Advanced

Polisens möjlighet att ålägga anordnare kostnader för ordningshållning vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster

Jonsson, Marcus LU (2012) JURM02 20122
Department of Law
Abstract (Swedish)
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka vilka kostnader för ordningshållning som polisen kan ålägga anordnare av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster. Huvudfokus kommer att ligga på under vilka förutsättningar polisen kan begära ersättningar för sina ordningshållande kostnader vid det aktuella evenemanget. Detta är en fråga som aktualiserats på senare tid, inte minst inom media, främst beroende på att idrottsföreningar som valt att bedriva viss del av sin verksamhet som så kallade idrottsaktiebolag blivit ersättningsskyldiga för dessa kostnader. Grundläggande för om ersättningsskyldighet för dessa kostnader finns är anordnarens associationsform. Därför har jag valt att lägga extra fokus på detta framförallt genom att... (More)
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka vilka kostnader för ordningshållning som polisen kan ålägga anordnare av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster. Huvudfokus kommer att ligga på under vilka förutsättningar polisen kan begära ersättningar för sina ordningshållande kostnader vid det aktuella evenemanget. Detta är en fråga som aktualiserats på senare tid, inte minst inom media, främst beroende på att idrottsföreningar som valt att bedriva viss del av sin verksamhet som så kallade idrottsaktiebolag blivit ersättningsskyldiga för dessa kostnader. Grundläggande för om ersättningsskyldighet för dessa kostnader finns är anordnarens associationsform. Därför har jag valt att lägga extra fokus på detta framförallt genom att undersöka idrottsaktiebolagets rättsliga status i förhållande till de ideella föreningarna.
Utöver ovan nämnda kostnader har polisen även enligt ordningslagen rätt att ålägga anordnaren andra plikter som istället innebär indirekta kostnader. Exempel på dessa kan vara anställning av extra personal och instruktioner för utformning av lokaler. Detta är exempel på förebyggande arbete från polisen och anordnarens sida för att försäkra sig om att tillfredsställande ordning råder vid evenemanget.
Avslutningsvis kommer jag diskutera under vilka förhållanden det kan anses försvarbart att låta en anordnare av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster att stå för polisens kostnader. En diskussion kommer också föras kring vilka effekter det faktum att polisen kan ta ut ersättning för dessa kostnader kan få på det förebyggande arbete som de också ansvarar för vid dessa evenemang. (Less)
Abstract
The purpose of this paper is to investigate which cost of maintaining security that the police can require from organizers of public events and public gatherings. The main focus will be on the conditions under which the police can request compensation for their costs maintaining security in the current event. This is a topic that has in recent times, not least in the media, mainly due to sports clubs who have chosen to pursue some of their activities as called sporting limited companies become liable for these costs. Fundamental to the liability for these costs is the provider's legal form. Therefore, I have chosen to put extra focus on this in particular, by examining sporting limited companies status in relation to the non-profit... (More)
The purpose of this paper is to investigate which cost of maintaining security that the police can require from organizers of public events and public gatherings. The main focus will be on the conditions under which the police can request compensation for their costs maintaining security in the current event. This is a topic that has in recent times, not least in the media, mainly due to sports clubs who have chosen to pursue some of their activities as called sporting limited companies become liable for these costs. Fundamental to the liability for these costs is the provider's legal form. Therefore, I have chosen to put extra focus on this in particular, by examining sporting limited companies status in relation to the non-profit associations.
In addition to the above charges, can the police also under the Public Order Act (Ordningslagen) to impose arranger other duties which instead involves indirect costs. Examples of these may be the hiring of additional staff and instructions for the design of buildings. These are examples of preventive work of the police and the provider's side to ensure that satisfactory arrangements prevailing at the event.
Finally, I will discuss the conditions under which it can be considered acceptable to allow an organizer of public events and public gatherings to stand for police costs. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jonsson, Marcus LU
supervisor
organization
alternative title
Which costs of order stance can the police require from organizers of public events and public gatherings?
course
JURM02 20122
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
förvaltningsrätt
language
Swedish
id
3358575
date added to LUP
2013-01-28 13:11:28
date last changed
2013-01-28 13:11:28
@misc{3358575,
 abstract   = {The purpose of this paper is to investigate which cost of maintaining security that the police can require from organizers of public events and public gatherings. The main focus will be on the conditions under which the police can request compensation for their costs maintaining security in the current event. This is a topic that has in recent times, not least in the media, mainly due to sports clubs who have chosen to pursue some of their activities as called sporting limited companies become liable for these costs. Fundamental to the liability for these costs is the provider's legal form. Therefore, I have chosen to put extra focus on this in particular, by examining sporting limited companies status in relation to the non-profit associations.
 In addition to the above charges, can the police also under the Public Order Act (Ordningslagen) to impose arranger other duties which instead involves indirect costs. Examples of these may be the hiring of additional staff and instructions for the design of buildings. These are examples of preventive work of the police and the provider's side to ensure that satisfactory arrangements prevailing at the event.
 Finally, I will discuss the conditions under which it can be considered acceptable to allow an organizer of public events and public gatherings to stand for police costs.},
 author    = {Jonsson, Marcus},
 keyword   = {förvaltningsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Polisens möjlighet att ålägga anordnare kostnader för ordningshållning vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster},
 year     = {2012},
}