätten, vilket innebär att den kan innehålla både straff- och civilrättsliga inslag. Beroende på hur ingri-pande sanktionen är desto fler säkerhetsåtgärder och straffrättsliga principer kan behövas för att säkra den enskildes integritet och rättigheter samt för att minska möjligheten för godtycklig rättsutövning av staten. Sett i ljuset av motivet till en mer effektiv förverkanderegim, bör Sverige kunna utveckla sin förverkande lagstiftning utan att ett större avkall på rättssäkerheten ska behöva göras. Avslutningsvis visar uppsatsen att ytterligare utredning av förverkande lagstiftningen bör övervägas i Sverige. Det finns ett behov i den svenska diskursen om förverkandet att lyfta fram de olika formerna av förverkande av kriminella tillgångar och tydliggöra dess funktioner. Kun-skap och förståelse av konfiskeringsverktygen kommer att leda till en ökad användning av dem. (Less)
Abstract
Internationally, the concept of "follow the money trail" has gained ground, and more efficient forfeiture provisions are considered an important meas-ure in the fight to track down and return the proceeds of crime. Forfeiture provisions are designed to deter crime by preventing criminals to benefit from crime and reinvest the proceeds of crime in new criminal activity. Furthermore, forfeiture has as a purpose to compensate the society and reimburse the state for the costs of combating crime. The international development of asset recovery has led to a pressure on countries to intro-duce more efficient forfeiture legislation, which has led to a movement away from traditional conviction based (criminal) forfeiture towards new models of... (More)
Internationally, the concept of "follow the money trail" has gained ground, and more efficient forfeiture provisions are considered an important meas-ure in the fight to track down and return the proceeds of crime. Forfeiture provisions are designed to deter crime by preventing criminals to benefit from crime and reinvest the proceeds of crime in new criminal activity. Furthermore, forfeiture has as a purpose to compensate the society and reimburse the state for the costs of combating crime. The international development of asset recovery has led to a pressure on countries to intro-duce more efficient forfeiture legislation, which has led to a movement away from traditional conviction based (criminal) forfeiture towards new models of non-conviction based (civil) forfeiture. A new concept of non-conviction based forfeiture is unexplained wealth provisions, allowing confiscation of property not resulting from a specific crime and which can-not be declared legally obtained.

Questions have been raised in doctrine and in courts around the world, whether or not the legislators have found a good balance between the need for efficient laws and the security of individual’s rights. This essay aims at highlighting the complexity and contested problems of a broader forfeiture legislation. In doing so, a comparison of Australia’s forfeiture legislation on unexplained wealth have been made. An overall purpose with this thesis has been to facilitate an understanding of civil forfeiture and to investigate Sweden’s legislation on extended forfeiture in relation to the development of asset recovery and the rule of law.

In conclusion, forfeiture sanctions are based on a middle-ground philoso-phy: floating between criminal and civil law, meaning it can contain both criminal and civil elements. Depending on the severity of the sanction dif-ferent measures and safeguards may be needed to secure the individual´s privacy and rights and to decrease the possibility for arbitrary intrusions by the state. Seen in light of the motive of a more efficient forfeiture regime, Sweden may go further in the development of its forfeiture legislation with-out greatly compromising the rule of law. Finally, the paper shows that further investigation of the forfeiture laws should be considered in Sweden. There is a need in the Swedish discourse of forfeiture to raise the different forms of confiscation of criminal assets, and to clarify the function of these different measures. Knowledge and recognition of the tools will lead to a greater use of them. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Ida LU
supervisor
organization
course
JURM02 20121
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Criminal law, comparative law, forfeiture, extended forfeiture, unexplained wealth, asset recovery, confiscation, straffrätt, komparativ rätt, förverkande, utvidgat förverkande, tillgångsinriktad brottsbekämpning, konfiskering
language
English
id
2629299
date added to LUP
2012-08-31 15:42:02
date last changed
2012-08-31 15:42:02
@misc{2629299,
 abstract   = {Internationally, the concept of "follow the money trail" has gained ground, and more efficient forfeiture provisions are considered an important meas-ure in the fight to track down and return the proceeds of crime. Forfeiture provisions are designed to deter crime by preventing criminals to benefit from crime and reinvest the proceeds of crime in new criminal activity. Furthermore, forfeiture has as a purpose to compensate the society and reimburse the state for the costs of combating crime. The international development of asset recovery has led to a pressure on countries to intro-duce more efficient forfeiture legislation, which has led to a movement away from traditional conviction based (criminal) forfeiture towards new models of non-conviction based (civil) forfeiture. A new concept of non-conviction based forfeiture is unexplained wealth provisions, allowing confiscation of property not resulting from a specific crime and which can-not be declared legally obtained. 

Questions have been raised in doctrine and in courts around the world, whether or not the legislators have found a good balance between the need for efficient laws and the security of individual’s rights. This essay aims at highlighting the complexity and contested problems of a broader forfeiture legislation. In doing so, a comparison of Australia’s forfeiture legislation on unexplained wealth have been made. An overall purpose with this thesis has been to facilitate an understanding of civil forfeiture and to investigate Sweden’s legislation on extended forfeiture in relation to the development of asset recovery and the rule of law. 

In conclusion, forfeiture sanctions are based on a middle-ground philoso-phy: floating between criminal and civil law, meaning it can contain both criminal and civil elements. Depending on the severity of the sanction dif-ferent measures and safeguards may be needed to secure the individual´s privacy and rights and to decrease the possibility for arbitrary intrusions by the state. Seen in light of the motive of a more efficient forfeiture regime, Sweden may go further in the development of its forfeiture legislation with-out greatly compromising the rule of law. Finally, the paper shows that further investigation of the forfeiture laws should be considered in Sweden. There is a need in the Swedish discourse of forfeiture to raise the different forms of confiscation of criminal assets, and to clarify the function of these different measures. Knowledge and recognition of the tools will lead to a greater use of them.},
 author    = {Andersson, Ida},
 keyword   = {Criminal law,comparative law,forfeiture,extended forfeiture,unexplained wealth,asset recovery,confiscation,straffrätt,komparativ rätt,förverkande,utvidgat förverkande,tillgångsinriktad brottsbekämpning,konfiskering},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sweden’s Forfeiture Regime in a Time of Change - A comparative study of Swedish and Australian law regarding forfeiture of unexplained wealth},
 year     = {2012},
}