Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ett avskaffande av traditionsprincipen - En utredning av den svenska traditionsprincipens tillämpning och huruvida skäl finns för ett avskaffande av densamma

Johansson Ydsti, Alex LU (2013) LAGF03 20131
Department of Law
Abstract (Swedish)
Traditionsprincipen har tillämpats sedan lång tid tillbaka, detta trots att den saknar stöd i lag. Huvudregeln är att en köpare vinner sakrättsligt skydd mot säljarens borgenärer genom att ta den köpta egendomen i besittning. Således räcker det inte med ett köpeavtal för att köparen ska få sakrättsligt skydd mot säljarens borgenärer vid en konkurs eller utmätning.

Det finns författare i doktrinen som anser att traditionsprincipen har spelat ut sin roll och röster har höjts för ett principskifte. Till stöd för detta har exempelvis anförts att den inte längre utgör ett verksamt vapen mot borgenärsskadliga transaktioner. Det finns även de som anser att principen bör behållas och till stöd för denna åsikt har bland annat framförts att den... (More)
Traditionsprincipen har tillämpats sedan lång tid tillbaka, detta trots att den saknar stöd i lag. Huvudregeln är att en köpare vinner sakrättsligt skydd mot säljarens borgenärer genom att ta den köpta egendomen i besittning. Således räcker det inte med ett köpeavtal för att köparen ska få sakrättsligt skydd mot säljarens borgenärer vid en konkurs eller utmätning.

Det finns författare i doktrinen som anser att traditionsprincipen har spelat ut sin roll och röster har höjts för ett principskifte. Till stöd för detta har exempelvis anförts att den inte längre utgör ett verksamt vapen mot borgenärsskadliga transaktioner. Det finns även de som anser att principen bör behållas och till stöd för denna åsikt har bland annat framförts att den är och under lång tid har varit gällande rätt. HD har dock klargjort att det knappast kan komma i fråga att överge principen utan stöd i lag.

Diskussionen är högst aktuell, vilket bekräftas av regeringens beslut om ett kommittédirektiv gällande köparens rätt till varor i förhållande till säljarens borgenärer. Syftet är att utreda om det finns anledning att avskaffa traditionsprincipen till förmån för avtalsprincipen.

Syftet med denna uppsats är att allsidigt belysa traditionsprincipen såsom den tillämpas och att visa på den kritik som finns i doktrin mot principen och analysera om den motiverar en övergång från traditionsprincipen till något annat alternativ.

Framställningen inleds med en kortare historisk tillbakablick, vars syfte är att visa på varför traditionsprincipen ser ut som den gör. Därefter följer ett kapitel som redogör för gällande rätt med stöd i praxis och doktrin. Efter denna deskriptiva bakgrund följer ett kapitel som redogör för den aktuella debatten kring traditionsprincipen. Slutligen följer en analys av argumenten för och emot principen och ett ställningstagande av författaren. (Less)
Abstract
The doctrine of tradition has been applied for a long time, even though it has no basis in law. The general rule is that a buyer wins protection against the seller's creditors by taking possession purchased of the property. Thus is a purchase contract not enough for the buyer to get right in rem against the seller’s creditors in a bankruptcy or foreclosure.

There are authors in the doctrine that consider that the doctrine of tradition has played out its role and voices for a principle shift have been raised. To support this has, for example, been stated that it no longer constitutes an effective weapon against fraudulent behaviour against creditors. There are also those who believe that the doctrine should be maintained and in support... (More)
The doctrine of tradition has been applied for a long time, even though it has no basis in law. The general rule is that a buyer wins protection against the seller's creditors by taking possession purchased of the property. Thus is a purchase contract not enough for the buyer to get right in rem against the seller’s creditors in a bankruptcy or foreclosure.

There are authors in the doctrine that consider that the doctrine of tradition has played out its role and voices for a principle shift have been raised. To support this has, for example, been stated that it no longer constitutes an effective weapon against fraudulent behaviour against creditors. There are also those who believe that the doctrine should be maintained and in support of this view it has been argued that it is and has long been the actual law. The supreme court has made it clear that it can hardly be considered to abandon the principle without a change in the law.

The discussion has been going on for a long time and will probably continue, as the government recently decided on a committee directive regarding the buyer's right to goods in relation to the seller's creditors. The aim is to investigate if there is reason to abolish the doctrine of tradition in favor of the doctrine of consensus.

The purpose of this paper is to comprehensively illustrate the tradition of law as practiced today and account for the criticism contained in the doctrine and analyze whether it justifies a switch to another option.

The essay begins with a brief historical review, with the purpose to show why the doctrine of tradition is formed as it is. This is followed by a chapter that describes how the doctrine of tradition is practised in swedish law. This descriptive background is followed by a chapter that describes the current debate surrounding the doctrine of tradition. The last part of the paper contains an analysis of the arguments in the debate and a position taken by the author. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson Ydsti, Alex LU
supervisor
organization
alternative title
Abolishing the doctrine of tradition - A study of the use of the Swedish doctrine of tradition and whether grounds exist for its abolishing
course
LAGF03 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Förmögenhetsrätt, sakrätt, traditionsprincipen, borgenärsskydd
language
Swedish
id
3800855
date added to LUP
2013-09-11 14:15:19
date last changed
2013-09-11 14:15:19
@misc{3800855,
 abstract   = {The doctrine of tradition has been applied for a long time, even though it has no basis in law. The general rule is that a buyer wins protection against the seller's creditors by taking possession purchased of the property. Thus is a purchase contract not enough for the buyer to get right in rem against the seller’s creditors in a bankruptcy or foreclosure.

There are authors in the doctrine that consider that the doctrine of tradition has played out its role and voices for a principle shift have been raised. To support this has, for example, been stated that it no longer constitutes an effective weapon against fraudulent behaviour against creditors. There are also those who believe that the doctrine should be maintained and in support of this view it has been argued that it is and has long been the actual law. The supreme court has made it clear that it can hardly be considered to abandon the principle without a change in the law.

The discussion has been going on for a long time and will probably continue, as the government recently decided on a committee directive regarding the buyer's right to goods in relation to the seller's creditors. The aim is to investigate if there is reason to abolish the doctrine of tradition in favor of the doctrine of consensus.

The purpose of this paper is to comprehensively illustrate the tradition of law as practiced today and account for the criticism contained in the doctrine and analyze whether it justifies a switch to another option.

The essay begins with a brief historical review, with the purpose to show why the doctrine of tradition is formed as it is. This is followed by a chapter that describes how the doctrine of tradition is practised in swedish law. This descriptive background is followed by a chapter that describes the current debate surrounding the doctrine of tradition. The last part of the paper contains an analysis of the arguments in the debate and a position taken by the author.},
 author    = {Johansson Ydsti, Alex},
 keyword   = {Förmögenhetsrätt,sakrätt,traditionsprincipen,borgenärsskydd},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ett avskaffande av traditionsprincipen - En utredning av den svenska traditionsprincipens tillämpning och huruvida skäl finns för ett avskaffande av densamma},
 year     = {2013},
}