Advanced

Att odla, att vattna, att vårda- En fallstudie om att behålla talanger i ett detaljhandelsföretag

Scherdin, Karolina; Welin Brook, Mathilda and Nilsen Rydeback, Nina (2012)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Titel: Att odla, att vattna att vårda – En fallstudie om att behålla talanger i ett detaljhandelsföretag Nivå: Kandidatuppsats Institution: Service Management, Campus Helsingborg, Lunds Universitet
Författare: Nina Nilsen Rydeback, Karolina Scherdin,Mathilda Welin Brook Bakgrund: Detaljhandeln är en bransch som traditionellt sett präglats av kompetensproblem. Branschen har beskrivits som en genomgångsbransch vilket har påverkat företagens arbete med den strategiska kompetensförsörjningen. Den ökade uppmärksamheten kring strategisk kompetensförsörjning, inte bara i detaljhandeln, har lett till att flera nya metoder inom ämnet vuxit fram. En av dem är talent management. Ett viktigt steg i talent managementprocessen och i skapandet av... (More)
Titel: Att odla, att vattna att vårda – En fallstudie om att behålla talanger i ett detaljhandelsföretag Nivå: Kandidatuppsats Institution: Service Management, Campus Helsingborg, Lunds Universitet
Författare: Nina Nilsen Rydeback, Karolina Scherdin,Mathilda Welin Brook Bakgrund: Detaljhandeln är en bransch som traditionellt sett präglats av kompetensproblem. Branschen har beskrivits som en genomgångsbransch vilket har påverkat företagens arbete med den strategiska kompetensförsörjningen. Den ökade uppmärksamheten kring strategisk kompetensförsörjning, inte bara i detaljhandeln, har lett till att flera nya metoder inom ämnet vuxit fram. En av dem är talent management. Ett viktigt steg i talent managementprocessen och i skapandet av konkurrenskraft är arbetet med att behålla talanger i företaget. Syfte: Syftet med examensarbetet är att analysera strategisk inom detaljhandeln arbetar med att behålla talanger. Detta kommer att undersökas genom en fallstudie av ett svenskt detaljhandelsföretag. Vi kommer i examensarbetet att anta både ett lednings- och medarbetarperspektiv. Frågeställningar: Den första frågeställningen tjänar som en bakgrund till examensarbetets två huvudsakliga frågeställningar.
•Hur arbetar ett detaljhandelsföretag med att identifiera och definiera talanger?
•Hur arbetar ett detaljhandelsföretag för att behålla talanger?
•Vad motiverar talanger i ett detaljhandelsföretag att stanna kvar i organisationen? Metod: Vi har arbetat efter ett iterativt arbetssätt och genomfört en analyserande fallstudie av ett detaljhandelsföretag. Inom ramen för fallstudien har vi arbetat efter både en kvalitativ och en kvantitativ metodik genom djupintervjuer, dokumentstudier och en mindre enkätstudie. Sammanfattande slutsatser: De retentionsfaktorer som ledningsrepresentanterna framhåller mer frekvent och som mer betydelsefulla är även de faktorer fallföretaget påtalar att de arbetar med för att behålla talangerna. Dessa är ekonomiska incitament, ledarskap, utvecklingsmöjligheter samt kultur och värderingar. Även utifrån ett talangperspektiv anses samtliga faktorer ha mer eller mindre betydelse gällande vad som motiverar talangerna att stanna inom företaget. De faktorer som motiverar talangerna mest och därmed i större utsträckning påverkar deras intention att stanna i organisationen är ledarskap, möjlighet till karriärutveckling, kultur och värderingar samt utmanande och stimulerande arbete. Att dessa faktorer framkommit stärker de teoretiska resonemang som tidigare förts gällande olika faktorers inverkan på retention. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{3226130,
 abstract   = {Titel: Att odla, att vattna att vårda – En fallstudie om att behålla talanger i ett detaljhandelsföretag Nivå: Kandidatuppsats Institution: Service Management, Campus Helsingborg, Lunds Universitet
Författare: Nina Nilsen Rydeback, Karolina Scherdin,Mathilda Welin Brook Bakgrund: Detaljhandeln är en bransch som traditionellt sett präglats av kompetensproblem. Branschen har beskrivits som en genomgångsbransch vilket har påverkat företagens arbete med den strategiska kompetensförsörjningen. Den ökade uppmärksamheten kring strategisk kompetensförsörjning, inte bara i detaljhandeln, har lett till att flera nya metoder inom ämnet vuxit fram. En av dem är talent management. Ett viktigt steg i talent managementprocessen och i skapandet av konkurrenskraft är arbetet med att behålla talanger i företaget. Syfte: Syftet med examensarbetet är att analysera strategisk inom detaljhandeln arbetar med att behålla talanger. Detta kommer att undersökas genom en fallstudie av ett svenskt detaljhandelsföretag. Vi kommer i examensarbetet att anta både ett lednings- och medarbetarperspektiv. Frågeställningar: Den första frågeställningen tjänar som en bakgrund till examensarbetets två huvudsakliga frågeställningar.
•Hur arbetar ett detaljhandelsföretag med att identifiera och definiera talanger?
•Hur arbetar ett detaljhandelsföretag för att behålla talanger?
•Vad motiverar talanger i ett detaljhandelsföretag att stanna kvar i organisationen? Metod: Vi har arbetat efter ett iterativt arbetssätt och genomfört en analyserande fallstudie av ett detaljhandelsföretag. Inom ramen för fallstudien har vi arbetat efter både en kvalitativ och en kvantitativ metodik genom djupintervjuer, dokumentstudier och en mindre enkätstudie. Sammanfattande slutsatser: De retentionsfaktorer som ledningsrepresentanterna framhåller mer frekvent och som mer betydelsefulla är även de faktorer fallföretaget påtalar att de arbetar med för att behålla talangerna. Dessa är ekonomiska incitament, ledarskap, utvecklingsmöjligheter samt kultur och värderingar. Även utifrån ett talangperspektiv anses samtliga faktorer ha mer eller mindre betydelse gällande vad som motiverar talangerna att stanna inom företaget. De faktorer som motiverar talangerna mest och därmed i större utsträckning påverkar deras intention att stanna i organisationen är ledarskap, möjlighet till karriärutveckling, kultur och värderingar samt utmanande och stimulerande arbete. Att dessa faktorer framkommit stärker de teoretiska resonemang som tidigare förts gällande olika faktorers inverkan på retention.},
 author    = {Scherdin, Karolina and Welin Brook, Mathilda and Nilsen Rydeback, Nina},
 keyword   = {detaljhandel,strategisk kompetensförsörjning,talent management,talang,talent retention},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att odla, att vattna, att vårda- En fallstudie om att behålla talanger i ett detaljhandelsföretag},
 year     = {2012},
}