Advanced

Kostnads- och miljöbesparingar genom ruttoptimering - En fallstudie hos Bergendahls Food

Mårdfelt, Jacob LU and Sundling, Emma LU (2011) MTT820 20111
Engineering Logistics
Abstract (Swedish)
Problemställning: Till följd av Bergendahls Foods tillväxt de senaste åren har företagets
transportplanering blivit allt mer komplex. Planeringen sker i dagsläget
manuellt vilket gör att slutresultatet kommer allt längre från det optimala.
För att anpassa planering och transporter till den ökande efterfrågan krävs
en grundlig genomsyn av transporterna. Studien ämnar därför göra en
kartläggning och analys av transporterna för att undersöka vilken
förbättringspotential som råder.

Syfte: Vilka förbättringsåtgärder kan identifieras för att, genom ruttoptimering,
möjliggöra ekonomiska såväl som miljömässiga vinster?

Metod: Studiens uppbyggnad bestod inledande av explorativ och deskriptiv studie
för att genom observationer,... (More)
Problemställning: Till följd av Bergendahls Foods tillväxt de senaste åren har företagets
transportplanering blivit allt mer komplex. Planeringen sker i dagsläget
manuellt vilket gör att slutresultatet kommer allt längre från det optimala.
För att anpassa planering och transporter till den ökande efterfrågan krävs
en grundlig genomsyn av transporterna. Studien ämnar därför göra en
kartläggning och analys av transporterna för att undersöka vilken
förbättringspotential som råder.

Syfte: Vilka förbättringsåtgärder kan identifieras för att, genom ruttoptimering,
möjliggöra ekonomiska såväl som miljömässiga vinster?

Metod: Studiens uppbyggnad bestod inledande av explorativ och deskriptiv studie
för att genom observationer, intervjuer och datainsamling få förståelse för
de faktorer som påverkar ruttplaneringen och transporternas förfarande.
Vidare gjordes en normativ studie där transporterna simulerades och
analyserades med hjälp av ruttoptimeringsverktyget Route Planner.
Inledningsvis analyserades förbättringsmöjligheterna med utgångspunkt
från hur transporterna genomförs idag, i studien kallat Nuläge. För att
analysera hur strategiska förändringar påverkar transporterna skapades två
IV
scenarion, leveranser med Nya tidsfönster samt leveranser Sex dagar i
veckan. Samtliga analyser fokuserade främst på kostnader och miljö men
även leveransservice och resursutnyttjande togs i beaktning.
Slutsatser: Inledningsvis kunde ett flertal problemområden identifieras. Problemen
ställde inte krav på omplanering utan snarare körbeteenden vilka anses
vara relativt enkla att åtgärda. Om hälften av de identifierade problemen
kunde elimineras skulle Bergendahls initialt sänka sina kostnader med 5
procent per år och samtidigt minska sina emissioner med 5 procent.
En förutsättning för att på sikt kunna optimera sina rutter är att
Bergendahls hanterar problemområdena. Till följ av den ökande efterfrågan
har den manuella planeringen blivit allt mer komplex vilket gör att
ruttplanerarna får använda sig av olika planeringsåtgärder. Analysen visar
att ett ruttoptimeringsverktyg många gånger kan hjälpa
transportplanerarna att undvika de kostsamma åtgärderna.
Genomgående i analysen visar resultaten att tidsfönsterna har en mycket
begränsande inverkan på optimeringen. Förutsatt att Bergendahls hanterar
sina problem kan de teoretiskt uppnå en 22 procentig kostnadsbesparing
samt en emissionsminskning på 18 procent.
Ett införande av leveranser sex dagar i veckan kan hjälpa Bergendahls att
hantera problemen identifierade i studien. Förutom att minska kostnaderna
får det också positiv inverkan på butiker och slutkunder. (Less)
Abstract
Problem: The manual transportation planning at Bergendahls Food has recent years
become increasingly complex due to the growth in demand. In order to
adjust to the changes, Bergendahls Food requires a thorough mapping of
their transportation activities. The lack of supporting IT-system obstructs
the ongoing transport review why this case study aims to map and analyze
the transports in order to investigate the potential of improvements.

Purpose: What improvements can be identified through route optimization in order
to gain both economic and environmental benefits?

Method: To get a deeper understanding of the elements influencing the route
planning and transports, the initial part of the study consisted of an
exploratory and... (More)
Problem: The manual transportation planning at Bergendahls Food has recent years
become increasingly complex due to the growth in demand. In order to
adjust to the changes, Bergendahls Food requires a thorough mapping of
their transportation activities. The lack of supporting IT-system obstructs
the ongoing transport review why this case study aims to map and analyze
the transports in order to investigate the potential of improvements.

Purpose: What improvements can be identified through route optimization in order
to gain both economic and environmental benefits?

Method: To get a deeper understanding of the elements influencing the route
planning and transports, the initial part of the study consisted of an
exploratory and descriptive analysis. In order to identify possible
improvements a normative study was made in which shipments were
simulated and analyzed using the route optimization tool Route Planner.
The potential of improvements of the transports as they are planned today
were primarily analyzed. Furthermore two different scenarios were
developed to analyze how a strategic change of the transports could affect
the flow of goods with their associated costs and emissions. The scenarios
VI
investigated were ‘New time-windows’ and ‘Deliveries six days per week’.
All analyses were primary analyzed in a cost and environmental perspective
but delivery service and resource utilization were also taken into
consideration.

Conclusion: Primarily a number of problem areas were identified. The situations did not
require reorganization of the routs since the problems was connected to
how the routes were executed. Therefore the problems seem easy to
handle and eliminate. If half of the problems were eliminated cost savings
could be as much as 5 percent annually. The environmental savings
connected to the improvement could be 5 percent.
In order to reach optimization, Bergendahl has to deal with the problems.
Due to increased demand the manual route planning has become more
complex. When managing, the transport planners use different solutions
which are quite costly. The analyze shows that a route optimization
software could help avoiding these planning solutions.
Throughout the study the results show that the time-windows have a great
influence on the optimization process. Assuming that Bergendahls is able to
handle the problems cost savings could be as large as 22 percent. In the
same time the emissions could decrease with 18 percent.
Introducing deliveries six days per week could help Bergendahls to handle
and eliminate some of the problems identified in the study. Besides the
improvement of their own distribution, the improvements could have a
positive effect on the stores and final customers. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Mårdfelt, Jacob LU and Sundling, Emma LU
supervisor
organization
alternative title
Cost and Environmental savings through route optimization
course
MTT820 20111
year
type
M1 - University Diploma
subject
keywords
kostnadsbesparingar, miljöbesparingar, ruttoptimering, Transporter, Environmental Benefits, Cost Benefits, Route optimization, Transportation
report number
5710
language
Swedish
id
3089200
date added to LUP
2012-09-24 14:28:04
date last changed
2013-02-12 11:30:17
@misc{3089200,
 abstract   = {Problem: The manual transportation planning at Bergendahls Food has recent years
become increasingly complex due to the growth in demand. In order to
adjust to the changes, Bergendahls Food requires a thorough mapping of
their transportation activities. The lack of supporting IT-system obstructs
the ongoing transport review why this case study aims to map and analyze
the transports in order to investigate the potential of improvements.

Purpose: What improvements can be identified through route optimization in order
to gain both economic and environmental benefits?

Method: To get a deeper understanding of the elements influencing the route
planning and transports, the initial part of the study consisted of an
exploratory and descriptive analysis. In order to identify possible
improvements a normative study was made in which shipments were
simulated and analyzed using the route optimization tool Route Planner.
The potential of improvements of the transports as they are planned today
were primarily analyzed. Furthermore two different scenarios were
developed to analyze how a strategic change of the transports could affect
the flow of goods with their associated costs and emissions. The scenarios
VI
investigated were ‘New time-windows’ and ‘Deliveries six days per week’.
All analyses were primary analyzed in a cost and environmental perspective
but delivery service and resource utilization were also taken into
consideration.

Conclusion: Primarily a number of problem areas were identified. The situations did not
require reorganization of the routs since the problems was connected to
how the routes were executed. Therefore the problems seem easy to
handle and eliminate. If half of the problems were eliminated cost savings
could be as much as 5 percent annually. The environmental savings
connected to the improvement could be 5 percent.
In order to reach optimization, Bergendahl has to deal with the problems.
Due to increased demand the manual route planning has become more
complex. When managing, the transport planners use different solutions
which are quite costly. The analyze shows that a route optimization
software could help avoiding these planning solutions.
Throughout the study the results show that the time-windows have a great
influence on the optimization process. Assuming that Bergendahls is able to
handle the problems cost savings could be as large as 22 percent. In the
same time the emissions could decrease with 18 percent.
Introducing deliveries six days per week could help Bergendahls to handle
and eliminate some of the problems identified in the study. Besides the
improvement of their own distribution, the improvements could have a
positive effect on the stores and final customers.},
 author    = {Mårdfelt, Jacob and Sundling, Emma},
 keyword   = {kostnadsbesparingar,miljöbesparingar,ruttoptimering,Transporter,Environmental Benefits,Cost Benefits,Route optimization,Transportation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kostnads- och miljöbesparingar genom ruttoptimering - En fallstudie hos Bergendahls Food},
 year     = {2011},
}