Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Försäkringsbart intresse i motorfordonsförsäkring

Persson, Emilia LU (2013) JURM02 20131
Department of Law
Abstract (Swedish)
Det är vanligt att privatpersoner köper fordon på avbetalning med ett återtagande- och/ äganderättsförbehåll. I avbetalningskontraktet skrivs vanligtvis in att köparen ska teckna en motorfordonsförsäkring hos ett försäkringsbolag. Motsvarande gäller vid leasing av ett fordon, där det vanligtvis är leasingtagaren som ska teckna en motorfordonsförsäkring. Det finns några krav som försäkringstagaren måste uppfylla för att vid en skada på sitt fordon, vara berättigad till ersättning ur försäkringen.

I försäkringsavtalslagen anges att ersättning kan utges för varje lagligt intresse som omfattas av försäkringen, 6 kap. 1 § 1 st. FAL. I förarbetena till FAL och i doktrinen finns inte någon enhetlig definition av vad som menas med ett... (More)
Det är vanligt att privatpersoner köper fordon på avbetalning med ett återtagande- och/ äganderättsförbehåll. I avbetalningskontraktet skrivs vanligtvis in att köparen ska teckna en motorfordonsförsäkring hos ett försäkringsbolag. Motsvarande gäller vid leasing av ett fordon, där det vanligtvis är leasingtagaren som ska teckna en motorfordonsförsäkring. Det finns några krav som försäkringstagaren måste uppfylla för att vid en skada på sitt fordon, vara berättigad till ersättning ur försäkringen.

I försäkringsavtalslagen anges att ersättning kan utges för varje lagligt intresse som omfattas av försäkringen, 6 kap. 1 § 1 st. FAL. I förarbetena till FAL och i doktrinen finns inte någon enhetlig definition av vad som menas med ett försäkringsbart intresse. Förarbetena till FAL nämner mycket kort vad som är ett icke lagligt intresse t.ex. en avbrottsförsäkring för en spelhåla. Bengtsson menar att intressebegreppet innebär risken att lida förlust när försäkringstagarens egendom skadas om en framtida händelse inträffar. Det är ofta sakrätter exempelvis äganderätt som leder till ett försäkringsbart intresse. Flera försäkringsbolag (se avsnitt 3.1) föreskriver i sina motorfordonsförsäkringsvillkor att försäkringstagaren ska ha ett försäkringsbart intresse i egenskap av ägare till fordonet för att vid en skada vara berättigad till ersättning ur försäkringen. I svensk rätt finns inte någon definition av vad som avse med äganderätt. Begreppet ägare är ett funktionsbegrepp vilket innebär att vem som är ägare till en sak får avgöras från fall till fall beroende på situationen. RF och EKMR uppställer ett skydd för egendom. Vid avbetalningsköp med återtagandeförbehåll blir köparen ägare efterhand pga. att han ska betala av sin skuld. Om ett försäkringsfall inträffar kan det vara problematiskt att avgöra vem som ska vara berättigad till ersättning. Uppsatsen berör också problemet med fordonsmålvakter, då begreppen försäkringsbart intresse och ägare har en nära koppling till detta. Kortfattat avse med en fordonsmålvakt någon som står som ägare i vägtrafikregistret utan att vara fordonets verklige ägare och brukare.

En slutsats i uppsatsen är att det finns flera olika regelsystem (sakrätten, GFL, KkredL/AvbetKL, LVTR), som påverkar bedömningen om försäkringstagaren har ett försäkringsbart intresse i egenskap av ägare till ett fordon, när fordonet är köpt på avbetalning med ett återtagandeförbehåll. Problemet är att de olika regelsystemen inte samverkar med motorfordonsförsäkringsvillkoren, därför föreslår jag att försäkringsbolagen (branschorganisationen Svensk Försäkring) och branschorganisation för bilhandeln (exempelvis Motorbranschens Riksförbund) bör komma överens om en lösning. (Less)
Abstract
It is common for individuals purchasing vehicles via hire purchase in a readmission and / retention of title. The installment contract is usually written so that the buyer must take out motor insurance with an insurance company. The same applies to the leasing of a vehicle, where it is the lessee who usually must take out motor insurance. There are requirement thus ensuring that the policyholder is entitled to compensation in case of damage to the vehicle.

The Insurance Contracts Act states that compensation is due for any lawful interest covered by insurance, Chapter 6. 1 § 1 pc. FAL. In the preamble to the FAL and the doctrine there is no uniform definition of what is meant by an insurable interest. The legislative history of the FAL... (More)
It is common for individuals purchasing vehicles via hire purchase in a readmission and / retention of title. The installment contract is usually written so that the buyer must take out motor insurance with an insurance company. The same applies to the leasing of a vehicle, where it is the lessee who usually must take out motor insurance. There are requirement thus ensuring that the policyholder is entitled to compensation in case of damage to the vehicle.

The Insurance Contracts Act states that compensation is due for any lawful interest covered by insurance, Chapter 6. 1 § 1 pc. FAL. In the preamble to the FAL and the doctrine there is no uniform definition of what is meant by an insurable interest. The legislative history of the FAL mentions very briefly what are non-legal interests such as one interruption insurance for a gambling house. Bengtsson says that the interests of the term imply the risk to loss when the insured property is damaged in the future. It is often rights in rem such as property rights that lead to insurable interest. Several insurance companies (see Section 3.1) require in their motor vehicle insurance that the insured must have an insurable interest in the property for the damage to be eligible for compensation from the insurance. In Swedish law there is no definition of what concerns property rights. The concept of ownership is a functional concept, which means that the owner of an object may be determined case by case depending on the situation. RF and ECHR imposes a protection of property. In the case of Hire Purchase with retention of title the purchaser becomes owner and is obliged to pay off his debt. If an insured event occurs, it may be problematic to determine who shall be entitled to compensation. The paper also touches on the problem of vehicle ’goalkeepers’, then the concepts of insurable interest and the owners have a close connection to this. Vehicles ’goalkeepers’ can be defined as someone who is the owner of the vehicle registry without being a real owner of the vehicle and its user.

A conclusion in the paper is that there are several different sets of rules (rights in rem, GFL, KkredL / AvbetKL, LVTR) affecting the assessment if the policyholder has an insurable interest as the owner of a vehicle, when the vehicle is purchased on installment with a retention of title. The problem is that the different regulatory systems do not interact with motor vehicle insurance, I suggest that insurance companies (trade organization Swedish Insurance) and trade association for the motor trade (eg Motor Industry Federation) should agree on a solution. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Persson, Emilia LU
supervisor
organization
alternative title
Insurable interest in motor insurance
course
JURM02 20131
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Försäkringsrätt, försäkringsbart intresse, motorfordonsförsäkring
language
Swedish
id
3564077
date added to LUP
2013-03-25 16:15:31
date last changed
2013-03-25 16:15:31
@misc{3564077,
 abstract   = {It is common for individuals purchasing vehicles via hire purchase in a readmission and / retention of title. The installment contract is usually written so that the buyer must take out motor insurance with an insurance company. The same applies to the leasing of a vehicle, where it is the lessee who usually must take out motor insurance. There are requirement thus ensuring that the policyholder is entitled to compensation in case of damage to the vehicle. 

The Insurance Contracts Act states that compensation is due for any lawful interest covered by insurance, Chapter 6. 1 § 1 pc. FAL. In the preamble to the FAL and the doctrine there is no uniform definition of what is meant by an insurable interest. The legislative history of the FAL mentions very briefly what are non-legal interests such as one interruption insurance for a gambling house. Bengtsson says that the interests of the term imply the risk to loss when the insured property is damaged in the future. It is often rights in rem such as property rights that lead to insurable interest. Several insurance companies (see Section 3.1) require in their motor vehicle insurance that the insured must have an insurable interest in the property for the damage to be eligible for compensation from the insurance. In Swedish law there is no definition of what concerns property rights. The concept of ownership is a functional concept, which means that the owner of an object may be determined case by case depending on the situation. RF and ECHR imposes a protection of property. In the case of Hire Purchase with retention of title the purchaser becomes owner and is obliged to pay off his debt. If an insured event occurs, it may be problematic to determine who shall be entitled to compensation. The paper also touches on the problem of vehicle ’goalkeepers’, then the concepts of insurable interest and the owners have a close connection to this. Vehicles ’goalkeepers’ can be defined as someone who is the owner of the vehicle registry without being a real owner of the vehicle and its user.

A conclusion in the paper is that there are several different sets of rules (rights in rem, GFL, KkredL / AvbetKL, LVTR) affecting the assessment if the policyholder has an insurable interest as the owner of a vehicle, when the vehicle is purchased on installment with a retention of title. The problem is that the different regulatory systems do not interact with motor vehicle insurance, I suggest that insurance companies (trade organization Swedish Insurance) and trade association for the motor trade (eg Motor Industry Federation) should agree on a solution.},
 author    = {Persson, Emilia},
 keyword   = {Försäkringsrätt,försäkringsbart intresse,motorfordonsförsäkring},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Försäkringsbart intresse i motorfordonsförsäkring},
 year     = {2013},
}