Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Upphovsrätt till musikaliska verk. Var går gränsen för ett upphovsrättsligt intrång?

Sandström, Max LU (2013) LAGF03 20131
Department of Law
Abstract (Swedish)
Denna uppsats avser att redogöra för upphovsrätt till musikaliska verk och utreda när ett upphovsrättsligt intrång föreligger samt avgöra var gränsen går för att ett upphovsrättsligt intrång ska anses föreligga.

Upphovsrätten regleras primärt genom URL och har till syfte att säkerställa rättssäkerheten för upphovsmän, liksom andra aktörer såsom utövande konstnärer. Upphovsrätten erbjuder upphovsmannen ett relativt vidsträckt skydd och tillförsäkrar denne en mer eller mindre oinskränkt ensamrätt till dennes verk. Beträffande upphovsmannens ekonomiska rättigheter förekommer vissa inskränkningar vilka utgör undantag från den exklusiva ensamrätten. Anledningen till detta är att lagstiftaren ansett att upphovsrätten i vissa fall måste ge... (More)
Denna uppsats avser att redogöra för upphovsrätt till musikaliska verk och utreda när ett upphovsrättsligt intrång föreligger samt avgöra var gränsen går för att ett upphovsrättsligt intrång ska anses föreligga.

Upphovsrätten regleras primärt genom URL och har till syfte att säkerställa rättssäkerheten för upphovsmän, liksom andra aktörer såsom utövande konstnärer. Upphovsrätten erbjuder upphovsmannen ett relativt vidsträckt skydd och tillförsäkrar denne en mer eller mindre oinskränkt ensamrätt till dennes verk. Beträffande upphovsmannens ekonomiska rättigheter förekommer vissa inskränkningar vilka utgör undantag från den exklusiva ensamrätten. Anledningen till detta är att lagstiftaren ansett att upphovsrätten i vissa fall måste ge vika för ett högre, samhälleligt, intresse.

Upphovsrätten har en nära koppling till avtalsrätten vilket bland annat märks på det stora antalet avtal som ingås på området, branschorganisationernas centrala ställning och mängden internationella avtal och konventioner som ingåtts mellan stater. Upphovsrätten är till sin natur internationell och är till stor del harmoniserad på en såväl regional som global nivå.

Trots en väl utarbetad lagstiftning förekommer det att upphovsrättsliga intrång begås. På grund av en tämligen bristfällig rättspraxis råder en viss osäkerhet kring när ett upphovsrättsligt intrång ska anses föreligga. Det mest uppmärksammade fallet på poulärmusikens område är NJA 2002 s. 178. I domen slog HD fast att man, beträffande såväl verkshöjdsbedömning som intrångsbedömning, måste göra en helhetsbedömning och se till lyssnarens helhetsintryck och inte till musikaliska detaljer.

Enligt rådande normer kan ett intrång sägas föreligga så fort någon utnyttjar ett upphovsrättligt skyddat verk, förutsatt att inget undantag är för handen. Frågan var gränsen går för att ett intrång ska anses föreligga är inte helt fastslagen och normerna som togs fram i det nämnda rättsfallet får anses vara de som gäller tills något annat sägs. (Less)
Abstract
This thesis will touch upon the copyright to musical compositions and investigate when a copyright infringement is occurring, and determine the boundaries for when a copyright infringement should be considered existing.

The copyright law is primary regulated through URL and serves to secure the legal rights for copyright holders, as well as other parties such as practicing artists. The copyright offers the copyright holder a relatively extensive protection and secures him a more or less exclusive right to his work. Regarding the copyright holder’s economic rights, there are certain limitations, which constitute exceptions to the exclusive right. The reason for this is that the legislator has found that the copyright in some cases should... (More)
This thesis will touch upon the copyright to musical compositions and investigate when a copyright infringement is occurring, and determine the boundaries for when a copyright infringement should be considered existing.

The copyright law is primary regulated through URL and serves to secure the legal rights for copyright holders, as well as other parties such as practicing artists. The copyright offers the copyright holder a relatively extensive protection and secures him a more or less exclusive right to his work. Regarding the copyright holder’s economic rights, there are certain limitations, which constitute exceptions to the exclusive right. The reason for this is that the legislator has found that the copyright in some cases should be overruled by a higher common interest.

The copyright law is closely connected to the contract law, which among other things can be witnessed in the big number of contracts entered into in the field, the central position of the collecting societies, and the big number of international treaties and conventions entered into by states. The copyright law’s nature is international, and it is to a large extent harmonised on a regional as well as a global level.

Despite a well worked through legislation, copyright infringement still occurs. Because of a rather limited number of precedents there is some uncertainty about when a copyright infringement should be considered existing. The most attention grabbing case in the field of popular music is NJA 2002 s. 178. In the ruling, the Supreme Court determined that, concerning both originality and infringement, one needs to see the full picture and take into account the listener's total impression rather than musical details.

According to current norms, a copyright infringement can be regarded present as soon as someone makes use of someone else’s copyright, as long as no exemption is relevant. The question about where the boundaries for a copyright infringement should be regarded present is not fully determined, and the norms that were found in said legal case should be considered relevant until something else is stated. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sandström, Max LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Immaterialrätt Upphovsrätt Verkshöjd Intrång Plagiat
language
Swedish
id
3800787
date added to LUP
2013-09-11 14:32:20
date last changed
2013-09-11 14:32:20
@misc{3800787,
 abstract   = {This thesis will touch upon the copyright to musical compositions and investigate when a copyright infringement is occurring, and determine the boundaries for when a copyright infringement should be considered existing.

The copyright law is primary regulated through URL and serves to secure the legal rights for copyright holders, as well as other parties such as practicing artists. The copyright offers the copyright holder a relatively extensive protection and secures him a more or less exclusive right to his work. Regarding the copyright holder’s economic rights, there are certain limitations, which constitute exceptions to the exclusive right. The reason for this is that the legislator has found that the copyright in some cases should be overruled by a higher common interest.

The copyright law is closely connected to the contract law, which among other things can be witnessed in the big number of contracts entered into in the field, the central position of the collecting societies, and the big number of international treaties and conventions entered into by states. The copyright law’s nature is international, and it is to a large extent harmonised on a regional as well as a global level.

Despite a well worked through legislation, copyright infringement still occurs. Because of a rather limited number of precedents there is some uncertainty about when a copyright infringement should be considered existing. The most attention grabbing case in the field of popular music is NJA 2002 s. 178. In the ruling, the Supreme Court determined that, concerning both originality and infringement, one needs to see the full picture and take into account the listener's total impression rather than musical details.

According to current norms, a copyright infringement can be regarded present as soon as someone makes use of someone else’s copyright, as long as no exemption is relevant. The question about where the boundaries for a copyright infringement should be regarded present is not fully determined, and the norms that were found in said legal case should be considered relevant until something else is stated.},
 author    = {Sandström, Max},
 keyword   = {Immaterialrätt Upphovsrätt Verkshöjd Intrång Plagiat},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Upphovsrätt till musikaliska verk. Var går gränsen för ett upphovsrättsligt intrång?},
 year     = {2013},
}