Advanced

Konstruktionen av GärningsMannen - En diskursanalys av hovrättsdomar och gällande rätt

Nordling, Disa LU (2012) JURM02 20121
Department of Law
Abstract (Swedish)
Inom ett demokratiskt samhälle är likhet inför lagen en av de viktigaste principerna. Men är den möjligt att uppfylla i praktiken? Går det överhuvudtaget att behandla människor lika trots att vi ständigt delar in varandra i olika kategorier? I Sverige idag tilldelas alla barn ett juridiskt kön redan vid födseln. Beroende på om barnet anses vara en flicka eller en pojke följer sedan helt olika förväntningar på vilka egenskaper hen ska ha. Uppdelningen av människor i kön, och föreställningarna om hur man ska bete sig beroende på vilket kön man tilldelats, påverkar oss ständigt. När en domare ska avgöra om det som en person har gjort ska ses som brottsligt eller inte är hen medveten om att hen dömer en kvinna eller en man och domarens... (More)
Inom ett demokratiskt samhälle är likhet inför lagen en av de viktigaste principerna. Men är den möjligt att uppfylla i praktiken? Går det överhuvudtaget att behandla människor lika trots att vi ständigt delar in varandra i olika kategorier? I Sverige idag tilldelas alla barn ett juridiskt kön redan vid födseln. Beroende på om barnet anses vara en flicka eller en pojke följer sedan helt olika förväntningar på vilka egenskaper hen ska ha. Uppdelningen av människor i kön, och föreställningarna om hur man ska bete sig beroende på vilket kön man tilldelats, påverkar oss ständigt. När en domare ska avgöra om det som en person har gjort ska ses som brottsligt eller inte är hen medveten om att hen dömer en kvinna eller en man och domarens föreställningar om personen riskerar påverka hens bedömning.

Huvudsyftet med uppsatsen har varit att studera om, och i sådana fall hur, bilden av en ”riktig” brottsling, konstruktionen av GärningsMannen, skapas inom gällande rätt och i domar från hovrätterna. Detta har studerats med hjälp av en diskursanalytisk metod. För fastställandet av gällande rätt har även en rättsdogmatisk metod använts. Rättsfallsstudien har omfattat sexualbrotts- och misshandelsdomar, två brottstyper som på många sätt skiljer sig från varandra. Studien av gällande rätt har rört bestämmelserna om gradindelning, straffvärdering, påföljdsval, straffmätning, och nödvärn. Som utgångspunkt för studien har ett feministiskt och konstruktivistiskt synsätt använts och uppsatsen har även syftat till att studera hur föreställningar om kön, genus och sexualitet blir synliga inom konstruktionen av GärningsMannen. Som en hjälp härtill har teorierna om den heterosexuella matrisen, och den hegemoniska maskuliniteten, använts.

Tre av de diskurser som påträffats inom gällanderättsmaterialet är: "man bör ge sig på en jämbördig motpart", "är man svag är man att se som offer, är man stark är man att se som gärningsperson", och "ju mer kontroll man har vid brottet desto mer klandervärd är man". Dessa har tillsammans med övriga diskurser visat på att de attribut som förknippas med en gärningsperson är samma attribut som förknippas med maskulinitet. GärningsMannen är konstruerad som någon som är stark och har kontroll, och bestämmelserna är uppbyggda utifrån en tvekampsituation där man mot man gör upp med varandra. Konstruktionen av GärningsMannen utgår alltså från en man. Detta bekräftas även av diskurserna inom hovrättsdomarna, där den överbryggande diskursen för kvinnliga gärningspersoner har varit: "kvinnor är egentligen inte förövare", och för manliga: "män är potentiella förövare". Kvinnors brottslighet ges en yttre förklaring då konstruktionen av GärningsMannen inte stämmer överens med deras genus. Föreställningar om maskulinitet går däremot enkelt att koppla till konstruktionen av GärningsMannen. Dock inte den hegemoniska maskuliniteten. Ju längre gärningen är från en tvekampsituation desto längre bort befinner sig GärningsMannen också från den hegemoniska maskuliniteten. Sammantaget visar diskurserna från hovrättsdomarna på att domstolen i sina bedömningar påverkas av vilket kön och genus gärningspersonen har. Likhet inför lagen fungerar alltså inte fullt ut i praktiken. (Less)
Abstract
Equality before the law is one of the most important principles within a democratic society. But can it be put into practice? Is it at all possible to treat people equally in a society where we constantly divide each other into different categories? Today in Sweden, all children are assigned a legal sex at birth. We have different expectations on what qualities a child is supposed to have depending on whether the child is assumed to be a boy or a girl. The division of people into two sexes, and the expectations on what characteristics that should follow depending on what sex you are categorised as, affects us all the time. When a judge is going to conclude whether a person has committed a crime or not, the judge is aware of whether the... (More)
Equality before the law is one of the most important principles within a democratic society. But can it be put into practice? Is it at all possible to treat people equally in a society where we constantly divide each other into different categories? Today in Sweden, all children are assigned a legal sex at birth. We have different expectations on what qualities a child is supposed to have depending on whether the child is assumed to be a boy or a girl. The division of people into two sexes, and the expectations on what characteristics that should follow depending on what sex you are categorised as, affects us all the time. When a judge is going to conclude whether a person has committed a crime or not, the judge is aware of whether the person who he/she judges is a man or a woman, and there is a risk that the prejudices of the judge may affect his/her conclusions.

The main purpose of the essay is to study if, and in that case how, an image of a “real” criminal, the construction of The Offender, is produced in Swedish legislation and in cases from the Swedish courts of appeal. This has been studied by both using discourse analysis and the legal method in analyzing cases of assault and sexual offences. The study of the legislation contains an investigation of the regulations of the graduation of these crimes, and regulations of sanction and the right of self-defense. A feminist and constructivist view has been used as a starting-point of the study and one part of the purpose has been to study how different ideas of sex, gender and sexuality are a part of the construction of The Offender. Theories of the Heterosexual Matrix and the Hegemonic Masculinity have been used as a basis for this part of the analysis.

Three of the discourses that have been found in the legislation are: "the opposite party should be equal", "if you are week you are to be considered as a victim and if you are strong you are to be considered an offender", and "the more control you got when you commited the crime, the more blameworthy you are". These ones together with the remaining discourses show how the attributes that are associated with an offender are the same attributes as the ones associated with masculinity. The Offender is constructed as a person who is strong and in control of the situation, and the discourse of legislation reflects a duel situation where a man gets even with another man. The construction of The Offender emanates from the idea of the offender as a man. This is also confirmed by the discourses from the cases. The main discourse for female offenders was: "women do not commit crimes", and for the male ones: "men are potential offenders". The criminality of women is explained by external factors since the construction of The Offender doesn’t correspond with their gender. With the exception of hegemonic masculinity, the ideas of masculinity are, on the contrary, easy to fit in with the construction of The Offender. The further away the crime is from the duel situation, the further away the offender is from the hegemonic masculinity. All together the discourses from the Swedish courts of appeal show that the conclusions of a judge are affected by what sex and gender the offender has. Equality before the law can, thus, not fully be put into practise. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nordling, Disa LU
supervisor
organization
alternative title
The construction of The Offender - A discourse analysis of Swedish legislation and cases from the Swedish courts of appeal
course
JURM02 20121
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Straffrätt, Gärningsman, Gärningsperson, Diskursanalys, Genusforskning, Criminal law, Offender, Discourse analysis, Gender studies
language
Swedish
id
2682415
date added to LUP
2012-10-15 09:53:39
date last changed
2012-10-15 09:53:39
@misc{2682415,
 abstract   = {Equality before the law is one of the most important principles within a democratic society. But can it be put into practice? Is it at all possible to treat people equally in a society where we constantly divide each other into different categories? Today in Sweden, all children are assigned a legal sex at birth. We have different expectations on what qualities a child is supposed to have depending on whether the child is assumed to be a boy or a girl. The division of people into two sexes, and the expectations on what characteristics that should follow depending on what sex you are categorised as, affects us all the time. When a judge is going to conclude whether a person has committed a crime or not, the judge is aware of whether the person who he/she judges is a man or a woman, and there is a risk that the prejudices of the judge may affect his/her conclusions. 

The main purpose of the essay is to study if, and in that case how, an image of a “real” criminal, the construction of The Offender, is produced in Swedish legislation and in cases from the Swedish courts of appeal. This has been studied by both using discourse analysis and the legal method in analyzing cases of assault and sexual offences. The study of the legislation contains an investigation of the regulations of the graduation of these crimes, and regulations of sanction and the right of self-defense. A feminist and constructivist view has been used as a starting-point of the study and one part of the purpose has been to study how different ideas of sex, gender and sexuality are a part of the construction of The Offender. Theories of the Heterosexual Matrix and the Hegemonic Masculinity have been used as a basis for this part of the analysis.
 
Three of the discourses that have been found in the legislation are: "the opposite party should be equal", "if you are week you are to be considered as a victim and if you are strong you are to be considered an offender", and "the more control you got when you commited the crime, the more blameworthy you are". These ones together with the remaining discourses show how the attributes that are associated with an offender are the same attributes as the ones associated with masculinity. The Offender is constructed as a person who is strong and in control of the situation, and the discourse of legislation reflects a duel situation where a man gets even with another man. The construction of The Offender emanates from the idea of the offender as a man. This is also confirmed by the discourses from the cases. The main discourse for female offenders was: "women do not commit crimes", and for the male ones: "men are potential offenders". The criminality of women is explained by external factors since the construction of The Offender doesn’t correspond with their gender. With the exception of hegemonic masculinity, the ideas of masculinity are, on the contrary, easy to fit in with the construction of The Offender. The further away the crime is from the duel situation, the further away the offender is from the hegemonic masculinity. All together the discourses from the Swedish courts of appeal show that the conclusions of a judge are affected by what sex and gender the offender has. Equality before the law can, thus, not fully be put into practise.},
 author    = {Nordling, Disa},
 keyword   = {Straffrätt,Gärningsman,Gärningsperson,Diskursanalys,Genusforskning,Criminal law,Offender,Discourse analysis,Gender studies},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Konstruktionen av GärningsMannen - En diskursanalys av hovrättsdomar och gällande rätt},
 year     = {2012},
}