Advanced

Profilering

Bergdin, Johannes LU (2012) JURM02 20121
Department of Law
Abstract (Swedish)
Sammanfattning
Begreppet underrättelseverksamhet kan innefatta brottsförebyggande verksamhet. Det handlar då om rättsutredande myndigheters arbete med att förhindra eller förebygga brottslig verksamhet. För att kunna bedriva ett effektivt arbete proaktivt krävs att adekvat information insamlas och att denna insamling sedan ligger till grund för en vidare bearbetning och analys. Den information som insamlas kan många gånger vara integritetskänslig och föranleda betänkligheter gällande enskildas konventions- och grundlagsskyddade rättigheter.

Det föreligger vidare ett krav på att repressiva åtgärder från myndigheter ska vara förutsägbara och inte föranleda att (oskyldiga) individer får sin privata rättssfär kränkt utan särskilda skäl,... (More)
Sammanfattning
Begreppet underrättelseverksamhet kan innefatta brottsförebyggande verksamhet. Det handlar då om rättsutredande myndigheters arbete med att förhindra eller förebygga brottslig verksamhet. För att kunna bedriva ett effektivt arbete proaktivt krävs att adekvat information insamlas och att denna insamling sedan ligger till grund för en vidare bearbetning och analys. Den information som insamlas kan många gånger vara integritetskänslig och föranleda betänkligheter gällande enskildas konventions- och grundlagsskyddade rättigheter.

Det föreligger vidare ett krav på att repressiva åtgärder från myndigheter ska vara förutsägbara och inte föranleda att (oskyldiga) individer får sin privata rättssfär kränkt utan särskilda skäl, vilket föranleder att integritetsaspekter särskilt ska beaktas.

Förutsägande profilering är en metod som kan användas för att begränsa antalet individer som kan vara relevanta för vidare inhämtning. Det föreligger dock generella svårigheter med att använda indikatorer som är känsliga och som kan bestå utav förtroligheter som enskilda inte gärna delar med sig av till myndigheter, som ett underlag för registrering. För att kunna rättfärdiga användandet måste det ske en avvägning mellan effektivitet och integritet, där den särskilda situationen blir vara styrande för verksamheten.

Att använda sig av förutsägande profilering med känsliga uppgifter är en verksamhet som kräver att integritetsaspekter särskilt beaktas och särskilda skäl väger upp användningen av dessa indikatorer då dessa kan vara skadliga för den enskilda eller samhället i stort, exempelvis genom att befästa fördomar och stereotyper. Vid närmare granskning av förutsägande profilering med känsliga uppgifter har det i uppsatsen analys framkommit att metodens konstruktion och effekt är sådana att metoden bedöms vara ett tvångsmedel.

När det ankommer till rättslig kontroll och tillsyn av undermetoder till underrättelseverksamhet har dessa dock visats vara undermåliga reaktivt. Vid jämförelse med sedvanliga tvångsmedel är även avvägningen av det föreliggande underrättelsematerialet än mer svårbedömt proaktivt än vad som är fallet gällande de sedvanliga tvångsmedlen. Det är således tvivelaktigt om proaktiv rättslig reglering som vid de sedvanliga tvångsmedlen borde ske vid domstol eller annat liknande forum då detta inte torde medföra att den enskildas rättsäkerhetsskydd stärks. En proaktiv rättslig kontroll hade dock medfört negativa konsekvenser gällande effektivitet. Dock fodrar tvångsmedelskaraktären att den reaktiva kontrollen och tillsynen bör förstärkas. (Less)
Abstract
Summary
The concept of intelligence may include efforts of crime prevention. When crime prevention is concerned it comes down to investigative authorities efforts to avoid or prevent criminal activity. For intelligence to be able to work effectively the process requires that adequate information is collected and that this collection may form the basis for further processing and analysis. The information collected is often privacy-sensitive and give rise to concerns regarding individuals conventional and constitutional rights.

There are legal requirements that repressive measures by authorities are predictable and does not lead to that (innocent) people get there private spheres violated, without specific reasons, which constitute the... (More)
Summary
The concept of intelligence may include efforts of crime prevention. When crime prevention is concerned it comes down to investigative authorities efforts to avoid or prevent criminal activity. For intelligence to be able to work effectively the process requires that adequate information is collected and that this collection may form the basis for further processing and analysis. The information collected is often privacy-sensitive and give rise to concerns regarding individuals conventional and constitutional rights.

There are legal requirements that repressive measures by authorities are predictable and does not lead to that (innocent) people get there private spheres violated, without specific reasons, which constitute the demand for particular considerations concerning privacy aspects.

Predictive profiling is a method that can be used to limit the number of individuals that may be relevant for further retrieval. However there is a general difficulty in using indicators that are privacy-sensitive and may consist of confidences which individuals are reluctant to share with authorities, as a basis for registration. In order to justify the intrusion there must be a balance between efficiency and integrity, where the particular situation governs the action.

The use of predictive profiling combined with sensitive data is an activity that requires special considerations and special circumstances that outweigh the potential harm that indicators may cause individuals or society at large, for example, by consolidating prejudices and stereotypes. Upon the further examination in this essay of the effects and construction of predictive profiling combined with sensitive data, the conclusion is reached that it is to be considered a lawful means of coercion.

When it comes to judicial oversight and scrutiny of methods in intelligence the reactive control and oversight haven’t been found to be sufficient. When compared with the conventional balancing of material the present material is more difficult (especially for the courts) to assess proactively than is the case with lawful means of coercion such as telephone tapping.

Thus, it is doubtful if proactive legal scrutiny, as for other lawful means of coercion, can be sufficiently managed in courts or other legal forum. It wills not likely lead to that individual’s privacy protection is strengthened. A proactive judicial scrutiny however has negative consequences for efficiency. The coercive nature of predictive profiling combined with sensitive data thus requires that the reactive control and supervision should be strengthened. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bergdin, Johannes LU
supervisor
organization
alternative title
Profiling
course
JURM02 20121
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Straffrätt, Processrätt
language
Swedish
id
2733879
date added to LUP
2012-10-15 11:47:01
date last changed
2012-10-15 11:47:01
@misc{2733879,
 abstract   = {Summary
The concept of intelligence may include efforts of crime prevention. When crime prevention is concerned it comes down to investigative authorities efforts to avoid or prevent criminal activity. For intelligence to be able to work effectively the process requires that adequate information is collected and that this collection may form the basis for further processing and analysis. The information collected is often privacy-sensitive and give rise to concerns regarding individuals conventional and constitutional rights.

There are legal requirements that repressive measures by authorities are predictable and does not lead to that (innocent) people get there private spheres violated, without specific reasons, which constitute the demand for particular considerations concerning privacy aspects. 

Predictive profiling is a method that can be used to limit the number of individuals that may be relevant for further retrieval. However there is a general difficulty in using indicators that are privacy-sensitive and may consist of confidences which individuals are reluctant to share with authorities, as a basis for registration. In order to justify the intrusion there must be a balance between efficiency and integrity, where the particular situation governs the action.

The use of predictive profiling combined with sensitive data is an activity that requires special considerations and special circumstances that outweigh the potential harm that indicators may cause individuals or society at large, for example, by consolidating prejudices and stereotypes. Upon the further examination in this essay of the effects and construction of predictive profiling combined with sensitive data, the conclusion is reached that it is to be considered a lawful means of coercion.

When it comes to judicial oversight and scrutiny of methods in intelligence the reactive control and oversight haven’t been found to be sufficient. When compared with the conventional balancing of material the present material is more difficult (especially for the courts) to assess proactively than is the case with lawful means of coercion such as telephone tapping.

Thus, it is doubtful if proactive legal scrutiny, as for other lawful means of coercion, can be sufficiently managed in courts or other legal forum. It wills not likely lead to that individual’s privacy protection is strengthened. A proactive judicial scrutiny however has negative consequences for efficiency. The coercive nature of predictive profiling combined with sensitive data thus requires that the reactive control and supervision should be strengthened.},
 author    = {Bergdin, Johannes},
 keyword   = {Straffrätt,Processrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Profilering},
 year     = {2012},
}