Advanced

Är personuppgiftslagen otidsenlig i en alltmer globaliserad och uppkopplad värld? - i synnerhet med avseende på sociala medier och molntjänster

Wijkmark, Nils LU (2012) HARH10 20122
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Den tekniska utvecklingen och globaliseringen har i grunden förändrat hur personuppgifter samlas in, sprids, används och överförs. Det som var aktuellt under början och mitten av 90-talet är idag förpassat till historien. Nya sätt att sprida stora mängder information genom sociala nätverk och så kallade molntjänster tillhör idag vardagen för många av Europas 250 miljoner internetanvändare . Samtidigt som allt fler, medvetet eller omedvetet sprider personuppgifter är sådan information också en tillgång för företagen. Att samla in, sammanställa och utvärdera potentiella användare eller kunders uppgifter är en viktig del inom näringsverksamheten.

I den digitaliserade värld vi lever i har den enskilde individen en rättighet att åtnjuta en... (More)
Den tekniska utvecklingen och globaliseringen har i grunden förändrat hur personuppgifter samlas in, sprids, används och överförs. Det som var aktuellt under början och mitten av 90-talet är idag förpassat till historien. Nya sätt att sprida stora mängder information genom sociala nätverk och så kallade molntjänster tillhör idag vardagen för många av Europas 250 miljoner internetanvändare . Samtidigt som allt fler, medvetet eller omedvetet sprider personuppgifter är sådan information också en tillgång för företagen. Att samla in, sammanställa och utvärdera potentiella användare eller kunders uppgifter är en viktig del inom näringsverksamheten.

I den digitaliserade värld vi lever i har den enskilde individen en rättighet att åtnjuta en kontroll över sina personuppgifter och utöva sina rättigheter därefter. För att sådan kontroll och sådana rättigheter skall kunna tillgodoses erfordras en modern och enhetlig lagstiftning som ser till såväl individens som företagens bästa.

Den lagstiftning som i Sverige reglerar frågor avseende skyddet kring personuppgifter är personuppgiftslagen. Denna trädde i laga kraft 1998 till följd av EG:s dataskyddsdirektiv av den 24 oktober 1995. På tiden för personuppgiftslagens införande stod EU och Sverige inför andra utmaningar än de vi möter idag. Genom EG-direktivet fick EU en mer enhetlig och harmoniserad lagstiftning som tog fasta på två av de viktigaste målen för den europeiska integriteten, nämligen skyddet av de grundläggande fri- och rättigheterna samt det fria flödet av personuppgifter. EG-direktivet kom därför att bli en milstolpe i dataskyddets historia. Det antogs dock inte för 17 år sedan när internet fortfarande var förhållandevis nytt att den digitala miljön skulle vara mycket mer än bara internet. Därför har kommissionen i ett förslag till Europaparlamentet föreslagit en ny dataskyddsförordning som omdanas i grunden. Genom denna hoppas EU kunna bygga ett modernt, starkt, enhetligt och heltäckande skydd för personuppgifter.

Har den enskilda individen mot bakgrund av personuppgiftslagen möjlighet att kontrollera sina personuppgifter och utöva sina rättigheter, i synnerhet då sådana uppgifter behandlas på sociala medier och via molntjänster eller har tekniken och globaliseringen hunnit ikapp lagstiftningen? Syftet med denna uppsats är att söka svar på huruvida personuppgiftslagen är otidsenlig i en alltmer globaliserad och uppkopplad värld. (Less)
Abstract
Rapid technological developments and globalization have profoundly changed the way personal information is collected, spread, used and transferred. What was relevant during the early and mid 90's is now history. New ways to disseminate large amounts of information through social networks and so-called cloud services or cloud computing is today part of modern life for many of Europe's 250 million Internet users. The personal information that individuals spread and transfer is at the same time a major asset for companies. To collect, compile and evaluate potential users and customers personal information and behavior is an important part of todays business.

Although we live in a highly digitized world where information is spread daily and... (More)
Rapid technological developments and globalization have profoundly changed the way personal information is collected, spread, used and transferred. What was relevant during the early and mid 90's is now history. New ways to disseminate large amounts of information through social networks and so-called cloud services or cloud computing is today part of modern life for many of Europe's 250 million Internet users. The personal information that individuals spread and transfer is at the same time a major asset for companies. To collect, compile and evaluate potential users and customers personal information and behavior is an important part of todays business.

Although we live in a highly digitized world where information is spread daily and globally, each person have the right to control his or her personal information and also to exercise their rights in this regard. To meet such control and rights requires a modern, uniform and robust set of rules that ensures the individuals’ rights as well as the best possible conditions for companies.

In Sweden the so-called “Personuppgiftslagen” regulates issues relating to protection of personal data. This legislation became valid in 1998 as a result of the EC Data Protection Directive of 24th October 1995. At the time of the introduction of “Personuppgiftslagen”, the EU and Sweden were facing other challenges than the ones they are facing today. The EC directive gave the EU a more coherent and harmonized legislation that took on two of the main objectives of the European integrity, namely the protection of fundamental rights and freedoms, and the free flow of personal data. The EC Directive therefore came to set a milestone in the history of personal data protection. It was not assumed though, seventeen years ago when the Internet was still relatively new, that the digital environment would develop to involve much more than just the Internet. Therefore the Commission, in a proposal to the European Parliament, proposed a new data protection regulation that is radically changed in comparison to the old one. Through this new regulation, EU intends to build a modern, strong, coherent and comprehensive protection for personal data.

In the context of “Personuppgiftslagen”; has the individual the ability to control his/her personal information and exercise their rights, especially when personal data are processed on social media and via cloud services? Or have technological progress and the continuing globalization made the current law obsolete? The purpose of this thesis is to investigate and analyze if “Personuppgiftslagen” is appropriate and accurate in an increasingly technologically focused and connected world. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wijkmark, Nils LU
supervisor
organization
course
HARH10 20122
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Personuppgiftslagen, PuL, Personligt skydd på internet, IT-rätt
language
Swedish
id
3163992
date added to LUP
2012-11-06 13:17:40
date last changed
2012-11-06 13:17:40
@misc{3163992,
 abstract   = {Rapid technological developments and globalization have profoundly changed the way personal information is collected, spread, used and transferred. What was relevant during the early and mid 90's is now history. New ways to disseminate large amounts of information through social networks and so-called cloud services or cloud computing is today part of modern life for many of Europe's 250 million Internet users. The personal information that individuals spread and transfer is at the same time a major asset for companies. To collect, compile and evaluate potential users and customers personal information and behavior is an important part of todays business.

Although we live in a highly digitized world where information is spread daily and globally, each person have the right to control his or her personal information and also to exercise their rights in this regard. To meet such control and rights requires a modern, uniform and robust set of rules that ensures the individuals’ rights as well as the best possible conditions for companies.

In Sweden the so-called “Personuppgiftslagen” regulates issues relating to protection of personal data. This legislation became valid in 1998 as a result of the EC Data Protection Directive of 24th October 1995. At the time of the introduction of “Personuppgiftslagen”, the EU and Sweden were facing other challenges than the ones they are facing today. The EC directive gave the EU a more coherent and harmonized legislation that took on two of the main objectives of the European integrity, namely the protection of fundamental rights and freedoms, and the free flow of personal data. The EC Directive therefore came to set a milestone in the history of personal data protection. It was not assumed though, seventeen years ago when the Internet was still relatively new, that the digital environment would develop to involve much more than just the Internet. Therefore the Commission, in a proposal to the European Parliament, proposed a new data protection regulation that is radically changed in comparison to the old one. Through this new regulation, EU intends to build a modern, strong, coherent and comprehensive protection for personal data.

In the context of “Personuppgiftslagen”; has the individual the ability to control his/her personal information and exercise their rights, especially when personal data are processed on social media and via cloud services? Or have technological progress and the continuing globalization made the current law obsolete? The purpose of this thesis is to investigate and analyze if “Personuppgiftslagen” is appropriate and accurate in an increasingly technologically focused and connected world.},
 author    = {Wijkmark, Nils},
 keyword   = {Personuppgiftslagen,PuL,Personligt skydd på internet,IT-rätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Är personuppgiftslagen otidsenlig i en alltmer globaliserad och uppkopplad värld? - i synnerhet med avseende på sociala medier och molntjänster},
 year     = {2012},
}