Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Mervärdesskatt för idrottsföreningar - Rättsutveckling och EU-konformitet

Ekesbo, Jakob LU (2013) LAGF03 20131
Department of Law
Abstract (Swedish)
Den svenska ideella sektorn har sedan 1 juli 1987 varit undantagna mervärdesskatt för sina intäkter. Denna särreglering efterföljde skattelättnader på inkomstskatteområdet. Lagstiftaren ville värna om ett vitalt föreningsliv vilket var syftet med den nya lagregleringen. Sedan lagen tillkom har Sverige blivit medlem i EU har förpliktat sig att anpassa sin nationella lagstiftning till EU-lagstiftningen. Trots att systemen är uppbyggt på olika sätt har väldigt få förändringar gjorts för att harmonisera den nationella lagstiftningen. Att det inte har skett någon harmonisering torde främst bero på att lagstiftaren önskar bibehålla rådande rättsläge och först vill säkerställa att de negativa konsekvenser en lagändring skulle medföra begränsas.
... (More)
Den svenska ideella sektorn har sedan 1 juli 1987 varit undantagna mervärdesskatt för sina intäkter. Denna särreglering efterföljde skattelättnader på inkomstskatteområdet. Lagstiftaren ville värna om ett vitalt föreningsliv vilket var syftet med den nya lagregleringen. Sedan lagen tillkom har Sverige blivit medlem i EU har förpliktat sig att anpassa sin nationella lagstiftning till EU-lagstiftningen. Trots att systemen är uppbyggt på olika sätt har väldigt få förändringar gjorts för att harmonisera den nationella lagstiftningen. Att det inte har skett någon harmonisering torde främst bero på att lagstiftaren önskar bibehålla rådande rättsläge och först vill säkerställa att de negativa konsekvenser en lagändring skulle medföra begränsas.
Detta föranledde att EU-kommissionen 2008 inledde en fördragsbrottstalan mot Sverige. I denna kom EU-kommissionen fram till att Sverige inte har uppfyllt sina förpliktelser enligt mervärdesskattedirektivet och borde harmonisera sin lagstiftning. För att tillmötesgå dessa krav tillsatte Sverige en utredning för att undersöka hur lagstiftningen kunde ändras så att den överensstämde EU-lagstiftningen. Utredningens lagförslag har ännu inte lett till någon ändrad lagstiftning.
Det liggande lagförslaget har väkt debatt i det svenska samhället och röster har gjort gällande att den svenska ideella sektorn nu är hotad. Flera artiklar har analyserat det liggande lagförslaget för att klargöra vilka konsekvenser det kommer att ha för den svenska ideella sektorn. De slutsatser som har presenterats är att lagförslaget inte kommer att innebära några större kostnadsökningar för ideella föreningar. I de flesta fall kommer utfallet bli detsamma som idag. Däremot kommer ideella föreningar bedriva blandad verksamhet, d.v.s. både skattepliktig och icke skattepliktig verksamhet, vilket kommer att leda till en tyngre administrativ börda. Då de personerna som utför föreningarnas bokföring sällan är utbildad på området ska denna konsekvens inte förringas. (Less)
Abstract
Non-profit associations have since 1st of July 1987 been excluded taxation for valued added tax (VAT). This regulation was introduced following tax reliefs for income tax as the legislator wanted to protect the non-profit associations from excessive fiscal burden and higher costs, being the purpose with the new legislation. After the legislation was put in effect Sweden entered the European Union obliging itself to adjust its national legislation with the EU-legislation. Though the legislative systems are differently constructed few changes have so far been made to harmonize the Swedish legislation. A probable cause is to guarantee that an alteration would not result in any major negative consequences.
This caused the EU commission 2008... (More)
Non-profit associations have since 1st of July 1987 been excluded taxation for valued added tax (VAT). This regulation was introduced following tax reliefs for income tax as the legislator wanted to protect the non-profit associations from excessive fiscal burden and higher costs, being the purpose with the new legislation. After the legislation was put in effect Sweden entered the European Union obliging itself to adjust its national legislation with the EU-legislation. Though the legislative systems are differently constructed few changes have so far been made to harmonize the Swedish legislation. A probable cause is to guarantee that an alteration would not result in any major negative consequences.
This caused the EU commission 2008 to initiate an action against Sweden for failing to fulfil its obligations under Council directive 2006/112/EG. Consequently, the demand was for Sweden to harmonize its legislation. In order to comply, Sweden initiated an investigation to examine how the legislation should be changed. The bill has not so far led to any changes in the legislation.
The present bill has caused a debate within the Swedish society and opinions rose that the Swedish non-profit associations are under fiscal threat. Several articles have analysed it in order to clarify what consequences there would be for the Swedish non-profit associations. The conclusions are that the bill would not incur any major cost increases for non-profit associations, mostly the outcome will be the same as today. Though non-profit associations will carry on mixed activity, both assessable and non-assessable activity, which will lead to heavier administrative burden. Since the persons who perform accounting of the associations are rarely educated in that area, shall that consequence not be underestimated. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ekesbo, Jakob LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
EU-rätt, skatterätt, mervärdesskatt, ideella föreningar, rättsutveckling, EU-konformitet, harmonisering, fördragsbrott
language
Swedish
id
3800547
date added to LUP
2013-09-11 13:47:55
date last changed
2013-09-11 13:47:55
@misc{3800547,
 abstract   = {Non-profit associations have since 1st of July 1987 been excluded taxation for valued added tax (VAT). This regulation was introduced following tax reliefs for income tax as the legislator wanted to protect the non-profit associations from excessive fiscal burden and higher costs, being the purpose with the new legislation. After the legislation was put in effect Sweden entered the European Union obliging itself to adjust its national legislation with the EU-legislation. Though the legislative systems are differently constructed few changes have so far been made to harmonize the Swedish legislation. A probable cause is to guarantee that an alteration would not result in any major negative consequences.
This caused the EU commission 2008 to initiate an action against Sweden for failing to fulfil its obligations under Council directive 2006/112/EG. Consequently, the demand was for Sweden to harmonize its legislation. In order to comply, Sweden initiated an investigation to examine how the legislation should be changed. The bill has not so far led to any changes in the legislation.
The present bill has caused a debate within the Swedish society and opinions rose that the Swedish non-profit associations are under fiscal threat. Several articles have analysed it in order to clarify what consequences there would be for the Swedish non-profit associations. The conclusions are that the bill would not incur any major cost increases for non-profit associations, mostly the outcome will be the same as today. Though non-profit associations will carry on mixed activity, both assessable and non-assessable activity, which will lead to heavier administrative burden. Since the persons who perform accounting of the associations are rarely educated in that area, shall that consequence not be underestimated.},
 author    = {Ekesbo, Jakob},
 keyword   = {EU-rätt,skatterätt,mervärdesskatt,ideella föreningar,rättsutveckling,EU-konformitet,harmonisering,fördragsbrott},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Mervärdesskatt för idrottsföreningar - Rättsutveckling och EU-konformitet},
 year     = {2013},
}