Advanced

Ett lok följt av många vagnar - En fallstudie om Skånetrafikens kommunikation och informationsspridning kopplat till den organisatoriska strukturen.

Liverstam, Veronika; Sundin, Jessica and Parke, Stephanie (2012)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Vid trafikstörningar har det visat sig att resenärer hos Skånetrafiken är besvikna över den mängd information som finns att hämta hos personalen gällande vad som händer och hur man kan komma dit man vill när tåget inte dyker upp. I en nätverksstrukturerad organisation som Skånetrafiken, med uppdragsgivare och uppdragstagare, ställs stora krav på en välfungerande internkommunikation för att information inte ska gå förlorad mellan de olika samverkande aktörerna. För att information ska nå ut till resenärer krävs först att personalen får informationen och det lyser på vikten av en effektiv informationsspridning och en väletablerad internkommunikation. Denna internkommunikation bör förutom att sprida information även etablera de... (More)
Bakgrund: Vid trafikstörningar har det visat sig att resenärer hos Skånetrafiken är besvikna över den mängd information som finns att hämta hos personalen gällande vad som händer och hur man kan komma dit man vill när tåget inte dyker upp. I en nätverksstrukturerad organisation som Skånetrafiken, med uppdragsgivare och uppdragstagare, ställs stora krav på en välfungerande internkommunikation för att information inte ska gå förlorad mellan de olika samverkande aktörerna. För att information ska nå ut till resenärer krävs först att personalen får informationen och det lyser på vikten av en effektiv informationsspridning och en väletablerad internkommunikation. Denna internkommunikation bör förutom att sprida information även etablera de grundvärden som genomsyrar hela organisationen, det vill säga den egna men även den större som inkluderar samarbetspartnerna. Syfte: Uppsatsens syfte är att utreda huruvida en nätverksstrukturerad organisations informationsspridning påverkas av uppdragsgivare-uppdragstagare situationen och vilka fördelar och nackdelar som är kopplade till en nätverksstrukturerad organisation avseende informations-spridning och kommunikation. Frågeställningar: 1.)Vilka fördelar finns och vilka problem kan uppstå gällande kommunikation och informationsspridning i en nätverksstrukturerad organisation med uppdragsgivare och uppdragstagare?
2.)Vilka konsekvenser ger organisationsstrukturen på kommunikationen internt, samt ut mot kunden, vid en trafikstörning?
3.)Vilka faktorer och omständigheter är avgörande för att den interna kommunikationen ska fungera så bra som möjligt i en nätverksstruktur? Metod: Vi har använt ett kvalitativt angreppssätt med åtta stycken semistrukturerade djupintervjuer i denna fallstudie, med så väl anställda från Skånetrafiken som anställda från samarbetspartnerna. Dessutom har vi genomfört två stycken strukturerade mejlintervjuer med nyckelpersoner i Skånetrafikens ledning. Intervjuerna har genomförts i intervjupersonernas lokaler på respektive kontor, mötesrum eller telefon, samt i två av fallen som nämnt via mejl. Intervjufrågorna grundar sig på passande valda teorier och har anpassats utifrån intervjupersonerna. Avgränsningar: För att inte avvika från uppsatsens syfte avgränsas uppsatsen till att endast beröra fördelar och problemområden inom internkommunikation i förhållande till en nätverksstrukturerad organisation med uppdragsgivare och uppdragstagare. Slutsatser: Slutsatser som dragits genom undersökningen är att den interna kommunikationen påverkas av nätverksstrukturen. Detta har i sin tur inverkan på hur de olika aktörerna kommunicerar Skånetrafikens budskap, vilket följaktligen innebär att varumärket kan uppfattas på olika sätt utefter vilket trafikföretag som representerar organisationen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{3226289,
 abstract   = {Bakgrund: Vid trafikstörningar har det visat sig att resenärer hos Skånetrafiken är besvikna över den mängd information som finns att hämta hos personalen gällande vad som händer och hur man kan komma dit man vill när tåget inte dyker upp. I en nätverksstrukturerad organisation som Skånetrafiken, med uppdragsgivare och uppdragstagare, ställs stora krav på en välfungerande internkommunikation för att information inte ska gå förlorad mellan de olika samverkande aktörerna. För att information ska nå ut till resenärer krävs först att personalen får informationen och det lyser på vikten av en effektiv informationsspridning och en väletablerad internkommunikation. Denna internkommunikation bör förutom att sprida information även etablera de grundvärden som genomsyrar hela organisationen, det vill säga den egna men även den större som inkluderar samarbetspartnerna. Syfte: Uppsatsens syfte är att utreda huruvida en nätverksstrukturerad organisations informationsspridning påverkas av uppdragsgivare-uppdragstagare situationen och vilka fördelar och nackdelar som är kopplade till en nätverksstrukturerad organisation avseende informations-spridning och kommunikation. Frågeställningar: 1.)Vilka fördelar finns och vilka problem kan uppstå gällande kommunikation och informationsspridning i en nätverksstrukturerad organisation med uppdragsgivare och uppdragstagare?
2.)Vilka konsekvenser ger organisationsstrukturen på kommunikationen internt, samt ut mot kunden, vid en trafikstörning?
3.)Vilka faktorer och omständigheter är avgörande för att den interna kommunikationen ska fungera så bra som möjligt i en nätverksstruktur? Metod: Vi har använt ett kvalitativt angreppssätt med åtta stycken semistrukturerade djupintervjuer i denna fallstudie, med så väl anställda från Skånetrafiken som anställda från samarbetspartnerna. Dessutom har vi genomfört två stycken strukturerade mejlintervjuer med nyckelpersoner i Skånetrafikens ledning. Intervjuerna har genomförts i intervjupersonernas lokaler på respektive kontor, mötesrum eller telefon, samt i två av fallen som nämnt via mejl. Intervjufrågorna grundar sig på passande valda teorier och har anpassats utifrån intervjupersonerna. Avgränsningar: För att inte avvika från uppsatsens syfte avgränsas uppsatsen till att endast beröra fördelar och problemområden inom internkommunikation i förhållande till en nätverksstrukturerad organisation med uppdragsgivare och uppdragstagare. Slutsatser: Slutsatser som dragits genom undersökningen är att den interna kommunikationen påverkas av nätverksstrukturen. Detta har i sin tur inverkan på hur de olika aktörerna kommunicerar Skånetrafikens budskap, vilket följaktligen innebär att varumärket kan uppfattas på olika sätt utefter vilket trafikföretag som representerar organisationen.},
 author    = {Liverstam, Veronika and Sundin, Jessica and Parke, Stephanie},
 keyword   = {informationsspridning,internkommunikation,nätverksstruktur,agent-principal,uppdragsgivare-uppdragstagare,image},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ett lok följt av många vagnar - En fallstudie om Skånetrafikens kommunikation och informationsspridning kopplat till den organisatoriska strukturen.},
 year     = {2012},
}