Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Infrastrukturinvesteringar och Skånes utveckling - Fallet Simrishamnsbanan

Skandevall, Oskar LU (2013) SGEL36 20131
Department of Human Geography
Abstract (Swedish)
Uppsatsens utgångspunkt återfinns i regionen Skåne samt i den regionala och kommunala utvecklingsplaneringen som här sker. Fokus är infrastrukturinveste-ringars betydelse för regional och kommunal utveckling, vilket också är uppsatsens huvudsakliga frågeställning. Simrishamnsbanan utgör uppsatsens exempel för infrastrukturinvestering och studien är därmed avgränsad till detta projekt. Kompletterande frågeställningar är kommuners förväntade effekter av Sim-rishamnsbanan, avgränsat till områdena sysselsättning samt befolkningsutveckling.
Det teoretiska underlaget till uppsatsens är främst de grundläggande idéerna kring centralortsteori, polycentrism samt regional utveckling. Även Sveriges historiska syn inom regional planering samt... (More)
Uppsatsens utgångspunkt återfinns i regionen Skåne samt i den regionala och kommunala utvecklingsplaneringen som här sker. Fokus är infrastrukturinveste-ringars betydelse för regional och kommunal utveckling, vilket också är uppsatsens huvudsakliga frågeställning. Simrishamnsbanan utgör uppsatsens exempel för infrastrukturinvestering och studien är därmed avgränsad till detta projekt. Kompletterande frågeställningar är kommuners förväntade effekter av Sim-rishamnsbanan, avgränsat till områdena sysselsättning samt befolkningsutveckling.
Det teoretiska underlaget till uppsatsens är främst de grundläggande idéerna kring centralortsteori, polycentrism samt regional utveckling. Även Sveriges historiska syn inom regional planering samt ortsklassificering redovisas. Vidare bildar teorier kring regional tillväxt en teoretisk grund för studien.
Det empiriska underlaget utgörs till huvudsak av regionala samt kommunala planerings- och strategidokument. På regional nivå beskrivs innehållet i regionalt utvecklingsprogram, infrastrukturplan, flerkärnighetsstrategier samt olika strategier för markanvändning och kollektivtrafikutbyggnad. De kommunala handlingar som redovisas utgörs av kommunala översiktsplaner. Till detta återfinns två kom-pletterande intervju med kommunalråden i kommunerna Tomelilla och Sim-rishamn.
Av granskningen framgår att Region Skåne idag har en utvecklingsstrategi som vilar på en polycentrisk grund där syftet är att stärka Skånes sju regionala kärnor samt integrera regionens olika delar. Vidare strävar Region Skåne att stärka regionala tillväxtmotorer. Region Skåne är tydliga med att det finns en utmaning i obalansen mellan västra och östra Skåne och att denna måste åtgärdas för att nå tillväxt i hela regionen. Inom detta område sätts en stor tilltro till utbyggd infrastruktur. De kommunala översiktsplanerna prioriterar alla en järnvägs-utbyggnad och vissa kommuner ser detta som mycket viktigt för kommunens framtid. En utbyggnad planeras av tätorter som berörs av Simrishamnsbanans tilltänkta sträckning.
Uppsatsens slutsatser är att infrastruktur i allmänhet och Simrishamnsbanan i synnerhet anses ha stor betydelse för den regionala utvecklingen i Skåne. Infra-strukturens utbyggnad kan bidra till att stärka Skånes flerkärniga ortsstruktur samt bidra till en region med en balanserad och spridd tillväxt. Baserat på kommunala översiktsplaner samt genomförda intervjuer är slutsatserna att Simrishamnsbanan är av stor betydelse även på kommunal nivå. Det finns förväntningar om att be-folkningen kommer att öka. Avseende sysselsättning bedöms förbättrade kommu-nikationer ge tillgång till en större arbetsmarknad. Huruvida sysselsättningstill-fällena kommer att öka på den lokala orten är mer oklart. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Skandevall, Oskar LU
supervisor
organization
course
SGEL36 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Simrishamnsbanan, polycentrism, regional utveckling, infrastruktur.
language
Swedish
id
3803381
date added to LUP
2013-06-17 08:57:10
date last changed
2013-06-17 08:57:10
@misc{3803381,
 abstract   = {Uppsatsens utgångspunkt återfinns i regionen Skåne samt i den regionala och kommunala utvecklingsplaneringen som här sker. Fokus är infrastrukturinveste-ringars betydelse för regional och kommunal utveckling, vilket också är uppsatsens huvudsakliga frågeställning. Simrishamnsbanan utgör uppsatsens exempel för infrastrukturinvestering och studien är därmed avgränsad till detta projekt. Kompletterande frågeställningar är kommuners förväntade effekter av Sim-rishamnsbanan, avgränsat till områdena sysselsättning samt befolkningsutveckling. 
Det teoretiska underlaget till uppsatsens är främst de grundläggande idéerna kring centralortsteori, polycentrism samt regional utveckling. Även Sveriges historiska syn inom regional planering samt ortsklassificering redovisas. Vidare bildar teorier kring regional tillväxt en teoretisk grund för studien. 
Det empiriska underlaget utgörs till huvudsak av regionala samt kommunala planerings- och strategidokument. På regional nivå beskrivs innehållet i regionalt utvecklingsprogram, infrastrukturplan, flerkärnighetsstrategier samt olika strategier för markanvändning och kollektivtrafikutbyggnad. De kommunala handlingar som redovisas utgörs av kommunala översiktsplaner. Till detta återfinns två kom-pletterande intervju med kommunalråden i kommunerna Tomelilla och Sim-rishamn. 
Av granskningen framgår att Region Skåne idag har en utvecklingsstrategi som vilar på en polycentrisk grund där syftet är att stärka Skånes sju regionala kärnor samt integrera regionens olika delar. Vidare strävar Region Skåne att stärka regionala tillväxtmotorer. Region Skåne är tydliga med att det finns en utmaning i obalansen mellan västra och östra Skåne och att denna måste åtgärdas för att nå tillväxt i hela regionen. Inom detta område sätts en stor tilltro till utbyggd infrastruktur. De kommunala översiktsplanerna prioriterar alla en järnvägs-utbyggnad och vissa kommuner ser detta som mycket viktigt för kommunens framtid. En utbyggnad planeras av tätorter som berörs av Simrishamnsbanans tilltänkta sträckning. 
Uppsatsens slutsatser är att infrastruktur i allmänhet och Simrishamnsbanan i synnerhet anses ha stor betydelse för den regionala utvecklingen i Skåne. Infra-strukturens utbyggnad kan bidra till att stärka Skånes flerkärniga ortsstruktur samt bidra till en region med en balanserad och spridd tillväxt. Baserat på kommunala översiktsplaner samt genomförda intervjuer är slutsatserna att Simrishamnsbanan är av stor betydelse även på kommunal nivå. Det finns förväntningar om att be-folkningen kommer att öka. Avseende sysselsättning bedöms förbättrade kommu-nikationer ge tillgång till en större arbetsmarknad. Huruvida sysselsättningstill-fällena kommer att öka på den lokala orten är mer oklart.},
 author    = {Skandevall, Oskar},
 keyword   = {Simrishamnsbanan,polycentrism,regional utveckling,infrastruktur.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Infrastrukturinvesteringar och Skånes utveckling - Fallet Simrishamnsbanan},
 year     = {2013},
}