Advanced

Processers möjligheter i byggbranschen – En fallstudie av ett hissföretags nymontageprocess

Falck, August LU (2011) MTT820 20111
Engineering Logistics
Abstract (Swedish)
Upprinnelsen till detta examensarbete var att Otis Stockholm, som också leder den svenska verksamheten, saknade en processkarta för nymontageavdelning. Försök hade gjorts tidigare med att göra en processkartläggning, men man hade då inte kommit hela vägen. Man ville nu från ledningens håll ha en karta på processen så att alla gjorde på samma sätt från projekt till projekt. Processen var uppdelad i två funktioner, säljavdelningen och fältavdelningen, genom en kartläggning ville ledningen veta på vilken sida av de två funktionerna kostnaderna för projekten lades. Företaget ville ha kostnadsstyrning och tydliga rollfördelningar i projekten. Då författaren kom till företaget och diskuterade studiens upplägg blev syftet ett lite annorlunda... (More)
Upprinnelsen till detta examensarbete var att Otis Stockholm, som också leder den svenska verksamheten, saknade en processkarta för nymontageavdelning. Försök hade gjorts tidigare med att göra en processkartläggning, men man hade då inte kommit hela vägen. Man ville nu från ledningens håll ha en karta på processen så att alla gjorde på samma sätt från projekt till projekt. Processen var uppdelad i två funktioner, säljavdelningen och fältavdelningen, genom en kartläggning ville ledningen veta på vilken sida av de två funktionerna kostnaderna för projekten lades. Företaget ville ha kostnadsstyrning och tydliga rollfördelningar i projekten. Då författaren kom till företaget och diskuterade studiens upplägg blev syftet ett lite annorlunda upplägg och med mindre fokus på funktioner och mer på vilka förbättringar som kunde skapas. En nulägesbeskrivning enligt Ljungbergs et al. (2000) processbegrepp gjordes, och det gavs också rekommendationer för hur förbättringsarbete av processen skulle kunna möjliggöras i framtiden till exempel av mätningar och dokumentation.
Som metod i studien användes en fallstudie som angreppssätt, där intervjuer lade grunden till en överblick för hur processen utförs i dagsläget. Författaren intervjuade representanter involverade i olika delar av processen. Genom intervjuerna och observationer på företaget och ute på fält kunde författaren skapa sig en helhetsbild av processen. Den har presenterats i löpande text, i tabellform och i en processkarta, det vill säga hur projekten utförs i det flesta fall i dagsläget. Utifrån denna kartläggning och med hjälp av processinfluerade teoristudier kunde det göras en analys över problem i dagens process och ges flera förbättringsåtgärder.
Slutsatserna och de rekommendationer som författaren vill ge företaget är för det första en förändrad process med större fokus på kunderna och att få alla medarbetare på företaget att dra åt samma håll. För det andra att företaget bör skapa en grupp som fokuserar på partneringsamarbeten. Där det är viktigt att förstå hur dessa fungerar och hur man kan ta över kontrakten med de stora byggföretagen vartannat eller vart tredje år från konkurrenterna. Den tredje huvudsakliga slutsatsen som uppdagades under arbetets gång var att företaget bör fokusera mer på ett större utnyttjande av medarbetarnas olika kompetenser. Det är i dag en låg tro på medarbetarnas styrkor där chefer är de som kan och bestämmer i många av fallen. En större tillit och ändrade kontrollsystem skulle skapa en större lärande atmosfär där kunden hamnar i första rummet. Den fjärde rekommendationen handlar om mätning och mål. Det är viktigt att föra fram mått som de anställda arbetar med och förstår. Många av dagens mått är mycket svårbegripliga och skapar mer suboptimeringar än nytta. Författaren menar även att medarbetarna bör få mer resurser och tid för reflektion och uppföljning av teamets arbete i nymontageprocessen. (Less)
Abstract
The impetus for this thesis was the identification of the need for a process map for processing new equipment within Otis Sweden. The company had tried before to map their process but had not fully developed the model. This time managers wanted a process map to stabilize the process of managing employees to ensure consistency across projects. The process has been spit in two functions, the sales and the field department, who also have separate budgets. Management were interested to see the relative costs of each department and to have a clearer idea of what each side did during the process. When the author came to the company for the first time to discuss the purpose of the study, the focus turned from functions to possible changes, and a... (More)
The impetus for this thesis was the identification of the need for a process map for processing new equipment within Otis Sweden. The company had tried before to map their process but had not fully developed the model. This time managers wanted a process map to stabilize the process of managing employees to ensure consistency across projects. The process has been spit in two functions, the sales and the field department, who also have separate budgets. Management were interested to see the relative costs of each department and to have a clearer idea of what each side did during the process. When the author came to the company for the first time to discuss the purpose of the study, the focus turned from functions to possible changes, and a search for an improved process. The study maps the current situation and gives recommendations for development of the process; for example, through improvements in measurement and documentation.
The methodology used was a case study, where semi-structured interviews were undertaken to give an overall picture of the process. Interviews worked through the process from start to finish, all those involved in the process gave their portrait of the process. The picture drawn from the interviews and the author’s observations at the company and in the field gave a complete picture of the process. A presentation of the process has been made in text, tables, and in a map.
The conclusions the author would present to the company are fourfold: first there is a need for a clearer process with a stronger customer focus and which gives clarity of direction for the workforce. Secondly, a group should be set up to analyze the company’s possibilities to establish partnership with the four main Swedish building contractors. Thirdly, the company should make better use of the workforce and their competences, creating a learning organization where competences are used to develop the company through the sharing of ideas and know how. The fourth recommendation centers on targets and their measure. It is vital that targets and measures be simplified such that the workforce can readily identify and work with them. This can be achieved partly through measuring how the parts, and the process as a whole, create value for the customer. Even if targets and measures are initiated by managers, it is important that personnel are involved in the process of establishing them. It´s also important that these targets and measures are evaluated and that the company make changes if problems are discovered. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Falck, August LU
supervisor
organization
course
MTT820 20111
year
type
M1 - University Diploma
subject
keywords
Processkartläggning, process, partnering, ramavtal, mätning, kvalitet, kundnöjdhet, byggbranschen
report number
5728
language
Swedish
id
3115728
date added to LUP
2012-09-26 13:34:07
date last changed
2013-02-12 11:30:32
@misc{3115728,
 abstract   = {The impetus for this thesis was the identification of the need for a process map for processing new equipment within Otis Sweden. The company had tried before to map their process but had not fully developed the model. This time managers wanted a process map to stabilize the process of managing employees to ensure consistency across projects. The process has been spit in two functions, the sales and the field department, who also have separate budgets. Management were interested to see the relative costs of each department and to have a clearer idea of what each side did during the process. When the author came to the company for the first time to discuss the purpose of the study, the focus turned from functions to possible changes, and a search for an improved process. The study maps the current situation and gives recommendations for development of the process; for example, through improvements in measurement and documentation.
The methodology used was a case study, where semi-structured interviews were undertaken to give an overall picture of the process. Interviews worked through the process from start to finish, all those involved in the process gave their portrait of the process. The picture drawn from the interviews and the author’s observations at the company and in the field gave a complete picture of the process. A presentation of the process has been made in text, tables, and in a map.
The conclusions the author would present to the company are fourfold: first there is a need for a clearer process with a stronger customer focus and which gives clarity of direction for the workforce. Secondly, a group should be set up to analyze the company’s possibilities to establish partnership with the four main Swedish building contractors. Thirdly, the company should make better use of the workforce and their competences, creating a learning organization where competences are used to develop the company through the sharing of ideas and know how. The fourth recommendation centers on targets and their measure. It is vital that targets and measures be simplified such that the workforce can readily identify and work with them. This can be achieved partly through measuring how the parts, and the process as a whole, create value for the customer. Even if targets and measures are initiated by managers, it is important that personnel are involved in the process of establishing them. It´s also important that these targets and measures are evaluated and that the company make changes if problems are discovered.},
 author    = {Falck, August},
 keyword   = {Processkartläggning,process,partnering,ramavtal,mätning,kvalitet,kundnöjdhet,byggbranschen},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Processers möjligheter i byggbranschen – En fallstudie av ett hissföretags nymontageprocess},
 year     = {2011},
}