Advanced

Synnerligen ömmande omständigheter inom migrationsrätten

Brost, Max LU (2012) JURM02 20121
Department of Law
Abstract (Swedish)
Den här uppsatsen har som syfte att klarlägga vad bestämmelsen om synnerligen ömmande omständigheter inom den svenska migrationsrätten innebär och hur tillämpningen av den ser ut i praktiken samt hur denna praktiska tillämpning påverkas av förarbeten och praxis. Syftet har även varit att försöka klargöra om det finns en skillnad i tillämpningen mellan barn och vuxna. Bestämmelsen om synnerligen ömmande omständigheter är avsedd att användas i sista hand när övriga grunder för uppehållstillstånd har prövats och reglerar därmed inte specifika situationer varpå tillvägagångssättet för den praktiska tillämpningen inte alltid blir självklart.

Uppsatsen redogör inledningsvis övergripande för hur de övriga grunderna för uppehållstillstånd är... (More)
Den här uppsatsen har som syfte att klarlägga vad bestämmelsen om synnerligen ömmande omständigheter inom den svenska migrationsrätten innebär och hur tillämpningen av den ser ut i praktiken samt hur denna praktiska tillämpning påverkas av förarbeten och praxis. Syftet har även varit att försöka klargöra om det finns en skillnad i tillämpningen mellan barn och vuxna. Bestämmelsen om synnerligen ömmande omständigheter är avsedd att användas i sista hand när övriga grunder för uppehållstillstånd har prövats och reglerar därmed inte specifika situationer varpå tillvägagångssättet för den praktiska tillämpningen inte alltid blir självklart.

Uppsatsen redogör inledningsvis övergripande för hur de övriga grunderna för uppehållstillstånd är konstruerade och vilka specifika situationer som där regleras. Därefter redogörs mer ingående för de enskilda områden som går att utläsa ur bestämmelsen om synnerligen ömmande omständigheter genom förarbeten och gällande praxis. Slutligen redogörs för hur den praktiska tillämpningen ser ut i underrätt genom att sju olika aktuella domar från Migrationsdomstolen i Malmö analyseras och jämförs med förarbeten och praxis. Det jämförande momentet har som syfte att visa på hur den praktiska tillämpningen av gällande rätt faktiskt ser ut och hur underrätten påverkas av förarbeten och praxis i sin egen tolkning.

Några generella slutsatser kan dras av det som framkommit under arbetets gång. En av dessa är att bestämmelsen om synnerligen ömmande omständigheter i sig är en flytande och allmän bestämmelse som snarare reglerar sammanhang än specifika situationer. De luckor som uppstått pga. denna vaghet har i många fall behövts täppas till genom praxis som därför har blivit normgivande i många frågor. En annan slutsats är att förarbeten och allra mest praxis påverkar den praktiska tillämpningen. Detta visas tydligt genom att underrätten i stor utsträckning hänvisat till praxis för att styrka sin argumentation. I de fall där underrätten funnit att praxis inte varit tillämpligt har ändå hänsyn tagits till praxis genom att tillämpligheten prövats. Det faktum att underrätten använder sig i så stor utsträckning av praxis talar även för den första slutsatsen att praxis blivit normgivande. En annan slutsats är att barn och vuxna bedöms olika när det gäller bestämmelsen om synnerligen ömmande omständigheter och att distinktionen görs tydlig redan i förarbetet. Praxis har även här varit normgivande och påverkar den praktiska tillämpningen av bestämmelsen.

Sammantaget så kan man säga att de olika områden som ryms inom bestämmelsen om synnerligen ömmande omständigheter har gemensamt att tillämpningen i de flesta fall måste baseras på flera omständigheter och att gränsen mellan de olika områdena inte alltid är klar. De fall som beviljas uppehållstillstånd pga. synnerligen ömmande omständigheter har därför gemensamt att de ofta går att koppla till samtliga områden och att detta mer eller mindre blir ett krav för bestämmelsens tillämplighet. (Less)
Abstract
This dissertation aims to clarify the regulation concerning particularly distressing circumstances in Swedish migration law and how the enforcement of this regulation works in practice and in which way propositions and superior court decisions has an effect on the practical application. The purpose has also been to clarify what distinction there are between children and adults within the Swedish migration law. The regulation concerning particularly distressing circumstances is intended to be used when all other grounds for residence have been tried which is why particularly distressing circumstances does not regulate specific situations. Because of this there is no obvious procedure when it comes to the practical application.

The... (More)
This dissertation aims to clarify the regulation concerning particularly distressing circumstances in Swedish migration law and how the enforcement of this regulation works in practice and in which way propositions and superior court decisions has an effect on the practical application. The purpose has also been to clarify what distinction there are between children and adults within the Swedish migration law. The regulation concerning particularly distressing circumstances is intended to be used when all other grounds for residence have been tried which is why particularly distressing circumstances does not regulate specific situations. Because of this there is no obvious procedure when it comes to the practical application.

The dissertation starts with an overall description of the grounds for residence and which specific situations they regulate. The next part gives a deepened description of the different areas which falls within the regulation concerning particularly distressing circumstances. Finally the practical application of the regulation is described by an analysis and comparison of seven lower court rulings. The comparison shows how the practical application of the regulation actually is and how the propositions and the superior court decisions affect the reasoning of the lower court.

Some general conclusions can be drawn regarding the findings made. One of these is that the regulation concerning particularly distressing circumstances is a nonspecific and general regulation which rather regulates coherency rather than specific situations. The gaps resulting from this vagueness have been filled by the decisions made by the superior court which, because of this, has become normative in some questions. Another conclusion is that the propositions and mostly the superior court decisions are affecting the practical application. This is clearly shown by the fact that the lower court in large scale refers to the superior court decisions in their argument. This fact also confirms the first conclusion that the superior court has become normative in some questions. Another conclusion is that children and adults are assessed differently and that the distinction is already made clear in the propositions and that the superior court decisions also is normative in this area.

The various areas falling within the regulation concerning particularly distressing circumstances have in common is that the application in most cases must be based on several factors and that there are no clear lines between them. The conclusion that has been made within the field of this dissertation is that the specific cases where residence is granted, because of particularly distressing circumstance, more or less all have been connected to other migration grounds and that this usually has been a requirement for application of the rule. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Brost, Max LU
supervisor
organization
alternative title
Particularly distressing circumstances in Swedish migration law
course
JURM02 20121
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
asyl, migration, kvinnor, barn, flykting, tortyr, mord, förföljelse, äktenskap, sambo
language
Swedish
id
2629314
date added to LUP
2012-08-31 15:57:58
date last changed
2012-08-31 15:57:58
@misc{2629314,
 abstract   = {This dissertation aims to clarify the regulation concerning particularly distressing circumstances in Swedish migration law and how the enforcement of this regulation works in practice and in which way propositions and superior court decisions has an effect on the practical application. The purpose has also been to clarify what distinction there are between children and adults within the Swedish migration law. The regulation concerning particularly distressing circumstances is intended to be used when all other grounds for residence have been tried which is why particularly distressing circumstances does not regulate specific situations. Because of this there is no obvious procedure when it comes to the practical application. 

The dissertation starts with an overall description of the grounds for residence and which specific situations they regulate. The next part gives a deepened description of the different areas which falls within the regulation concerning particularly distressing circumstances. Finally the practical application of the regulation is described by an analysis and comparison of seven lower court rulings. The comparison shows how the practical application of the regulation actually is and how the propositions and the superior court decisions affect the reasoning of the lower court.

Some general conclusions can be drawn regarding the findings made. One of these is that the regulation concerning particularly distressing circumstances is a nonspecific and general regulation which rather regulates coherency rather than specific situations. The gaps resulting from this vagueness have been filled by the decisions made by the superior court which, because of this, has become normative in some questions. Another conclusion is that the propositions and mostly the superior court decisions are affecting the practical application. This is clearly shown by the fact that the lower court in large scale refers to the superior court decisions in their argument. This fact also confirms the first conclusion that the superior court has become normative in some questions. Another conclusion is that children and adults are assessed differently and that the distinction is already made clear in the propositions and that the superior court decisions also is normative in this area.

The various areas falling within the regulation concerning particularly distressing circumstances have in common is that the application in most cases must be based on several factors and that there are no clear lines between them. The conclusion that has been made within the field of this dissertation is that the specific cases where residence is granted, because of particularly distressing circumstance, more or less all have been connected to other migration grounds and that this usually has been a requirement for application of the rule.},
 author    = {Brost, Max},
 keyword   = {asyl,migration,kvinnor,barn,flykting,tortyr,mord,förföljelse,äktenskap,sambo},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Synnerligen ömmande omständigheter inom migrationsrätten},
 year     = {2012},
}