Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Brandteknisk Riskvärdering Sveaplan Köpcentrum

Arvidsson, Björn LU ; Millbourn, Nellie-Kim LU ; Schön, Christoffer LU and Svensson, Frida LU (2013) VBR054 20131
Division of Fire Safety Engineering
Division of Risk Management and Societal Safety
Abstract
Abstract
The main purpose of the report is to examine the egress safety at Sveaplan köpcentrum in Eskilstuna in case of fire. Sveaplan köpcentrum is a shopping mall with different kinds of shops and a restaurant. When visiting the shopping centre two of the compartments were empty and two fictitious companies were therefore pursued.
Three different fire scenarios were analyzed and simulated in the programs FDS and Simulex. The total evacuation time was compared with the time for critical conditions to develop, to see if the requirements were fulfilled or not. The conclusion for Sveaplan köpcentrum is that they have a good egress safety in case of fire but that some minor measurement should be done to secure the safety. Following... (More)
Abstract
The main purpose of the report is to examine the egress safety at Sveaplan köpcentrum in Eskilstuna in case of fire. Sveaplan köpcentrum is a shopping mall with different kinds of shops and a restaurant. When visiting the shopping centre two of the compartments were empty and two fictitious companies were therefore pursued.
Three different fire scenarios were analyzed and simulated in the programs FDS and Simulex. The total evacuation time was compared with the time for critical conditions to develop, to see if the requirements were fulfilled or not. The conclusion for Sveaplan köpcentrum is that they have a good egress safety in case of fire but that some minor measurement should be done to secure the safety. Following measurement shall be done
• Objects that block the emergency exits shall be removed.
• Optical alarms shall be installed in restrooms
• Emergency exits where people with disabilities can evacuate shall be well marked.
• Installation of fire safe glass in the opening between the two decks and installation of fire smoke vents.
• Remove the shopping carts.
• Installation of more smoke detectors at the upper floor.
• At the places where egress signs are missing or insufficient shall complement be done. (Less)
Abstract (Swedish)
Sammanfattning
Rapporten utgör en brandteknisk riskvärdering av Sveaplan köpcentrum och är framtagen i studiesyfte i kursen VBR054, Brandteknisk Riskvärdering, på brandingenjörsprogrammet vid Lunds Tekniska Högskola. Anläggningen omfattar cirka 8700 m2 och består av diverse butiker samt en enklare restaurang. Vid platsbesöket stod två lokaler tomma och då information gällande framtida hyresgäster var sekretessbelagd vid denna tidpunkt fick gruppen ansätta två fiktiva verksamheter. Dessa valdes med utgångspunkt att utmana brandskyddet men utan att för den sakens skull vara orimliga hyresgäster i en sådan typ av byggnad.
I en grovanalys sammanställs möjliga brandscenarier med en kvalitativt uppskattad skala av sannolikhet och konsekvens.... (More)
Sammanfattning
Rapporten utgör en brandteknisk riskvärdering av Sveaplan köpcentrum och är framtagen i studiesyfte i kursen VBR054, Brandteknisk Riskvärdering, på brandingenjörsprogrammet vid Lunds Tekniska Högskola. Anläggningen omfattar cirka 8700 m2 och består av diverse butiker samt en enklare restaurang. Vid platsbesöket stod två lokaler tomma och då information gällande framtida hyresgäster var sekretessbelagd vid denna tidpunkt fick gruppen ansätta två fiktiva verksamheter. Dessa valdes med utgångspunkt att utmana brandskyddet men utan att för den sakens skull vara orimliga hyresgäster i en sådan typ av byggnad.
I en grovanalys sammanställs möjliga brandscenarier med en kvalitativt uppskattad skala av sannolikhet och konsekvens. Därefter jämförs scenarierna inbördes med hjälp av en riskmatris. De tre scenarier som bedöms utgöra störst risk för personsäkerheten analyseras sedan djupare genom att brand- och utrymningsförlopp jämförs. Detta görs med hjälp av simuleringar i datorprogrammen FDS samt Simulex, där tiden till kritiska förhållanden jämförs med utrymningstiden. Kriterier för kritiska förhållanden är hämtade från Boverkets allmänna råd om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd och berör parametrar som brandgaslagrets höjd, sikt, temperatur, strålning samt toxicitet. I de fall där utrymningstiden är längre än tiden tills kritiska förhållanden uppstår, bedöms personsäkerheten inte vara tillfredsställande och åtgärder skall vidtas.
Efter rådande förutsättningar vid platsbesöket bedöms Sveaplan köpcentrums personsäkerhet vara god med ett mindre antal brister. Genom införande av de två fiktiva verksamheterna erhölls dock en mer komplex situation vilket är viktigt att vara medveten om när nedan listade åtgärdsförslag läses. De kursivt markerade punkterna är scenariospecifika, det vill säga direkt knutna till något av de tre valda brandscenarierna.
Åtgärder som skall genomföras
• Föremål som blockerar utrymningsdörrar skall avlägsnas.
• På de ställen där vägledande markeringar saknas eller är bristande skall kompletteringar genomföras.
• Optiska larmdon skall installeras i hygienutrymmen.
• Det skall tydligt markeras var personer med funktionshinder kan utrymma.
• Utrymningsövningar bör genomföras kontinuerligt.
• All personal bör fortlöpande erbjudas brandskyddsrelaterad utbildning.
• Montering av brandsäkert glas i öppningen mellan de två planen samt installation av brandgasfläktar.
• Borttagande av kundvagnar samt tillhörande ställning.
• Installation av fler rökdetektorer på ovanvåningen.
Åtgärder som bör genomföras
• Specifika evakueringsplatser för personer med rörelsehinder bör ordnas på ovanvåningens trappavsats.
• Installation av fler rökdetektorer på bottenplan. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{3801139,
 abstract   = {Abstract
The main purpose of the report is to examine the egress safety at Sveaplan köpcentrum in Eskilstuna in case of fire. Sveaplan köpcentrum is a shopping mall with different kinds of shops and a restaurant. When visiting the shopping centre two of the compartments were empty and two fictitious companies were therefore pursued. 
Three different fire scenarios were analyzed and simulated in the programs FDS and Simulex. The total evacuation time was compared with the time for critical conditions to develop, to see if the requirements were fulfilled or not. The conclusion for Sveaplan köpcentrum is that they have a good egress safety in case of fire but that some minor measurement should be done to secure the safety. Following measurement shall be done 
•	Objects that block the emergency exits shall be removed.
•	Optical alarms shall be installed in restrooms
•	Emergency exits where people with disabilities can evacuate shall be well marked.
•	Installation of fire safe glass in the opening between the two decks and installation of fire smoke vents. 
•	Remove the shopping carts. 
•	Installation of more smoke detectors at the upper floor.
•	At the places where egress signs are missing or insufficient shall complement be done.},
 author    = {Arvidsson, Björn and Millbourn, Nellie-Kim and Schön, Christoffer and Svensson, Frida},
 keyword   = {Brandteknisk riskvärdering,utrymning,Sveaplan köpcentrum,galleria,FDS,Simulex,@Risk,kritiska förhållanden,brandscenarier,brandgaslager,tidsmarginal,personsäkerhet Fire safety evaluation,evacuation,shopping center,critical conditions,fire scenarios,time margin,human safety},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Brandteknisk Riskvärdering Sveaplan Köpcentrum},
 year     = {2013},
}