Advanced

Vad kan vi som inte ni kan? En fallstudie av ett konsultföretag utifrån den resursbaserade teorin

Tapper Jansson, Sofie LU ; Svensson, Julia LU and Jakobsson, Malin LU (2012) FEKH95 20121
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet är att ur ett resursbaserat perspektiv öka förståelsen för ett konsultföretags resursanvändning, och för de bakomliggande faktorer som skapar framgång i ett växande konsultföretag. Syftet är även att utreda om den resursbaserade teorin kan vara ett komplett analysverktyg för sådana företag.

Metod: Vi använder oss av en kvalitativ metod med deduktiv ansats. Vi kommer med hjälp av primärdata i form av en semistrukturerad intervju samt sekundärdata genomföra en fallstudie av företaget Ledarskaparna.

Teoretiskt perspektiv: Uppsatsens teoretiska utgångspunkt grundar sig i det resursbaserade perspektivet på hur konkurrensfördelar skapas. Enligt Barney (1991) krävs tillgång till hete-rogena och immobila resurser för att ett... (More)
Syfte: Syftet är att ur ett resursbaserat perspektiv öka förståelsen för ett konsultföretags resursanvändning, och för de bakomliggande faktorer som skapar framgång i ett växande konsultföretag. Syftet är även att utreda om den resursbaserade teorin kan vara ett komplett analysverktyg för sådana företag.

Metod: Vi använder oss av en kvalitativ metod med deduktiv ansats. Vi kommer med hjälp av primärdata i form av en semistrukturerad intervju samt sekundärdata genomföra en fallstudie av företaget Ledarskaparna.

Teoretiskt perspektiv: Uppsatsens teoretiska utgångspunkt grundar sig i det resursbaserade perspektivet på hur konkurrensfördelar skapas. Enligt Barney (1991) krävs tillgång till hete-rogena och immobila resurser för att ett företag ska kunna skapa hållbara konkurrensfördelar. För att resurser skall kvalificera som heterogena och immobila måste de uppfylla vissa krav samt användas på rätt sätt genom företagets strategival.

Empiri: Vårt fallföretag är konsultföretaget Ledarskaparna. Ledarskaparna erbjuder rådgivning och vägledning till företagsledningar vid exempelvis strategiprocesser och företagsförändringar. De befinner sig i en tillväxtfas och konkurrerar på en marknad där kunskap är en viktig faktor för lyckade resultat. Idag har de kontor i Sverige.

Resultat: Vi kan applicera den resursbaserade teorin på fallföretaget med hjälp av VRIO-ramverket, men resursernas karaktär försvårade analysen och gör de svåridentifierade. Vi identifierade resurserna: delägarna, kunderna, nätverket och varumärket. Endast resursen del-ägarna uppfyllde samtliga kriterier för en heterogen och immobil resurs, och kan därmed vara företagets enda källa till hållbara konkurrensfördelar. (Less)
Abstract
Purpose: The purpose is to increase the understanding of the resource allocation of a consultancy firm from a resource-based view, and analyze how the underlying factors can create success in a growing consultancy firm. The purpose is also to review if the resource-based view can be used as an analyzing tool for such firms.

Methodology: We have been using a qualitative method with a deductive approach. In order to proceed with the case study of Ledarskaparna we have based our study on a semi structured interview as the primary source and secondary data as a complement.

Theoretical perspectives: We will carry out our study based on the resource-based view. According to Barney (1991) a firm needs to have access to heterogeneous and... (More)
Purpose: The purpose is to increase the understanding of the resource allocation of a consultancy firm from a resource-based view, and analyze how the underlying factors can create success in a growing consultancy firm. The purpose is also to review if the resource-based view can be used as an analyzing tool for such firms.

Methodology: We have been using a qualitative method with a deductive approach. In order to proceed with the case study of Ledarskaparna we have based our study on a semi structured interview as the primary source and secondary data as a complement.

Theoretical perspectives: We will carry out our study based on the resource-based view. According to Barney (1991) a firm needs to have access to heterogeneous and immobile resources to be able to create sustainable competitive advantages. A resource has to meet certain criteria in order to qualify as a heterogeneous and immobile resource.

Empirical foundation: Our case is a consultancy firm called Ledarskaparna, located in Sweden. Ledarskaparna offers counseling and guidance to business managers when facing strate-gy processes and changes in the firm. The firm is in a growing phase and is competing at a market where knowledge is necessary for a success.

Conclusions: We found that the resource-based view is applicable on the case by using the VRIO-framework, but the nature of the resources made analyzing more complicated as the resources were hard to identify. We identified the following resources: the partners, the cli-ents, the network and the brand. Only the partners could qualify as a heterogenous and immobile resource, and is therefore the only possible origin for the firm to gain sustainable compet-itive advantage. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Tapper Jansson, Sofie LU ; Svensson, Julia LU and Jakobsson, Malin LU
supervisor
organization
alternative title
How can we be better than you? A Case study of a consultancy firm with a resource-based view
course
FEKH95 20121
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Resursbaserad teori, VRIO-ramverket, konsultföretag, fallstudie, Ledarskaparna The resource-based view, the VRIO-framework, consultancy firm, case study, Ledarskaparna
language
Swedish
id
2835014
date added to LUP
2012-06-28 10:10:39
date last changed
2012-06-28 10:10:39
@misc{2835014,
 abstract   = {Purpose: The purpose is to increase the understanding of the resource allocation of a consultancy firm from a resource-based view, and analyze how the underlying factors can create success in a growing consultancy firm. The purpose is also to review if the resource-based view can be used as an analyzing tool for such firms. 

Methodology: We have been using a qualitative method with a deductive approach. In order to proceed with the case study of Ledarskaparna we have based our study on a semi structured interview as the primary source and secondary data as a complement.

Theoretical perspectives: We will carry out our study based on the resource-based view. According to Barney (1991) a firm needs to have access to heterogeneous and immobile resources to be able to create sustainable competitive advantages. A resource has to meet certain criteria in order to qualify as a heterogeneous and immobile resource.

Empirical foundation: Our case is a consultancy firm called Ledarskaparna, located in Sweden. Ledarskaparna offers counseling and guidance to business managers when facing strate-gy processes and changes in the firm. The firm is in a growing phase and is competing at a market where knowledge is necessary for a success.

Conclusions: We found that the resource-based view is applicable on the case by using the VRIO-framework, but the nature of the resources made analyzing more complicated as the resources were hard to identify. We identified the following resources: the partners, the cli-ents, the network and the brand. Only the partners could qualify as a heterogenous and immobile resource, and is therefore the only possible origin for the firm to gain sustainable compet-itive advantage.},
 author    = {Tapper Jansson, Sofie and Svensson, Julia and Jakobsson, Malin},
 keyword   = {Resursbaserad teori,VRIO-ramverket,konsultföretag,fallstudie,Ledarskaparna The resource-based view,the VRIO-framework,consultancy firm,case study,Ledarskaparna},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vad kan vi som inte ni kan? En fallstudie av ett konsultföretag utifrån den resursbaserade teorin},
 year     = {2012},
}