Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Konkursförvaltares ansvar : En studie med särkskilt fokus på förvaltarens skadeståndsansvar för rättegångskostnader

Adelswärd, Axel LU (2013) JURM02 20131
Department of Law
Abstract (Swedish)
I denna uppsats har jag undersökt vilket skadeståndsrättsligt ansvar som kan åläggas en konkursförvaltare. Ett särskilt fokus har lagts på frågan om rättegångskostnader och under vilka förutsättningar en konkursförvaltare genom skadestånd kan bli tvungen att ersätta dessa.
Uppsatsen innehåller inledningsvis en introduktion till obeståndsrätten, skadeståndsrätten samt de processrättsliga regler som gäller när ett konkursbo är part i en rättegång. Därefter ges en redogörelse för de lagar och den praxis som reglerar konkursförvaltarens skadeståndsansvar.
Förvaltaren har främst ett ansvar i förhållande till borgenärerna. Detta är ett relativt strängt ansvar som kan drabba förvaltaren vid fel eller försummelser i förvaltningen av boet.
Ett... (More)
I denna uppsats har jag undersökt vilket skadeståndsrättsligt ansvar som kan åläggas en konkursförvaltare. Ett särskilt fokus har lagts på frågan om rättegångskostnader och under vilka förutsättningar en konkursförvaltare genom skadestånd kan bli tvungen att ersätta dessa.
Uppsatsen innehåller inledningsvis en introduktion till obeståndsrätten, skadeståndsrätten samt de processrättsliga regler som gäller när ett konkursbo är part i en rättegång. Därefter ges en redogörelse för de lagar och den praxis som reglerar konkursförvaltarens skadeståndsansvar.
Förvaltaren har främst ett ansvar i förhållande till borgenärerna. Detta är ett relativt strängt ansvar som kan drabba förvaltaren vid fel eller försummelser i förvaltningen av boet.
Ett särskilt problem är konkursförvaltarens ansvar för boets rättegångskostnader. En konkursförvaltare ställs ibland inför en situation där denne måste välja mellan att låta konkursboet träda in i en pågående tvist eller att lämna den. Vidare uppkommer ibland situationer där konkursförvaltaren själv måste fatta beslut om denne ska inleda en ny rättegång för att kräva tillbaka tillgångar till konkursboet. Om förvaltaren inte inleder en tvist som kan vara till gagn för konkursboet kan denne ådra sig skadeståndsansvar, men sådant kan också drabba förvaltaren om denne inleder en tvist som vållar boet skada i form av rättegångskostnader. Dessutom kan förvaltaren, under särskilda omständigheter, åläggas ett eget ansvar för motpartens rättegångskostnader i de fall konkursboet saknar tillgångar.
Frågan har varit föremål för flera avgöranden och saknar ett allmängiltigt svar. Flera omständigheter påverkar bedömningen, bland annat om borgenärerna samtyckt och konkursboets ekonomiska ställning. HD har i ett avgörande (NJA 2006 s. 420) uttalat att det inte finns någon generell norm som säger att motparten, vid vinst i processen, ska ha en garanterad rätt till ersättning för sina rättegångskostnader, men att konkursförvaltaren i vissa fall kan bli skyldig att ersätta dessa.
För egen del anser jag avslutningsvis att det vore rimligt att, i varje fall i vissa fall, införa en lagstiftad skyldighet för borgenärerna i ett medellöst konkursbo att ställa säkerhet för rättegångskostnader innan förvaltaren tillåts inleda en process. Detta är dock en svår fråga som kräver noggranna överväganden. (Less)
Abstract
In this essay, I have examined which liability that may be imposed on the official receiver of the bankruptcy in regard of damages. A particular focus has been placed on the issue of legal costs and the conditions under which an official receiver may be forced to compensation the cost in the form of damages.
The essay initially contains an introduction to the Swedish insolvency law, tort law and which procedural law rules that applies when a bankruptcy estate is involved in a judicial process. This is followed by an explanation of the laws and practices governing the official receiver's liability.
The official receiver is primarily bound to a responsible in relation to the creditors of the bankruptcy. This is a relatively strict... (More)
In this essay, I have examined which liability that may be imposed on the official receiver of the bankruptcy in regard of damages. A particular focus has been placed on the issue of legal costs and the conditions under which an official receiver may be forced to compensation the cost in the form of damages.
The essay initially contains an introduction to the Swedish insolvency law, tort law and which procedural law rules that applies when a bankruptcy estate is involved in a judicial process. This is followed by an explanation of the laws and practices governing the official receiver's liability.
The official receiver is primarily bound to a responsible in relation to the creditors of the bankruptcy. This is a relatively strict liability that can affect the official receiver for errors or omissions in the administration of the bankruptcy estate.
A particular problem is the official receiver’s liability in regards of the legal cost that can be imposed on the bankruptcy estate. The official receiver is sometimes confronted with a situation where he or she must choose between letting the estate enter into an ongoing dispute or not. Furthermore, the situation sometimes occurs where the official receiver must decide if he or she should initiate a new trial to recover assets for the bankruptcy estate. If the official receiver does not initiate a trial that can be of benefit to the estate, he may incur liability, but that can also be the case if he or she initiates a dispute that cause damage in the form of costs for the estate. In addition, the official receiver may, under special circumstances, be subject to a personal responsibility for the opposite party in case the estate is insolvent and loses the trial.
This issue has been the subject of several rulings by The Swedish Supreme Court and lacks a universal answer. Several factors influence the assessment, including whether the creditors of the bankruptcy has agreed to entering or initiating the trial and the bankruptcy estate's financial position. The Swedish Supreme Court in (NJA 2006 P. 420) stated that there is no general norm that says that the other party of a judicial process, have a guaranteed right to reimbursement of its costs, but the official receiver may still, in some cases, be required to pay them.
Personally, I think it would be reasonable that, at least in some cases, to introduce a statutory duty for the creditors of an estate to provide security for costs before the official receiver is allowed to initiate the process. However, this is a difficult issue that requires careful consideration. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Adelswärd, Axel LU
supervisor
organization
alternative title
The official receiver and the risk of damages - A study with special focus on the official receivers responsibility for legal costs
course
JURM02 20131
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
förmögenhetsrätt, skadeståndsrätt, obeståndsrätt, processrätt, civilrätt, konkursförvaltare, konkurs
language
Swedish
id
3800308
date added to LUP
2013-08-19 12:35:10
date last changed
2013-08-19 12:35:10
@misc{3800308,
 abstract   = {In this essay, I have examined which liability that may be imposed on the official receiver of the bankruptcy in regard of damages. A particular focus has been placed on the issue of legal costs and the conditions under which an official receiver may be forced to compensation the cost in the form of damages.
The essay initially contains an introduction to the Swedish insolvency law, tort law and which procedural law rules that applies when a bankruptcy estate is involved in a judicial process. This is followed by an explanation of the laws and practices governing the official receiver's liability.
The official receiver is primarily bound to a responsible in relation to the creditors of the bankruptcy. This is a relatively strict liability that can affect the official receiver for errors or omissions in the administration of the bankruptcy estate.
A particular problem is the official receiver’s liability in regards of the legal cost that can be imposed on the bankruptcy estate. The official receiver is sometimes confronted with a situation where he or she must choose between letting the estate enter into an ongoing dispute or not. Furthermore, the situation sometimes occurs where the official receiver must decide if he or she should initiate a new trial to recover assets for the bankruptcy estate. If the official receiver does not initiate a trial that can be of benefit to the estate, he may incur liability, but that can also be the case if he or she initiates a dispute that cause damage in the form of costs for the estate. In addition, the official receiver may, under special circumstances, be subject to a personal responsibility for the opposite party in case the estate is insolvent and loses the trial.
This issue has been the subject of several rulings by The Swedish Supreme Court and lacks a universal answer. Several factors influence the assessment, including whether the creditors of the bankruptcy has agreed to entering or initiating the trial and the bankruptcy estate's financial position. The Swedish Supreme Court in (NJA 2006 P. 420) stated that there is no general norm that says that the other party of a judicial process, have a guaranteed right to reimbursement of its costs, but the official receiver may still, in some cases, be required to pay them.
Personally, I think it would be reasonable that, at least in some cases, to introduce a statutory duty for the creditors of an estate to provide security for costs before the official receiver is allowed to initiate the process. However, this is a difficult issue that requires careful consideration.},
 author    = {Adelswärd, Axel},
 keyword   = {förmögenhetsrätt,skadeståndsrätt,obeståndsrätt,processrätt,civilrätt,konkursförvaltare,konkurs},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Konkursförvaltares ansvar : En studie med särkskilt fokus på förvaltarens skadeståndsansvar för rättegångskostnader},
 year     = {2013},
}