Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Civilprocessuella säkerhetsåtgärder vid tvist om aktieägaravtal

Sidenvall Karlgren, Kerstin LU (2013) JURM02 20131
Department of Law
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats är att ge en grundläggande överblick över materiell- och processuellrättsliga överväganden som aktualiseras vid en ansökan om civilprocessuella säkerhetsåtgärder inom ramen för ett aktieägaravtalsförhållande. Målet är att illustrera den praktiska tillämpningen och funktionen av civilprocessuella säkerhetsåtgärder i en situation där en aktieägaravtalspart hotas av kontraktsbrott. För att bygga upp en förståelse för detta behandlar uppsatsens första del aktieägaravtal som sådana.

Aktieägaravtal ingås huvudsakligen i syfte att öka avtalsparternas inflytande och kontroll över bolaget. Huvudförpliktelserna i aktieägaravtal består vanligen i beslutbindningar, som styr nyttjandet av rösträtten för aktierna och... (More)
Syftet med denna uppsats är att ge en grundläggande överblick över materiell- och processuellrättsliga överväganden som aktualiseras vid en ansökan om civilprocessuella säkerhetsåtgärder inom ramen för ett aktieägaravtalsförhållande. Målet är att illustrera den praktiska tillämpningen och funktionen av civilprocessuella säkerhetsåtgärder i en situation där en aktieägaravtalspart hotas av kontraktsbrott. För att bygga upp en förståelse för detta behandlar uppsatsens första del aktieägaravtal som sådana.

Aktieägaravtal ingås huvudsakligen i syfte att öka avtalsparternas inflytande och kontroll över bolaget. Huvudförpliktelserna i aktieägaravtal består vanligen i beslutbindningar, som styr nyttjandet av rösträtten för aktierna och överlåtelsebindningar, villkor för aktiernas överlåtbarhet. Ett problem för avtalsparterna är att man inte kan upphäva bolagsstämmobeslut med grund i aktieägaravtalsförpliktelser. Detta är ett uttryck för den aktiebolagsrättsliga separationsprincipen. Genomdrivande av avtalet är bara möjligt genom att väcka talan mot motparten i domstol eller skiljenämnd. Detta tar generellt sett så lång tid att fullgörelsetidpunkten hinner passera, och den sökande hänvisas till att söka ekonomisk kompensation för motpartens avtalsbrott. Enligt 15 kapitlet rättegångsbalken finns det emellertid möjlighet till provisoriskt rättsskydd i form av olika säkerhetsåtgärder till skydd för den sökandes rätt till dess frågan slutligen avgjorts. Problemet med de civilprocessuella säkerhetsåtgärderna är att de kan riskera att få allt för ingripande verkningar i förhållande till svarandens intressen, och ersätta en kommande dom i huvudmålet. Ibland föreligger dock grund för undantag mot förbudet mot förtida domsverkställighet, en av mina slutsatser är att så kan vara fallet i vissa aktieägaravtalssammanhang.

Den senare delen av uppsatsen behandlar förutsättningar för att en ansökan om civilprocessuella säkerhetsåtgärder skall nå framgång, och vilka typer av säkerhetsåtgärder som kan vara särskilt lämpade i olika typsituationer. Min slutsats är att det finns flera tillfällen då civilprocessuella säkerhetsåtgärder kan utgöra ett verksamt medel för att trygga naturafullgörelse av aktieägaravtal. Det är därför enligt min mening en god idé att överväga hur bästa möjliga förutsättningar för civilprocessuella säkerhetsåtgärder skapas redan på författarstadiet vid ingående av aktieägaravtal. (Less)
Abstract
The purpose of this thesis is to give a general view over the procedural and material considerations that arise at the application for precautionary or interim measures in the context of shareholders agreements, according to Swedish law and jurisprudential doctrine. The objective is to illustrate the possibility, function and application of precautionary and interim measures in a situation where a party of a shareholders agreement is threatened by breach of contract. The first part of the thesis tries to describe and explain shareholders agreements as such in order to build an understanding of relevant concerns.

Shareholders agreements are mainly entered in order to increase the parties influence and control over the company. The... (More)
The purpose of this thesis is to give a general view over the procedural and material considerations that arise at the application for precautionary or interim measures in the context of shareholders agreements, according to Swedish law and jurisprudential doctrine. The objective is to illustrate the possibility, function and application of precautionary and interim measures in a situation where a party of a shareholders agreement is threatened by breach of contract. The first part of the thesis tries to describe and explain shareholders agreements as such in order to build an understanding of relevant concerns.

Shareholders agreements are mainly entered in order to increase the parties influence and control over the company. The principal obligations of the agreement generally consists of decision obligations dealing with the decision making power of the company and transfer obligations dealing with the transfer of shares. A particular problem for the parties of the agreement is that you cannot reverse a decision by the shareholders general meeting based on contractual obligations of the shareholders agreement. This is a result of the principle of separation in company law. The enforcement of the contract is only possible through an application of a summons at the public courts or at an arbitration board. Such a process is generally so drawn out that the time for fulfillment has passed at the time of a judgment. The plaintiff is instead reduced too seeking damages for the defendants’ breach of contract.

According to the Swedish code of judicial procedure it is possible to receive provisional legal protection through different precautionary and interim measures to safeguard the rights of the plaintiff. The problems with these precautionary and interim measures are that they risk becoming too far-reaching with regard to the rights of the defendant and endangering a replacement of the future judgment. Sometimes there are reasons to make an exception to the prohibition against premature execution of a sentence. One of my conclusions is that this might be the case in some contexts of shareholders agreements.

The latter part of the thesis deals with the conditions of success for an application of precautionary and interim measures and what type of measures that is appropriate in certain type cases. My conclusion is that there are various situations when precautionary and interim measures can be an effective mean to ensure fulfillment of shareholders agreements. Therefor it is a good advice to consider how to ensure that the best possible prospects for precautionary and interim measures are created when the shareholder agreement is drawn up. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sidenvall Karlgren, Kerstin LU
supervisor
organization
alternative title
Interim and precautionary measures in the context of shareholders agreements
course
JURM02 20131
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
associationsrätt, avtalsrätt, civilrätt (en. private law), processrätt
language
Swedish
id
3737193
date added to LUP
2013-08-28 09:21:39
date last changed
2013-08-28 09:21:39
@misc{3737193,
 abstract   = {The purpose of this thesis is to give a general view over the procedural and material considerations that arise at the application for precautionary or interim measures in the context of shareholders agreements, according to Swedish law and jurisprudential doctrine. The objective is to illustrate the possibility, function and application of precautionary and interim measures in a situation where a party of a shareholders agreement is threatened by breach of contract. The first part of the thesis tries to describe and explain shareholders agreements as such in order to build an understanding of relevant concerns.

Shareholders agreements are mainly entered in order to increase the parties influence and control over the company. The principal obligations of the agreement generally consists of decision obligations dealing with the decision making power of the company and transfer obligations dealing with the transfer of shares. A particular problem for the parties of the agreement is that you cannot reverse a decision by the shareholders general meeting based on contractual obligations of the shareholders agreement. This is a result of the principle of separation in company law. The enforcement of the contract is only possible through an application of a summons at the public courts or at an arbitration board. Such a process is generally so drawn out that the time for fulfillment has passed at the time of a judgment. The plaintiff is instead reduced too seeking damages for the defendants’ breach of contract. 

According to the Swedish code of judicial procedure it is possible to receive provisional legal protection through different precautionary and interim measures to safeguard the rights of the plaintiff. The problems with these precautionary and interim measures are that they risk becoming too far-reaching with regard to the rights of the defendant and endangering a replacement of the future judgment. Sometimes there are reasons to make an exception to the prohibition against premature execution of a sentence. One of my conclusions is that this might be the case in some contexts of shareholders agreements. 

The latter part of the thesis deals with the conditions of success for an application of precautionary and interim measures and what type of measures that is appropriate in certain type cases. My conclusion is that there are various situations when precautionary and interim measures can be an effective mean to ensure fulfillment of shareholders agreements. Therefor it is a good advice to consider how to ensure that the best possible prospects for precautionary and interim measures are created when the shareholder agreement is drawn up.},
 author    = {Sidenvall Karlgren, Kerstin},
 keyword   = {associationsrätt,avtalsrätt,civilrätt (en. private law),processrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Civilprocessuella säkerhetsåtgärder vid tvist om aktieägaravtal},
 year     = {2013},
}