Advanced

Mötet med polisen: En studie om sex unga vuxnas upplevelser av polisens bemötande

Gerdani Sällström, Lowa LU (2012) SOCK01 20121
Sociology
Abstract (Swedish)
Författare: Emma Lowa Gerdani Sällström
Titel: Mötet med polisen: En studie om sex unga vuxnas upplevelser av polisens bemötande
Kandidatuppsats: SOCK01, 15 hp
Handledare: Malin Åkerström
Sociologiska institutionen, vårterminen 2012
Problem/Bakgrund: Eftersom medborgarnas intresse för polisens sätt att arbeta tycks vara omfattande finner jag det aktuellt att studera hur människor som har varit i kontakt med polisen (i samband med en misstanke om att ett brott har begåtts) upplever polisens bemötande, något som även den sociologiska forskningen berör.
Syfte: Syftet med studien är att försöka tydliggöra hur polisens bemötande och agerande upplevs av den misstänkte brottslingen. Därigenom kan en förståelse fås om upplevelserna i sig och... (More)
Författare: Emma Lowa Gerdani Sällström
Titel: Mötet med polisen: En studie om sex unga vuxnas upplevelser av polisens bemötande
Kandidatuppsats: SOCK01, 15 hp
Handledare: Malin Åkerström
Sociologiska institutionen, vårterminen 2012
Problem/Bakgrund: Eftersom medborgarnas intresse för polisens sätt att arbeta tycks vara omfattande finner jag det aktuellt att studera hur människor som har varit i kontakt med polisen (i samband med en misstanke om att ett brott har begåtts) upplever polisens bemötande, något som även den sociologiska forskningen berör.
Syfte: Syftet med studien är att försöka tydliggöra hur polisens bemötande och agerande upplevs av den misstänkte brottslingen. Därigenom kan en förståelse fås om upplevelserna i sig och vilka mekanismer som kan tänkas påverka upplevelsernas utformning.
Uppsatsens innehåll: Studien utgår ifrån frågeställningen: Hur upplevs polisens bemötande? Med hjälp av semi- strukturerade intervjuer erhölls information ifrån intervjupersoner, vilka trädde fram i en urvalsprocess som utgjordes av en kombination av tillfällighetsurval och snöbollsurval. Därefter tolkades det empiriska materialet, delvis med hjälp av den naturalistiska kunskapssynen och delvis med hjälp av Lois Pressers och Sveinung Sandbergs narrativa analysmetod. I analysen fokuseras det vidare på likheterna i intervjupersonernas berättelser, istället för skillnaderna. Analysen gjordes med hjälp av Thomas J. Scheffs teori om skam, Johan Asplunds teori om mikromakt och Andrew Abbotts teori om turning points. Dessa teorier valdes eftersom de innehöll likheter med det intervjumaterial som samlats in och därför kunde användas som verktyg för att analysera det empiriska materialet.
Slutsatser/Resultat: Intervjupersonernas upplevelser av deras möten med polisen var framförallt negativa. Efter det att berättelserna analyserats och jämförts framgick det att upplevelsernas negativa karaktär framhölls. De intervjuade beskrev känslor av skam samt att polisen öppet och publikt degraderat dem och inte visat tilltro till deras berättelser; en allmän brist på respekt från polisens sida dramatiserades genom situationella beskrivningar. De intervjuades möten med polisen beskrevs som en vändpunkt av flera intervjuade. Efter detta möte uppgav de intervjuade att deras förtroende för polisen försvunnit eller minskat. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gerdani Sällström, Lowa LU
supervisor
organization
course
SOCK01 20121
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
polisen, ungdomar, vändpunkt, skam, mikromakt
language
Swedish
id
2797465
date added to LUP
2012-06-15 07:57:55
date last changed
2012-06-15 07:57:55
@misc{2797465,
 abstract   = {Författare: Emma Lowa Gerdani Sällström
Titel: Mötet med polisen: En studie om sex unga vuxnas upplevelser av polisens bemötande
Kandidatuppsats: SOCK01, 15 hp
Handledare: Malin Åkerström
Sociologiska institutionen, vårterminen 2012
Problem/Bakgrund: Eftersom medborgarnas intresse för polisens sätt att arbeta tycks vara omfattande finner jag det aktuellt att studera hur människor som har varit i kontakt med polisen (i samband med en misstanke om att ett brott har begåtts) upplever polisens bemötande, något som även den sociologiska forskningen berör.
Syfte: Syftet med studien är att försöka tydliggöra hur polisens bemötande och agerande upplevs av den misstänkte brottslingen. Därigenom kan en förståelse fås om upplevelserna i sig och vilka mekanismer som kan tänkas påverka upplevelsernas utformning. 
Uppsatsens innehåll: Studien utgår ifrån frågeställningen: Hur upplevs polisens bemötande? Med hjälp av semi- strukturerade intervjuer erhölls information ifrån intervjupersoner, vilka trädde fram i en urvalsprocess som utgjordes av en kombination av tillfällighetsurval och snöbollsurval. Därefter tolkades det empiriska materialet, delvis med hjälp av den naturalistiska kunskapssynen och delvis med hjälp av Lois Pressers och Sveinung Sandbergs narrativa analysmetod. I analysen fokuseras det vidare på likheterna i intervjupersonernas berättelser, istället för skillnaderna. Analysen gjordes med hjälp av Thomas J. Scheffs teori om skam, Johan Asplunds teori om mikromakt och Andrew Abbotts teori om turning points. Dessa teorier valdes eftersom de innehöll likheter med det intervjumaterial som samlats in och därför kunde användas som verktyg för att analysera det empiriska materialet.
Slutsatser/Resultat: Intervjupersonernas upplevelser av deras möten med polisen var framförallt negativa. Efter det att berättelserna analyserats och jämförts framgick det att upplevelsernas negativa karaktär framhölls. De intervjuade beskrev känslor av skam samt att polisen öppet och publikt degraderat dem och inte visat tilltro till deras berättelser; en allmän brist på respekt från polisens sida dramatiserades genom situationella beskrivningar. De intervjuades möten med polisen beskrevs som en vändpunkt av flera intervjuade. Efter detta möte uppgav de intervjuade att deras förtroende för polisen försvunnit eller minskat.},
 author    = {Gerdani Sällström, Lowa},
 keyword   = {polisen,ungdomar,vändpunkt,skam,mikromakt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Mötet med polisen: En studie om sex unga vuxnas upplevelser av polisens bemötande},
 year     = {2012},
}